ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην υπηρεσία του μηχανικού από το 1969

Παρουσίαση εταιρείας


Η Δομική Ενημέρωση υποστηρίζει τον κλάδο των μηχανικών, παρέχοντας, συνεχή και διαρκή ενημέρωση της κατασκευαστικής νομοθεσίας από το 1969 μέχρι και σήμερα. Με σκοπό την έκδοση εξειδικευμένων νομικών επιθεωρήσεων, παρακολουθεί και επιμελείται της τεχνικής αυτής νομοθεσίας. Συλλέγει, αποδελτιώνει, κωδικοποιεί και επικαιροποιεί νομοτεχνικά κείμενα, δημιουργώντας χρήσιμα εργαλεία μελέτης για Αρχιτέκτονες-Mηχανικούς και Δικηγόρους.

Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας, η εταιρεία μας, εισαγάγει καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας σε καθημερινή βάση πλέον το σύνολο των αναγκών ενημέρωσης της κατασκευαστικής νομοθεσίας σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους. Η χρήση βάσεων δεδομένων, web τεχνολογιών και γεωπληροφορικής, μέσω εύχρηστων εφαρμογών, παρέχει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Σήμερα, η βιβλιοθήκη υπερβαίνει τα 40.000 νομικά κείμενα με πλήρη καταγραφή της κατάστασης του κάθε νομοθετικού κειμένου, από την έκδοσή του ως ενεργού και σε όλες τις εκφάνσεις του μέχρι και την κατάργησή του. Καταγράφονται νόμοι, νομοδιατάγματα, διατάγματα, αποφάσεις, διοικητική ερμηνεία: εγκύκλιες οδηγίες και έγγραφα της διοίκησης, νομολογία δικαστηρίων: αποφάσεις ΣτΕ, Αρείου Πάγου, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ κ.α..
 
Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής εξέλιξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών, αντιλαμβανόμενη τις διαρκώς διαφοροποιούμενες ανάγκες των πελατών της.
 
 
 

Στις ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις καλύπτονται θέματα τεχνικού Δικαίου, όπως:
 

 • η νομοθεσία η οποία θεσπίζει, γενικά και ειδικά πλαίσια, καθορίζει κανονισμούς κατασκευής και περιβαλλοντικούς όρους, προδιαγραφές και κατευθύνσεις ευρείας κλίμακας και ισχύος για όλη την επικράτεια της χώρας, εντός-εκτός σχεδίου περιοχές και οικισμούς, ανεξάρτητα από τη χρήση των κτιρίων,
 • η ειδική νομοθεσία που θεσπίζει λεπτομερείς όρους και ρυθμίσεις, δεσμευτικού χαρακτήρα και τοπικά εντοπισμένη, με τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης,
 • η τεχνική νομοθεσία (εθνική, ενωσιακή) η οποία αφορά στη μελέτη και κατασκευή των Δημοσίων Έργων.
Το πελατολόγιο μας αποτελείται από αρχιτέκτονες, πολιτικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τοπογράφους μηχανικούς, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, επιμελητήρια, συλλόγους, οργανισμούς και σχεδόν το σύνολο των Δήμων, των Περιφερειών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Πολεοδομιών (νυν Υπηρεσιών Δόμησης) καθώς και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου.
 

Στην μακρόχρονη ιστορία της, η Δομική Ενημέρωση Α.Ε. έχει εδραιωθεί στο χώρο των μηχανικών και των τεχνικών υπηρεσιών. Με προϋπόθεση και γνώμονα την συνέχιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και την περαιτέρω εξάπλωση του πελατολογίου της, δύναται να συνεργαστεί με μια πληθώρα εταιρειών, συλλόγων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για την δημιουργία ενός πετυχημένου μοντέλου συνεργασίας.
 

Η εταιρεία μας, υποστηρίζει τον κλάδο των μηχανικών παρέχοντας συνεχή και διαρκή ενημέρωση της κατασκευαστικής νομοθεσίας, ανελλιπώς από το έτος 1969 μέχρι και σήμερα.
Από την ίδρυσή της, συλλέγει, αποδελτιώνει, κωδικοποιεί και επικαιροποιεί νομοτεχνικά κείμενα με σκοπό την έκδοση εξειδικευμένων έντυπων νομικών επιθεωρήσεων δημιουργώντας χρήσιμα εργαλεία ενημέρωσης για χιλιάδες μηχανικούς και δικηγόρους.
Με την πάροδο των ετών η εταιρεία μας εξελίσσει τις υπηρεσίες της.
 
 • Από το έτος 1991 δημιουργεί ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης, διοχετεύοντας τη νομική αυτή πληροφορία μέσω των γραμμών hellaspac του ΟΤΕ.
 • Το έτος 1993, παράλληλα με το δίκτυο hellaspac, δημιουργεί κόμβους ενημέρωσης σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Εγκαθιστά τοπικές βάσεις δεδομένων (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Λάρισα, Αθήνα), παρέχοντας γρηγορότερη πρόσβαση στη νομική πληροφορία, με τοπική σύνδεση τηλεφώνου και modem.
 • Το έτος 1995, παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης της πλήρους βάσης δεδομένων στον προσωπικό Η/Υ του συνδρομητή και την προσπέλασή της μέσω desktop εφαρμογής ενώ, η πρόσβαση και μέσω του διαδικτύου (www) επιτυγχάνεται από το 1997.
 • Το έτος 2006, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη δημιουργία webGIS εφαρμογών.
 • Υλοποιεί γεωχωρική βάση δεδομένων, αποδελτιώνοντας τους πλήρεις όρους δόμησης βάσει των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες όρων δόμησης και χρήσεων γης ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου. Παράλληλα υλοποιεί γεωχωρική βάση δεδομένων απεικονίζοντας τις τιμές ζώνης των αντικειμενικών αξιών ανά πλευρά ΟΤ και υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ακινήτου.
 • Το έτος 2009 δημιουργεί desktop GIS εφαρμογή διαχείρισης κοιμητηρίου προς διευκόλυνση των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Σήμερα (2018) η υπηρεσία αυτή παρέχεται και μέσω webGIS εφαρμογής.
 • Το έτος 2010 δημιουργεί desktop GIS εφαρμογές, πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης τις ακίνητης περιουσίας και των δικτύων κοινής ωφελείας προς εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε ΟΤΑ.
 • Από το έτος 2012 επανιδρύεται σε νομικό πρόσωπο Ανωνύμου Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Δομική Ενημέρωση Α.Ε.».
 • Το έτος 2013 αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου "Δημιουργία Ψηφιακού Ρυμοτομικού Χάρτη και Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων της πόλης του Πύργου Ηλείας"
 • Το έτος 2014 λαμβάνει μέρος ως υπεργολάβος στο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας».
 • Σήμερα, υλοποιεί γεωχωρική βάση δεδομένων χωροταξικού ενδιαφέροντος που αποτυπώνει, πληροφορία για τους όρους και περιορισμούς δόμησης, όλων των κατηγοριοποιημένων οικισμών της χώρας που δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο καθώς και όλων των χαρακτηρισμένων ως Παραδοσιακών οικισμών ή Ιστορικών τόπων που έχουν ή δεν έχουν σχέδιο ρυμοτομίας. Παράλληλα αποτυπώνει τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) καθώς και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) που ερμηνεύουν το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης κάθε περιοχής. Νοείται η δυνατότητα απεικονίσεις των περιοχών προστασίας της φύσης (natura) αλλά και των χαρακτηριζόμενων ως Αρχαιολογικών περιοχών και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύντομα σε έκδοση.
 

Χρειάζεστε πληροφορίες; Είμαστε στη διάθεσή σας.   Καλέστε μας

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.