Όροι χρήσης


Όροι χρήσης των Βάσεων Δεδομένων: Δομική Πληροφορική WEB, Δομική Πληροφορική DVD, e-domisis Όροι Δόμησης & Χρήσεις Γης, e-domisis Αντικειμενικές Αξίες

Με την εγγραφή σας στο εκάστοτε προϊόν προαγοράζετε το δικαίωμα πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του για ένα έτος.

Με την εγγραφή σας αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους. 

Α) Τα στοιχεία πιστοποίησης χρήστη των εφαρμογών είναι μοναδικά και δεν μεταβιβάζονται.

Β) Ο χρήστης του συστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του συστήματος και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτό και την σχετική βάση δεδομένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ και ως εκ τούτου υποχρεούται να κάνει χρήση μόνο για τις δικές του ανάγκες χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης αυτών σε τρίτους επ’ ανταλλάγματι ή μη και για οποιονδήποτε λόγο.

Γ) Ο χρήστης του συστήματος εγγυάται την τήρηση των ανωτέρω όρων έναντι των προσώπων στα οποία γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται: Να μην αναπαράγει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. Να μην αντιγράφει πληροφορίες σε μέσα που επιτρέπουν την αναπαραγωγή τους. Να μην αναδημοσιεύει, αναπαράγει ολικά ή μερικά ή περιληπτικά ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφικό ή άλλο.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανόνες της σχετικής με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των βάσεων δεδομένων ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
 
 

Οι ανωτέρω Βάσεις Δεδομένων αποτελούν Έργο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής άδειας της Εταιρείας η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του Έργου.

Λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας του Έργου και του πλήθους των πηγών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του Έργου, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη ενδέχεται να προκληθεί σε τρίτους, χρήστες του Έργου, από παραλείψεις ή από μη ακριβείς / ατελείς πληροφορίες που περιέχονται στο Έργο, και στις οποίες οι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση. Οι χρήστες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών αυτών και οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο πριν τη χρήση και αξιοποίηση κάθε πληροφορίας, διασταυρώνοντας και επιβεβαιώνοντας τις αξιοποιηθείσες πηγές.