Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-ΣΤ
ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99
ΜΕΡΟΣ-Ι > ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ
ΜΕΡΟΣ-ΙΙ > ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟ.
1.
2.
3.
4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1.
2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ζ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Η
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ι ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
ΜΕΡΟΣ-ΙΙΙ > ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΣΤ
ΑΡΘΡΟΝ-344
ΑΡΘΡΟΝ-345
ΑΡΘΡΟΝ-346
ΑΡΘΡΟΝ-347
ΑΡΘΡΟΝ-348
ΑΡΘΡΟΝ-349
ΑΡΘΡΟΝ-350
ΑΡΘΡΟΝ-351
ΑΡΘΡΟΝ-352
ΑΡΘΡΟΝ-353
ΑΡΘΡΟΝ-354
ΑΡΘΡΟΝ-355
ΑΡΘΡΟΝ-356
ΑΡΘΡΟΝ-357
ΑΡΘΡΟΝ-358
ΑΡΘΡΟΝ-359
ΑΡΘΡΟΝ-360
ΑΡΘΡΟΝ-361
ΑΡΘΡΟΝ-362
ΑΡΘΡΟΝ-363
ΑΡΘΡΟΝ-364
ΑΡΘΡΟΝ-365
ΑΡΘΡΟΝ-366
ΑΡΘΡΟΝ-367
ΑΡΘΡΟΝ-368
ΑΡΘΡΟΝ-369
ΑΡΘΡΟΝ-370
ΑΡΘΡΟΝ-371
ΑΡΘΡΟΝ-372
ΑΡΘΡΟΝ-373
ΑΡΘΡΟΝ-374
ΑΡΘΡΟΝ-375
ΑΡΘΡΟΝ-376
ΑΡΘΡΟΝ-377
ΑΡΘΡΟΝ-378
ΑΡΘΡΟΝ-379
ΑΡΘΡΟΝ-380
ΜΕΡΟΣ-IV > ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ
 
  ©OPYRIGHT ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999-2002