Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β
ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99
ΜΕΡΟΣ-Ι > ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β
ΑΡΘΡΟΝ-8
ΑΡΘΡΟΝ-9
ΑΡΘΡΟΝ-10
ΑΡΘΡΟΝ-11
ΑΡΘΡΟΝ-12
ΑΡΘΡΟΝ-13
ΑΡΘΡΟΝ-14
ΑΡΘΡΟΝ-15
ΑΡΘΡΟΝ-16
ΑΡΘΡΟΝ-17
ΑΡΘΡΟΝ-18
ΑΡΘΡΟΝ-19
ΑΡΘΡΟΝ-20
ΑΡΘΡΟΝ-21
ΑΡΘΡΟΝ-22
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ
ΜΕΡΟΣ-ΙΙ > ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟ.
1.
2.
3.
4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1.
2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ζ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Η 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ι  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
ΜΕΡΟΣ-ΙΙΙ > ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΣΤ
ΜΕΡΟΣ-IV > ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
 
  ©OPYRIGHT ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999-2002