Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α
ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99
ΜΕΡΟΣ-Ι > ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
 
ΑΡΘΡΟΝ-1
ΑΡΘΡΟΝ-2
ΑΡΘΡΟΝ-3
ΑΡΘΡΟΝ-4
ΑΡΘΡΟΝ-5
ΑΡΘΡΟΝ-6
ΑΡΘΡΟΝ-7
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
ΜΕΡΟΣ-ΙΙ > ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟ.
1.
2.
3.
4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1.
2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ζ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Η 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ι  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
ΜΕΡΟΣ-ΙΙΙ > ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΣΤ
ΜΕΡΟΣ-IV > ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
 
  ©OPYRIGHT ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999-2002