Σχεδιασμός Πόλεων και Οικισμών άνω των 2000 Κατοίκων Άρθρα 68 έως 78
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-68
(Αρθ-40 Ν-947/79)
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
1. Οι αναγκαστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί που συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ειναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν εμπορική ιδιότητα.
2. Για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους και εφόσον για την ικανοποίηση των δανειστών δεν επαρκεί η περιουσία του συνεταιρισμού, ευθύνονται σε ολόκληρο και τα μέλη του μέχρι την αξία της ιδιοκτησίας του καθένα. Οι δανειστές μέλους του συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του συνεταιρισμού ή στις ιδιοκτησίες των άλλων μελών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-69
(Αρθ-41 Ν-947/79)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. 'Εδρα του συνεταιρισμού είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην οποία βρίσκεται η ΖΑΑ ή η μεγαλύτερη έκταση αυτής. Η επωνυμία του συνεταιρισμού περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό του ως αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού και την ονομασία του δήμου ή της κοινότητας ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται η ζώνη του αστικού αναδασμού.
2. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο για κάθε πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα μέχρι έκταση δύο στρεμμάτων, μία ψήφος για κάθε χίλια τετραγωνικά μέτρα για τις εκτάσεις που είναι μεγαλύτερες των δύο στρεμμάτων και μέχρι δέκα στρέμματα και μία ψήφο για κάθε πέντε στρέμματα για το υπερβάλλον. Περισσότερες ιδιοκτησίες που ανήκουν κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο θεωρούνται για τον καθορισμό του αριθμού των ψήφων, ως μία ιδιοκτησία που αποτελείται από το άθροισμα των εμβαδών των ιδιοκτησιών αυτών. Αυτοτελές ακίνητο ή περισσότερα ακίνητα συνολικού εμβαδού μέχρι πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα, καθώς και τυχόν υπόλοιπο μεταξύ των παραπάνω μερικότερων ορίων υπολογίζονται ότι δίνουν μία ψήφο.
3. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού είναι τουλάχιστον πενταμελές και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, ασκεί δε τη διοίκηση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού μέσα στα όρια του νόμου και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση.
4. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει όλα τα έγγραφα του συνεταιρισμού προς τις δημόσιες αρχές ή προς τρίτους και δέχεται όλα τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο συνεταιρισμό.
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων των προηγούμενων παραγράφων και τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών, οι λεπτομέρειες της εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου αυτού, τα σχετικά με την αναπλήρωση αυτών, τη συμπαράσταση, βοήθεια και εποπτεία των συνεταιρισμών από την εποπτεύουσα αρχή, τα σχετικά με την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου από αυτήν, τα σχετικά με την τήρηση βιβλίων και τον τρόπο γενικά της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία των συνεταιρισμών και την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι δυνατό να προβλέπεται η παροχή αμοιβής στον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-70
(Αρθ-42 Ν-947/79)
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του ΠΔ του Αρθ-63 παρ.3 που προβλέπει ΖΑΑ, γίνεται κτηματογράφηση του συνόλου της έκτασης της ζώνης, για τον καθορισμό των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε αυτή, της θέσης και του εμβαδού κάθε μίας από αυτές, καθώς και για τον προσδιορισμό των οικοδομών ή άλλων μόνιμων εγκαταστάσεων ή έργων που βρίσκονται σε αυτές.
2. Η κτηματογράφηση γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή από ειδικό οργανισμό κτηματογραφήσεων, ή από τον οικείο δήμο ή κοινότητα εφόσον το ΠΔ της προηγούμενης παραγράφου προκλήθηκε με πρωτοβουλία αυτών, περιλαμβάνει δε τη σύνταξη κτηματολογικού χάρτη, που απεικονίζει τις μικρότερες ιδιοκτησίες και τις οικοδομές ή κατασκευές που βρίσκονται σε αυτές, καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικού πίνακα, που να εμφανίζει τους φερόμενους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που φαίνονται στον κτηματολογικό χάρτη, το εμβαδόν κάθε μίας από αυτές, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των οικοδομών ή άλλων κατασκευών που βρίσκονται σε αυτές και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της ΖΑΑ είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του ΠΔ της παρ. 1 να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία ή στο φορέα που ανέλαβε την κτηματογράφηση δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας τους. Εάν παραλείψουν ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται με βάση κάθε νόμιμο στοιχείο που υπάρχει.
3. Σε κάθε περίπτωση η κτηματογράφηση μπορεί να ανατεθεί από το Δημόσιο ή τον επισπεύδοντα δήμο ή την κοινότητα στον οικοδομικό συνεταιρισμό του Αρθ-67 ή στον οικονομοτεχνικό φορέα που ανέλαβε με σύμβαση με αυτόν την εκτέλεση του αστικού αναδασμού ή και κατευθείαν σε ιδιώτη ή εταιρεία.
4. Ο κτηματολογικός χάρτης που καταρτίζεται και ο πίνακας κοινοποιούνται στο δήμο ή την κοινότητα, καθώς και στον οικείο αναγκαστικό συνεταιρισμό. Αμέσως μετά την κοινοποίηση αυτή συγκαλείται η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού για να πληροφορηθεί το περιεχόμενο αυτών. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας παραμένουν επί ένα μήνα στον οικείο δήμο ή κοινότητα για ενημέρωση του κοινού. Σχετικά με αυτό τοιχοκολλάται ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή από την τοιχοκόλληση, αν είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης, αρχίζει η παραπάνω μηνιαία προθεσμία.
5. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής προς το κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο από τον καθένα που έχει έννομο συμφέρον, κατά του κτηματολογικού χάρτη και του πίνακα μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η προσφυγή εκδικάζεται με τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα των Αρθ-682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσον, και η έκδοση αυτής ή η άπρακτος πάροδος της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής δεν εμποδίζει την έγερση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής διορθώνεται υποχρεωτικά ο κτηματολογικός πίνακας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία απόφαση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-71
(Αρθ-43 Ν-947/79)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
1. Αυτός που ανέλαβε τη διενέργεια του αστικού αναδασμού (Δημόσιο, δημόσιος οργανισμός ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός) καταρτίζει το πρόγραμμα αυτού.
2. Εάν συστήθηκε αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός η πρώτη γενική συνέλευση μετά τη σύσταση αυτού αποφασίζει για το πρόγραμμα διενέργειας του αστικού αναδασμού, καθώς και για την ανάθεση της εκτέλεσης του προγράμματος αυτού σε ανάδοχο φορέα. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι: α) Εταιρία ενεργού πολεοδομίας β) Εταιρεία που έχει σκοπό την εκτέλεση έργων αστικού αναδασμού. Το πρόγραμμα του αστικού αναδασμού μπορεί να συνταχθεί και εκτελεστεί από κοινού με δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης.
3. Η εκτέλεση του προγράμματος του αστικού αναδασμού με τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και την εφαρμογή αυτής ανατίθεται στο φορέα που επιλέγεται από τη γενική συνέλευση με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού. Η σύμβαση αυτή προβλέπει με λεπτομέρεια τους όρους ολοκλήρωσης όλου του έργου και μάλιστα τις περισσότερες υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, τις προθεσμίες και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρασχεθούν. Η παραπάνω σύμβαση πριν την εκτέλεση αυτής πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ο οποίος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, εάν δεν ανταποκρίνεται στη μελέτη του Αρθ-38.
4. Η ανάθεση του έργου εκτέλεσης του αστικού αναδασμού με σύμβαση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται μέσα σε εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού.
Εάν περάσει η προθεσμία αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων αποφασίζει την ανάληψη της σύνταξης και εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου και μελέτης και την εκτέλεση του αναδασμού είτε από οργανισμό ή τη ΔΕΠΟΣ που εποπτεύεται από αυτό. Εάν αυτό δεν γίνει μέσα σε μία διετία από τη δημοσίευση του ΠΔ του Αρθ-63 παρ.3, αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός όλης της έκτασης ως ΖΑΑ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-72
(Αρθ-44 Ν-947/79)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
1. Η πολεοδομική μελέτη της ΖΑΑ συντάσσεται είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, αν ο αναδασμός εκτελείται από το Δημόσιο, είτε από το φορέα στον οποίο ανατέθηκε αυτός σύμφωνα με τα παραπάνω, με βάση τη μελέτη αναγνώρισης της περιοχής ως οικιστικής και υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού που τυχόν έχει συνταχθεί, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Η μελέτη αυτή αρχίζει να ισχύει μετά από έγκριση που γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
2. Η μελέτη της προηγούμενης παραγράφου στηρίζεται στην κτηματογράφηση της ΖΑΑ σύμφωνα με το Αρθ-70 και περιέχει:
α) τις ειδικές χρήσεις γης και τους πρόσθετους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται σε κάθε μία από τις χρήσεις αυτές.
β) τα βασικά έργα υποδομής και τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους κάθε είδους (οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους κήπους και άλση, πρασιές και άλλους κοινόχρηστους χώρους που είναι αναγκαίοι για κοινωφελείς σκοπούς).
γ) τα δημόσια, δημοτικά και θρησκευτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που προβλέπονται μέσα στη ζώνη.
δ) τους οικοδομήσιμους χώρους
ε) τους όρους και περιορισμούς δόμησης.
στ) πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων και γενικά την αισθητική διαμόρφωση όλου του χώρου, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και τις συναφείς με αυτούς υποχρεώσεις.
ζ) το ποσοστό εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών της ζώνης.
η) τον προϋπλογισμό των έργων του αναδασμού
θ) το χρόνο ή τις χρονικές φάσεις εκτέλεσης των έργων του αναδασμού και τον τρόπο ή τους τρόπους παραχώρησης των νέων ιδιοκτησιών και υπολογισμού της αξίας αυτών.
ι) τη λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης προσώπων που χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του αναδασμού.
3. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται από το πολεοδομικό σχέδιο όπου εμφαίνονται η διαμόρφωση όλου του χώρου, οι εκτάσεις στις οποίες αναφέρεται κάθε ειδική χρήση γης, οι δημιουργούμενοι γενικά κοινόχρηστοι χώροι, οι θέσεις των δημόσιων δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, καθώς και οι θέσεις άλλων έργων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, οι οικοδομήσιμοι χώροι και η θέση, το σχήμα και οι διαστάσεις των οικοπέδων που διαμορφώνονται μέσα σε αυτούς. Η συνολική έκταση των κοινόχρηστων χώρων που προϋπάρχουν, διατίθενται υποχρεωτικά για τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων ανεξάρτητα από την αρχική τους θέση. Το παραπάνω σχέδιο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα στοιχεία της μελέτης που αναφέρονται στην παρ.2
4. Στην περίπτωση που στις παλιές ιδιοκτησίες υπάρχουν κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, από την πολεοδομική μελέτη καθορίζεται η διατήρηση και η χρήση αυτών, διαφορετικά, αν χαρακτηριστούν κατεδαφιστέες, αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης για την αξία αυτών. Σε περίπτωση διατήρησής τους η ιδιοκτησία που προκύπτει μετά τον αναδασμό, στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω κτίσματα, περιέρχεται κατά προτίμηση στον αρχικό ιδιοκτήτη.
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, τα όργανα που γνωμοδοτούν σχετικά με αυτήν, ΟΤΑ ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι, τα σχετικά με την ενημέρωση του κοινού και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-73
(Αρθ-45 Ν-947/79, ΠΔ-422/94)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Η εκτίμηση της αξίας των ιδιοκτησιών που συνεισφέρονται στον αστικό αναδασμό, γίνεται με βάση τα στοιχεία της κτηματογράφησης ενόψει και των συνθηκών της αγοράς γης στην περιοχή, από επιτροπή που αποτελείται από ένα πρόεδρο διοικητικού πρωτοδικείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα ανώτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας και από ένα οικονομικό έφορο και αναφέρεται στο χρόνο δημοσίευσης του κατά το άρθ-63 παρ. 3 ΠΔ.
Ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής, τα σχετικά με το διορισμό αναπληρωματικών μελών, τη διαδικασία ενώπιον αυτής, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτίμησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη αμέσως μετά την κοινοποίηση του ΠΔ για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΖΑΑ στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο κα την κατά νόμο καταχώρησή του σε ειδικό βιβλίο. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού πρωτοδικείου, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η ΖΑΑ, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο από τον προιστάμενο της οικείας ΔΟΥ και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης ή τμήματος πολεοδομίας, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής, αυτά αναπληρώνονται από τους νομίμους αναπληρωτές τους στην υπηρεσία.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της οικείας διεύθυνσης πολεοδομίας ή τμήματος πολεοδομίας. 'Εργο του είναι ιδίως η τήρηση και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της, η τήρηση βιβλίου και αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης επιμελείται, με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν τη ΖΑΑ, όπως την κτηματογράφηση και κτηματολόγιο της περιοχής, διαγράμματα εφαρμογής, ενημερωμένα ρυμοτομικά σχέδια. Ο Γραμματέας φυλάσσει επίσης τη σφραγίδα της επιτροπής η οποία είναι ειδική και αναγράφει "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΖΑΑ ΠΕ. ... ΔΗΜΟΥ  " ...".
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της επιτροπής είναι έξι(6) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης αυτής. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ορίζεται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της αμέσως μετά τη συγκρότηση αυτής.
Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να δοθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μετά από αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατη η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής. Η παράταση μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι ένα έτος.
Η επιτροπή συνεδριάζει παρουσία όλων των τακτικών μελών της ή των αναπληρωτών αυτών και αποφασίζει αιτιολογημένα κατά πλειοψηφία.
Η επιτροπή κρίνει και εκτιμά την αξία των ακινήτων με γνώμονα την πραγματική αξία κάθε ακινήτου ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς γης και τις ειδικές συνθήκες του κάθε οικοπέδου, ιδίως το σχήμα, το πρόσωπο, τη θέση, τον προσανατολισμό, τα όμορα ακίνητα.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρείται και η άποψη της μειοψηφίας. Αντίγραφα των πρακτικών δικαιούνται να λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης που έχει συνεισφέρει ακίνητο στον αστικό αναδασμό.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δικαιούται να παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης του αστικού αναδασμού και να παρέχει διευκρινίσεις, εφόσον του ζητηθούν, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.
Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του έργου της προβαίνει στην κατάρτιση της τελικής πράξης παραχώρησης, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση, των νέων ακινήτων στους δικαιούχους της. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων γίνεται και τμηματικά υπό τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθ-76. Μετά την κατάρτιση της πράξης αυτής τα πρακτικά, τα βιβλία και το αρχείο της επιτροπής παραδίδονται συντασσόμενου ειδικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της επιτροπής, στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης πολεοδομίας ή τμήματος πολεοδομίας για φύλαξη στο αρχείο της υπηρεσίας. Η παραπάνω πράξη καταχώρησης κυρούται με απόφαση του οικείου νομάρχη εντός δύο μηνών από την υποβολή αυτής.
3. Τυχόν αμφισβητήσεις του ύψους της αξίας που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ-1, επιλύονται δικαστικά μετά την εκτέλεση του αναδασμού και την παραχώρηση του νέου ακινήτου στον ιδιοκτήτη που αντιτίθεται και μόνο για την τυχόν διαφορά της αξίας του αρχικού ακινήτου από την αξία του ακινήτου που παραχωρείται.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-74
(Αρθ-46 Ν-947/79)
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Για την πραγματοποίηση του αστικού αναδασμού και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων έργων οι ιδιοκτήτες των περιλαμβανομένων στη ΖΑΑ αρχικών ιδιοκτησιών, συμμετέχουν σε γη και σε χρήμα κατά τα οριζόμενα στο Αρθ-63 παρ.8.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-75
(άρθρο 47 Ν-947/79)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΠΔ του Αρθ-72 παρ.1 μαζί με το πολεοδομικό σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη, το Δημόσιο ή ο ανάδοχος φορέας του Αρθ-71 προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης των έργων. Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται η άμεση κατάληψη των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στον αναδασμό. Σε περίπτωση που νομέας ή κάτοχος ακινήτου που συμμετέχει στον αναδασμό. αρνείται να το παραδώσει στο φορέα μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν, διατάσσεται η αποβολή αυτού με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδεται με αίτηση του Δημόσιου ή του ανάδοχου φορέα σύμφωνα με τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ του Δημοσίου ή του δημοσίου οργανισμού ή δημόσιας επιχειρήσης πολεοδομίας και στέγασης ή του αναγκαστικού συνεταιρισμού και του ανάδοχου φορέα για το κύρος, την ερμηνεία και την εφαρμογή όρων της σύμβασης ή σχετικά με την εκτέλεση των έργων μπορεί να επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τη σύμβαση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-76
(Αρθ-48 Ν-947/79)
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
1. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων στους αναγνωριζόμενους ως κυρίους των ιδιοκτησιών που έχουν υπαχθεί στον αναδασμό, γίνεται αφού ληφθεί υπόψη και η πολεοδομική μελέτη:
α) κατά πρώτον και εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό με συσχετισμό των παλαιών και νέων ιδιοκτησιών,
β) με συσχετισμό της αξίας κάθε ακινήτου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το χρόνο της παραχώρησης μετά την εκτέλεση των έργων της πολεοδομικής μελέτης και του ύψους της αξίας του ακινήτου ή των ακινήτων με τα οποία κάθε ιδιοκτήτης συμμετέχει στον αναδασμό,
γ) με κλήρωση.
2. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων σε όσους συμμετέχουν στον αναδασμό μπορεί να γίνεται και τμηματικά κατά φάσεις που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη ανάλογα με την πορεία των εργασιών εφαρμογής αυτής.
3. Σε κάθε ιδιοκτήτη παραχωρείται ακίνητο του οποίου η αξία πρέπει να είναι ίση προς την αξία της ιδιοκτησίας που συνεισέφερε. Τυχόν ανατίμηση της αξίας της γης υπολογίζεται συνολικά στη ζώνη ή σε κάθε τμήμα της προηγούμενης παραγράφου και ωφελεί συμμετρικά όλους τους ιδιοκτήτες της ζώνης ή του οικείου τμήματος. Στην περίπτωση αυτή η αξία όλων των οικοπέδων που παραχωρούνται, πρέπει να είναι ανώτερη της αξίας των ακινήτων που συνεισφέρθηκαν κατά το παραπάνω ποσοστό. Είναι δυνατή και η παραχώρηση περισσοτέρων άρτιων οικοπέδων των οποίων η συνολική αξία αντιστοιχεί προς τη συνολική αξία των συνεισφερόμενων ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη. Εφόσον στους χώρους που προορίζονται για διανομή περιλαμβάνονται οικόπεδα στα οποία υπάρχουν οικοδομές, αυτά παραχωρούνται μαζί με τις οικοδομές κατά προτίμηση στους αρχικούς ιδιοκτήτες και μέχρι να καλυφθεί το ύψος της αξίας των ακινήτων που συνεισφέρονται. Πάντως επιτρέπεται η σύσταση διαιρεμένης κατά ορόφους συνιδιοκτησίας μεταξύ περισσότερων ιδιοκτητών με απόφαση της επιτροπής του Αρθ-73 παρ.1.
4. Σε όσες περιπτώσεις κατά την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης δεν είναι δυνατή η παραχώρηση άρτιου οικοπέδου σε μέλος του συνεταιρισμού ενόψει της μικρής έκτασης και αξίας του οικοπέδου που αυτός συνεισφέρει με απόφαση της επιτροπής του Αρθ-73 παρ.1 επιτρέπεται να γίνουν τα παρακάτω:
α) περισσότεροι ιδιοκτήτες στους οποίους δεν μπορεί να παραχωρηθεί άρτιο οικόπεδο συνενώνονται υποχρεωτικά σε συνιδιοκτησία άρτιου οικοπέδου το οποίο έχει αξία ίση με την αξία του συνόλου των μερικότερων ακινήτων. Στους συνιδιοκτήτες αυτούς μπορεί να προστίθενται και άλλοι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει άρτιο οικόπεδο μικρότερης αξίας από τη συνεταιρική τους μερίδα ώστε να γίνουν κύριοι ποσοστού αξίας ίσης με το ενεργητικό υπόλοιπο που παραμένει.
β) στους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η αξία δεν επιτρέπει την παραχώρηση άρτιου οικοπέδου δίνεται ως αντιπαροχή τμήμα ιδιοκτησίας κατά όροφο σε οικοδομή που ήδη υπάρχει στη ζώνη του αναδασμού ή που ανεγείρεται από τον οικοδομικό συνεταιρισμό για το σκοπό αυτό.
γ) μικρές ιδιοκτησίες ή ιδανικά μερίδια σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στη ζώνη του αναδασμού για τα οποία κρίνεται από το Δημόσιο ή το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου μεγέθους της έκτασης ή του ποσοστού αντίστοιχα, δεν είναι δυνατόν να δοθεί άρτιο οικόπεδο ή να συνενωθούν αυτά με άλλα ή να παραχωρηθεί με αντιπαροχή τμήμα ιδιοκτησίας κατά όροφο, τότε περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου ή του συνεταιρισμού είτε με ελεύθερη αγορά είτε με απαλλοτρίωση υπέρ αυτών. Η απαλλοτρίωση αυτή που θεωρείται ότι εξυπηρετεί σκοπό κοινής ωφέλειας, δηλαδή την αρτιότερη πολεοδομική διαμόρφωση της ΖΑΑ και τη δόμηση σε αυτή, κηρύσσεται με απόφαση του οικείου νομάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις που  ισχύουν κάθε φορά για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-77
(Αρθ-49 Ν-947/79, ΠΔ-66/95)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων όπως αυτά διαμορφώνονται με το προβλεπόμενο πολεοδομικό σχέδιο του Αρθ-72 παρ.3, στους καθοριζόμενους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται με πράξη της επιτροπής του Αρθ-73 που επικυρώνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Με βάση την πράξη αυτή που επικυρώθηκε, ο νομάρχης εκδίδει για κάθε ιδιοκτησία παραχωρητήριο. Το παραχωρητήριο παραδίδεται στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτό και συντάσσεται πάνω σ'αυτό σχετική πράξη, μόλις προσκομιστεί από το δικαιούχο πιστοποιητικό μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών, που έχει εκδοθεί την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη της παράδοσης ημέρα και που αναφέρεται στο ή στα ακίνητα με τα οποία συμμετέχει στον αναδασμό αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Τυχόν διεκδικήσεις ή βάρη σημειώνονται σε ιδιαίτερη θέση στο παραχωρητήριο με αναφορά των σχετικών στοιχείων. Το παραχωρητήριο που εκδίδεται και παραδίδεται με αυτό τον τρόπο αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας του νέου ή των νέων  ακινήτων, σύμφωνα με τα παραπάνω και μεταγράφεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και αυτεπάγγελτα από την αρχή.
2. Από το χρόνο της μεταγραφής του παραχωρητηρίου, αυτός προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση του νέου ακινήτου χάνει κάθε δικαίωμα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εισέφερε στον αναδασμό και αποκτά πρωτότυπα κυριότητα στο ακίνητο που του παραχωρείται, δικαιούμενος να αποκτήση τη νομή του. Εάν το νέο ακίνητο κατέχεται από τρίτο, αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση δικαιούται να αξιώσει την παράδοση σε αυτόν με τη διαδικασία των άρθ-733 και 734 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
3. Εάν το ακίνητο που εισφέρεται διεκδικείται από τον τρίτο, μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου αντικείμενο της δίκης καθίσταται το νέο ακίνητο. Σε περίπτωση διεκδίκησης τμήματος ή ιδανικού μεριδίου του ακινήτου που εισφέρεται, αντικείμενο της δίκης μετά την παραπάνω μεταγραφή καθίσταται η αξία αυτού με την επιφύλαξη της εφαρμογής των Αρθ-1097 εώς 1099 του Αστικού Κώδικα.
Αυτός που διεκδικεί όμως δικαιούται στην πρώτη μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου διαδικαστική πράξη ή αλλιώς με εξώδικη δήλωσή του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη μεταγραφή να δηλώσει ότι εμμένει στη διεκδίκηση τμήματος ή ιδανικού μεριδίου αυτούσιου, εκτός αν η άσκηση της ευχέρειας αυτής θα οδηγούσε στη δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων, ή αν είναι ασυμβίβαστη προς την πολεοδομική μελέτη ή αν γίνεται καταχρηστικά. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση διεκδίκησης ενός ακινήτου από περισσότερα ακίνητα που εισφέρθηκαν για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο.
4. Πραγματικές δουλείες που υπάρχουν μεταξύ ακινήτων από τα οποία το ένα τουλάχιστον περιλαμβάνεται στον αναδασμό αποσβένονται.
5. Προσωπικές δουλείες στο εισφερόμενο ακίνητο, μνημονεύονται στο παραχωρητήριο, αντικείμενο δε αυτών μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου καθίσταται το νέο ακίνητο. Εάν η δουλεία εκτεινόταν σε τμήμα του εισφερομένου ακινήτου ή σε ιδανικό μερίδιο αυτού ή σε ένα από περισσότερα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, περιορίζεται σε ανάλογο ιδανικό μερίδιο αυτού.
6. Υποθήκη ή προσημείωση στο εισφερόμενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη μεταγραφή του αντικείμενο της υποθήκης ή της προσημείωσης καθίσταται το νέο ακίνητο. Για τη μεταβολή αυτή γίνεται σημείωση στα βιβλία υποθηκών σύμφωνα με το Αρθ-1313 του Αστικού Κώδικα. Υποθήκη που έχει εγγραφεί σε ένα από τα περισσότερα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, εκτείνεται σε ολόκληρο αυτό. Υπηθήκη που έχει εγγραφεί στο εισφερόμενο ακίνητο για το οποίο παραχωρήθηκαν περισσότερα νέα ακίνητα, εκτείνεται σε όλα αυτά με την επιφύλαξη της εφαρμογής τους Αρθ-1270 του Αστικού Κώδικα ακόμα και αν η υποθήκη είχε παραχωρηθεί με ιδιωτική βούληση. Σε περίπτωση που έχουν εγγραφεί περισσότερες από μία υποθήκες σε διάφορα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, κάθε μία από τις υποθήκες αυτές περιορίζεται σε ιδανικό μερίδιο του νέου ακινήτου ανάλογα με την αξία του ακινήτου που βαρύνεται.
7. Συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση στο εισφερόμενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη μεταγραφή αυτού αντικείμενο της γίνεται το νέο ακίνητο που παραχωρήθηκε. Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα. Για την επισκευή του πλειστηριασμού εκδίδεται πάντοτε νέο πρόγραμμα και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την παραπάνω μεταγραφή.
8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο των παραχωρητηρίων, η διαδικασία έκδοσης, παράδοσης και μεταγραφής αυτών, τα σχετικά με τη σημείωση των υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που υπάρχουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
9. Το κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου παραχωρητήριο περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο των κυρίων ή συγκυρίων στο όνομα των οποίων εκδίδεται το παραχωρητήριο.
β) Συνοπτική μηνεία του εισφορομένου ακινήτου.
γ) Περιγραφή του παραχωρουμένου ακινήτου κατά θέση, όρια, διαστάσεις και συνολική επιφάνεια καθώς και με αναφορά κάθε ειδικότερου στοιχείου που εξειδικεύει την ταυτότητα αυτού (ιδίως παραπομπή σε κτηματολογικά διαγράμματα).
δ) Σημείωση τυχόν υφισταμένων βαρών ή διεκδικήσεων και συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης επί του παραχωρητηρίου σχετικά πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου, που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.
ε) Μνεία τυχόν υφισταμένων προσωπικών δουλειών, όπως προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας του εισφερομένου ακινήτου που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.
Μετά την έκδοση του παραχωρητηρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν προσκομίζοντας πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου για τη μη εκποίηση, τη μη διεκδίκηση και για τυχόν υφισταμένα βάρη που αναφέρονται στα ακίνητα που εισφέρονται στον αναδασμό. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την παράδοση του παραχωρητηρίου.
Εάν από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκύπτει η ύπαρξη διεκδίκησης, προσωπικών δουλειών ή βαρών στο ακίνητο που εισφέρθηκε αυτά σημειώνονται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο παραχωρητήριο πριν από την παράδοσή του στο δικαιούχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ.3, 5, 6 και παρ.7 του παρόντος άρθρου.
Το εκδιδόμενο παραχωρητήριο λαμβάνει αύξοντα αριθμό από "Βιβλίο Παραχωρητηρίων Ζώνης Αστικού Αναδασμού" της περιοχής που τηρείται στην οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Πολεοδομίας. Το παραχωρητήριο παραδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στον αναγραφόμενο δικαιούχο ή σε αντιπρόσωπό του ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό να συντάσσεται σχετική πράξη παράδοσης σε αυτό. Αντίγραφο του παραχωρητηρίου παραμένει στο αρχείο της παραπάνω υπηρεσίας. Το παραχωρητήριο αποτελεί τίτλο πρωτότυπης κτήσης κυριότητας επί του παραχωρουμένου ακινήτου και μεταγράφεται με αίτηση των δικαιούχων και των διαδόχων αυτών ή της αρχής είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Ως αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως άνω νοείται η οικεία διεύθυνση ή το τμήμα πολεοδομίας του νομού.
Το παραχωρητήριο συντάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.
Υπόδειγμα Παραχωρητηρίου
Αρ.Πρωτοκόλλου Αρ.Παραχωρητηρίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ............
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
(Οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου)
'Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των Αρθ-35-50 του Ν-947/1979.
β. Τις διατάξεις του Αρθ-10 του Ν-1337/1983.
γ. Το ΠΔ-.......... "Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού..."  (ΦΕΚ).
δ. Την Πράξη-.......... της επιτροπής που προβλέπεται από το Αρθ-45 του Ν-947/1979 και συστήθηκε με την Αποφ-.......... του Νομάρχη..........
ε. Την Αποφ-.......... μας για την κύρωση της προηγούμενης πράξης,
Αποφασίζουμε:
την παραχώρηση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στ... ως δικαιούχο μετά από διενεργηθέντα νομίμως αστικό αναδασμό στην προαναφερθείσα ΖΑΑ του υπο τον αρ....... οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου .... εντός των ορίων της ........ πολεοδομικής ενότητας του δήμου .......... που έχει ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με το από ........ διάταγμα, εμφανιζόμενο στο .... με συνολική επιφάνεια τετραγωνικών ...... και συνορευομένου βορείως επί .......... κτλ. Το παραχωρούμενο οικόπεδο προήλθε από τον γενόμενο στην ως άνω περιοχή αστικό αναδασμό, στον οποίον .......... παραχωρησιούχος είχε συνεισφέρει ίσης αξίας ακίνητ.... ιδιοκτησίας τ......, ήτοι τ.... (περιγραφή) .... για τ.... οποί.... ανωτέρω προσεκόμισε τα από .... οικεία πιστοποιητικά μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών.
Εκ των πιστοποιητικών αυτών προκύπτει ότι τα συνεισφερθέντα ακίνητα εβαρύνοντο με τα εξής βάρη, τα οποία και μεταφέρονται, κατά το Αρθ-49 του Ν-947/79 στο παραχωρούμενο με το παρόν παραχωρητήριο νέο ακίνητο.

(Σημ.: Αν δεν υπάρχουν βάρη ουδέν θα αναγραφεί στο μέρος αυτό).
ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Παρεδόθη σήμερα.....................  στοιχεία στοιχεία δικαιούχου δικαιούχου  στον.............../ή.............   πληρεξούσιο του................στοιχεία   ..........................δυνάμει του ....  (πράξης πληρεξουσιότητας) μετά την προσκόμιση των από ...........πιστοποιητικών του υποθηκοφυλακείου...................
Ο Παραλαβών Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-78
(Αρθ-50 Ν-947/76)
ΕΚΚΑθΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΣΙΣΜΟΥ
1. Μετά την εκπλήρωση των σκοπών, του σύμφωνα με το Αρθ-67 παρ.3, ο οικοδομικός συνεταιρισμός διαλύεται και βρίσκεται σε εκκαθάριση με απόφαση του οικείου νομάρχη. Η νομική προσωπικότητα του συνεταιρισμού συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση για τις ανάγκες αυτής.
2. Την εκκαθάριση ενεργεί το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Ο νομάρχης μπορεί με την απόφαση της παρ.1 και εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ταχύτερη και χωρίς εμπόδια διενέργεια της εκκαθάρισης, να ορίσει άλλους εκκαθαριστές, μέχρι τρεις το πολύ για τον ίδιο συνεταιρισμό.
3. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την τακτοποίηση των λογαριασμών του συνεταιρισμού που εκκρεμούν. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εκκαθάριση οικοδομικών συνεταιρισμών. Το καθαρό ενεργητικό υπόλοιπο που απομένει περιέρχεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002