Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5901/Β/31.12.2020

  • 5/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5912/Β/31.12.2020

  • 5/1/2021

Απόφ. A. 1303 Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης τέλους διενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5849/Β/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/709898/71463/49353/4617 9/1577 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5877/Β/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392 Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5890/Β/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. 494 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 858/Δ/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. 56175 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 862/Δ/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/95608/4131 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/Α/31.12.2020

  • 1/1/2021

Απόφ. Πράξη 52 της 22.12.2020 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5816/Β/30.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 57454/4982 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5838/Β/31.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 148779 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, σε πληγέντες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.