Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5132/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. Δ11/οικ.58769/2522 Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινή υπουργική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5132/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ 86851 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5143/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. 20336 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5207/Β/20.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/4-10-2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. Π.Δ.25-10-18 Τ ροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 5716/Β/19.12.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών πράξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5183/Β/19.11.2018

  • 19/11/2018

Απόφ. 1174 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5184/Β/19.11.2018

  • 19/11/2018

Απόφ. 13/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.