ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022

  • 21 Μαρτίου 2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (1)

Επιστροφή