Γενικές Διατάξεις Άρθρα 434 έως Ακροτελεύτιο Άρθρο
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-434
(Αρθ-70 παρ.2 και Αρθ-74 παρ.1 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-27 παρ.2 Ν-1577/85)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ
1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με την έννοια των οικοδομών, κατασκευών, εγκαταστάσεων, εργασιών δόμησης και γενικά των έργων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, αρμόδιος να αποφανθεί οριστικά είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Πάντως από τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας του παραπάνω νομοθετικού διατάγματος εξαιρείται η λειτουργία των μηχανών, εργαλείων και των συναφών με αυτά εξαρτημάτων των βιομηχανικών και γενικά μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι'αυτή διατάξεις.
2. Για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν-1577/85 ή των τυχόν ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών αποφασίζει οριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ.
3. 'Οταν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη φύση ή έκταση των υποχρεώσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ο οποίος αποφασίζει ανέκκλητα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-435
(Αρθ-71 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ/ΞΕΩΝ του ΝΔ/17-7/16-8-23
1. 'Οταν ενέργειες της διοίκησης από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 προκλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και απαιτούν ορισμένα τοπογραφικά ή άλλους είδους διαγράμματα και μετρήσεις, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να ορίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία καταρτίζονται με δαπάνη και φροντίδα των ενδιαφερομένων αυτών και σε όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται αυτό από τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή η τυχόν καθυστέρηση των διοικητικών ενεργειών, λόγω της μη κατάρτισης από τους ενδιαφερομένους των διαγραμμάτων κλπ που ορίστηκαν από την υπηρεσία, δεν δημιουργεί υπέρ αυτών δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων, βαρύνει δε αυτούς κάθε ζημιά που προκύπτει από την καθυστέρηση αυτή.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ/17-7/16-8-23, που κανονίζονται με προεδρικό διάταγμα επιβάλλεται η προηγούμενη κατάθεση από τον ενιστάμενο παραβόλου, χωρίς την οποία η ένσταση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Το παράβολο αυτό ορίζεται για κάθε περίπτωση από τα παραπάνω διατάγματα μεταξύ πέντε και εκατό δραχμών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-436
(Αρθ-72 παρ.1, 2 και παρ.3 ΝΔ/17-7/16-8-23)
Αρμοδιότητες Υπουργού, Συμβούλιο Δημοσίων 'Εργων δικαιοδοσία, σύνθεση, Τεχνικά Συμβούλια, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αποστάσεις
1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 γνωμοδοτήσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων δεν είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό και σε εκείνες ακόμα τις περιπτώσεις που αυτό δεν καθορίζεται ειδικά. Ο Υπουργός μπορεί και στις περιπτώσεις αυτές να αποφασίζει διαφορετικά.
2. 'Οταν οι παραπάνω γνωμοδοτήσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ζητούνται από το Υπουργείο, ισχύουν ανάλογα, ως προς τη σχετική προθεσμία για την υποβολή τους, οι διατάξεις της παρ.3 του Αρθ-154. Μετά την παρέλευση άπρακτης της σχετικές προθεσμίας οι πιο πάνω πάνω γνωμοδοτήσεις δεν θεωρούνται αναγκαίες και η έλλειψή τους δεν συνεπάγεται ακυρότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς αυτές.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-437
(Αρθ-73 παρ.1 τελευταίο εδάφιο ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-5 ΑΝ-976/49)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΔ/τος 17-7-23
Επιτρέπεται η εφαρμογή όλων των διατάξεων του ΝΔ/17-7/16-8-23 και πριν από την έκδοση των προβλεπόμενων από αυτές κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί νόμιμα ως επείγουσας ανάγκης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-438
(Αρθ-73 παρ.2, 3 και παρ.4 ΝΔ/17-7/16-8-23, άρθρο μόνο παρ.8 ΝΔ-3/17-12-25, Αρθ-4 παρ.7 ΝΔ/27-2/20-3-26, Αρθ-5 ΑΝ-976/49)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. 'Ολες οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 απαιτήσεις που προκύπτουν από αποφάσεις της διοίκησης ή των δικαστηρίων, εφόσον ο επισπεύδων είναι το Δημόσιο, ο δήμος ή η κοινότητα, εισπράττονται κατ' εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) ακόμα και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του παραπάνω διατάγματος δεν προβλέπουν ειδικά αυτό. Τα αναγκαστικά μέσα που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, εκτός από την προσωπική κράτηση, μπορεί να εφαρμόζονται και όταν ο επισπεύδων είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εφόσον ο καθού η απαίτηση δεν συγκαταλέγεται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα.
Με ΠΔ ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και οι όροι με τους οποίους επιτρέπεται η εφαρμογή της τελευταίας αυτής διάταξης.
2. 'Οταν υπάρχει περίπτωση υποβολής ενστάσεων κατά διοικητικής πράξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 τάσσεται πάντοτε ανατρεπτική προθεσμία για την υποβολή της και αν ακόμα δεν προβλέπεται αυτό από τις σχετικές διατάξεις του παραπάνω διατάγματος. Τα σχετικά με τις παραπάνω προθεσμίες ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ΝΔ/17-7/16-8-23 που χαρακτηρίστηκε νόμιμα ως επείγουσας ανάγκης δεν απαιτείται η τήρηση οποιωνδήποτε διατάξεων αυτού που αναφέρονται σε προθεσμίες ή προσκλήσεις προς οποιονδήποτε ή κοινοποιήσεις ή υποβολή ενστάσεων. Τα σχετικά με τα θέματα αυτά μπορεί κάθε φορά να ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
3. Οι οποιουδήποτε είδους υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, με εξαίρεση τις αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων, καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες ως προς τον κάθε ένα υπόχρεο, κατά τον τρόπο που θα ρυθμίσει ΠΔ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό καθορίζεται από το ίδιο παραπάνω νομοθετικό διάταγμα. Κατά των αποφάσεων της διοίκησης για οριστικό καθορισμό των παραπάνω υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια, παρά μόνο για λανθασμένη εφαρμογή ή ψευδή ερμηνεία του παραπάνω νομοθετικού διατάγματος.
Εφόσον οι παραπάνω αποφάσεις ορίζουν την καταβολή χρημάτων από τον υπόχρεο, επιτρέπεται η ανακοπή της εκτέλεσης αυτών στα τακτικά δικαστήρια, μόνο για τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η ανακοπή της εκτέλεσης, κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-439
(Αρθ-75 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-4 παρ.7 ΝΔ/27-2/20-3-26, ΠΔ-23/27-10-30, Αρθ-4 ΝΔ-761/70)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, και σε κάθε άλλη περίπτωση το Δημόσιο, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να προκαταβάλλουν για λογαριασμό και σε βάρος των υποχρέων τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από το παραπάνω διάταγμα ή και να εκτελούν απευθείας τα σχετικά έργα. Τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να παρέχονται και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Απαιτήσεις του Δημοσίου που απορρέουν από την εφαρμογή των παραπάνω, σε περίπτωση βεβαίωσης τους στο δημόσιο ταμείο, παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας που αρχίζει από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν ως δημόσιο έσοδο, με βάση τη βεβαιωτική του χρέους αυτού πράξη της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης και αποστολής της στο δημόσιο ταμείο.
3. Κατά την εκτέλεση των έργων της παρ. 1 αποκλείονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Εφόσον αυτός που προκαταβάλλει τις δαπάνες ή και εκτελεί τα έργα είναι το Δημόσιο, ο δήμος ή η κοινότητα, για την ευθύνη των προσώπων αυτών, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Αρθ-382 παρ.7 και κάθε σχετική ζημιά επιβαρύνει τους υπόχρεους.
4. Ο υπολογισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, των δαπανών που καταβάλλονται για λογαριασμό των υποχρέων υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και εγκρίνεται από το Υπουργό. Μετά την παρπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ένσταση από τους υπόχρεους ή τρίτους. Ο υπολογισμός αυτός αποτελεί οριστική αίτηση εκείνου που κατέβαλε τις δαπάνες κατά του υποχρέου. Για την είσπραξη των δαπανών που καταβλήθηκαν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.1 του.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-440
(Αρθ-76 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ  ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 προβλέπονται οποιουδήποτε είδους προσκλήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοποιήσεις οποιωνδήποτε εγγράφων στα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι και γενικές (χωρίς να αναφέρονται ονομαστικά στα πρόσωπα που αφορούν).
2. Οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έλαβαν πλήρη γνώση των προσκλήσεων και κοινοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, εφόσον αυτές δημοσιεύτηκαν είτε σε δύο ημερησίες εφημερίδες είτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Πάντως τον τρόπο των κατά τα παραπάνω προσκλήσεων και ειδοποιήσεων, σε όσες περιπτώσεις αυτός δεν καθοριζεται λεπτομερώς από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, ρυθμίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-441
(Αρθ-77 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΩΝ
Διαταγές των αρχών, που εκδίδονται για εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23, παρά την αρμοδιότητα που καθορίζεται από το διάταγμα αυτό, ή που αναστέλλουν την εκτέλεση αρμοδίως εκδοθεισών άλλων διαταγών και γενικά την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω διατάγματος, δεν έχουν νομικό κύρος, ούτε απαλλάσσουν τους υπεύθυνους από την ευθύνη τους σε περίπτωση υπέρβασης. Οι υπάλληλοι ή τα αστυνομικά όργανα που εκδίδουν ή εκτελούν τέτοιες αναρμόδια εκδοθείσες διαταγές, εκτός από τις συνέπειες που έχουν σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του ΝΔ/17-7/16-8-23, θεωρούνται αλληλέγγυα και σε ολόκλητο συνυπεύθυνοι μαζί με τους υπεύθυνους των παραβάσεων και υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στις επιβαλλόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινές.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-442
(Αρθ-81 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΔ/τος 17-7-23
1. Οι διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 ισχύουν γενικά και ως προς τα εγκεκριμένα πριν από την ισχύ του σχέδια πόλεων και τις τροποποιήσεις τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, για τις οποίες οι διατάξεις του διατάγματος αυτού ρητά ορίζουν διαφορετικά. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν επίσης και για τα οικόπεδα του Αρθ-1 του Ν-2633/23 των τραπεζικών κτιρίων, εφαρμοζόμενων και ως προς αυτά των διατάξεων για τους χώρους του Αρθ-276 παρ.1 (στοιχ.β).
2. Τα σχέδια που καταργήθηκαν με το Ν-ΓΥΚΓ' ή με οποιεσδήποτε κατά την ερμηνεία του διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις θεωρείται ότι έχουν επανέλθει σε ισχύ. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων οικοπέδων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της έγκρισης των σχεδίων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-443
(Αρθ-85 παρ.3 ΝΔ/17-7/16-8-23)
Κάθε λεπτομέρεια των διατάξεων του ΝΔ/17-7/16-8-23, της οποίας ο τρόπος διακανονισμού δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του, ρυθμίζεται με ΠΔ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-444
(Αρθ-26 παρ.1, 2 και παρ.3 Ν-1577/85)
ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ρυθμίζονται θέματα κτιριοδομικού περιεχομένου, που είτε απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν-1577/85 είτε με τη ρύθμισή τους:
α. βελτιώνεται η άνεση, η υγεία ενοίκων και περιοίκων.
β. βελτιώνεται η ποιότητα, η ασφάλεια, η αισθητική και η λειτουργικότητα των κτιρίων,
γ. προστατεύεται το περιβάλλον, εξοικονομείται ενέργεια και προωθείται η έρευνα και παραγωγή στον τομέα της οικοδομής.
2. Οι ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρεται η παρ.1 του παρόντος άρθρου είναι:
Α. Διαδικαστικές, όπως μελέτες και εκδόσεις κάθε είδους αδειών, αρμοδιότητες και ευθύνες για το έργο.
Β. Λειτουργικές και κτιριοδομικές όπως:
α. Χρήσεις κτιρίων για κατοικία, γραφεία, αναψυχή, βιομηχανία, εκπαίδευση, περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια και άλλα.
β. Χρήσεις χώρων για διαμονή, συνάθροιση, υγιεινή, αποθήκευση, στάθμευση και άλλα.
γ. Ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, ασφάλεια, υγεία και άλλα.
δ. Φωτισμός, ηλιασμός, αισθητική κτιρίων.
ε. Εσωτερικές εγκαταστάσεις υδραυλικές, ηλεκτρικές, μηχανολογικές και άλλες.
Γ. Κατασκευαστικές και ποιοτικές, όπως:
α. Φυσική των κτιρίων για θερμομόνωση, ηχομόνωση, ακουστική, πυροπροστασία, πυρασφάλεια και άλλες.
β. Δομικά υλικά.
γ. Κτιριοδομικά στοιχεία των κτιρίων που αφορούν κυρίως χωματουργικές εργασίες, θεμελιώσεις, ικριώματα, φέρουσα κατασκευή, κατασκευή πλήρωσης, δάπεδα, ανοίγματα, στέγες, προεξοχές.
δ. Κατασκευές που εξυπηρετούν τα κτίρια, όπως σιλό, δεξαμενές, αποθήκες, χώροι στάθμευσης, λύματα, απορρίμματα και άλλα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις ως προς τη χρήση δομικών υλικών και δομικών στοιχείων για λόγους αισθητικής, εθνικής οικονομίας, ασφάλειας και προσαρμογής στο περιβάλλον.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-445
(Αρθ-28 Ν-1577/85, Αρθ-13 παρ.6 και Αρθ-14 παρ.1 περιπτ.δ Ν-1647/86)
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν-1577/85
1. Οι διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού (Αρθ-2 εώς και Αρθ-25 του Ν-1577/85, όπως ισχύουν) ισχύουν για τις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, από τις διατάξεις του Ν-1577/85 εφαρμόζονται: τα Αρθ-2, 3, 4, 5, το Αρθ-7 πλην των παρ.1Βι, 1Βστ, 1Βζ και 3, το Αρθ-8 παρ.3, το Αρθ-9 παρ.4, 9 και 10, τα Αρθ-11, 17, 18, 20, 22 και το Αρθ-23 εκτός της παρ.5.
3. Σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, από τις διατάξεις του Ν-1577/85 εφαρμόζονται: τα Αρθ-2, 3, 4, 5, το Αρθ-7 πλην της παρ.1Βι, το Αρθ-8 παρ.3, το Αρθ-9 παρ.1 και παρ.4 με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη σ' αυτές απόσταση Δ ορίζεται σε 2,5 μέτρα ανεξάρτητα από το ύψος και η παρ.9, το Αρθ-11, το Αρθ-14, εκτός της παρ.5, το Αρθ-17, το Αρθ-18 όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις και τα Αρθ-19, 21, 22, 23 και Αρθ-25.
4. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του Ν-1577/85 ειδικές διατάξεις για την προστασία αρχαιολογικών χώρων, οικισμών ή τμημάτων οικισμών, μεμονωμένων κτιρίων ή περιοχών, για τη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς ή την προστασία περιοχών χαρακτηρισμένων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-446
(Αρθ-3 ΝΔ-1018/71, Αρθ-3 παρ.1 και παρ.2 Ν-1512/85)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. Για την εκποίηση, δωρεάν παραχώρηση ή μίσθωση πέραν των 9 ετών έκτασης γης, με ή χωρίς κτίσματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από δημόσιες πολιτικές η στρατιωτικές υπηρεσίες ή από ΝΠΔΔ, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των πολεοδομικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μελέτη και εισήγηση προς έγκριση ή επέκταση των σχεδίων πόλεων των οικισμών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Η εκποίηση, παραχώρηση και μίσθωση, καθώς και κάθε άλλη παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων γης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζονται στο Αρθ-1 παρ.6 του Ν-1256/82, γίνεται αφού προσδιοριστεί η χρήση των εκτάσεων αυτών και εφόσον ο σκοπός των παραπάνω πράξεων δεν είναι αντίθετος με τη χρήση αυτή. 'Οταν η χρήση αυτή δεν έχει προσδιοριστεί με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή άλλο νόμιμο τρόπο, ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση νομάρχη. Η παραπάνω απόφαση δεν είναι αναγκαία όταν ο σκοπός της παραχώρησης της χρήσης ή μίσθωσης δεν μεταβάλλει την υφιστάμενη χρήση των εκτάσεων. Η απόφαση του νομάρχη εκδίδεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και γνώμη είτε του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των παραπάνω ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα. Εφόσον οι παραπάνω γνώμες δεν έχουν υποβληθεί στο νομάρχη μέσα σε 60 ημέρες από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος από το δήμο ή την κοινότητα ή ΝΔΠΠ και ΝΠΙΔ, ο νομάρχης προχωρεί στην έκδοση της απόφαση και χωρίς αυτές. Η πολεοδομική υπηρεσία οφείλει να λαβαίνει υπόψη της τις μελέτες για χρήσεις γης που τυχόν υπάρχουν για την περιοχή. Η απόφαση του νομάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνο στις περιπτώσεις που αφορά εκποίηση ή δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις μισθώσεις δημοσίων ή κοινοτικών εκτάσεων για αγροτική χρήση (γεωργική, κτηνοτροφική, δασική, αλιευτική).
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-447
(Αρθ-15 Ν-1221/81, Αρθ-43 παρ.12 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.21 Ν-1512/85)
ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
1. Σχέδια πόλεων που εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν με την έκδοση αδείας οικοδομής ή την εκτέλεση έργων και ακυρώθηκαν ή κρίθηκαν ακυρωτέα για τυπικούς λόγους με δικαστικές αποφάσεις, είναι δυνατόν να επανεγκριθούν, με την τήρηση των διαδικασιών και προϋποθέσεων που ισχύουν κατά την έγκρισή τους.
2. Σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και ίσχυε παλαιότερα εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους έχουν εφαρμογή για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη και σε χρήμα οι διατάξεις του Αρθ-50 του παρόντος.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Ακροτελευταίο Άρθρο
(Αρθ-12 ΠΔ-13/22-4-29)
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν-2508/97. Δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Αθήνα 14 Ιουλίου 1999
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002