Ειδικές Ζώνες Ενίσχυσεις Άρθρα 221 έως 224
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-221
(Αρθ-11 παρ.1, 2, 3, 4 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.4 Ν-1512/85, Αρθ-34 παρ.1 Ν-1577/85)
ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ), πουπροβλέπονται από το Αρθ-38 παρ.2 καθορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μετά από σχετική ενημέρωση ή πρόταση του οικείου δήμου ή κοινότητας. Ο καθορισμός αυτός μπορεί να γίνει και με το ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης κατά το Αρθ-44.
Οι ΖΕΕ μπορεί να καθορίζονται στις επεκτάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφ.Α του Μέρους ΙΙ ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμόζονται σ'αυτές, εκτός από τις διατάξεις του εν λόγω Κεφ.Α του Μέρους ΙΙ και οι παρ.2 εώς 4 του παρόντος άρθρου.
Επίσης ΖΕΕ μπορεί να καθορίζονται σε προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών πριν από το έτος 1923 στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται οι παρ.2 εώς 4 του παρόντος άρθρου.
2. Η εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής ανάπτυξης στις ΖΕΕ ή τμήματά τους συνιστά δημόσια ωφέλεια και επιτρέπεται για το σκοπό αυτό η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων. Η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνεται με συνεργασία από τη ΔΕΠΟΣ, από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης ή ανατίθεται σε ΟΤΑ ή δημοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες μικτής οικονομίας κατά το Αρθ-53.
3. Με το ΠΔ της παρ.1 του άρθρου αυτού, μπορεί να προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή τις ΖΕΕ των Αρθ-225 και Αρθ-223 του παρόντος. Οι διατάξεις αυτές μπορεί να εφαρμόζονται χωρίς την έκδοση των ΠΔ που προβλέπονται σ'αυτές. Οι διατάξεις του Αρθ-224 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ΖΕΕ.
4. Για την ανάπτυξη των ΖΕΕ χορηγείται από το δημόσιο κρατική ενίσχυση στον αντίστοιχο ΟΤΑ, στην ΔΕΠΟΣ και στον ΟΕΚ για συμμετοχή στην εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-222
(Αρθ-11 παρ.5 Ν-1337/83)
ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μπορεί να καθορίζονται μέσα στις πολεοδομικές ενότητες Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) μέσα στις οποίες παρέχονται ειδικά χρηματοδοτικά και πολεοδομικά κίνητρα για να κατασκευάζονται ή διαμορφώνονται κτίρια ή τμήματά τους, που είναι αναγκαία για τα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων, όπως κτίρια αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.
Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μπορεί να κανονίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο των κινήτρων, οι όροι που πρέπει να πληρούν τα κτίρια, οι διαδικασίες και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-223
(Αρθ-58 Ν-947/79, Αρθ-5 Ν-1512/95)
ΚΙΝΗΤΡΑ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
1. Μέσα σε τρεις το πολύ μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης ΓΠΣ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων για τη διάθεση ορισμένου κονδυλίου ή για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στον οικείο δήμο ή κοινότητα ή τον ανάδοχο φορέα ανάπτυξης ή αναμόρφωση της οικιστικής περιοχής για την κάλυψη μέρους των βασικών δαπανών εφαρμογής της σχετικής μελέτης. Το ύψος της επιχορήγησης αυτής που επιμερίζεται με την ίδια απόφαση κατά ζώνες από αυτές που περιλαμβάνονται στην περιοχή, καθορίζεται σε συνάρτηση με την έκταση της οικιστικής περιοχής ή της οικείας ζώνης και με βάση κλίμακας συντελεστών. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται τα κλιμάκια των συντελεστών της συνεισφοράς του Δημοσίου κατά ζώνες της οικιστικής περιοχής και κατά περιοχές της χώρας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο καταβολής των οικείων ποσών ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της περιοχής και τον τρόπο ελέγχου για τη χρησιμοποίηση των ποσών για τους σκοπούς για τους οποίους διατίθενται.
2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οι Τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που χρηματοδοτούν στεγαστικά προγράμματα ή παρέχουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια γενικά, κατευθύνουν την ενεργούμενη από αυτά δανειοδότηση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού ή για την αγορά κατοικιών ή επαγγελματικής στέγης σε Ζώνες ενεργού πολεοδομίας κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με αποφάσεις της  Νομισματικής Επιτροπής.
3.α Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να προβλέπονται ειδικά οικονομικά και πολεοδομικά κίνητρα υπέρ των κυρίων ή νομέων ακινήτων, που βρίσκονται μέσα σε ρυμοτομικά σχέδια τα οποία έχουν εγκριθεί ή μέσα σε ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), για την υλοποίηση των πολεοδομικών μελετών ή την εφαρμογή των χρήσεων στις ΖΟΕ αντίστοιχα.
β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθιερώνονται, κατά γεωγραφικές περιοχές ή σε εθνική κλίμακα, ηθικές διακρίσεις, όπως βραβεία και επαίνοι και χρηματικά έπαθλα που απονέμονται ύστερα από σχετική προκήρυξη σε μελετητές και ιδιοκτήτες κτιρίων, καθώς και σε μελετητές πολεοδομικών μελετών. Οι διακρίσεις και τα έπαθλα απονέμονται για το σχεδιασμό, την ανέγερση, την ανάπλαση νέων και παλαιών κτιρίων και οικισμών και την κάθε μορφής επίπλωση κτισμάτων και χώρων ή για την πρόταση σχετικών ιδεών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της προκήρυξης και της απονομής των διακρίσεων και των επάθλων. Χρηματικά έπαθλα αποζημιώσεις κριτών και λοιπές δαπάνες βαρύνουν το ΕΤΕΡΠΣ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-224
(Αρθ-59 Ν-947/79)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
1. Η απόκτηση κυριότητας με αναγκαστική απαλλοτρίωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν-947/79 από το Δημόσιο, ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ, δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης ή αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό ή ανάδοχο φορέα, από αυτούς που αναφέρονται στα Αρθ-55 και Αρθ-68, απαλλάσσεται τελείως από το φόρο μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υφιστάμενο ή που θα επιβληθεί στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου ΝΠΔΔ.
2. Απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο μεταβίβασης καθώς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υφιστάμενο ή που θα επιβληθεί στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ ΟΤΑ ή οποιουδήποτε άλλου ΝΠΔΔ, αλλά υπάγονται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου χιλίων δραχμών, οι εκούσιες μεταβιβάσεις ακινήτων στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας από οποιονδήποτε προς το Δημόσιο ή τον ανάδοχο φορέα καθώς και οι μεταβιβάσεις οποιουδήποτε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στη ζώνη αυτή και παρέχεται ως αντάλλαγμα, αντί για αποζημίωση προς ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται μέσα σε ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ως αντιπαροχή για τη συμμετοχή του με την ιδιοκτησία του στην ενεργοποίηση της ζώνης αυτής.
3. Για την πώληση οικοπέδων, κατοικιών, διαμερισμάτων ή χώρων επαγγελματικής στέγης στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας απευθείας από τον ανάδοχο φορέα του Αρθ-55, ο φόρος μεταβίβασης ορίζεται ο μισός εκείνου που ισχύει κάθε φορά και βαρύνει τον αγοραστή. Οι μεταβιβάσεις οποιουδήποτε ακινήτου που βρίσκεται μέσα στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ έχουν όλες τις απαλλαγές της παρ.2.
4. Για τις συμβάσεις δανεισμού ή άλλης χρηματοδότησης που συνάπτονται από τον ανάδοχο φορέα του Αρθ-55 για την αγορά της γης ή την εκτέλεση των έργων μέσα στη ζώνη, καθώς και για τη σύσταση ή εξάλειψη υποθήκης ή ενέχυρου που παρέχονται για ασφάλεια των παραπάνω δανείων ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων αυτών, περιορίζονται στο ένα πέμπτο τα προβλεπόμενα ή επιβαλλόμενα στο μέλλον τέλη, εισφορές, δικαιώματα και υπόλοιπες επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου και κάθε τρίτου.
5. Η κατά το Αρθ-24 παρ.1 Ν-947/79 μετατροπή ανωνύμων εταιρειών σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας απαλλάσσεται από κάθε προβλεπόμενο ή επιβαλλόμενο στο μέλλον τέλος χαρτοσήμου, φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.
6. Τα κατά τα Αρθ-55 προσύμφωνα και οι κατά τα Αρθ-56 και Αρθ-71 συμβάσεις για την ανάθεση έργων ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού απαλλάσσονται από κάθε τέλος υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ.
7. Σε όλες τις περιπτώσεις απαλλαγών του παρόντος άρθρου τα δικαιώματα για τη σύνταξη συμβολαίων και τη μεταγραφή αυτών δεν μπορούν να υπερβούν τις 6000 δρχ για το συμβολαιογράφο και τις 2000 δρχ για τον υποθηκοφύλακα.
8. Οι άδειες οικοδομής για την ανέγερση κάθε κτίσματος στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας καθώς και στη ζώνη αστικού αναδασμού απαλλάσσονται της εισφοράς που προβλέπεται από το ΚΗ/47 ψήφισμα.
9. Οι απαλλαγές του ανάδοχου φορέα του Αρθ-55, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ισχύουν και για τον αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό και τον ανάδοχο φορέα του Αρθ-71.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002