Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης Αρθρα 205 έως 214
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-205
(Αρθ-12 Ν-2300/95)
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΜΣΔ
1. Για την παράσταση του κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι εγκριθέντος δικαιώματος των κυρίων ή συγκυρίων του βαρυνόμενου ακινήτου επί του μεταφερόμενου ΣΔ εκδίδεται τίτλος δικαιώματος ΜΣΔ, στον οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό. Ο τίτλος είναι πάντοτε ονομαστικός και διαιρετός, μεταβιβάζεται δε κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
2. Για την έκδοση του τίτλου προσκομίζονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία:
α) πιστοποιητικά των υποθηκοφυλακείων ότι σημειώθηκε σύμφωνα με το Αρθ-203 στο περιθώριο των μερίδων του υποθηκοφυλακείου η έκδοση της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ.
β) συμπληρωματική έκθεση για τον έλεγχο των τίτλων που καλύπτει το χρόνο από την πρώτη κατά την παρ. 1 του Αρθ--202 έκθεση μέχρι και την επόμενη της σημείωσης της παραπάνω απόφασης στο περιθώριο των οικείων μερίδων και επισημαίνει τις τυχόν κατά το χρόνο αυτό επελθούσες μεταβολές. Η έκθεση συνοδεύεται από τα αναγκαία πιστοποιητικά, όχι παλαιότερα των πέντε (5) ημερών, συντάσσεται δε κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του Αρθ-202.
3. Εάν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπληρωματική έκθεση προκύπτει ότι δεν επήλθαν μεταβολές στα πρόσωπα των δικαιουμένων να ζητήσουν τη ΜΣΔ, ο τίτλος εκδίδεται με βάση την απόφαση που έχει εκδοθεί.
4. Εάν, αντίθετα, από την κατά την παρ.2 συμπληρωματική έκθεση και τα σχετικά πιστοποιητικά προκύπτει μεταβολή στα πρόσωπα αυτά, η έκδοση του τίτλου αναβάλλεται μέχρι να τροποποιηθεί η εκδοθείσα απόφαση για την έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ για το συγκεκριμένο βαρυνόμενο ακίνητο. Για την τροποποίηση αυτή και την περαιτέρω διαδικασία για την έκδοση τίτλου, εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
5. Σε όλες τις περιπτώσεις ο εκδιδόμενος τίτλος περιλαμβάνει:
α) το ονοματεπώνυμο των κυρίων ή των συγκυρίων στο όνομα των οποίων εκδίδεται ο τίτλος.
β) άκρως συνοπτική μνεία του βαρυνόμενου ακίνητου, από το οποίο μεταφέρεται ο ΣΔ,
γ) ένδειξη της απόφασης ή των αποφάσεων με τις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ και ένδειξη των γενομένων σχετικών σημειώσεων των αποφάσεων αυτών στα οικεία βιβλία των μεταγραφών.
δ) το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου.
ε) το συντελεστή δόμησης ο οποίος ισχύει για το βαρυνόμενο ακίνητο κατά το χρόνο έγκρισης της μεταφοράς (αυτός που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ακίνητο ΣΔ, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόγειοι χώροι).
στ) το μέρος του συντελεστή που εγκρίθηκε η μεταφορά αναγομένου σε τετραγωνικά μέτρα μεταφερόμενων επιφανειών ορόφων του βαρυνόμενου ακινήτου.
ζ) το μέρος της επιφάνειας από την παραπάνω εγκριθείσα μεταφορά για το οποίο ισχύει ο τίτλος, σε περίπτωση κατά την οποία διαιρείται σε περισσότερους τίτλους η παράσταση όλου του δικαιώματος της εγκριθείσας μεταφοράς συντελεστή,
η) την ένδειξη αν ο τίτλος είναι ο αρχικά εκδιδόμενος ή αν εκδίδεται σε αντικατάσταση προηγούμενου, τον αριθμό του αντικαθιστάμενου τίτλου και την αιτία της αντικατάστασης.
6. Ο εκδιδόμενος τίτλος λαμβάνει αύξοντα αριθμό από βιβλίο τίτλων ΜΣΔ, που τηρείται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία, από τον προϊστάμενο της οποίας και υπογράφεται. Για την καταχώρηση του τίτλου στο παραπάνω βιβλίο συντάσσεται πριν από την παράδοσή του στους δικαιούχους επισημειωματική πάνω στον τίτλο πράξη, που υπογράφεται από τον εντεταλμένο για την τήρηση του βιβλίου αυτού υπάλληλο. Του εκδιδόμενου τίτλου τηρείται υπηρεσιακό πρωτότυπο που τίθεται στο φάκελο του Μητρώου.
7. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι παραδίδονται σε αυτούς υπέρ των οποίων εκδόθηκαν λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν κατά την παρ.2 του Αρθ-201 όρων ή των τυχόν κατά την παρ.4 του Αρθ-202 ληφθέντων ασφαλιστικών μέτρων.
8. Για την έκδοση και παράδοση του τίτλου εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της παραπάνω αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καταχωρείται στην ίδια στήλη του Βιβλίου Τίτλων ΜΣΔ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-206
(Αρθ-13 Ν-2300/95)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
1. Η συμβατική μεταβίβαση των ονομαστικών τίτλων γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο Τίτλων ΜΣΔ και ταυτόχρονη πράξη οπισθογράφησης του τίτλου. Η εγγραφή στο βιβλίο και η πράξη οπισθογράφησης χρονολογείται και υπογράφεται από τους μεταβιβάζοντες και από αυτόν υπερ του οποίου γίνεται η μεταβίβαση ή των πληρεξούσιών τους. Η εγγραφή και η πράξη υπογράφονται επίσης και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός. Για την έκδοση του νέου τίτλου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ.5 εώς παρ.8 του Αρθ-205.
3. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής εκδίδεται επίσης νέος τίτλος στο όνομα του κληρονόμου ή του κληροδόχου ύστερα από αίτηση του και υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.
4. Σε περίπτωση απόκτησης κυριότητας του τίτλου κατά οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-207
(Αρθ-14 Ν-2300/95)
ΚΛΟΠΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ
1. Σε περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειας τίτλου μπορεί να εκδοθεί αντίγραφό του από το τηρούμενο υπηρεσιακό πρωτότυπό του.
2. Για την έκδοση αντιγράφου υποβάλλεται σχετική αίτηση αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος ή αυτού που έλκει δικαιώματα από τον δικαιούχο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που στηρίζουν τα δικαιώματα αυτά.
3. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση για τις συνθήκες κλοπής, απώλειας κλπ (Αρθ-8 του Ν-1599/86).
4. Για την έδκοση του αντιγράφου εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος αυτός μπορεί πάντοτε να διενεργήσει ή να διατάξει τη διενέργεια οποιασδήποτε πρόσφορης έρευνας ή και να επιβάλει στους αιτούντες τη δημοσίευση σχετικής αναγγελίας στον τύπο. Η απόφαση ορίζει την ακύρωση του παλαιού τίτλου.
5. Το εκδιδόμενο στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αντίγραφο του τίτλου μνημονεύει την απόφαση με βάση την οποία εκδίδεται και ότι επέχει κατά πάντα θέση πρωτοτύπου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-208
(Αρθ-15 Ν-2300/95)
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
1. Για κάθε έγκριση ΜΣΔ μπορεί πάντοτε, με αίτηση των δικαιούχων, να εκδοθούν περισσότεροι τίτλοι των οποίων το άθροισμα θα ισούται προς το συνολοκό εμβαδόν των μεταφερόμενων δομήσιμων επιφανειών των βαρυνόμενων ακινήτων. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι στην περίπτωση αυτή αναγράφουν και την ένδειξη ότι αποτελούν μέρος της όλης μεταφοράς και προσδιορίζουν το μέρος αυτού. Για την παραπάνω έκδοση πολλών τίτλων εκδίδεται σχετική απόφαση του προϊσταμένου της κεντρικής υπηρεσίας.
2. Η παραπάνω παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και για τη διαίρεση ήδη εκδοθέντων τίτλων.
3. Η διαίρεση των τίτλων μπορεί να συνδυαστεί με την μερική ακύρωση αρχικού τίτλου σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου Άρθρου.
4. Κατά τη διαίρεση ο παλαιός τίτλος ακυρώνεται με σχετική πράξη οπισθογράφησής του από τους δικαιούχους και εγγραφή στο βιβλίο. Για την έκδοση των νέων τίτλων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 5 εώς παρ.8 του Αρθ-205. 
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-209
(Αρθ-16 Ν-2300/95)
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
1. Η ακύρωση των τίτλων γίνεται ύστερα από την άσκηση του από αυτούς παριστάμενου δικαιώματος με τη μεταφορά αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο (απόσβεση του δικαιώματος ΜΣΔ).
2. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της ΜΣΔ σε ωφελούμενο ακίνητο, η απόσβεση του δικαιώματος γίνεται με την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Αρθ-210 ή της απόφασης Υπουργού της παρ.6 του Αρθ-214.
3. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο τίτλος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, καταχωρείται σχετική πράξη στο πίσω μέρος αυτού και για την ακύρωση εκδίδεται απόφαση, με ανάλογη εφαρμογή της παρ.8 του Αρθ-205.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις ακύρωσης τίτλων γίνεται σχετική σημείωση στο Βιβλίο Τίτλων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-210
(Αρθ-17 Ν-2300/95)
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΣΔ
1. Η πραγματοποίηση της ΜΣΔ σε ωφελούμενο ακίνητο γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου κυρίου ή συγκυριών του ακινήτου αυτού ή αυτού που έλκει δικαιώματα από αυτούς, που υποβάλλεται στην αρμόδια, για την περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου, περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (περιπτ.η του Αρθ-194).
2. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των διατιθέμενων από τους αιτούντες ενός ή περισσότερων τίτλων ΜΣΔ και τα κατά την επόμενη παράγραφο στοιχεία και μελέτη των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν στο ωφελούμενο ακίνητο. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών που ισχύουν κάθε φορά για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
3. Στα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και μελέτη επί του ωφελούμενου ακινήτου περιλαμβάνονται:
α) Αίτηση του κυρίου ή των τυχόν συγκυριών των τίτλων με συναίνεση αυτών για τη χρησιμοποίηση του διατιθέμενου τίτλου ή τίτλων ΜΣΔ και αντίγραφο της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ από το βαρυνόμενο ακίνητο.
β) αρχιτεκτονική μελέτη για το ωφελούμενο ακίνητο με τις επιφάνειες που ζητούνται με ΜΣΔ διαγραμμισμένες στο διάγραμμα κάλυψης.
γ) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του ωφελούμενου ακινήτου πάνω στο οποίο αναγράφονται, σε υπόμνημα, οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις.
δ) τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται συνοπτικά τα στοιχεία της μετά τη μεταφορά σχεδιαζόμενης να ανεγερθεί οικοδομής, και προεκτίμηση, από μέρους του αιτούντος, των πρόσθετων επιφανειών δόμησης, που προκύπτουν από ΜΣΔ στο ωφελούμενο ακίνητο, κατ' εφαρμογή του τύπου του Αρθ-198 παρ.2. Η προεκτίμηση αυτή θα βασίζεται στις ισχύουσες κατά την υποβολή του αιτήματος αντικειμενικές αξίες γης των ωφελούμενου και βαρυνόμενου ακινήτων ή στις εικαζόμενες από τους αιτούντες, όταν δεν ισχύουν αντικειμενικές αξίες στην περιοχή των ακινήτων αυτών,
ε) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών εφόσον απαιτούνται (όπως πχ σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού όταν το ωφελούμενου συνορεύει με ακίνητο στο οποοίο υπάρχει χαρακτηρισμένο οικοδόμημα ως έργο τέχνης).
4. Κατ'αρχήν η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί τον προέλεγχο των παραπάνω στοιχείων και της αρχιτεκτονικής μελέτης ως προς τον ισχύοντα στην περιοχή κανονισμό, χωρίς τη μεταφορά, συντελεστή, τη συμμόρφωση του κτιρίου προς τους υπόλοιπους όρους δόμησης της περιοχής και ιδιαίτερα ως προς το ότι το κτίριο που πρόκειται να κατασκευαστεί πληροί τα κριτήρια του Αρθ-197 για τις ΠΥΣΔΟ ή τα ειδικά κριτήρια της ΕΖΥΣ, εάν το ωφελούμενο βρίσκεται σε τέτοια περιοχή, ως προς την τοποθέτηση και εμφάνιση των προσθέτων από ΜΣΔ προκύπτόντων κτιριακών όγκων. Μετά τον προέλεγχο η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ζητά την κατά τις διατάξεις του Αρθ-211 εκτίμηση της αξίας γης των βαρυνόμενου και ωφελούμενου ακινήτων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ενδεχόμενη προσαρμογή της μελέτης τους ή την απόκτηση και προσκόμιση από αυτούς και άλλων τίτλων ΜΣΔ βαρυνόμενων ακινήτων, εάν οι οριστικές εκτιμήσεις της αξίας γης δεν καλύπτουν τις πρόσθετες επιφάνειες που προβλέπονται από τη μελέτη.
5. Μετά τις προσαρμογές μελέτης και την προσκόμιση στην παραπάνω υπηρεσία όλων των απαιτούμενων τίτλων, εκδίδεται απόφαση του προισταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της ΜΣΔ και ακυρώνονται οι τίτλοι τους οποίους στηρίζεται η μεταφορά αυτή.
6. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση περιλαμβάνει σαφή ένδειξη του ωφελούμενου ακινήτου, τους ακυρούμενους τίτλους, μαζί με συνοπτική μνεία των ουσιωδών στοιχείων τους, τις εκτιμηθείσες αξίες γης (συντελεστές Αβ και Αω του Αρθ-198) την κατ'εφαρμογή του ίδιου Αρθ-198 προκύπτουσα πρόσθετη μεταφερόμενη επιφάνεια ορόφων στο ωφελούμενο ακίνητο, το μέγεθος της αύξησης του ισχύοντα ΣΔ, λόγω της εγκρινόμενης μεταφοράς στο ωφελούμενο ακίνητο, καθώς και τα χαρακτηριστικά των δομούμενων επί πλέον όγκων στο ωφελούμενο ακίνητο. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία.
7. Με βάση την κατά τις προηγούμενες παραγράφους απόφαση:
α) γίνεται ακύρωση των αντίστοιχων τίτλων ΜΣΔ με επισημείωση στο πίσω μέρος αυτών της ακύρωσης από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία με μνεία της απόφασης. Οι ακυρούμενοι τίτλοι με αντίγραφο της απόφασης αποστέλλονται αμέσως με απόδειξη στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία, η οποία προβαίνει στις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Τίτλων ΜΣΔ.
β) διενεργείται, με αίτηση των ενδιαφερομένων, η σημείωση στο περιθώριο της οικείας μερίδας των υποθηκοφυλακείων, στα οποία υπάγονται τα βαρυνόμενα και ωφελούμενα ακίνητα, η υπέρ του ωφελούεμου ακινήτου πραγρατοποιηθείσα μεταφορά ΣΔ. Οι συνέπειες της παρ.4 του Αρθ-195 για το ωφελούμενο ακίνητο αρχίζουν από τη σημείωση της απόφασης έγκρισης.
γ) εκδίδεται, με εφαρμογή κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, η οικοδομική άδεια, από την ίδια περιφερειακή υπηρεσία, για τις περιλαμβανόμενες στην κατά την παρ.5 του παρόντος άρθρου εγκριθείσα μελέτη εργασίες, αφού προσκομιστεί και το πιστοποιητικό για την κατά τη προηγούμενη περιπτ.β σημείων.
8. Εάν κάποιος τίτλος αναλίσκεται μόνο μερικά λόγω της ΜΣΔ κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι, η επισημείωση της ακύρωσης, κατά της περιπτ.α της παρ.7 του παρόντος άρθρου, γίνεται μόνο για το ακυρούμενο μέρος, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία παραδίδει στο δικαιούχο σχετική βεβαίωση, η δε κεντρική υπηρεσία εκδίδει νέο τίτλο για το υπολειπόμενο και μη ακυρούμενο μέρος του τίτλου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-211
(Αρθ-18 Ν-2300/95)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Η εκτίμηση της αγοραίας οικοπεδικής αξίας των ακινήτων (βαρυνόμενου και ωφελούμενου) ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας αυτής και ο προσδιορισμός της αξίας τους ανά τμ, όπως και της αξίας ανά τμ διαμερίσματος Α ορόφου και καταστήματος πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) στις θέσιες βαρυνόμενου και ωφελούμενου (μεγέθη Αβ, Αω, ΣΕβ και ΣΕω του Αρθ-198 γίνεται:
α) Για τις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η αξία ανά τμ γης βαρυνόμενου και ωφελούμενου ακινήτου για τον τύπο μετασχηματισμού επιφανειών κατά τη διαδικασία της ΜΣΔ, προσδιορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Αξία ενός τμ γης (βαρυνόμενου ή ωφελούμενου ακινήτου) = ΣΟ χ ΤΖ χ [ΣΑΟ + Κχ(ΣΕ - 1)] χ ΣΣΟ, όπου τα μεγέθη ΣΟ, ΤΖ, ΣΑΟ, Κ, ΣΕ και ΣΣΟ καθορίζονται κάθε φορά στους πίνακες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Στην περίπτωση που το μέγεθος ΣΑΟ δεν συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης του ακινήτου, για τον προσδιορισμό της αξίας ενός τμ γης βαρυνόμενου ή ωφελούμενου ακινήτου, αντί του ΣΑΟ λαμβάνεται ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου που μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης  της περιοχής.
β) Για τις υπόλοιπες και μέχρι να καλυφθούν από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων, από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της περιοχής του υπό εκτίμηση ακινήτου σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων.
Η έκθεση εκτίμησης συντάσσεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ. Σε αυτήν την περίπτωση η αξία ανά τμ γης βαρυνόμενου ή ωφελούμενου ακινήτου για τον τύπο μετασχηματισμού επιφανειών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή συγκρισιμότητας (ΣΣ), που ισούται με 0,60.
Σε περίπτωση που, μεταξύ του χρόνου καθορισμού των αντικειμενικών αξιών μιας περιοχής και του χρόνου εκτίμησης της αξίας του άλλου ακινήτου από τη ΔΟΥ, υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη ενός εξαμήνου, ο παραπάνω συντελεστής συγκρισιμότητας μειώνεται κατά 5% για κάθε εξάμηνο.
2. Στην περιπτ.β της προηγούμενης παρ.1, οι ΔΟΥ επιλαμβάνονται του έργου της εκτίμησης μετά από αίτηση της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της έκθεσης της ΔΟΥ μετά την πραγματοποίηση της ΜΣΔ. Η συνέχιση της διαδικασίας νοείται σαν αποδοχή της έκθεσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν πριν από την πραγματοποίηση της ΜΣΔ αμφισβητηθεί από κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος η έκθεση εκτίμησης, αναστέλλεται κάθε ενέργεια για την πραγματοποίηση της μεταφοράς αυτής.
3. Η κατά τα παραπάνω εκτιμηθείσα αγοραία αξία είναι ανακοινώσιμη σε οποιοδήποτε πρόσωπο έστω και αν δεν επικαλείται έννομο συμφέρον, μπορεί δε να τύχει και δημοσιότητας.
4. Σε κάθε περίπτωση ΜΣΔ επί ωφελούμενου ακινήτου και εφόσον με την αίτηση του ενδιαφερομένου έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-210, ως αξία γης του ωφελούμενου και βαρυνόμενου ακινήτου (όπως αυτή προσδιορίζεται από την παρ.1 του παρόντος άρθρου) λαμβάνεται η αξία κατά την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω αίτησης. Σε περίπτωση μη πληρότητας των δικαιολογητικών, ως αξία γης λαμβάνεται η αξία των ακινήτων κατά την ημερομηνία υποβολής των πλήρων δικαιολογητικών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-212
(Αρθ-19 Ν-2300/95)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΑ
α) Διατάγματα που αφορούν την έκδοση τίτλου ΜΣΔ και που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του ΠΔ-367/87 (ΦΕΚ-163/Α/87), δεν τροποποιούνται για τη διάκριση των προς μεταφορά επιφανειών του βαρυνόμενου ακινήτου σε επιφάνειες πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (Εισ.β) και των υπόλοιπων ορόφων (Εορ.β).
β) Τίτλοι που έχουν εκδοθεί με βάση τα διατάγματα αυτά αντικαθίστανται με νέους αφού προηγουμένως επιμεριστούν αναλογικά οι προς μεταφορά επιφάνειες σε επιφάνειες πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) και λοιπών ορόφων.
γ) Αν μετά την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Αρθ-200 για έκδοση τίτλου ΜΣΔ, μειωθεί ο ΣΔ του βαρυνόμενου οικοπέδου η σχετική υπουργική απόφαση εκδίδεται με βάση το ΣΔ που ίσχυε κατά την υποβολή της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος υλοποιείται (πραγματοποίηση ΜΣΔ σε ωφελούμενο ακίνητο) σε διάστημα τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ.
Στην περίπτωση που στο παραπάνω χρονικό διάστημα δεν υλοποιηθεί ο τίτλος εκδίδεται νέος τίτλος με βάση το ΣΔ που ίσχυε για το βαρυνόμενο ακίνητο κατά το χρόνο έγκρισης της ΜΣΔ. Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή πρέπει να αναγράφονται ρητά στην υπουργική απόφαση έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-213
(Αρθ-20 παρ.2 Ν-2300/95)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις των Αρθ-198 εώς 212 σε ότι αφορά τον τρόπο εκδήλωσης της συναινεσης των κυρίων των ακινήτων για πραγματοποίηση της ΜΣΔ, τη σύνταξη για έγκριση της μελέτης, που προβλέπεται από την παρ.1 του Αρθ-195, την εκτίμηση της οικοπεδικής αξίας του ακινήτου, τον εκδιδόμενο τίτλο για βεβαίωση του κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι δικαιώματος του βαρυνόμενου ακινήτου, τον τρόπο αναγωγής σε συντελεστή δόμησης του εκ των όρων δόμησης προκύπτοντος για την περιοχή των ακινήτων, την εκδιδόμενη πράξη για την πραγματοποίηση της ΜΣΔ μέσα σε ΠΥΣΔΟ και ΕΖΥΣ, την εγγραφή της ΜΣΔ στις οικείες μερίδες των τηρούμενων στα υποθηκοφυλάκεια βιβλίων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-214
(Αρθ-21 Ν-2300/95)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι κατά την παρ.1 του Αρθ-2 του Ν-880/79 Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) που έχουν καθοριστεί με προεδρικά διατάγματα πριν από την 12-4-95, εξακολουθούν να ισχύουν μετονομαζόμενες σε ΕΖΥΣ, μόνον εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της ενότητας Α του Αρθ-197 αυτού, βεβαιουμένου τούτου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΖΑΣ οι οποίες προβλέπονται από εγκεκριμένα ΓΠΣ είναι δυνατόν να εγκρίνονται ως ΕΖΥΣ με τη διαδικασία της ενότητας Δ του Αρθ-197, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της ενότητας Α του ίδιου άρθρου.
2. Εξακολουθούν να ισχύουν τίτλοι ΜΣΔ που έχουν εκδοθεί πριν από την 12-4-95.
3. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων ΜΣΔ με βάση προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί πριν από την 12-4-95 εφόσον τα προεδρικά διατάγματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Αιτήματα για έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ, για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι 30-5-94 θετικά το ΚΣΧΟΠ, προωθούνται για έκδοση της απόφασης της παρ.1 του Αρθ-195.
5.α Επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για την πραγματοποίηση ΜΣΔ εφόσον μέχρι την 30-5-94 έχει εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα ή απόφαση προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας για τις περιπτώσεις εντός εγκεκριμένων ΖΑΣ ή έχει κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, πλήρης φάκελλος για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του Αρθ-42 του Ν-2145/93. Η άδεια αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας ΕΠΑΕ, εφόσον για το ακίνητο συντρέχουν τα κριτήρια των παρ.2 και 3 της ενότητας Α του Αρθ-197.
β) Εάν δεν συντρέχουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περιπτ.α για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία διακόπτει προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες ή αναβάλλει την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Στη συνέχεια στις μεν περιπτώσεις περιοχών εκτός ΖΑΣ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ, καταργείται το προεδρικό διάταγμα ΜΣΔ στο συγκεκριμένο ωφελούμενο ακίνητο, στις δε περιπτώσεις εντός ΖΑΣ ανακαλείται η εκδοθείσα απόφαση προϊσταμένου. Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης Υπουργού ή την έκδοση της απόφασης προισταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας διακόπτονται οριστικά οι οικοδομικές εργασίες ή δεν χορηγείται η οικοδομική άδεια.
6.α Για τις αιτήσεις με πλήρη μελέτη που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία μέχρι την 30-5-94 σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται και αφορούν την πραγματοποίηση ΜΣΔ ή αυτές που θα υποβληθούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχαν υποβάλει στον ΕΟΤ πλήρη αρχιτεκρονική μελέτη για συνηγορία πραγματοποίησης ΜΣΔ κτιρίου με τουριστική χρήση, μπορεί να εκδοθεί απόφαση  έγκρισης της ΜΣΔ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΣΧΟΠ, ότι δεν βλάπτεται το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον και ότι συντρέχουν τα κριτήρια των παρ.2 και παρ.3 της ενότητας Α του Αρθ-197. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την έκδοση απόφασης προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας στις περιπτώσεις ωφελούμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ΖΑΣ. Στις περιπτώσεις αυτές αντί του ΚΣΧΟΠ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της οικείας ΕΠΑΕ.
β) Για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων Υπουργού ή προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
αα. Για κτίρια κατοικίας ή αύξηση του ισχύοντα ΣΔ, λόγω της ΜΣΔ, δεν μπορεί να υπερβεί το 50% για ΣΔ μέχρι και 0,8 και το 30% για ΣΔ πάνω από 0,8. Ο συνολικός ΣΔ δεν μπορεί να υπερβεί το 2,4.
ββ. Για ειδικά κτίρια η αύξηση του ισχύοντα ή του ΣΔ που πραγματοποιήθηκε νόμιμα λόγω της ΜΣΔ, δεν μπορεί να υπερβεί το 100% για το τμήμα του ΣΔ μέχρι και 0,8, το 70% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 0,8 μέχρι 1,2 και το 50% για το πάνω από 1,2. Ο συνολικός ΣΔ δεν μπορεί να υπερβεί το 3.
γγ. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων του ιδεατού στερεού της παρ.6 του Αρθ-250 και του ισχύοντος ποσοστού κάλυψης του ακινήτου.
δδ. Κατά την πραγματοποίηση της ΜΣΔ μπορεί να αυξηθεί το ισχύον ύψος της περιοχής το πολύ κατά 3,30 μέτρα, εάν το ύψος καθορίζεται από ειδικές διατάξεις. Εάν το ύψος της περιοχής του ωφελούμενου ακινήτου προκύπτει από τις διατάξεις του Αρθ-250 το πραγματοποιούμενο ύψος, λόγω ΜΣΔ, δεν μπορεί να υπερβεί αυτό που προκύπτει από το συνολικό ΣΔ του ακινήτου.
γ) Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΑΣ δεν ισχύουν οι περιορισμοί αα και ββ αλλά εφαρμόζονται αντίστοιχα τα όρια αύξησης του ΣΔ που προβλέπονται από το διάταγμα έγκρισης της ΖΑΣ.
δ) Προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν για πραγματοποίηση ΜΣΔ, με χρησιμοποίηση των μειωτικών συντελεστών του εντύπου 3 του Υπουργείου Οικονομικών, για τον καθορισμό αξίας γης με αντικειμενικά κριτήρια, μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μετά από γνώμη του ΚΣΧΟΠ για την έκδοση τίτλου ΜΣΔ υπέρ των δικαιούχων του βαρυνόμενου ακινήτου, για τις επιπλέον επιφάνειες που έχουν μεταφερθεί λόγω εφαρμογής των παραπάνω μειωτικών συντελεστών.
7. Κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφο για την εκτίμηση των ακινήτων (βαρυνόμενων και ωφελούμενων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-211:
α) για τις περιοχές που καλύπτονται από τα συστήματα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται οι πίνακες της Αποφ-1007982/31/40013/21-1-93 (ΦΕΚ-13/Β/93) του Υπουργού Οικονομικών, β) για τις υπόλοιπες περιοχές λαμβάνεται υπόψην η τελευταία μετά την 21-1-93 εκτίμηση ακινήτου που έχει γίνει από την αρμόδια ΔΟΥ.
8. Διατάγματα για πραγματοποίηση ΜΣΔ που εκδόθηκαν πριν από την 12-4-95 μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΣΧΟΠ, εφόσον η τροποποίηση δεν αφορά αύξηση των εγκεκριμένων συνολικού ΣΔ, ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου και μέγιστου ύψους κτιρίου.
9. Οι διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ.5 και παρ.6 πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την 12-4-95.
10. Επιτρέπεται να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια για την αποπεράτωση κτιρίου του οποίου έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός με άδεια που είχε εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις, κατά το σύστημα της μεταφοράς ΣΔ πριν από την 30-5-94 και η άδεια αυτή καθώς και οι συναφείς διοικητικές πράξεις έπαψαν οπωσδήποτε να ισχύουν.
Η νέα οικοδομική άδεια χορηγείται με τις προβλέψεις της μελέτης της αρχικής άδειας οικοδομής μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για το ωφελούμενο ακίνητο συντρέχουν τα κριτήρια των παρ.2 και 3 της ενότητας Α του Αρθ-197.
Κατά της απόφασης της πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της ένστασης στην αρμόδια δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ από πολίτη ή τον ΟΤΑ στην περιοχή του οποίου ανεγείρεται το κρινόμενο κτίριο.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002