Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης Αρθρα 194 έως 204
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-194
(Αρθ-1 Ν-2300/95)
ΟΡΙΣΜΟΙ
Κατά την έννοια των διατάξεως του παρόντος τμήματος Ι:
α) "Βαρυνόμενο ακίνητο" είναι εκείνο το ακίνητο για το οποίο μπορεί να χορηγηθεί "τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή" σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-195.
β) "Ωφελούμενο ακίνητο" είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου συντελεστή δόμησης (ΣΔ) από βαρυνόμενο ακίνητο.
γ) "Μεταφορά συντελεστή δόμησης" (ΜΣΔ) είναι η αφαίρεση ΣΔ από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο.
δ) "Πραγματοποίηση ΜΣΔ" είναι η υλοποίηση πρόσθετου ΣΔ σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω ΜΣΔ. Ως υλοποίηση νοείται η έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας της παρ.5 του Aρθ-210 ή της απόφασης Υπουργού της παρ.6 του Αρθ-214.
ε) "Περιοχή υποδοχής συντελεστή δόμησης" (ΠΥΣΔΟ) είναι η περιοχή για την οποία συντρέχουν τα κριτήρια της ενότητας Β του Αρθ-197 και επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε αυτήν, σύμφωνα με τα κριτήρια των ενότητα Γ και Ε του ίδιου Αρθ-197.
στ) "Ειδική ζώνη υποδοχής συντελεστή" (ΕΖΥΣ) είναι η Ζώνη για την οποία συντρέχουν τα κριτήρια της ενότητας Δ του Αρθ-197 και μέσα στην οποία επιτρέπεται η πραγμαροποίηση ΜΣΔ σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το διάταγμα έγκρισής της ή της ενότητας Ε του ίδιου άρθρου, εφόσον δεν καθοριστούν διαφορετικά κριτήρια.
ζ) "Αρμόδια κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων" ή απλώς "Αρμόδια κεντρική υπηρεσία" είναι η οργονική μονάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η αρμόδια να εισηγηθεί την έγκριση χορήγηση τίτλου ΜΣΔ, να τηρεί το μητρώο ΜΣΔ και το βιβλίο Τίλτων μεταφερόμενων ΣΔ.
η) "Αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία" είναι το αντίστοιχο τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών του νομού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το βαρυνόμενο ή ωφελούμενο ακίνητο ή οι αντίστοιχες διευθύνσεις πολεοδομίας για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες αυτές είναι αποκλειστικά αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών οικοδομής, όταν γίνεται χρήση δικαιώματος ΜΣΔ, καθώς και για τον έλεγχο εκτέλεσης των σχετικών οικοδομικών εργασιών και για την εφαρμογή των διατάξεων για τα αυθαίρετα. θ) "Τίτλος δικαιώματος ΜΣΔ" ή απλώς "τίτλος" είναι ο τίτλος που χορηγείται σύμφωνα με το Αρθ-205 στους δικαιούχους βαρυνομένων ακινήτων και στον οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτών που εγκρίθηκε για μεταφορά συντελεστή δόμησης.
ι) "Μητρώο ΜΣΔ" ή απλώς "Μητρώο" είναι το κατά το Αρθ-204 τηρούμενο βιβλίο και φάκελος των αποφάσεων έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ και πραγματοποίησης ΜΣΔ σε ωφελούμενα ακίνητα.
ια) "Βιβλίο Τίτλων ΜΣΔ" ή απλώς "Βιβλίο Τίτλων" είναι το τηρούμενο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι τίτλοι και οι μεταβολές αυτών.
ιβ) "Πολεοδομικό συγκρότημα" είναι το πολεοδομικό σύνολο, μέσα στα διοικητικά όρια περισσότερων του ενός δήμων ή νομαρχιών, που χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια του οικιστικού ιστού και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Το "Πολεοδομικό συγκρότημα" Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τους δήμους και κοινότητες που αναφέρονται στο Αρθ-36.
ιγ) "Περιοχή αμιγούς κατοικίας", "Περιοχή γενικής κατοικίας", "Πολεοδομικό κέντρο" είναι οι περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τον πολεοδομικό τους κανονισμό έχουν τις χρήσεις αμιγούς ή γενικής κατοικίας κλπ, όπως αυτές εξειδικεύονται στο τμήμα IV του παρόντος καφαλαίου. Ως περιοχές αμιγούς κατοικίας θεωρούνται επίσης αυτές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας.
ιδ) "Πολεοδομικώς ενδιαφέρον σημείο της πόλης" είναι το σημείο όπου η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής της συγκεκριμένης περιοχής.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-195
(Αρθ-2 και 20 παρ.1 Ν-2300/95)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ, για κάθε ακίνητο το οποίο με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι χαρακτηρίζεται ως βαρυνόμενο, εκτός από τα ακίνητα της παρ.2 της ενότητας Α του Αρθ-196, μπορεί να εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ για ολόκληρο το ΣΔ, που σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις μπορεί να υλοποιηθεί στο ακίνητο σε υπέργειους ορόφους (δεν περιλαμβάνονται τα υπόγεια) ή για το μη υλοποιηθέν τμήμα του, με βάση μελέτη, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1 του Αρθ-200. Για τα ακίνητα της παρ.2 της ενότητας Α του Αρθ-196, ο τίτλος ΜΣΔ χορηγείται για τις επιφάνειες που προκύπτουν από το γινόμενο του εμβαδού του ρυμοτομούμενου τμήματος του ακινήτου επί τον ισχύονται ΣΔ της περιοχής.
Οι παραπάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτηση των κυρίων ή συγκυρίων των ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για βαρυνόμενα ακίνητα των περιπτ.α και β της παρ.1 της ενότητας Α του ίδιου Αρθ-196, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από ένα ή περισσότερους συγκύριους για το ποσοστό που αντιστοιχεί στον καθένα.
2. Ο χορηγούμενος κατά την προηγούμενη παράγραφο τίτλος παρέχει το δικαίωμα στο δικαιούχο να μεταφέρει το ΣΔ που αναγράφεται σε αυτόν, σε ωφελούμενο ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι. Η πραγματοποίηση ΜΣΔ γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που καθορίζεται με τα Αρθ-198 εώς Αρθ-212.
3. Η μεταφορά συντελεστή γίνεται επ' ωφέλεια των εχόντων δικαιώματα κυριότητας στο βαρυνόμενο ακίνητο, στους οποίους ανήκει και το αντάλλαγμα για τη μεταφορά συντελεστή. Η παροχή του ανταλλάγματος αυτού, καθώς και η πρώτη μεταβίβασή του, δεν υπόκειται στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε τρίτου. Στην περίπτωση δικαιούχων δουλείας ή ενοχικού δικαιώματος, οι οποίοι σύμφωνα με τις συμφωνίες με τους κυρίους δικαιούνται τη χρήση ή την κάρπωση του ακινήτου μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του συντελεστή δόμησης, η μεν αίτηση για τη χορήγηση τίτλου ΜΣΔ υποβάλλεται από τους κυρίου, η δε ωφέλεια (αντάλλαγμα) περιέρχεται στο σύνολό της ή εν μέρει σε εκείνον, ο οποίος κατά τις παραπάνω συμφωνίες και κατά το μέτρο και διάρκεια που συνάγεται από αυτές δικαιούται τη χρήση ή κάρπωση του μεταφερόμενου ΣΔ. Εάν ο ως αντάλλαγμα μεταφερόμενος ΣΔ δεν χρησιμοποιηθεί αυτούσια από τον κύριο του ακινήτου, κατά τα παραπάνω, αλλά διατεθεί υπέρ τρίτου ως αντάλλαγμα, ο καταβάλλων το αντάλλαγμα στον κύριο, απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης έναντι ενδεχομένων αξιώσεων αυτών που έλκουν δικαιώματα από τις συμφωνίες με τον κύριο. Αυτοί δικαιούνται να αναχθούν μόνο κατά του κυρίου που εισέπραξε.
4. Ο μεταφερόμενος κατά τις διατάξεις του παρόντος Αρθ-υ ΣΔ αφαιρείται πάγια από το βαρυνόμενο ακίνητο και προστίθεται στο ωφελούμενο ακίνητο. Ο μεταφερόμενος ΣΔ θα προστίθεται στον κάθε φορά καθοριζόμενο ΣΔ του ωφελούμενο ακινήτου, αφαιρείται δε πάντοτε από τον κάθε φορά καθοριζόμενο ΣΔ του βαρυνόμενου ακινήτου. Η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι "Μεταφορά συντελεστή δόμησης" ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων των κυρίων των ακινήτων, συνοδεύει δε το ακίνητο ακόμα και στις περιπτώσεις πρωτότυπου τρόπου κτήσης της κυριότητας επ'αυτού.
5. Κατ'εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος Ι, επιτρέπεται η μεταφορά και του συνόλου του ΣΔ των ακινήτων των περιπτ.α, β και γ της παρ.1 της ενότητας Α του Αρθ-196, εφόσον οι κύριοι ή συγκύριοι αυτού παραχωρήσουν χωρίς άλλο αντάλλαγμα την κυριότητα αυτού στο Δημόσιο ή στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση συγκυριότητας η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμοστεί και για κάθε συγκύριο για το ποσοστό που του ανήκει. Οι φορολογικές απαλλαγές της παρ.3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
6. Η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι μπορεί να γίνει και μερικά ή και διαδοχικά από το ίδιο βαρυνόμενο ή από διάφορα βαρυνόμενα ακίνητα προς το ίδιο ή διάφορα ωφελούμενα ακίνητα.
7. Στις περιπτ.α και β της παρ.1 της ενότητας Α του Αρθ-196, η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ εγκρίνεται και για το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα (δομημένο ή μη) του διατηρητέου ακινήτου, καθώς και για το τμήμα του που προβλέπεται ως στοά και καλύπτεται από διατηρητέο κτίριο.
8. 'Οπου οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας παραπέμπουν στις διατάξεις του Αρθ-2 του Ν-880/79 και στα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα (ΠΔ-470/79 και ΠΔ-510/79) από 12-4-95 εννοούνται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-196
(Αρθ- 3 Ν-2300/95)
ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Α. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί τίτλος ΜΣΔ είναι:
1.α Ακίνητα των οποίων τα κτίρια χαρακτηρίζονται διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-110 και αυτά που είχαν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του Αρθ-79 του ΝΔ-8/73. Επίσης ακίνητα των οποίων η χρήση χαρακτηρίζεται διατηρητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-110.
β) Ακίνητα με οικοδομήματα ή μνημεία που χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ-5351/32 και Ν-1469/50.
γ) Ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, που χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρχαιολογικοί χώροι και με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου τίθενται περιορισμοί ως προς την εξάντληση του ΣΔ ή απαγορεύεται τελείως η δόμηση, λόγω της σημασίας των ευρημάτων.
2. Ακίνητα που χαρακτηρίζονται από εγκεκριμένα σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, οδοί, πλατείες, παιδικές χαρές-παιδότοποι, ελεύθεροι χώροι αθλητισμού και γενικά ελεύθεροι χώροι για κοινωφελείς σκοπούς). Στα ακίνητα αυτά τίτλος ΜΣΔ χορηγείται μόνο για το ρυμοτομούμενο τμήμα που δεν τυγχάνει κατά τις κείμενες διατάξεις υπόχρεος για καταβολή της αποζημίωσης ο ίδιος ο κύριος αυτών, εφόσον αποδέχεται αυτό το είδος της αποζημίωσης.
3. Ακίνητα χωρίς κτίσματα ή με κτίσματα προς κατεδάφιση που βρίσκονται σε χαρακτηριζόμενα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία της πόλης για να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με την ίδια απόφαση έγκρισης χορήγησης τίτλου. Στην περίπτωση αυτή με την έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ τα ακίνητα περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλάκειο. Στις περιπτώσεις αυτές η τροποποίηση του σχεδίου, η οποία είναι υποχρεωτική, για το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου, η σύνταξη της πράξης αναλογισμού και ο καταλογισμός των υποχρεώσεων στους παρόδιους ιδιοκτήτες γίνεται, μετά από την έγκριση χορήγησης του τίτλου ΜΣΔ, με μέριμνα του Δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Ακίνητα με χαμηλά κτίρια του Αρθ-253 ή με πρόβλεψη ανέγερσης χαμηλού κτιρίου που βρίσκονται μέσα σε περιοχές με χρήση αμιγούς ή γενικής κατοικίας, εφόσον ο ισχύων ΣΔ της περιοχής υπερβαίνει το 2,4 και το ισχύον μέγιστο ύψος κτιρίων της περιοχής αυτής υπερβαίνει τα 14 μέτρα.
5. Ακίνητα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε ενεργό οικοδομικό τετράγωνο του Αρθ-227, εφόσον ο ισχύων ΣΔ είναι μεγαλύτερος του 2,4 και από τη σχετική μελέτη προκύπτει ανάγκη μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το τετράγωνο αυτό για τη βελτίωση του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.
6. Ακίνητα για τα οποία οι επιβαλλόμενοι, σύμφωνα με τα Αρθ-18, 19 και 20 του Ν-1650/86 (ΦΕΚ-160/Α/86) όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται υπέρμετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, ενόψη του χαρακτήρα και του περιορισμού της ιδιοκτησίας (Αρθ-22 του Ν-1650/86). Στην περίπτωση αυτή με την έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ για ολόκληρο το ΣΔ τα ακίνητα περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου.
7. Ακίνητα στα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.7 και 8 του Αρθ-315, ανεγείρονται υπέργειοι ή εν μέρει υπόγειοι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
Β. Δεν εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ:
1. Σε ακίνητα των περιπτ.α και β της παρ.1 της ενότητας Α του άρθρου αυτού:
α) Για ΣΔ του βαρυνόμενου ακινήτου που εξαντλείται σε υπόγειο.
β) Στις περιπτώσεις που τα ακίνητα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας ή είναι χώροι λατρείας οποιουδήποτε δόγματος ή ανήκουν στο Δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Σε ρυμοτομούμενα ακίνητα:
Εφόσον το ακίνητο έχει τεθεί σε κοινή χρήση από μακρού χρόνου (μεγαλύτερο της δεκαετίας) με τη βούληση ή την ανοχή του ιδιοκτήτη, χωρίς αυτός να προβεί σε ενέργειες για την είσπραξη της σχετικής αποζημίωσης.
Στην περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων μέσα στο ρυμοτομούμενο τμήμα του ακινήτου δεν επιτρέπεται η έκδοση του τίτλου ΜΣΔ από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία, προν από την προσκόμιση βεβαίωσης της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας, η οποία βεβαιώνει την κατεδάφιση των παραπάνω κτισμάτων. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο από τη δημοσίευση της απόφασης Υπουργού για την έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ, χωρίς την προσκόμιση της παραπάνω βεβαίωσης, αυτή ανακαλείται. Ο όρος αυτός πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σχετική απόφαση Υπουργού.
3. Σε ακίνητα του Αρθ-22 του Ν-1650/86:
Σε περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων στο ακίνητο και εφόσον εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου για ολόκληρο το ΣΔ, εφαρμόζεται ανάλογα η σχετική ρύθμιση της προηγούμενης παρ.2.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-197
(Αρθ-4 Ν-2300/95)
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΣΔ
Α. Κριτήρια οριοθέτησης του πεδίου για την πραγματοποίηση ΜΣΔ.
Επιτρέπεται κατ'αρχήν η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε περιοχές οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1. Βρίσκονται εντός σχεδίου.
2. Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως:
α) Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
β) Ιστορικοί τόποι
γ) Παραδοσιακοί ή αξιόλογοι οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, παραδοσιακά τμήματα οικισμών (παραδοσιακά σύνολα)
δ) Αρχαιολογικοί χώροι
3. Δεν έχουν καθοριστεί στην περιοχή ειδικοί όροι δόμησης για την προστασία αρχαιολογικών χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή αξιόλογων στοιχείων από απόψεως περιβάλλοντος.
Β. Μέσα στις περιοχές της ενότητας Α του άρθρου αυτού καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι ως περιοχές υποδοχής συντελεστή δόμησης (ΠΥΣΔΟ) οι περιοχές στις οποίες συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1. Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ ή ΖΑΑ ή δεν είναι περιοχές οργανωμένης δόμησης ή περιοχές που αναπτύσσονται με ιδιωτική πολεοδόμηση ή από οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
2. Το συνολικά μεταφερόμενο εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών, μέσα στα όρια της εντός σχεδίου περιοχής ενός δήμου ή κοινότητας, είναι μικρότερο από το 10% του εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών που προκύπτει κατά προσέγγιση από την εφαρμογή των ισχυόντων ΣΔ.
Το αρμόδιο όργανο, ο τρόπος και η διαδικασία του κατά προσέγγιση υπολογισμού του εμβαδού των παραπάνω δομήσιμων επιφανειών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γ. Μέσα στις ΠΥΣΔΟ ανάλογα με τη χρήση των περιοχών απαιτείται να συντρέχουν επί πλέον τα παρακάτω πολεοδομικά κριτήρια για την πραγματοποίηση ΜΣΔ:
1. Περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας.
Μέσα στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α) Ο μεταφερόμενος σε κάθε ωφελούμενο ακίνητο ΣΔ δεν υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή του για ΣΔ μέχρι και 0,8, το 15% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από το 0,8 μέχρι και 1,2 και το 10% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 1,2. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας ο μεταφερόμενος ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ισχύοντος στην περιοχή ωφελούμενου ακινήτου.
β) Το άθροισμα του μεταφερόμενου στο ωφελούμενο ακίνητο και του ισχύοντος στην περιοχή του ΣΔ δεν υπερβαίνει τον αριθμό 2,4.
γ) Η ΜΣΔ αφορά την επαύξηση χώρων κατοικίας ή βοηθητικών χώρων αυτής.
δ) το ωφελούμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή, η οποία μέχρι της έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας της παρ.5 του Αρθ-210, δεν έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερης μορφολογίας με έντονη κλίση.
Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ, εφόσον στην περιοχή υπάρχουν δρόμοι με κλίση μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%).
2. Περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας ή περιοχές εντός σχεδίου στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις με ειδικό κανονισμό.
Μέσα στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α) Ο μεταφερόμενος σε κάθε ωφελούμενο ακίνητο ΣΔ δεν υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος στην περιοχή του για ΣΔ μέχρι και 0,8, το 25% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 20% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 1,2. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας ο μεταφερόμενος ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου.
β) Το άθροισμα του μεταφερόμενου στο ωφελούμενο ακίνητο και του ισχύοντος στην περιοχή του ΣΔ δεν υπερβαίνει τον αριθμό 2,4.
γ) Εφόσον το ωφελούμενο ακίνητο βρίσκεται μέσα σε περιοχή, η οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.5 του Αρθ-210, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερης μορφολογίας με έντονη κλίση, η πραγματοποίηση ΜΣΔ γίνεται μέσα στο ισχύον ύψος της περιοχής είτε αυτό καθορίζεται με ειδικό κανονισμό είτε προκύπτει με βάση τον ισχύοντα ΣΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-250.
3. Περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου.
Μέσα στις περιοχές πολεοδομικού κέντρου επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α) Ο μεταφερόμενος σε κάθε ωφελούμενο ακίνητο ΣΔ δεν υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος στην περιοχή του για ΣΔ μέχρι και 0,8, το 25% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 20% για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 1,2 προκειμένου για κτίρια κατοικίας και 40%, 35% και 30% αντίστοιχα για ειδικά κτίρια. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας ο μεταφερόμενος ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου για κτίρια κατοικίας και το 30% για ειδικά κτίρια.
β) Το άθροισμα του μεταφερόμενου στο ωφελούμενο ακίνητο και του ισχύοντος στην περιοχή του ΣΔ δεν υπερβαίνει τον αριθμό 2,4 προκειμένου για κτίρια κατοικίας και 3 για ειδικά κτίρια.
Δ. Μέσα στις περιοχές της ενότητας Α του άρθρου αυτού, επίσης μπορεί να καθορίζονται επίσης ειδικές χώνες υποδοχής συντελεστή (ΕΖΥΣ) με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ. Για τις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντί του ΚΣΧΟΠ γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή των οργανισμών αυτών αντίστοιχα. Οι ΕΖΥΣ μπορεί να καθορίζονται και με το διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Στην περίπτωση αυτή γνωμοδοτεί το ΣΧΟΠ νομού. Μέσα στις ΕΖΥΣ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ενότητας Γ του άρθρου αυτού.
Τα κριτήρια για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ΕΖΥΣ είναι τα εξής:
α) Ο καθορισμός της ΕΖΥΣ και το ποσοστό αύξησης του ισχύοντος ή καθοριζόμενου ΣΔ της περιοχής πρέπει να προβλέπονται από το ΓΠΣ σύμφωνα με χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα και τους αναπτυξιακούς στόχους για την περιοχή, όπως πχ η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, τα περιθώρια επιβάρυνσής της, η θέση, η φυσιογνωμία και η ιδιαιτερότητά της, τα δίκτυα υποδομής και ο κοινωνικός εξοπλισμός. Πάντως ο συνολικός ΣΔ (ισχύων και μεταφερόμενος) στις ΕΖΥΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,4 σε περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας και το 3 σε περιοχές πολεοδομικού κέντρου.
β) Δεν αλλοιώνεται η οικιστική φυσιογνωμία της περιοχής λόγω της ΜΣΔ.
γ) Από την ανάλυση της μελέτης για τον καθορισμό της περιοχής ως ΕΖΥΣ προκύπτει ότι οι προβλεπόμενοι από το σχέδιο κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων επαρκούν για τις ανάγκες της περιοχής μετά την πραγματοποίηση της ΜΣΔ.
Ε. Γενικά κριτήρια για την πραγματοποίηση ΜΣΔ μέσα στις ΠΥΣΔΟ και ΕΖΥΣ ανεξάρτητα από την χρήση γης των περιοχών.
Για την πραγματοποίηση ΜΣΔ μέσα σε ΠΥΣΔΟ και ΕΖΥΣ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια, εκτός εάν στο προεδρικό διάταγμα έγκρισης των ΕΖΥΣ ορίζεται διαφορετικά:
1. Ποσοστό κάλυψης οικοπέδου.
Το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου μετά την πραγματοποίηση της ΜΣΔ δεν πρέπει να υπερβαίνει το ισχύον με βάση τους όρους δόμησης της περιοχής.
2. 'Υψος κτιρίου.
α) Τηρούνται τα όρια του ιδεατού στερεού της παρ.6 του Αρθ-250.
β) Σε περιοχές αμιγούς κατοικίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ισχύοντος ύψους της περιοχής, είτε αυτό καθορίζεται με ειδικό πολεοδομικό κανονισμό, είτε προκύπτει από τις διατάξεις του Αρθ-250.
γ) Σε περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικών κέντρων το ύψος κτιρίου μπορεί να υπερβεί αυτό που καθορίσθηκε με ειδικό πολεοδομικό κανονισμό κατά 3,30 μέτρα αυτό δε που προκύπτει από τις διατάξεις του Αρθ-250 υπολογίζεται σύμφωνα με το συνολικό ΣΔ μετά τη μεταφορά.
δ) Σε περιοχές πολεοδομικών κέντρων και σε περιπτώσεις ακινήτων που καταλαμβάνουν ολόκλητο οικοδομικό τετράγωνο, επιτρέπεται η αύξηση του ύψους που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του Αρθ-250 για το συνολικό ΣΔ, κατά 3 μέτρα.
3. Αποστάσεις Δ.
α) Τηρούνται οι αποστάσεις Δ του Αρθ-250, όπου απαιτείται.
β) Σε περιπτώσεις προσθηκών κατά το ύψος σε υφιστάμενα νομίμως μέχρι την 12-4-95 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-2300/95) κτίρια, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για προσθήκες. Εφόσον με την προσθήκη γίνεται υπέρβαση του ύψους της περιοχής, για το τμήμα αυτό της προσθήκης πρέπει να τηρούνται οι αποστάσει Δ, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με το συνολικό ύψος της οικοδομής.
4. Θέσεις χώρων στάθμευσης.
α) Εξασφαλίζονται οι τυχόν απαιτούμενες, λόγω της ΜΣΔ, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στο ίδιο ακίνητο ή σε ακίνητο που απέχει από το ωφελούμενο απόσταση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
β) Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που προκύπτουν λόγω της ΜΣΔ δεν τοποθετούνται πάνω στο προκήπιο, εκτός αν η απαιτούμενη θέση είναι μία.
γ) Στις περιπτώσεις ακινήτων επί βασικού ή πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος οδικού δικτύο η πραγματοποίηση ΜΣΔ επιτρέπεται μόνο εφόσον αυξηθούν οι θέσεις στάθμευσης που απαιτούνται, με βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά το ποσοστό αύξησης του ΣΔ και υπάρχει σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 'Εργων.
5. Το ωφελούμενο οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση.
6. Προκειμένου για ωφελούμενα ακίνητα που βρίσκονται στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης τα βαρυνόμενα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο ίδιο πολεοδομικό συγκρότημα με τα ωφελούμενα.
7.α Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος Αρθ-υ, εκτός της προηγουμένης παρ. 6, μπορεί να πραγματοποιείται ΜΣΔ σε νομίμως ανεγερθέντα κτίρια, στα οποία μεταγενέστερα έγινε κατά παράβαση της οικοδομικής άδειας αλλαγή χρήσης χώρου, πριν από την 12-4-95 και για το λόγο αυτό έχει γίνει υπέρβαση του ΣΔ του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης πρέπει να έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζουν εφόσον: 1) η νέα χρήση επιτρέπεται στην περιοχή και 2) δεν έχουν προστεθεί ή δεν προστίθενται νέοι κλειστοί χώροι, οι δε υφιστάμενοι πληρούν τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά την κατασκευή των χώρων αυτών για τη νέα χρήση.
β) Επίσης κατ'εξαίρεση των ίδιων παραπάνω διατάξεων επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ακίνητα, στα οποία έχει συσταθεί κατ'επέκταση ή καθ'ύψος οριζόντια ιδιοκτησία, και μειώθηκε ο ΣΔ της περιοχής ύστερα από τη σύνταξη της σχετικής οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να πραγματοποιήσει ΜΣΔ ώστε να εξασφαλίσει επιφάνεια κτιρίου (επιτρεπόμενη συν μεταφερόμενη) ίση προς την προκύπτουσα από το γινόμενο όπου:
Ε: το εμβαδόν του οικοπέδου.
ΣΔ: ο συντελεστής δόμησης της περιοχής του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την πραγματοποίηση της ΜΣΔ.
Π: το ποσοστό συνιδιοκτησίας του συγκεκριμένου συνιδιοκτήτη.
8. Εφόσον το ωφελούμενο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με χαρακτηρισμένο διατηρητέο κτίριο ή έργο τέχνης ή ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή αρχαιολογικό χώρο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας να εισηγηθεί το χαρακτηρισμό αυτό υπηρεσίας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-198
(Αρθ-5 Ν-2300/95)
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΔ
1. Ο μετασχηματισμός του μεταφερόμενου από το βαρυνόμενο ακίνητο ΣΔ, σε πρόσθετο εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών στο ωφελούμενο ακίνητο, γίνεται λαμβανομένων υπόψη του εμβαδού του βαρυνόμενου ακινήτου, των σχέσεων αξίας γης ανά μονάδα επιφάνειας βαρυνομένου και ωφελουμένου ακινήτου και των αντιστοίχων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχυόντων για την περιοχή των ακινήτων αυτών ΣΔ. Το πρόσθετο αυτό εμβαδόν μπορεί να οριστεί προσαυξημένο μέχρι το ένα δέκατο (1/10) αυτού. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής για βαρυνόμενα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών ως ΣΔ της περιοχής του ακινήτου λαμβάνεται ο αριθμός 0.05 ή ο ΣΔ που πραγματοποιήθηκε νόμιμα στο ακίνητο εάν αυτός είναι μεγαλύτερος.
2. Ο ΣΔ που μπορεί να μεταφερθεί σύμφωνα με το Αρθ-195 παρ.1 προσαυξάνει την επιφάνεια ορόφων που μπορεί να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο:
Ε'ω = 1,10 x Ε'β x Σ'ω/Σ'β x Αβ/Αω
Οι υπεισερχόμενοι στον τύπο παράγοντες και η σημασία τους είναι:
Α) Ε'ω: εκφράζει την επιφάνεια που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφελούμενο ακίνητο, επί πλέον της επιτρεπόμενης ως εξής:
α) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από την του υπερκείμενού του (Α ορόφου), δηλαδή στη θέση του ωφελούμενου δεν δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή), είναι Ε'ω = Εισ.ω + Εορ.ω όπου Εισ.ω είναι η επιφάνεια σε τμ που μεταφέρεται, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο ισόγειο του ωφελούμενου και Εορ.ω είναι η συνολική επιφάνεια που μεταφέρεται στους υπερκείμενους ορόφους αυτού.
β) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενού του (Α ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του ωφελούμενου μπορεί να δημιουργηθεί αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων ανεξάρτητα του αν υλοποιεί τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι Ε'ω = Εισ.ω * ΣΕ.ω + Εορ.ω όπου ΣΕω είναι συντελεστής που εισάγει την εμπορικότητα στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου και ισούται με το λόγο της αξίας ανά τμ ισογείου στη θέση αυτή προς την αντίστοιχη αξία στον υπερκείμενο Α' όροφο.
Στις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων, ο Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) δίνεται από τους σχετικούς πίνακες, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές προκύπτει, όπως πιο πάνω από το λόγο των δύο αξιών, που πρέπει να δίδονται από την αναγκαία εκτίμηση αξιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-212.
Β) Ε'β: εκφράζει την προς μεταφορά επιφάνεια του βαρυνόμενου ακινήτου, που προκύπτει από τις επιφάνειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σ'αυτό, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, αφού αφαιρεθούν οι επιφάνειες των τυχόν διατηρούμενων κτισμάτων του ως εξής:
α) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου ορόφου (Α ορόφου), δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δεν δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή) είναι Ε'β = Εις.β + Εορ.β όπου Εισ.β είναι η επιφάνεια σε τμ που μεταφέρεται σαν υπολειπόμενη μη πραγματοποιηθείσα κάλυψη από το κατά τα παραπάνω ισόγειο του βαρυνόμενου και Εορ.β είναι η συνολική επιφάνεια που μεταφέρεται σαν υπολειπόμενη μη πραγματοποίηθεισα από τους υπερκειμένους ορόφους.
β) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου ορόφου (Α ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων ανεξάρτητα του αν μπορεί να υλοποιήσει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι Ε'β = Εισ.β * ΣΕβ + Εορ.β όπου ΣΕβ είναι ο συντελεστής εμπορικότητας στη θέση του βαρυνομένου ακινήτου και ισχύει γι'αυτόν ότι καθορίστηκε προηγουμένως για το ΣΕ γενικά.
Γ) Αω: η αξία γης ανά τμ του οικοπέδου του ωφελούμενου ακινήτου.
Δ) Αβ: η αξία γης ανά τμ του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου.
Ε) Σ'ω: Συνδέεται με το συντελεστή δόμησης όπως ισχύει για τη θέση (περιοχή) του ωφελούμενου ακινήτου, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εγκριτικής πράξης μεταφοράς συντελεστή ως εξής:
α) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου ορόφου (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου, δεν δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή), είναι Σ'ω = ΣΔω, δηλαδή ίσος με το συντελεστή δόμησης στη θέση του ωφελουμένου σύμφωνα με τα παραπάνω.
β) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου ορόφου (Α' ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του ωφελούμενου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν υλοποιεί τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι:
Σ'ω = ΣΔω + Κω * (ΣΕω - 1) όπου Κω είναι το ισχύουν ποσοστό κάλυψης στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου, μειωμένο κατά το μέρος του, που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 30 τμ, η οποία θεωρείται γενικά ως απαραίτητη για τις κοινόχρηστες επιφάνειες εισόδου και κλιμακοστασίου του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) και ΣΔω και ΣΕω είναι οι συντελεστές δόμησης και εμπορικότητας στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου.
ΣΤ) Σ'β: συνδέεται με το συντελεστή δόμησης όπως ισχύει για τη θέση του βαρυνομένου ακινήτου κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εγκριτικής πράξης μεταφοράς συντελεστή, ως εξής:
α) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου ορόφου (Α ορόφου) δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δεν δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή) είναι Σ'β = ΣΔβ, δηλαδή ίσος με το συντελεστή δόμησης στη θέση του βαρυνομένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
β) Στην περίπτωση που η ανά τμ αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενού του (Α ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν μπορεί να υλοποιήσει τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή), είναι Σ'β = ΣΔβ + Κβ * (ΣΕβ - 1) όπου Κβ είναι το ισχύον ποσοστό κάλυψης στη θέση του βαρυνόμενου ακινήτου, μειωμένο κατά το μέρος του, που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 30 τμ, η οποία θεωρείται γενικά ως απαραίτητη για τις κοινόχρηστες επιφάνειες εισόδου και κλιμακοστασίου του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) και Σδβ και ΣΕβ είναι οι συντελεστές δόμησης και εμπορικότητας, στη θέση του βαρυνόμενου ακινήτου, όπως ορίστηκαν προηγούμενα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-199
(Αρθ- 6 Ν-2300/95)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. Η κατά το Αρθ-195 παρ.1 απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ σε βαρυνόμενο ακίνητο του Αρθ-196:
α) περιλαμβάνει τις ενδείξεις προσδιορισμού του ακινήτου για το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ, το εμβαδόν του οικοπέδου αυτού και τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, με βάση τον οποία εγκρίνεται η μεταφορά μέρους ή όλου του συντελεστή αυτού. Για ΜΣΔ από οικόπεδο με διατηρητέο κτίριο, το οποίο μπορεί να κατατμηθεί σε δύο ή περισσότερα άρτια κατά κανόνα οικόπεδα, λαμβάνεται τμήμα του οικοπέδου όπου βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο και το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της κατά κανόνα αρτιότητας. Μπορεί ο μεταφερόμενος ΣΔ του ακινήτου με διατηρητέο κτίριο να υπολογιστεί σε τμήμα οικοπέδου μεγαλύτερου της αρτιότητας ή και σε ολόκληρο το οικόπεδο, εφόσον κατά την κρίση της αρχής αυτό επιβάλλεται από το σχήμα του οικοπέδου ή εφόσον έχει χαρακτηριστεί ο περιβάλλων το κτίριο ακάλυπτος χώρος του ακινήτου ως διατηρητέος.
β) μνημονεύει τους ελεγχθέντες κυρίως αυτού, γ) προσδιορίζει τις μεταφερόμενες επιφάνειες σύμφωνα με το Αρθ-198.
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται:
α) η υποβολή και έγκριση της σχετικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου Αρθ-200.
β) η παροχή της συναίνεσης των κυρίων ή συγκυρίων σύμφωνα με το Αρθ-201.
γ) η υποβολή κατά το Αρθ-202 της έκθεσης ελέγχου τίτλων με τα οικεία αντίγραφα και πιστοποιητικά, καθώς και η συμπληρωματική αυτής σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου.
δ) η υποβολή των σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου Αρθ-202 αποδεικτικών κοινοποίησης σε τρίτους που έχουν εγγράψει ή σημειώσει δικαιώματά τους στο ακίνητο.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-200
(Αρθ-7 Ν-2300/95)
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΣΔ
1. Για την έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ από βαρυνόμενο ακίνητο, συντάσσεται από τους ενδιαφερομένους σχετική τεχνική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μελετών που ισχύουν κάθε φορά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Η μελέτη της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Ακίνητα των περιπτ.α, β και γ της παρ.1 της ενότητας Α του Αρθ-196:
α) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου, που εκτείνεται σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους. Πάνω στο τοπογραφικό θα υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
β) αποτύπωση του διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου που βρίσκεται στο βαρυνόμενο ακίνητο (κατόψεις όλων των ορόφων, τομές, όψεις) και υπολογισμό των επιφανειών που υπολογίζονται στο ΣΔ του ακινήτου. Σε περίπτωση διατήρησης στο οικόπεδο περισσότερων από ένα κτισμάτων, η αποτύπωση γίνεται για όλα τα κτίσματα αυτά.
γ) υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνεται μνεία των διατάξεων με βάση τις οποίες ορίζεται ο ισχύων ΣΔ και υπολογίζεται ο ΣΔ που μπορεί να μεταφερθεί, εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες.
δ) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται συνοπτικά το είδος και η χρήση των υπαρχόντων κτισμάτων και οι προτεινόμενες χρήσεις των ακάλυπτων χώρων με τις επεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για ανάδειξη αυτών ή του κτιρίου στους ακάλυπτους χώρους (πλακοστρώσεις, κηποτεχνικές διαρρυθμίσεις, κλπ) ε) φωτογραφίες όλων των όψεων του διατηρούμενου κτιρίου, καθώς και του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου.
στ) αντίγραφο φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου ή έργου τέχνης κλπ ή του χώρου ως αρχαιολογικού.
ζ) βεβαίωση της αρμόδιας να εισηγηθεί το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου κλπ ή του χώρου ως αρχαιολογικής υπηρεσίας, ότι δεν αποχαρακτηρίστηκε και ότι δεν έχει γίνει ειδική ρύθμιση με την οποία έχει επιτραπεί προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο ή η δόμηση του αρχαιολογικού χώρου.
Β. Ακίνητα σε κοινόχρηστους χώρους της παρ.2 της ενότητας Α του Αρθ-196:
α) πράξη αναλογισμού με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει επικυρωμένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή επικυρωμένα αποσπάσματα της πράξης εφαρμογής και του σχεδίου που τη συνοδεύει.
β) απόφαση νομάρχη για την κύρωση της πράξης αναλογισμού και βεβαίωση τελεσίδικίας της.
γ) τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει ολόκληρη την έκταση του ακινήτου που ρυμοτομήθηκε με τις ισχύουσες οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές. Πάνω στο διάγραμμα θα υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία που θα υπολογίζεται ο ΣΔ που μπορεί να μεταφερθεί εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες.
δ) βεβαίωση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μη καταβολή αποζημίωσης.
ε) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο.
Γ. Ακίνητα στα οποία υπάρχουν χαμηλά κτίρια της παρ. 4 της ενότητας Α του Αρθ-196:
α) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου που εκτείνεται σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις επ'αυτού ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους καθώς και τον αριθμό των ορόφων όλων των κτιρίων του ΟΤ. Πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα θα υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
β) αντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-253 και της αρχιτεκτονικής μελέτης που τη συνοδεύει ή βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το υφιστάμενο κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου, με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη.
γ) διάγραμμα κάλυψης από το οποίο προκύπτουν οι υφιστάμενες επιφάνειες και αυτές που μπορούν να δομηθούν που υπολογίζονται στο ΣΔ, καθώς και ο ΣΔ που μπορεί να μεταφερθεί εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες.
δ) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο (κτίριο και ακάλυπτος χώρος).
Δ. Ακίνητα που βρίσκονται σε πολεοδομικά ενδιαφέρον σημείο της πόλης της παρ. 3 της ενότητας Α του Αρθ--196:
α) γνωμοδότηση του οικείου ΟΤΑ ότι τα ακίνητο βρίσκεται σε πολεοδομικά ενδιαφέρον σημείο της πόλης.
β) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου, που εκτείνεται σε ολόκληρο το ΟΤ του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις επ' αυτού ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους. Πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα θα υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
γ) διάγραμμα κάλυψης με ιδεατό στερεό (εφόσον υπάρχουν κτίσματα, άλλως τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα) και υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις με βάση τις οποίες ορίζεται ο ισχύων ΣΔ και υπολογίζεται ο δυνάμενος να μεταφερθεί ΣΔ εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,
δ) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται το βαρυνόμενο ακίνητο και τα όμορα.
Ε. Ακίνητα για την ανέγερση στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων της παρ.7 της ενότητας Α του Αρθ-196:
α) αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση καθορισμού χώρου για την ανέγερση στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων της παρ.6 του Αρθ-323.
β) επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
γ) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου στο οποίο υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
δ) διάγραμμα κάλυψης με υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνονται στο ΣΔ του ακινήτου.
ε) δήλωση του κυρίου ή των συγκυρίων του ακινήτου ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως ορίζεται στην παρ.11 του Αρθ-323.
στ) βεβαίωση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Αρθ-323, όπου απαιτείται.
ΣΤ. Ακίνητα που περιλαμβάνονται μέσα σε ενεργό οικοδομικό τετράγωνο της παρ.5 της ενότητας Α του Αρθ-196:
α) αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση χαρακτηρισμού του οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού και από την οποία προκύπτει σε ποιά ακίνητα μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ.
β) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου στο οποίο υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
γ) διάγραμμα κάλυψης με υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνται στο ΣΔ του ακινήτου.
Ζ. Ακίνητα του Αρθ-22 του Ν-1650/86.
α) αντίγραφο φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα του Αρθ-21 παρ.1 ή η απόφαση της παρ.5 του ίδιου άρθρου του Ν-1650/86 επιβολής περιορισμών και απαγορεύσεων στο ακίνητο ή την περιοχή του.
β) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο.
γ) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου.
δ) βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι στο βαρυνόμενο ακίνητο έχουν επιβληθεί οι περιορισμοί και απαγορεύσεις που αναφέρονται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα ή απόφαση νομάρχη.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-201
(Αρθ-8 Ν-2300/95)
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΣΔ
1. Η συναίνεση των κυρίων του βαρυνόμενου ακινήτου προς έγκριση χορήγησης τίτλου ΜΣΔ παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη, πρέπει δε να είναι χωρίς αιρέσεις και όρους και να περιλαμβάνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της μεταφοράς του μεταφερόμενου ΣΔ του ακινήτου τους ή μέρους του συντελεστή αυτού, με τους όρους και τις συνέπειες των διατάξεων του παρόντος τμήματος Ι και της έγκρισης της σχετικής μελέτης.
2. Η συναίνεση παρέχεται από όλους τους κυρίους ή συγκυρίους του βαρυνόμενου ακινήτου, εκτός των περιπτ.α και β της παρ.1 της ενότητας Α του Αρθ-196, οπότε αυτή παρέχεται μόνο από τους αιτούντες από τους συγκυρίους. Εάν το ακίνητο διεκδικείται, είναι δυνατή η έγκριση της χορήγησης τίτλου ΜΣΔ μόνο εάν συναινέσουν σε αυτό και αυτοί που έχουν εγείρει σχετική αγωγή.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συναίνεση μπορεί να περιλαμβάνει, ως μοναδικό παραδεκτό όρο, την κοινή δήλωση βούλησης φερομένων κυρίων και διεκδικούντων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπερ των διεκδικούντων στους τίτλους που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι ή σε μέρος των τίτλων και ιδιαίτερα τη σύσταση παρακαταθήκης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-202
(Αρθ-9 Ν-2300/95)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ
1. Για την εξακρίβωση της νομικής κατάστασης του βαρυνόμενου ακινήτου, την ακριβή περιγραφή αυτού και τον προσδιορισμό των προσώπων των οποίων πρέπει να παρασχεθεί η συναίνεση (όπου απαιτείται) ή στα οποία πρέπει να ανακοινωθεί κατά την παρ.4 του άρθρου αυτού η πρόθεση για μεταφορά του ΣΔ, με έκδοση σχετικού τίτλου ΜΣΔ, συντάσσεται έκθεση ελέγχου τίτλων κυριότητας του βαρυνόμενου ακινήτου, η οποία αφενός μεν κατατίθεται στο συμβολαιογράφο που συντάσσει την πράξη συναίνεσης, στην οποία και μνημονεύεται, αφετέρου δε, μαζί με την πράξη αυτή και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλεται για την έκδοση της κατά το Αρθ-195 παρ.1 απόφασης.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έκθεση ελέγχου τίτλων συντάσσεται από δικηγόρο τουλάχιστον παρ'εφέταις και θεωρείται από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο. Η έκθεση περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του βαρυνόμενου ακινήτου με το ιστορικό της νομικής κατάστασης αυτού και των αντίστοιχων τίτλων, πρέπει δε να καταλήγει στην ανεπιφύλακτη διακρίβωση όλων αυτών που έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή έχουν προσημειώσει τέτοια δικαιώματα ή τυχόν διεκδικούν ή έχουν ασκήσει δικαιώματα κατάσχεσης ή άλλα ενοχικά δικαιώματα πάνω σε αυτό. Η έκθεση πρέπει επίσης να μνημονεύει ρητά το χρόνο μέχρι τον οποίο διαπίστωσε την βεβαιούμενη κατάσταση, ο οποίος χρόνος δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την σύνταξη της πράξης συναίνεσης.
3. Η παραπάνω έκθεση συμπληρώνεται για το μετέπειτα χρόνο από την υπογραφή της απόφασης μέχρι και πριν από την έκδοση του τίτλου ΜΣΔ σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Αρθ-205 παρ.2.
4. Η πρόθεση των κυρίων του ακινήτου να ζητήσουν τη χορήγηση τίτλου ΜΣΔ γνωστοποιείται και σε όλους τους μνημονευόμενους στην έκθεση ότι έχουν δικαιώματα στο ακίνητο. Τα σχετικά αποδεικτικά κοινοποίησης της γνωστοποίησης αυτής υποβάλλονται επίσης για την έκδοση της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ. Οι παραπάνω μπορούν να λάβου οποιοδήποτε ασφαλιστικό των δικαιωμάτων τους, κατά τα νόμιμα, μέτρο, από αυτό όμως ή από την τυχόν μη άσκησή του δεν κωλύεται η έκδοση της πιο πάνω απόφασης ούτε η έκδοση των τίτλων ΜΣΔ, με εφαρμογή στην περίπτωση αυτή του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του Αρθ-195.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-203
(Αρθ-10 Ν-2300/95)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
1. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου ΜΣΔ από βαρυνόμενο ακίνητο, σημειώνεται στο περιθώριο των οικείων μερίδων του βιβλίου μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου στο οποίο υπάγεται το βαρυνόμενο ακίνητο με αίτηση ενός από τους ενδιαφερόμενους ή του Δημοσίου. Το Δημόσιο για την ενέργεια αυτή εκπροσωπείται από το εξουσιοδοτημένο προς τούτου όργανο της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Για όλα τα βαρυνόμενα ακίνητα του Αρθ-196 για τα οποία εκδίδεται απόφαση έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ η κεντρική υπηρεσία οφείλει αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία της περιοχής του βαρυνομένου ακινήτου και την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αν αυτή είναι άλλη, καθώς και τον οικείο ΟΤΑ. Οι παραπάνω περιφερειακή και πολεοδομική υπηρεσίες οφείλουν:
α) Να σημειώσουν στις πινακίδες εφαρμογής των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή στους αντίστοιχους χάρτες της περιοχής (προκειμένου για οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ή εκτός σχεδίου περιοχές) την ακριβή θέση του βαρυνόμενου ακινήτου με σχετική ένδειξη.
β) να τηρούν βιβλίο μητρώου, στο οποίο καταχωρούνται, σε συσχετισμό με τους κατά τα παραπάνω αντίστοιχους χάρτες, τα στοιχεία που αφορούν την ακριβή θέση του ακινήτου και την απόφαση έγκρισης για τη χορήγηση τίτλου ΜΣΔ και γ) να αναρτούν την απόφαση έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ σε εμφανές σημείο για διάστημα ενός (1) μηνός. Την ίδια υποχρέωση έχουν επίσης η αρμόδια κεντρική υπηρεσία και ο οικείος ΟΤΑ.
3. Οι συνέπειες για το βαρυνόμενο ακίνητο των παρ.3 και παρ.4 του Αρθ-195 αρχίζουν από την σημείωση στο υποθηκοφυλάκειο, στο οποίο υπάγεται το βαρυνόμενο ακίνητο, της απόφασης έγκρισης χορήγησης του τίτλου ΜΣΔ.
4. Η παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για την κατά την παρ.4 του Αρθ-205 τροποποιητική απόφαση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον-204
(Αρθ-11 Ν-2300/95)
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. Στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία τηρείται Μητρώο ΜΣΔ.
2. Το Μητρώο αποτελείται από Βιβλίο Μητρώου και τους σχετικούς φακέλους.
3. Στο Βιβλίο Μητρώου καταχωρείται η έκδοση κάθε απόφασης έγκρισης για τη χορήγηση τίτλου ΜΣΔ ή αποφάσεων με τις οποίες πραγματοποιείται η ΜΣΔ σε ωφελούμενα ακίνητα.
4. Σε ειδική μερίδα του Βιβλίου Μητρώου καταχωρούνται επίσης και τα διατάγματα έγκρισης των ΕΖΥΣ.
5. Το Μητρώο ΜΣΔ μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002