Πολεοδόμηση Δημόσιων και λοιπών Ιδιωτικών εκτάσεων Άρθρα 150 έως 151
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-150
(Αρθ-28, Ν-1947/91, Αρθ-6, παρ.5 και 6, Ν-2052/92, Αρθ-6, παρ.15β και γ και 16, Ν-2160/93)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
1. Με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατόν να εγκρίνεται οικιστική καταλληλότητα σε δημόσιες εκτάσεις με σκοπό την εκποίησή τους σύμφωνα με το Ν-973/79 και την αξιοποίησή τους για εξυπηρέτηση μιας ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με τα Αρθ-230 έως Αρθ-240. Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 100 στρεμμάτων και να βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών που υπάρχουν πριν το 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του Κεφ.Β του Μέρους ΙΙ.
Η σύμφωνα με τα παραπάνω απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται στο δήμο ή την κοινότητα η σχετική πρόταση. Ειδικά για τους Ν.Αττικής και θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για την γνώμη του ΚΣΧΟΠ νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, μπορεί να εγκρίνεται η οικιστική καταλληλότητα χωρίς τη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Η έγκριση γίνεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των συνθηκών που επικρατούν στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, των προβλέψεων εγκεκριμένων ΓΠΣ ή ΖΟΕ ή τυχόν άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης.
Αποκλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής που υπάγεται σε νομικό καθεστώς (πχ δάση, αρχαιολογικοί χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς σκοπούς καθώς και η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας, εφόσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.
Εάν στην περιοχή υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η έγκριση αυτής ως οικιστικής, επιτρέπεται μόνο με τον όρο διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, με εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων.
Εάν στην περιοχή υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί οριστικά ως δασικές ή αναδασωτέες με πράξη του αρμόδιου δασαρχείου ή τελεσίδικη πράξη του αρμόδιου νομάρχη, αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας και των όρων και περιορισμών δόμησης της υπόλοιπης έκτασης πραγματοποιείται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, το δε προεδρικό διάταγμα για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ. Από τη 19-7-93 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-2160/93) παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του Αρθ-1 της Αποφ-71076/7351/91 (ΦΕΚ-429/Α/91). 2. Με την απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας καθορίζονται επίσης:
Το ποσοστό της έκτασης, το οποίο θα διατεθεί για χώρους κοινόχρηστους και κοινωφελών σκοπών καθώς και τυχόν άλλες σχετικές δεσμεύσεις.
Οι γενικές χρήσεις γης.
Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης που μπορεί να αναπτυχθεί στο σύνολο της έκτασης.
Κάθε άλλη αναγκαία δέσμευση ή υποχρέωση σχετική με τους όρους ανάπτυξης της έκτασης.
Η απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) στο οποίο φαίνονται τα όρια της έκτασης και οι τυχόν άλλες δεσμεύσεις χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης.
3. Το κατά την παρ.2 οριζόμενο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της έκτασης και ο συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης δεν μπορεί να υπερβεί το 0,4.
4. Μετά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας επιτρέπεται η εκποίηση από το Δημόσιο των υπόψη εκτάσεων σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία αναλαμβάνουν περαιτέρω τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και γενικά την εκτέλεση των έργων υποδομής στο σύνολο της έκτασης. Η διαδικασία εκποίησης των εκτάσεων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν-973/79, ενώ με κοινή απόφαση των ΥΠΠΕΧΩΔΕ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εκποίηση, τα στοιχεία γενικά που συνοδεύουν τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και οι παρεχόμενες από αυτούς εγγυήσεις, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου, αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων, οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών, οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων αυτών και κάθε άλλη για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.
Το Δημόσιο μπορεί αντί για την κατά τα παραπάνω ενιαία εκποίηση να προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-973/79 και τους όρους της απόφασης της οικιστικής καταλληλότητας στην ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της έκτασης και έπειτα στη διαχείριση και αξιοποίησή της.
5. Η κατά την παραπάνω παράγραφο πολεοδομική μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τα κατά την παρ.2 οριζόμενα στην οικεία απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας και περιέχει:
α. Τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.
β. Τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.
γ. Τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους καθώς και τους οικοδομήσιμους χώρους.
δ. Τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή και τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους ή τις ανάγκες προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλους ειδικούς πολεοδομικούς όρους.
Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με ΠΔ, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, με την ίδια όπως στην παρ.1 διαδικασία, συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ΝΔ/17-7-23.
Η αρμοδιότητα τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος ΙΙ, ανήκει στον ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
6. Με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
7. Το προϊόν της εκποίησης των δημόσιων εκτάσεων που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αποτελεί δημόσιο έσοδο.
8. Τροποποίηση του ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, η οποία συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή δόμησης είναι δυνατή μόνο με ανάλογη εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παρ.11 του Αρθ-151.
9. Η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ'ορόφους, καθώς και η σύσταση πράξεων διαιρεμένης ιδιοκτησίας στις εκτάσεις του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Για την εκτέλεση των έργων αυτών αποφαίνεται ο ΥΠΠΕΧΩΔΕ με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Στους εν γνώση παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ.
Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για κάθε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα, ίσο με την αξία της συνολικής επιφάνειας της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη, υπολογίζεται προς 10000 δρχ ανά τμ γης, ποσό που μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Κατ'εξαίρεση του άρθρου αυτού και του επόμενου Αρθ-151 και όσο αφορά στις εκτάσεις, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου αυτού και στην παρ.1 του Αρθ-151, επιτρέπεται μεταβίβαση κυριότητος οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ'ορόφους καθώς και η σύσταση πράξεων διαιρημένης ιδιοκτησίας εντός των εκτάσεων αυτών μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, εφόσον ο ιδιοκτήτης της έκτασης καταθέσει υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ εγγυητική επιστολή ισόποση προς τη δαπάνη υλοποίησης των παραπάνω έργων και διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών. Το ύψος της εγγύησης αυτής προσδιορίζεται από το γινόμενο της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης επί το ποσό των 4000000 δρχ ανά στρέμμα, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
10. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής που αναφέρονται στην παρ.4 ορίζεται ρητά στο εκάστοτε οικείο συμβόλαιο μεταβίβασης της έκτασης και μπορεί να φθάνει κατά ανώτατο όριο τα επτά (7) χρόνια από την έκδοση του οικείου ΠΔ έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Εάν μέσα στον οριζόμενο στο συμβόλαιο μεταβίβασης χρόνο δε ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, το Δημόσιο έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε επιστρέφεται στον αγοραστή μόνο το καταβληθέν τίμημα άτοκα χωρίς καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσής του. Από τη δήλωση υπαναχώρησης επανέρχεται αυτοδίκαια στο Δημόσιο η κυριότητα του ακινήτου που είχε εκποιηθεί.
11. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 200 στρεμμάτων είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη εκποίησης η κλιμάκωση του χρόνου ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων το κάθε ένα. Στην περίπτωση αυτή, ο κατά την παρ.10 ανώτατος χρόνος των επτά (7) χρόνων ισχύει για την ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής της πρώτης φάσης, ενώ αντίστοιχοι χρόνοι ολοκλήρωσης ορίζονται για τις υπόλοιπες φάσεις με ανώτατο όριο τα δέκα τέσσερα (14) χρόνια για το σύνολο της έκτασης.
Επίσης οι διατάξεις της παρ.9 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά, ενώ αυτές της παρ.10 μόνο για την πρώτη φάση των έργων.
12. Στις εκτάσεις που εντάσσονται σε σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, η συντήρηση των έργων υποδομής, η φροντίδα για την βελτίωση και προστασία των χώρων πρασίνου, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, ανήκει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της έκτασης από κοινού, ασκείται δε με βάση κανονισμό, ο οποίος καθορίζει το ποσοστό ψήφων κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας της έκτασης και τον τρόπο εκπροσώπησης των ιδιοκτητών στη γενική τους συνέλευση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-151
(Αρθ-29 Ν-1947/91, Αρθ-6, παρ.7, 8 και παρ.9 και Αρθ-8, παρ.9 Ν-2052/92, Αρθ-6, παρ.16 Ν-2160/93)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
1. Με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ είναι δυνατό, μετά από αίτηση ιδιώτη ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, να εγκρίνεται οικιστική καταλληλότητα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των αιτούντων, προς εξυπηρέτηση μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με τα Αρθ-230 έως και Αρθ-240.
Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 στρεμμάτων και να βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών που υπάρχουν πριν το έτος 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του Κεφ.Β Μέρους ΙΙ. Η σύμφωνα με τα παραπάνω απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η σχετική μελέτη. Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του κεντρικού ΣΧΟΠ νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, μπορεί να εγκρίνεται η οικιστική καταλληλότητα χωρίς τη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Η έγκριση παρέχεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των συνθηκών που επικρατούν στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, των προβλέψεων εγκεκριμένων ΓΠΣ ή ΖΟΕ ή τυχόν άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης.
Αποκλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής που υπάγεται σε νομικό καθεστώς (πχ δάση, αρχαιολογικοί χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς σκοπούς, καθώς και η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας εφόσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.
Εάν στην περιοχή υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η έγκριση αυτής ως οικιστικής επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, με εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων.
Εάν στην περιοχή υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί οριστικά δασικές ή αναδασωτέες με πράξη του αρμόδιου δασαρχείου ή τελεσίδικη πράξη του αρμόδιου νομάρχη, αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας και των όρων και περιορισμών δόμησης της υπόλοιπης έκτασης πραγματοποιείται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, το δε ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ. Από την 19-7-93, (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-2160/93), παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του Αρθ-1 της Αποφ-71076/7351/91 (ΦΕΚ-429/Α/91).
2. Με την απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας, καθορίζονται επίσης:
Το ποσοστό της έκτασης, το οποίο θα διατεθεί για χώρους κοινόχρηστους και κοινωφελών σκοπών, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές δεσμεύσεις.
Οι γενικές χρήσεις γης.
Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης που μπορεί να αναπτυχθεί στο σύνολο της έκτασης.
Κάθε άλλη αναγκαία δέσμευση ή υποχρέωση σχετική με τους όρους ανάπτυξης της έκτασης.
Η απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) στο οποίο φαίνονται τα όρια της έκτασης και οι τυχόν άλλες δεσμεύσεις χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης.
3. Το κατά την παρ.2 καθοριζόμενο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της έκτασης, ο δε συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4.
4. Η ανάπτυξη των περιοχών, που αναφέρονται στην παρ.1, γίνεται με βάση πολεοδομική μελέτη, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας που αναφέρεται στην παρ.2 και περιέχει:
α. Τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.
β. Τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.
γ. Τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους καθώς και τους οικοδομήσιμους χώρους.
δ. Τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή και τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους ή τις ανάγκες προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλους ειδικούς πολεοδομικούς όρους.
Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με ΠΔ, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, με την ίδια όπως στη παρ.1 διαδικασία, συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ΝΔ/17-7-23.
Η αρμοδιότητα τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ανήκει στον ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
5. Με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μπορεί να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης οικιστικής καταλληλότητας και για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
6. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί η υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλλει στο ΕΤΕΡΠΣ ειδική εισφορά σε χρήμα ίση προς την αξία της γης, η οποία θα έπρεπε να διατεθεί στην ίδια θέση για να καλύψει την επί πλέον συνολική δομήσιμη επιφάνεια που προκύπτει με βάση τον καθοριζόμενο στην πολεοδομική μελέτη συντελεστή δόμησης και της έκτασης που απομένει μετά την αφαίρεση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, μειωμένη κατά το ποσοστό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τεσσάρων (4) εκατομμυρίων δρχ. με το συνολικό εμβαδόν της έκτασης, μετρούμενο σε στρέμματα.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και για τον υπολογισμό της διαφοράς της επί πλέον δομήσιμης επιφάνειας, ο συντελεστής δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής λαμβάνεται ίσος με 0,15.
Το ποσό των 4000000 δρχ αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
7. Η ειδική εισφορά αποτελεί έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ δεν επιστρέφεται (συνολικά ή εν μέρει) σε περίπτωση μη εξάντλησης του καθοριζομένου με την πολεοδομική μελέτη συντελεστή δόμησης, δεν οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης, τυχόν δε μεταγενέστερη αύξηση του συντελεστή δόμησης συνεπάγεται εκ νέου καταβολή συμπληρωματικής ειδικής εισφοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.11.
8. Η ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία γης κατά το χρόνο έγκρισης της κατά την παρ.1 απόφασης οικιστικής καταλληλότητας. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας γης ανεξάρτητα από το ύψος αυτής γίνεται:
α. Για τις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον τρόπο του συστήματος αυτού, όπου η αξία γης λαμβάνεται από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Για τις υπόλοιπες περιοχές από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η εκτίμηση γίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται από τον οικονομικό έφορο.
Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της έκθεσης εκτίμησης μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ.1. Εάν πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής η έκθεση εκτίμησης αμφιβητηθεί από κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος, αναστέλλεται κάθε ενέργεια για τη δημοσίευση της απόφασης.
Η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αγοραία αξία είναι ανακοινώσιμη σε τρίτους, μπορεί δε να τύχει και δημοσιότητας.
Η εκτίμηση πρέπει να έχει γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από έξι μήνες πριν τη δημοσίευση της οικείας υπουργικής απόφασης έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας.
9. Το 20% του συνόλου της κατά τις παρ.6 και 8 προκύπτουσας ειδικής εισφοράς χρήματος καταβάλλεται από τον αιτούντα στο ΕΤΕΡΠΣ πριν την υπογραφή από τον ΥΠΠΕΧΩΔΕ του σχεδίου ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Ομοίως πριν την υπογραφή του παραπάνω σχεδίου ΠΔ κατατίθενται από τον αιτούντα στο ΕΤΕΡΠΣ εγγυητική επιστολή μιάς από τις αναγνωρισμένες τράπεζες της χώρας ίση προς το υπόλοιπο 80% της εισφοράς. Το υπόλοιπο αυτό πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια στο ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή. 'Αλλως μετά την πάροδο της διετίας η εγγυητική επιστολή καταπίπτει οριστικά υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη διεκδίκηση του αιτούντος εκ μέρους του Δημοσίου.
10. Το χρονικό διάστημα μεταξύ έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας της έκτασης και έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της διετίας. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού η απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας ανακαλείται υποχρεωτικά.
11. Τροποποίηση του ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης η οποία συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής από τον αιτούντα συμπληρωματικής ειδικής εισφοράς σε χρήμα ίσης προς την αξία γης, η οποία έπρεπε να διατεθεί για να καλύψει την επιπλέον συνολική προκύπτουσα δομήσιμη επιφάνεια με βάση το νέο αυξημένο συντελεστή δόμησης.
Η παραπάνω ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία γης κατά το χρόνο τροποποίησης του ΠΔ της πολεοδομικής μελέτης και καταβάλλεται στο σύνολό της πριν από την υπογραφή του σχεδίου ΠΔ τροποποίησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ.8.
12. Η δαπάνη της μελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδομής της έκτασης της παρ.1 βαρύνει τον αιτούντα, ο οποίος απαλλάσεται κατά τα λοιπά της εισφοράς σε γη και χρήμα του Κεφ.Α του Μέρους ΙΙ.
13. Από την έκδοση της απόφασης έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας, η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ'ορόφους, καθώς και η σύσταση πράξεων διαιρημένης ιδιοκτησίας εντός των οικείων εκτάσεων επιτρέπεται μόνον μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ.
Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία της συνολικής επιφάνειας της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη υπολογίζεται προς 10000 δρχ ανά τμ γης και μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής από τους ενδιαφερομένους μπορεί:
α. Να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ)
β. Να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς,
γ. Να αναληφθεί από τους ενδιαφερόμενους με βάση προδιαγραφές, που θα τους παραδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και που έχουν συνταχθεί από τους οικείους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), προκειμένου να εκτελεσθούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής με βάση αυτές.
14. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 100 στρεμμάτων είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 50 στρεμμάτων το κάθε ένα. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της παρ.13 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά.
15. Στις εκτάσεις που εντάσσονται σε σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η μέριμνα για την συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, η συντήρηση των έργων υποδομής, η φροντίδα για τη βελτίωση και προστασία των χώρων πρασίνου, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, ανήκει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της έκτασης από κοινού, ασκείται δε με βάση κανονισμό, ο οποίος καθορίζει το ποσοστό ψήφων κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας της έκτασης και τον τρόπο εκπροσώπησης των ιδιοκτητών στη γενική τους συνέλευση.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002