Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Οργανισμοί Άρθρα 139 έως 149
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-139
(Αρθ-15, ΠΔ-93/87)
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
1. Η ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών είναι νομικό πρόσωπο που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι. Σκοπό έχει τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη προώθηση των στεγαστικών προγραμμάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών που είναι μέλη της και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη δραστηριότητά τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.
2. Η ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών πραγματοποιείται μετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων δύο ή περισσότερων οικοδομικών συνεταιρισμών της ίδιας κατηγορίας. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται περιληπτικά σε μια ημερήσια εφημερίδα ή στον περιοδικό τύπο του νομού που έχουν εκτάσεις ή πρόκειται να αναπτύξουν τα προγράμματά τους οι υπό ένωση συνεταιρισμοί, ή αν δεν εκδίδεται εφημερίδα στο νομό, σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της θεσσαλονίκης.
3. Η διαδικασία της ένωσης μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον σε ένα μήνα από την παραπάνω δημοσίευση δεν διατυπωθούν έγγραφες αντιρρήσεις από οποιοδήποτε δανειστή των υπό ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται στο ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του νομού και επιδίδονται κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας στα διοικητικά συμβούλια των υπό ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών. Το ειρηνοδικείο μπορεί να επιτρέψει την ένωση, αν ο συνεταιρισμός για τον οποίο διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις παράσχει επαρκή ασφάλεια στο δανειστή που διατύπωσε τις αντιρρήσεις.
4. Στην επωνυμία των ενώσεων συνεταιρισμών πρέπει να αναφέρονται ολογράφως οι λέξεις "'Ενωση Συνεταιρισμών" καθώς και ο κοινός σκοπός των οικοδομικών συνεταιρισμών που ανήκουν στην ένωση.
5. Στην ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών επιτρέπεται η προσχώρηση νέων συνεταιρισμών της ίδιας κατηγορίας ως μελών, εφόσον η προσχώρηση γίνει αποδεκτή από τη γενική συνέλευση της ένωσης.
6. Απαγορεύεται η συμμετοχή οικοδομικού συνεταιρισμού σε περισσότερες από μία ενώσεις.
7. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, μέλη διατηρούν την αυτοτέλειά τους και εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση της ένωσης από πέντε αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των συνεταιρισμών, μελών με ορισμένη θητεία, που η χρονική της διάρκεια προβλέπεται από το καταστατικό της ένωσης. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών αντιπροσώπων μελών.
Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο που ορίσθηκαν. Απαγορεύεται η ανάκληση αντιπροσώπων που έχουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου της ένωσης επιφυλασσομένης της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του συνεταιρισμού. Εφόσον από το καταστατικό δεν υπάρχει άλλος περιορισμός, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του στην ένωση, εκπροσωπεί το συνεταιρισμό σε όλες τις σχέσεις του με την ένωση. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της ένωσης.
8. Η γενική συνέλευση των μελών της ένωσης είναι το ανώτατο όργανο της ένωσης οικοδομικών συνεταιρισμών και συγκαλείται τακτικά όπως προβλέπεται από το καταστατικό και έκτακτα όταν:
α. Επιβάλλεται από το συμφέρον της ένωσης.
β. Ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 τουλάχιστον των οικοδομικών συνεταιρισμών - μελών ή από ένα συνεταιρισμό μέλος εφόσον ο αριθμός των συνεταιρισμών - μελών δεν υπερβαίνει τους 9.
γ. Ζητηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.Α6 του Αρθ-135.
9. Για να αποχωρήσει συνεταιρισμός - μέλος από ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη διοίκηση της ένωσης και στο ειρηνοδικείο της έδρας της, η δε αποχώρηση επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο ενός χρόνου από την εγγραφή του συνεταιρισμού - μέλους στην ένωση και μόνο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
10. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν ενώσεις οικοδομικών συνεταιρισμών ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-140
(Αρθ-16, ΠΔ-93/87)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
1. Δικαίωμα σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών αυτής της κατηγορίας έχουν όλοι όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και διαμένουν μόνιμα και εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον 3 χρόνια ή μετά διαμονή τριών χρόνων στο εξωτερικό επιστρέφουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση μετά την 16-1-84 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ-17/84).
2. Για τη σύσταση αυτών των οικοδομικών συνεταιρισμών μπορεί να ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία σύστασης που περιγράφεται στο Αρθ-128, παρ.Β3 είτε πρόκειται για απ'ευθείας αγορά ετοίμων κατοικιών είτε πρόκειται για απόκτηση έκτασης και εν συνεχεία οικιστικής ανάπτυξής της. Προϋπόθεση για τη σύσταση είναι η κοινή αίτηση από 10 τουλάχιστον άτομα. Αυτοί οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να είναι είτε αστικοί είτε παραθεριστικοί είτε και των δύο κατηγοριών.
Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η παρ.9 το υ Αρθ-129. 3. Για αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που θα εκπληρώσουν το σκοπό τους σε περιοχές εκτός νομού Αττικής και Πολεοδομικού Συγκροτήματος θεσσαλονίκης παρέχονται, ανάλογα με την περιοχή που θα επιλέξουν, τα παρακάτω κίνητρα επιπλέον των οριζομένων στο Αρθ-145:
α. Δικαίωμα να αποκτούν έκταση κατά προτεραιότητα στην περίπτωση που δημόσιοι φορείς εκποιούν εκτάσεις ιδιοκτησίας τους κατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη.
β. Προτεραιότητα για τη σύσταση εταιρείας μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής φορέα για οικιστική ανάπτυξη κατά την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτες.
γ. Προτεραιότητα στην έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και της εφαρμογής του σχεδίου στο έδαφος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
δ. Κίνητρα που προβλέπονται από τα Αρθ-221 και Αρθ-222.
4. Η έδρα τους βρίσκεται στην Ελλάδα, στο δήμο ή την κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού.
Με το καταστατικό όμως είναι δυνατόν να ορίζεται ότι η διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού μπορεί να λειτουργεί και σε τόπο διάφορο της έδρας του.
5. Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν τμήμα Ι, γίνονται προς τις αρμόδιες αρχές θεωρημένες από τις κατά τόπους προξενικές αρχές. Το κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο ειρηνοδικείο της έδρας όπου τηρείται σχετικός φάκελος για κάθε οικοδομικό συνεταιρισμό του άρθρου αυτού. 
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-141
(Αρθ-17, ΠΔ-93/87)
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδομικοί οργανισμοί οφείλουν να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους στο γενικότερο οικιστικό και στεγαστικό πρόγραμμα του κράτους και να επιλέγουν προς αγορά εκτάσεις μέσα στις περιοχές που προβλέπονται για οικιστική χρήση από εγκεκριμένα ή γενικά πολεοδομικά σχέδια ή ζώνες οικιστικού ελέγχου ή από άλλα σχέδια ρύθμισης των χρήσεων γης.
2. Αν δεν υπάρχει ΓΠΣ ή ΖΟΕ ή άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων γης ή στα όρια των αντίστοιχων εγκεκριμένων αυτών σχεδίων δεν είναι δυνατή η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οργανισμού είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής και οικιστικής πολιτικής, να εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ η χωροθέτηση του οικοδομικού συνεταιρισμού και η οικιστική καταλληλότητα της συγεκριμένης έκτασης για την οικιστική εξυπηρέτηση οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ και γνώμη του ΚΣΧΟΠ, βασίζεται δε σε γενικά και ειδικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκτασης καθώς και της ευρύτερης περιοχής.
3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αγορά από τον οικοδομικό συνεταιρισμό έκτασης που υπάγεται σε ίδιο νομικό καθεστώς που αποκλείει τη χρήση για οικιστικούς σκοπούς.
4. Σε κάθε δικαιοπραξία απόκτησης έκτασης από οικοδομικό συνεταιρισμό αναφέρεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται σε περιοχή για οικιστική χρήση εντός εγκεκριμένων ορίων ΓΠΣ ή ΖΟΕ ή άλλων σχεδίων ρύθμισης των χρήσεων γης ή η απόφαση οικιστικής καταλληλότητας κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου και επισυνάπτονται αντίγραφά τους καθώς και βεβαίωση του Υπουργού Γεωργίας ότι η έκταση δεν είναι δάσος ή δασική ή αναδασωτέα έκταση. Η μη τήρηση των παραπάνω καθιστά άκυρα τα συμβόλαια.
Οι παραπάνω δικαιοπραξίες που συνοδεύονται και από τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα με υψομετρικές καμπύλες υποβάλλονται στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στον οικείο ΟΤΑ.
5. Σε περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού του Αρθ-128, παρ.Β3 απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνταξη συμβολαίων αγοράς των κατοικιών είναι η ύπαρξη νόμιμης οικοδομικής άδειας για τις κατοικίες και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι οι εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί είναι σύμφωνες με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια ή ότι υφίστανται νομίμως ή έχουν εξαιρεθεί νόμιμα από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα συμβόλαια αγοράς των κατοικιών συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-382, παρ.12.
6. Εάν μέσα σε προθεσμία 5 χρόνων από την ημέρα έκδοσης της απόφασης οικιστικής καταλληλότητας κατά την παρ.2 του άρθρου αυτού ο οικοδομικός συνεταιρισμός δεν προβεί στην αγορά με οριστικά συμβόλαια, έκτασης για την εκπλήρωση του σκοπού του, τότε διαλύεται αυτοδίκαια. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται επίσης αυτοδίκαια η απόφαση έγκρισης της οικιστικής καταλληλότητας κατά την παρ.2 του άρθρου αυτού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-142
(Αρθ-18 πλήν της παρ.2β, ΠΔ-93/87, Αρθ-1, παρ.3, ΠΔ-448/91)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
1. Καθορισμός έκτασης που πολεοδομείται:
α. Η συνολική έκταση ιδιοκτησίας οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού που πολεοδομείται, καθορίζεται ανάλογα με τα εδαφοπονικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης, τις στεγαστικές ανάγκες, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο της οικιστικής ανάπτυξης.
β. Σε περίπτωση που τμήμα της συνολικής έκτασης δεν πολεοδομείται παραμένει στην ιδιοκτησία του οικοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού οργανισμού. Μετά τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού οργανισμού το τμήμα αυτό ανήκει εξ'αδιαιρέτου σε όλα τα μέλη.
2. Παραχώρηση στον ΟΤΑ.
Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδομικοί οργανισμοί υποχρεούνται πριν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να παραχωρούν με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία αναφέρεται στο προοίμιο του ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και χωρίς απαίτηση αποζημίωσης στον οικείο ΟΤΑ τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και ειδικών χρήσεων χώρους που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη και αποτελούν το 30-40% τουλάχιστον του πολεοδομικού τμήματος. Για τον ακριβή καθορισμό του ποσοστού που καταλαμβάνουν οι χώροι αυτοί λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες του Αρθ-144 σε συνδυασμό με τις ειδικές πολεοδομικές απαιτήσεις και μορφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Οι οπωσδήποτε σχηματισμένοι μέσα στην έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού κοινόχρηστοι χώροι συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό.
3. Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης.
Η πολεοδομική μελέτη εκπονείται από τον οικοδομικό συνεταιρισμό ή οικοδομικό οργανισμό, σύμφωνα με προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ και την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. 'Εγκριση πολεοδομικής μελέτης.
α. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-44.
β. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός καταρτίζει και υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ πριν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρόγραμμα κατασκευής των έργων τεχνικής υποδομής. Η υποχρέωση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού για εισφορά σε χρήμα εξαντλείται με τις υποχρεώσεις του για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των έργων τεχνικής υποδομής στην ιδιοκτησία του. 5. Εφαρμογή σχεδίου - έργα υποδομής.
α. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ο οικοδομικός συνεταιρισμός και οικοδομικός οργανισμός υποχρεούται να αναθέτει την εφαρμογή του σχεδίου στο έδαφος και να κατασκευάζει και συντηρεί τα έργα τεχνικής υποδομής και γενικά τα κοινόχρηστα έργα στην έκταση της ιδιοκτησίας του.
β. Η ολοκλήρωση του προγράμματος των έργων τεχνικής υποδομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 χρόνια από τη δημοσίευση του ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-128, παρ.Β3.
Εφόσον οι τυχόν λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του οικοδομικού συνεταιρισμού καθώς και στην περίπτωση ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα για την κατασκευή των έργων υποδομής μπορούν να αυξάνουν κατά 5 χρόνια ακόμη με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
Μετά την εκπνοή των ανωτέρω προθεσμιών ο Υπουργός εκτιμώντας τα πραγματικά στοιχεία δύναται να διαλύσει τον οικοδομικό συνεταιρισμό.
6. Συμβάσεις
Ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός είναι δυνατόν για την εκπλήρωση του σκοπού του να συνάπτει σύμβαση με τον οικείο ΟΤΑ με την οποία να ρυθμίζονται θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης προγραμμάτων ανάπτυξης, καθορισμού τρόπου και μορφής οικιστικής αξιοποίησης, φορέα κατασκευής έργων και γενικότερα θέματα αξιοποίησης και φροντίδας του οικισμού. Επίσης μπορεί να συνιστά ή συμμετέχει σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Ιδιοκτήτες γης
Στην περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών γης κατά το Αρθ-126, παρ.2β και 3β, η πολεοδομική μελέτη εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για περιοχές εντός εγκεκριμένων σχεδίων εφαρμόζεται το Αρθ-50, όταν η περιοχή είναι πολεοδομικά προβληματική.
8. Εκτέλεση έργων
Για την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση έργων και την πραγματοποίηση δαπανών για προμήθειες γενικά στις εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του Αρθ-6 του ΝΔ-886/71.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-143
(Αρθ-19 ΠΔ-93/87)
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. Για τους αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οργανισμούς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.6 του Αρθ-43.
Εικότερα, για αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οργανισμούς, ανεξάρτητα από το συντελεστή δόμησης, που καθορίζεται από την πολεοδομική μελέτη, ορίζεται μέγιστη συνολική εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια ανά μερίδα 240 τμ αποκλειστικά για χρήση κατοικίας και μέγιστη επιτρεπόμενη αρτιότητα οικοπέδου 500 τμ.
2. Για τους παραθεριστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οργανισμούς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.8 του Αρθ-117.
Ειδικότερα για αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον συντελεστή δόμησης που καθορίζεται από την πολεοδομική μελέτη ορίζεται μέγιστη συνολική εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια ανά μερίδα 120 τμ αποκλειστικά για χρήση κατοικίας, μέγιστη επιτρεπόμενη αρτιότητα οικοπέδου 1000 τμ και ανώτατος αριθμός ορόφων δύο. 
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-144
(Αρθ-20 ΠΔ-93/87, Αρθ-1 ΠΔ-17/24-8-88)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών σε υφιστάμενους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, εφόσον με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται σωστότερη πολεοδομική οργάνωση ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της γενικότερης στεγαστικής και οικιστικής πολιτικής.
2. Η αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών ή αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών μπορεί να επιβάλλεται:
α. Στις περιπτώσεις α, β και γ που ορίζονται στην παρ.5 του Αρθ-147.
β. 'Οταν η έκταση ενός ή και περισσότερων οικοδομικών συνεταιρισμών γειτνιάζει με περιοχές με μεγάλη κατάτμηση γης ή περιοχές αυθαιρέτων ή με περιοχές κατοικίας που χρειάζονται ανάπλαση, εξυγίανση και γενικά αναμόρφωση ή με εκτάσεις δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.
γ. 'Οταν ιδιοκτησίες τρίτων παρεμβάλλονται στην έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών γης και αντιπροσωπεύουν επιφάνεια το πολύ 35% της συνολικής επιφάνειας της προτεινόμενης για ανάπλαση περιοχής.
δ. Σε περίπτωση οικιστικών προβλημάτων από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός όπως σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρα.
Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-50, εφόσον η υπό πολεοδομική ρύθμιση έκταση βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού προ του 1923, οι διατάξεις δε του Αρθ-63, εφόσον η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου με το χαρακτηρισμό ως ΖΑΑ. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός που προκύπτει δεν θεωρείται νέος αλλά οιονεί καθολικός διάδοχος του ή των προ υφισταμένων, με αριθμό μελών το σύνολο των ατόμων που ήδη μετείχαν και των ατόμων που οι ιδιοκτησίες τους περιλαμβάνονται στην υπό ρύθμιση περιοχή όπως αυτή έχει καθορισθεί με το σχετικό ΠΔ.
Για τη διοίκηση και λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη ή αναμόρφωση της περιοχής με αστικό αναδασμό όπως ειδικότερα ορίζεται στο Αρθ-63 και αποτελεί το φορέα ανάπτυξης της περιοχής.
3. Επίσης είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών με εκτάσεις οικοδομικών οργανισμών ή και με εκτάσεις τρίτων που γειτνιάζουν, για τους ίδιους παραπάνω λόγους. Στην περίπτωση αυτή οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδομικοί οργανισμοί διατηρούν την αυτοτέλειά τους.
Για την υλοποίηση της παραπάνω συνένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-63 για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως ΖΑΑ.
Φορέας του αστικού αναδασμού, δύναται να ορισθεί οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός, εφόσον συναινέσει προς τούτο η πλειοψηφία του όλου αριθμού των ιδιοκτητών που είναι κύριοι τουλάχιστον κατά τα 3/4 των συνενουμένων εκτάσεων. Η παρ.2 του Αρθ-141 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-145
(Αρθ-21 ΠΔ-93/87)
ΚΙΝΗΤΡΑ
1. Για την προώθηση του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμών καθορίζονται κίνητρα που κλιμακώνονται με τα εξής κριτήρια:
α. Την κατηγορία του οικοδομικού συνεταιρισμού με σειρά προτεραιότητας τους αστικούς, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς αποδήμων Ελλήνων, τους δημιουργούμενους κατά το Αρθ-144 και τους παραθεριστικούς.
β. Τη θέση, με προτεραιότητα στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που γειτνιάζουν με περιοχές υποβαθμισμένες με αυθαίρετα κοντά στον αστικό ιστό κλπ.
γ. Τη σύσταση ή συμμετοχή οικοδομικού συνεταιρισμού σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις συμμετοχής οικοδομικού συνεταιρισμού σε κοινά προγράμματα ανάπτυξης με τον οικείο ΟΤΑ.
2. Κατά περίπτωση ή συνδυασμό περιπτώσεων παρέχονται τα παρακάτω κίνητρα:
α. Δυνατότητα καθορισμού των ελάχιστων ποσοστών εισφοράς σε γη.
β. Δυνατότητα παροχής κτηματογράφησης από το κράτος.
γ. Δυνατότητα εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΠΟΣ, των ΟΤΑ ή άλλων φορέων του Δημοσίου.
δ. Προτεραιότητα στη σύνδεση της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού με τα κεντρικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής.
ε. Δυνατότητα χαρακτηρισμού της έκτασης του συνεταιρισμού ως Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σύμφωνα με τη διάταξη του Αρθ-215 ή ως Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) ή ως Ζώνης Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Αρθ-221 και Αρθ-222.
στ. Παροχή φορολογικών απαλλαγών όπως αυτές καθορίζονται στο Αρθ-224 στην περίπτωση που η έκταση του συνεταιρισμού βρίσκεται σε ΖΕΠ ή ΖΑΑ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-146
(Αρθ-22 πλην των παρ.2β και 2γ ΠΔ-93/87, Αρθ-1 ΠΔ-23/11/11-12-90)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΕΣ
1. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι τη 16-1-84 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ-17/84) είχαν στην ιδιοκτησία τους νομίμως έκταση ή είχαν τουλάχιστον έγκριση ή προέγκριση για άδεια κτήσης έκτασης, και κατά την 16-4-87 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ-93/87) δεν είχαν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, οφείλουν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων που δύναται να παραταθεί για ένα χρόνο ακόμη με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.
Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα οφείλουν να υποβάλουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελο με το τροποποιούμενο καταστατικό, τον κατάλογο των μελών και του αριθμού των μερίδων ονομαστικά κατά περιοχή και έκταση ιδιοκτησίας του οικοδομικού συνεταιρισμού.
Δεν υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υπέβαλαν τροποποιημένα καταστατικά με τις διατάξεις του Αρθ-10 του ΠΔ-17/84, εκτός εάν αυτά μπορούν να προσαρμοσθούν προς ευμενέστερες διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
'Οσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί δεν προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι μέσα στις παραπάνω οριζόμενες προθεσμίες, διαλύονται με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους παραπάνω οικοδομικούς συνεταιρισμούς εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι, όσοι δε συνεταιρισμοί ήταν μέχρι την 16-1-84 αστικοί και παραθεριστικοί (μικτοί) εξακολουθούν να είναι των κατηγοριών αυτών. Κατά την τροποποίηση, όμως, των καταστατικών τους, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά κατηγορία και έκταση τα μέλη τους.
2. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι κατά τη 16-1-84 δεν είχαν έκταση στην ιδιοκτησία τους, τροποποιούν τα καταστατικά τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο χωρίς να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι πλην των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία σύστασής τους σύμφωνα με το Αρθ-128.
3. Η προσαρμογή των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών των παρ.1 και 2 γίνεται όπως προβλέπεται στα τροποποιούμενα καταστατικά τους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-147
(Αρθ-23 ΠΔ-93/87)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
1. Σε περίπτωση που η έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού διέπεται από ίδιο νομικό καθεστώς (πχ δασική, εποικιστική νομοθεσία, ειδικές ζώνες προστασίας, κλπ) εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.
2. Για οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικοδομικούς οργανισμούς που είχαν κατά τη 16-1-84 νομίμως έκταση, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το Αρθ-142 αν οι εκτάσεις τους συμπεριλαμβάνονται σε ΓΠΣ ή ΖΟΕ ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων γης και σε περιοχές που προβλέπονται απ'αυτά για χρήση κατοικίας.
Η οικιστική ανάπτυξη των εκτάσεών τους γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τα παραπάνω σχέδια χρήσεις ανεξάρτητα από την κατηγορία τους (αστικός, παραθεριστικός).
3. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της προηγούμενης παρ.2 που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ΓΠΣ ή ΖΟΕ ή οποιαδήποτε σχέδια ρύθμισης των χρήσεων γης, μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί η διαδικασία, για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών ή την τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων ή να εκδοθεί η απόφαση οικιστικής καταλληλότητας σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-141.
4. Είναι δυνατόν κατά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε έκταση των οικοδομικών συνεταιρισμών της παρ.2 να εγκρίνεται μόνο τμήμα του σχεδίου που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του οικοδομικού συνεταιρισμού κατά τη στιγμή της έγκρισης.
5. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικοδομικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και μέσα στα πλαίσια της χωροταξικής οργάνωσης και οικιστικής πολιτικής είναι δυνατόν να εξετάζονται κατ'αρχήν οι παρακάτω περιπτώσεις:
α. Συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών που γειτνιάζουν είτε με τις διαδικασίες του Αρθ-139 είτε του Αρθ-144 και τη σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.
β. Η ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών με ίσης αξίας εκτάσεις του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Η δυνατότητα μεταφοράς οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών από εκτάσεις προβληματικές ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη, σε εκτάσεις ιδιοκτησίας άλλων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών ή σε νέα έκταση και σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.
δ. Η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία με τους ΟΤΑ, τη ΔΕΠΟΣ ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σκοπό την ενιαία και οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη.
ε. Η ύπαρξη απαραίτητων λόγων για την αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή σε αυτούς ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Αρθ-144.
6. Τις μελέτες για την υλοποίηση της προηγούμενης παραγράφου και σχετικές ρυθμίσεις στις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσει το ΥΠΕΧΩΔΕ και για την πραγματοποίησή τους είναι δυνατόν να παρέχονται κατά περίπτωση ειδικά κίνητρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι και της εν γένει κείμενης  νομοθεσίας. Με βάση τις μελέτες αυτές ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός στη συνέχεια προβαίνει στη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος  τμήματος Ι. 7. Εφόσον εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών ή συνδυασμός έκτασης οικοδομικού συνεταιρισμού με την ευρύτερη περιοχή της πληρούν τα κριτήρια του Αρθ-42, οι εκτάσεις αυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών πολεοδομούνται κατά τις διατάξεις του Κεφ.Α του Μέρους ΙΙ όπως ισχύουν και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι που αφορούν θέματα πολεοδόμησης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-148
(Αρθ-24 ΠΔ-93/87)
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
'Οσοι από τους υπάρχοντες οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς είχαν κατά τη 16-1-84 εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και δεν έχουν διαλυθεί μέχρι τη 16-4-87 οφείλουν μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αυτή να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ έκθεση πεπραγμένων μετά την έγκριση του ρυμοτομικού τους σχεδίου καθώς και πρόγραμμα ολοκλήρωσης των έργων υποδομής μέσα στην έκτασή τους.
Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον ΥΠΠΕΧΩΔΕ και η ολοκλήρωση της εφαρμογής τους από τον οικοδομικό συνεταιρισμό ή οικοδομικό οργανισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία κοινοποίησης στον οικοδομικό συνεταιρισμό ή οικοδομικό οργανισμό της παραπάνω απόφασης έγκρισης του προγράμματός του. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού βασισμένη σε αντικειμενικές δυσκολίες και λόγους. Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, ο Υπουργός ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθ-142, παρ.5β.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-149
(Αρθ-25 ΠΔ-93/87)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί ή οικοδομικοί οργανισμοί που κατά τη 14-3-83 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-1337/83) υπάγονταν στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, δεν ακολουθούν τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι που αφορούν σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών, αλλά γι'αυτούς ισχύουν οι διατάξεις των ειδικών νόμων βάσει των οποίων ιδρύθηκαν.
Για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες που τηρούνται για την αγορά έκτασης ή κατοικιών καθώς και για την πολεοδόμηση των εκτάσεων ιδιοκτησίας τους και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002