Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Οργανισμοί Άρθρα 124 έως 138
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-124
(Αρθ-42 παρ.1, παρ.2 και παρ.3 Ν-1337/83, Αρθ-34 παρ.4 Ν-1577/85, Αρθ-98 παρ.11 Ν-1892/90, Αρθ-5 παρ.9 Ν-2052/92)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί και οι διαδικασίες με τις οποίες θα εγκρίνεται η πολεοδόμηση εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ, με ανάλογη εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφ.Α του Μέρους ΙΙ.
Η πολεοδόμηση αυτή γίνεται με τις προϋποθέσεις ότι ο συνεταιρισμός ή ο οργανισμός:
α) θα παραχωρήσει στον οικείο ΟΤΑ χωρίς αντάλλαγμα μέρος της ιδιοκτησίας του όπως και τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και ειδικού προορισμού χώρους μέσα στο πολεοδομούμενο τμήμα και β) θα κατασκευάσει και θα συντηρεί τα έργα υποδομής και γενικά τα κοινόχρηστα έργα.
Τα Προεδρικά Διατάγματα της παραγράφου αυτής προβλέπουν επίσης τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του μέρους της ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού ή του οργανισμού που θα πολεοδομηθεί, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της εισφοράς σε χρήμα, τα θέματα που αναφέρονται στις εγγυήσεις που θα δίνει ο συνεταιρισμός ή ο οργανισμός για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεών του και γενικά για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
2. Με Προεδρικά Διατάγματα που προτείνονται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων αναμορφώνεται και ενοποιείται η νομοθεσία για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς για την προσαρμογή αυτής στις διατάξεις του Αρθ-24 του Συντάγματος και του Ν-1337/83 και τον εκσυγχρονισμό, τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης οικιστικής πολιτικής και ανάπτυξης και κανονίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην αναγκαστική συνένωση συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή σ' αυτούς και των ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών της περιοχής, τις ενώσεις οικοδομικών συνεταιρισμών, την εποπτεία και τον έλεγχο, τις κατηγορίες των οικοδομικών συνεταιρισμών, την εποπτεία και τον έλεγχο, τις κατηγορίες των οικοδομικών συνεταιρισμών, τα κίνητρα κατά κατηγορία συνεταιρισμών κλπ., το δικαίωμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να κηρύσσει έκπτωτα μερικά ή όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου των οικοδομικών συνεταιρισμών, όταν μετά από έλεγχο προκύπτουν λόγοι έκπτωσης αυτών.
3. Από τη 16-1-84 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ-17/84) η εποπτεία των οικοδομικών συνεταιρισμών περιέρχεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-125
(Αρθ-1 ΠΔ-93/87)
ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ
Οικοδομικός συνεταιρισμός είναι κάθε συνεταιρισμός που έχει από το καταστατικό του αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του κατοικιών σε αστικές ή παραθεριστικές περιοχές ή την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση περιοχών κατοικίας προς όφελος μόνον των μελών του.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-126
(Αρθ-2 ΠΔ-93/87)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:
α) Αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
β) Παραθεριστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
2. Αστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι:
α) Οι συνεταιρισμοί που έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα μέλη τους κύρια κατοικία. Δικαίωμα συμμετοχής σε αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Αρθ-130 παρ.1 και παρ.2.
β) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που αποσκοπούν στην αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών κύριας κατοικίας εφόσον προβλέπονται από εγκεκριμένο ΓΠΣ. Δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι έχουν ιδιοκτησίες στην περιοχή.
3. Παραθεριστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι:
α) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα μέλη τους παραθεριστική κατοικία.
β) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που αποσκοπούν στην αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών  παραθεριστικής κατοικίας εφόσον οι περιοχές αυτές προβλέπονται από εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου. Δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι έχουν ιδιοκτησίες στην περιοχή.
4. Τρόποι εξασφάλισης κατοικίας.
'Ολοι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν κατοικία για τα μέλη τους με τους παρακάτω τρόπους:
α) Με παραγωγή κατοικιών από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα.
β) Με διανομή αυτοτελών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη.
γ) Με απ' ευθείας αγορά έτοιμων κατοικιών.
δ) Με συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος τμήματος Ι
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-127
(Αρθ-3 ΠΔ-93/87)
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. 'Εδρα του οικοδομικού συνεταιρισμού είναι ο δήμος ή η κοινότητα, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του και αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του.
2. Η επωνυμία του συνεταιρισμού είναι δηλωτική του σκοπού του και περιλαμβάνει υποχρεωτικά ολογράφως τις λέξεις "περιορισμένης ευθύνης" ή μόνο τα στοιχεία "ΣΥΝ ΠΕ".
Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις δικαιοπραξίες καθώς και τις κάθε είδους συναλλαγές τις οποίες επιχειρεί ή στις οποίες συμμετέχει ο συνεταιρισμός. Στην επωνυμία δεν μπορούν να περιλαμβάνονται ονόματα συνεταίρων ή άλλων φυσικών προσώπων.
Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται σαφώς από την επωνυμία άλλων αυνεταιρισμών, άλλως δεν γίνεται δεκτή.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-128
(Αρθ-4 ΠΔ-93/87)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Η κίνηση της διαδικασίας για σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών γίνεται:
Από το δήμο ή την κοινότητα είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από κοινή αίτηση 25 τουλάχιστον ατόμων που ενδιαφέρονται να συνεταιριστούν για ν' αποκτήσουν κατοικία της ίδιας κατηγορίας, είτε μετά από έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
Από τους ενδιαφερόμενους.
Α. Κίνηση της διαδικασίας από το δήμο ή κοινότητα.
1. Ο δήμος ή η κοινότητα ανεξάρτητα από το ποιος ζητά την κίνηση της διαδικασίας σύστασης οικοδομικού συνεταιρισμού συντάσσει έκθεση σκοπιμότητας δημιουργίας του οικοδομικού συνεταιρισμού στα διοικητικά του όρια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, βασισμένη στο μέγεθος της οικιστικής ανάπτυξης και στις δυνατότητες της περιοχής προτείνοντας εφόσον είναι δυνατόν, περιοχές κατάλληλες για οικιστική χρήση.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού ο δήμος ή η κοινότητα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται ταυτόχρονα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης και μία τοπική και για δύο συνεχείς ημέρες καθώς και με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, στον ή στους προς σύσταση οικοδομικούς συνεταιρισμούς, μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.
3. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο δήμος ή η κοινότητα:
α) Συγκεντρώνει τις αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί και, εάν πρόκειται για σύσταση περισσότερων από έναν οικοδομικών συνεταιρισμών, κατατάσσει τους ενδιαφερομένους ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το είδος της κατοικίας που επιθυμούν ν' αποκτήσουν.
Προτεραιότητα συμμετοχής στον υπό ίδρυση οικοδομικό συνεταιρισμό, έχουν κατά πρώτον οι αρχικοί ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν την κοινή αίτηση στον ΟΤΑ και κατά δεύτερον όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον με τήρηση χρονικής προτεραιότητας.
β) Με πρόσκληση που δημοσιεύεται όπως στην παρ.Α.2 του άρθρου αυτού καλεί όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε συγκέντρωση που γίνεται 20 ημέρες το πολύ μετά την τελευταία δημοσίευση. Η συγκέντρωση αυτή σκοπό έχει την ανάδειξη προσωρινής διοικούσας επιτροπής η οποία θα μεριμνήσει για τη σύνταξη και την υπογραφή του καταστατικού του προς σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
Η επιτροπή αυτή αναδεικνύεται με απόφαση εκείνων που προσήλθαν στη συγκέντρωση. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων.
4. Μέσα σε προθεσμία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την παρ.Α.2 του άρθρου αυτού ο δήμος ή η κοινότητα υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων για την έγκριση του καταστατικού φάκελο ο οποίος περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Αποκόμματα των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού ως και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης.
β) Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
γ) Αιτιολογημένη γνώμη για σύσταση ή μη του οικοδομικού συνεταιρισμού.
δ) Την έκθεση σκοπιμότητας της παρ.Α.1 του άρθρου αυτού.
ε) Αντίγραφο της ανακοίνωσης πρόσκλησης σε συγκέντρωση της παρ.Α.3 του άρθρου αυτού, ως και τα σχετικά αποκόμματα των εφημερίδων καθώς και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.
στ) Το καταστατικό του προς σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού σε 4 αντίτυπα δεόντως χαρτοσημασμένα. Εάν μετά την παρέλευση των 3 μηνών ο δήμος ή η κοινότητα δεν υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων τα στοιχεία που προβλέπονται κατά τα παραπάνω, δύναται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να ζητήσει  τα στοιχεία αυτά και να προβεί στην έγκριση του καταστατικού του οικοδομικού συνεταιρισμού χωρίς τη γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας.
Β. Κίνηση της διαδικασίας από τους ενδιαφερόμενους.
1. 'Απρακτη παρέλευση της προθεσμίας.
Εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα δεν κινήσει την κατά την ενότητα Α του άρθρου αυτού διαδικασία μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
Μετά από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής οι ενδιαφερόμενοι είτε ως ομάδα είτε με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες (δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.) που περιγράφονται στην ενότητα Α. Και στην περίπτωση αυτή ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεούται στην τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται στην κατά τα παραπάνω υπηρεσία, η οποία και διαβιβάζει τον κατά την παρ.Α.4 του άρθρου αυτού φάκελο του οικοδομικού συνεταιρισμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων για την έγκριση του καταστατικού.
2. Ιδιοκτήτες γης.
Στην περίπτωση που ομάδα 25 τουλάχιστον ιδιοκτητών γης ενδιαφέρεται για σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού με αποκλειστικό σκοπό την ανάπλαση, αναμόρφωση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών κατοικίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων με κοινή αίτησή τους, το καταστατικό που περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ.2 του Αρθ-129.
3. Αγορά έτοιμων κατοικιών.
Στην περίπτωση που ομάδα 25 τουλάχιστον ατόμων ενδιαφέρεται για σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση κατοικιών με απ' ευθείας αγορά έτοιμων κατοικιών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την κοινή αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το καταστατικό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Το καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ.2 του Αρθ-129 πλην των στοιχείων της περιπτ.ιζ.
Γ. 'Εγκριση καταστατικού
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου και εξετάσει την πληρότητα του καταστατικού, εάν συμφωνεί για τη σύσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού, είτε εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει το καταστατικό του, το οποίο αποδέχεται όπως έχει, είτε τροποποιεί κατά περίπτωση την πρόταση του δήμου ή της κοινότητας, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο μέσα στα πλαίσια της γενικότερης οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής και σύμφωνα με τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους.  Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα κατά τις παραπάνω ενότητες Α και Β στοιχεία είναι ελλιπή ή το καταστατικό δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι, ο φάκελος επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους είτε απ' ευθείας είτε μέσω του ΟΤΑ, αντίστοιχα, με υποδείξεις για τις αναγκαίες μεταβολές και συμπληρώσεις.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-129
(Αρθ-5 ΠΔ-93/87)
ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο γράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία της σύνταξης και υπογράφεται απ' όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έτσι όπως έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία σύστασης του προηγούμενου Αρθ-128.
2. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
α) Την επωνυμία του συνεταιρισμού.
β) Την έδρα του συνεταιρισμού.
γ) Τον επιδιωκόμενο σκοπό και την κατηγορία του.
δ) Το δήμο ή την κοινότητα στα όρια του οποίου βρίσκεται ή πρόκειται να αποκτηθεί η έκταση για την κάλυψη των συγκεκριμένων στεγαστικών αναγκών.
ε) Τα ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα και διευθύνσεις κατοικίας του τελικού αριθμού των μελών του συνεταιρισμού καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.
στ) Τη διάρκεια του συνεταιρισμού.
ζ) Τον καθορισμό του κεφαλαίου και τους πόρους του συνεταιρισμού.
η) Τους όρους συμμετοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών του συνεταιρισμού καθώς και ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
θ) Τον ελάχιστο χρόνο δέσμευσης των συνεταίρων.
ι) Το ύψος της αρχικής συνεταιριστικής μερίδας και τον τρόπο καταβολής της.
ια) Την έκταση της ευθύνης των μελών.
ιβ) Τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του συνεταιρισμού καθώς και τα όργανα διοίκησης.
ιγ) Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.
ιδ) Τους όρους και προϋποθέσεις διάλυσης του συνεταιρισμού.
ιε) Τους όρους και προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικού.
ιστ) Τον τρόπο δημιουργίας αποθεματικών.
ιζ) Γνώμη του συμβουλίου του οικείου δήμου ή της κοινότητας για σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού.
3. Η υπουργική απόφαση για την έγκριση του καταστατικού του οικοδομικού συνεταιρισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιέχει δε απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
α) Την έδρα και την επωνυμία του οικοδομικού συνεταιρισμού.
β) Τον επιδιωκόμενο σκοπό και τον αριθμό των μελών του.
γ) Το μέγεθος της αρχικής συνεταιριστικής μερίδας και την έκταση ευθύνης των μελών.
δ) Τον αριθμό των άρθρων του καταστατικού.
ε) Το δήμο ή την κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται ή πρόκειται να αποκτηθεί η έκταση ή οι κατοικίες για τη στεγαστική εξυπηρέτηση των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού.
4. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού του.
5. Προκειμένου να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί το ισχύον καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού κατά την επόμενη παρ.8 απαιτείται επίσης εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα πρωτότυπα της απόφασης και του καταστατικού φυλάσσονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, κυρωμένα αντίγραφά τους στέλνονται στο συνεταιρισμό και στο ειρηνοδικείο της έδρας του, καθώς και στον οικείο ΟΤΑ.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, οι ΟΤΑ και τα ειρηνοδικεία τελούν γενικό μητρώο οικοδομικών συνεταιρισμών με ξεχωριστούς φακέλους για κάθε συνεταιρισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Κάθε χρόνο ο φάκελος αυτός συμπληρώνεται με πίνακα ονομάτων και μεταβολών του καταστατικού καθώς και με πίνακα των ονομάτων των εκάστοτε μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου με δείγμα της υπογραφής τους. Την ευθύνη της καταθέσεως και του περιεχομένου των πινάκων αυτών έχει το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού.
8. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη συνέχιση της λειτουργίας του συνεταιρισμού που συστήθηκε για ορισμένο χρόνο απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης ορισμένα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβιώσει κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Η απόφαση συνέχισης της λειτουργίας του συνεταιρισμού λαμβάνεται ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη λήξη της διάρκειάς του, όπως ορίζει το καταστατικό.
9. Απογορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του οικοδομικού συνεταιρισμού με ποινή διάλυσης του με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Αρθ-140. Στην περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού της παρ. Β.3 του Αρθ-128 απαγορεύεται επίσης η μεταβολή ως προς τον τρόπο στεγαστικής εξυπηρέτησης των μελών με ποινή διάλυσης.
10. Κάθε συνεταιρισμός υποχρεούται να τηρεί το δικό του βιβλίο, όπου καταχωρούνται:
α) Κυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης.
β) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού με μνεία της οικείας εγκριτικής απόφασης.
γ) Το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας του κάθε μέλους.
δ) Η ημερομηνία εγγραφής, εξόδου και διαγραφής των μελών με μνεία των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων καταστατικών οργάνων.
ε) Η εκάστοτε συγκρότηση των εκλεγμένων διοικητικών συμβουλίων.
στ) Στοιχεία οικοδομικών αδειών (ημερομηνία έκδοσης κλπ).
Το βιβλίο του οικοδομικού συνεταιρισμού αριθμείται, μονογράφεται κατά σελίδα και θεωρείται από τον κατά τόπο ειρηνοδίκη ατελώς.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να ορίζονται και άλλα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί καθώς και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-130
(Αρθ-6 πλην των παρ.3, παρ.5β και παρ.5δ ΠΔ-93/87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-448/91)
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
α) Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Με το καταστατικό μπορούν να ορίζονται και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού και
β) Νομικά πρόσωπα.
Η δήλωση για συμμετοχή στον οικοδομικό συνεταιρισμό δεν ανακαλείται μέχρι τη σύστασή του. Μετά τη σύσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για έξοδο ή αποχώρηση.
2. Δεν μπορούν να ζητήσουν τη σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού ούτε να αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους τους:
α) Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους άλλου οικοδομικού συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας, ή πρόσωπα που έχουν ήδη στην ιδιοκτησία τους κατοικία ή οικόπεδα που απέκτησαν ως μέλη οικοδομικού συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας.  
β) Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου οικοδομικού συνεταιρισμού και που διαγράφηκαν επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μέχρις ότου εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές.
γ) Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνεπάγονται τη διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού σύμφωνα με την παρ.5 του παρόντος άρθρου.
3. Σχέσεις συνεταιρισμού και μελών
α) Οι σχέσεις ανάμεσα στο συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I και του καταστατικού. Οι διατάξεις του εμπορικού και αστικού δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.
β) Τα μέλη υποχρεούνται να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
γ) Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό προβλέπει διοικητικές κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών προς το συνεταιρισμό.
4. 'Εξοδος μέλους
α) Κάθε μέλος μπορεί να εξέλθει από τον συνεταιρισμό ένα χρόνο μετά την ημερομηνία εγγραφής του, αλλά μόνο στο τέλος της συνεταιρικής χρήσης, με έγγραφη δήλωση που γίνεται προς τη διοίκηση του συνεταιρισμού και το αρμόδιο Ειρηνοδικείο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν την έξοδο. Το καταστατικό μπορεί να ορίσει μεγαλύτερο χρόνο πριν από την παρέλευση του οποίου δεν μπορεί να εξέλθει μέλος. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε χρόνια.
β) Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψηφού στις γενικές συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης κατά την οποία εξέρχεται. Αν είναι μέλος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, παύει να μετέχει στις συνεδριάσεις τους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου. 5. Διαγραφή μέλους.
α) Η διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
αα) 'Οταν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραχάραξη σφραγίδων, απάτη σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού ή του δημοσίου. ββ) 'Οταν αποδεδειγμένα ασκείται δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του συνεταιρισμού.
γγ) 'Οταν καθυστερεί την καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας που οφείλει ή μέρος αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά για χρόνο μεγαλύτερο από έξι μήνες. 'Ενα μήνα πριν τη λήξη των έξι μηνών ο οικοδομικός συνεταιρισμός υποχρεούται να γνωστοποιήσει με συστημένη επιστολή του στο μέλος τη λήξη της προθεσμίας καθώς και τις επιβαλλόμενες από το παρόν τμήμα Ι και το καταστατικό κυρώσεις.
δδ) 'Οταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
β) Η διαγραφή μέλους γίνεται με κοινή απόφαση του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, στην περιπτ.αα της παραγράφου αυτής. Στις περιπτ.ββ, περιπτ.γγ και περιπτ.δδ γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του οικοδομικού συνεταιρισμού μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου.
Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εκκαθάριση του συνεταιρισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη λήψη απόφασης διαγραφής είναι να έχει κληθεί κατά τις γενικές διατάξεις το υπό διαγραφή μέλος προς απολογία και παροχή εξηγήσεων ενώπιον του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου σε τακτή ημέρα όχι αργότερα από ένα μήνα απο την παραπάνω γνωστοποίηση.
Το μέλος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.
Εάν σε διάστημα 1 μηνός από τη νόμιμη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης για τη διαγραφή του αυτός δεν προσφύγει αρμοδίως κατά της απόφασης αυτής τότε ο συνεταιρισμός προβαίνει σε αντικατάστασή του, κατά τα οριζόμενα στην παρ.7.
γ) Δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή μέλους στο συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφτηκε.
6. Θάνατος μέλους.
Σε περίπτωση θανάτου μέλους του οικοδομικού συνεταιρισμού η συνεταιρική μερίδα του κληρονομείται ή κληροδοτείται όπως προβλέπεται παρακάτω:
Το μέλος που πέθανε θεωρείται ότι εξέρχεται από το συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιρική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου.
Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμων η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στον συνεταιρισμό γίνεται από τον εκπρόσωπο των ανηλίκων ή από το οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Με το καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του με το συνεταιρισμό, περιέρχονται σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός νομίμων κληρονόμων, οριστικά σ' ένα από αυτούς που ορίζεται από τους υπόλοιπους με έγγραφη δήλωσή τους η οποία κατατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.
Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατείται από την συνεταιρική μερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προαναφερόμενη πρόβλεψη στο καταστατικό ή που καταργηθεί η υπάρχουσα σχετική διάταξη του καταστατικού η συνεταιρική μερίδα του θανόντος περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κληρονομικής διαδοχής, συντασσομένης σχετικής δήλωσης αποδοχής κληρονομίας, μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.
7. Η για οποιοδήποτε λόγο αντικατάσταση μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού με νέο διενεργείται ως εξής:
α) Ο οικοδομικός συνεταιρισμός προκειμένου να διαθέσει τη μερίδα του μέλους δημοσιεύει προκήρυξη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Αρθ-128 παρ.Α.2.
Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση της μερίδας έχει ο οικείος ΟΤΑ εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της χρονικής προθεσμίας κατά την παρ.Α.2 του Αρθ-128 για στεγαστικούς σκοπούς, διαφορετικά η διάθεση της μερίδας γίνεται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.
Το διάστημα των 2 μηνών της παρ.Α.2 του Αρθ-128 παρατείνεται μέχρι ν' ανευρεθεί αντικαταστάτης.
β) Σε κάθε αντικατάσταση μέλους ο υπολογισμός της αξίας της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με βάση το σύνολο όλων των μέχρι τη στιγμή εκείνη εισφορών οποιασδήποτε φύσης του μέλους προς τον οικοδομικό συνεταιρισμό.
Η αξία της μερίδας προσαυξάνεται μόνο κατά το συμβατικό τόκο αναδρομικά για το εκάστοτε κεφάλαιο και για το εκάστοτε χρονικό διάστημα. Η ενδεχόμενη πραγματική ή εκτιμώμενη υπεραξία κατά τη στιγμή της διενέργειας της αντικατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-131
(Αρθ-7 πλην των παρ.1 και παρ.2 ΠΔ-93/87)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ, ΕΥΘΥΝΗ
1. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στην οποία είναι δυνατόν να εγκρίνεται η θέση και διάταξη των κτιρίων, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί διανέμουν στα μέλη τους με κλήρο και σύμφωνα με το πρόγραμμά τους:
α) Κατοικίες, των οποίων η κατασκευή έγινε οργανωμένα από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση της κυριότητας από τον οικοδομικό συνεταιρισμό προς τα μέλη του γίνεται αφού ολοκληρωθούν τα έργα τεχνικής υποδομής και μετά την ολοκλήρωση κατά στάδια ή συνολικά του προγράμματος των κατοικιών.
β) Αυτοτελή οικόπεδα, για την ανέγερση κατοικίας από το κάθε μέλος. Η μεταβίβαση της κυριότητας από τον οικοδομικό συνεταιρισμό στα μέλη γίνεται μόνο μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος. Είναι δυνατόν τα μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού, να ανεγείρουν τις κατοικίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις περί οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.
2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συνεταιρισμού έναντι τρίτων και εφόσον για την ικανοποίηση των δανειστών δεν επαρκεί η περιουσία του, ευθύνονται τα μέλη του μέχρις ενός ορισμένου ορίου που προβλέπεται από το καταστατικό και είναι ίσο προς το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη στιγμή που γεννάται η αξίωση ή προς οριζόμενο πολλαπλάσιο  της μερίδας.
3. Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός χρόνου από το πέρας της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού. Δεν απαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του συνεταιρισμού για χρέη του συνεταιρισμού έναντι τρίτων και έναντι του Δημοσίου.
4. Οι δανειστές μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί της συνολικής περιουσίας ή των πλεονασμάτων της χρήσεως ή της συνολικής μερίδας για χρέη του μέλους προς αυτούς.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-132
(Αρθ-8 ΠΔ-93/87, Αρθ-1 παρ.2 ΠΔ-448/91, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ-122/Α/92)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α. Συγκρότηση
1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού από τη γενική συνέλευση, με σχετική πλειοψηφία ψήφων επί του συνόλου των ψηφισάντων. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όχι μικρότερος των τριών και πάντοτε περιττός, καθώς και η διάρκεια της θητείας του  καθορίζεται από το καταστατικό του συνεταιρισμού. Η  θητεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα χρόνο και μεγαλύτερη από τρία.
2. Το καταστατικό προβλέπει την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους τις θέσεις των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης.
3. Κωλύματα εκλογής ως μέλους διοικητικού συμβουλίου οικοδομικού συνεταιρισμού έχουν:
α) 'Οσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
β) 'Οσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και για αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος και συκοφαντικής δυσφήμισης, άσχετα με την ποινή που μπορεί να επιβάλλεται σ' αυτά.
γ) 'Οσοι έχουν παραπεμφθεί ως κατηγορούμενοι με τελεσίδικο βούλευμα, λόγω αδικήματος το οποίο έχει παραγραφεί.
δ) 'Οσοι τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ε) 'Οσα μέλη έχουν κηρυχθεί έκπτωτα με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
4. Η αποκατάσταση μετά τη χορήγηση αμνηστίας και χάριτος με άρση των συνεπειών δεν αίρουν την ανικανότητα εκλογής ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα παραπάνω. Κώλυμα εκλογής ως μέλους διοικητικού συμβουλίου οικοδομικού συνεταιρισμού υπάρχει και μεταξύ προσώπων που συνδέονται με βαθμό συγγένειας μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Από τα πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με το παραπάνω κώλυμα συγγενείας, θεωρείται ότι έχει εκλεγεί όποιος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
5.α. Το εκλεγέν διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.ΣΤ.2 του Αρθ-135, εφόσον το κύρος αυτής δεν έχει νόμιμα προσβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής και προβαίνει στην εκλογή του προέδρου και των άλλων μελών του, όπως ειδικότερα προβλέπεται από το καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού.
β. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο και εποπτικό συμβούλιο διενεργούν μόνο τις κατεπείγουσες ή απλές διαδικαστικές πράξεις που είναι απολύτως απαραίτητες για τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του οικοδομικού συνεταιρισμού.
γ. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ακύρωσης κατά της απόφασης της γενικής συνέλευσης για αρχαιρεσίες, ο προσφεύγων εντός της ίδιας προθεσμίας ή, σε περίπτωση παράλειψης αυτού, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της αγωγής ακύρωσης, δύναται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καταθέσει αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης του συνεταιρισμού για τη διενέργεια των πράξεων του προηγούμενου εδαφ.β για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Κάθε άλλη όμοια αίτηση, κατατεθειμένη εμπρόθεσμα από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, συνεκδικάζεται με την αρχική αίτηση. Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο ασκεί επίσης τις διαδικαστικές πράξεις του εδαφ.β της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που δεν κατατίθεται η προαναφερόμενη αίτηση του διορισμού προσωρινής διοίκησης, τη διοίκηση του συνεταιρισμού ασκεί το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο και μόνο για τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται στην περιπτ.β της παραγράφου αυτής.
δ. Σε κάθε περίπτωση με την έκδοση τυχόν ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου και εφόσον δεν διορίζεται με αυτή προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το παλαιό διοικητικό συμβούλιο, εφόσον έχει κατά τα προαναφερόμενα παραμείνει στη διοίκηση του συνεταιρισμού, ή το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που διορίζεται από το δικαστήριο σύμφωνα με τα παραπάνω, υποχρεούται να διενεργήσει αρχαιρεσίες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ.ΣΤ.5 του Αρθ-135.
6. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου δημιουργηθεί σε μέλος του κώλυμα, απο τα καθοριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου αυτού, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.
Β. Αρμοδιότητες.
1. Το διοικητικό συμβούλιο, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το συνεταιρισμό, αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του συνεταιρισμού, καθώς και για ό,τι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι, του καταστατικού του συνεταιρισμού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την εκπροσώπηση του συνεταιρισμού για ορισμένα θέματα στον πρόεδρο ή σε ένα από τα άλλα μέλη του, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την απόκτηση ή εκποίηση έκτασης, τη σύναψη δανείου καθώς και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας όπου ενεργεί συλλογικά.
3. Κάθε πράξη του διοικητικού συμβουλίου υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γενικό γραμματέα του και όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη.
Γ. Υποχρεώσεις.
1. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στο ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθώς και στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωση που περιέχει τα ονόματα των μελών του με την υπογραφή τους καθώς και των μελών του εποπτικού συμβουλίου.
2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο τον εγκεκριμένο από τη γενική συνέλευση ισολογισμό.
3. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει κάθε χρόνο στο ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθώς και στον οικείο ΟΤΑ πίνακα με τις μεταβολές στα ονόματα των μελών του, με πλήρη αιτιολόγηση των μεταβολών.
Δ. Ευθύνη και λειτουργία.
1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει υποχρέωση κατά τη διοίκηση του συνεταιρισμού και τη διαχείριση των υποθέσεών του να καταβάλλει την επιμέλεια που απαιτείται γενικά στις συναλλαγές και ευθύνεται έναντι του συνεταιρισμού για κάθε ζημιά που προκαλεί από δόλο ή αμέλεια.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη αποτελούν τα 3/4 του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση κλασματικού υπολοίπου εφόσον τούτο υπερβαίνει το μισό η απαρτία είναι ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός του πηλίκου.
Εφόσον είναι ίσο ή μικρότερο του μισού, η απαρτία είναι ο ακέραιος αριθμός του πηλίκου.
3. Εάν πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά άμεσα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τη σύζυγό του ή τα τέκνα του, το μέλος αυτό δεν μετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις των οργάνων του συνεταιρισμού, ούτε ψηφίζει.
4. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση αντίγραφα του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στο αρμόδιο ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και στο οικείο ΟΤΑ.
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα προς το συνεταιρισμό και προς τους δανειστές για κάθε ζημιά που προκύπτει απο παράβαση των διατάξεων των κειμένων νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων για τα καθήκοντά τους. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά πέντε χρόνια.
6. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την κανονική τήρηση των βιβλίων του συνεταιρισμού καθώς και των πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις. Οφείλει επίσης να μεριμνά για την έντοκη κατάθεση σε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και στο όνομα του συνεταιρισμού κάθε ποσού που υπερβαίνει τα οριζόμενα από το καταστατικό για την κάλυψη των εξόδων του συνεταιρισμού.
7. Κάθε μέλος του οικοδομικού συνεταιρισμού έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των τηρουμένων βιβλίων, πρακτικών ή άλλων στοιχείων σχετικών με τη δραστηριότητα του οικοδομικού συνεταιρισμού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-133
(Αρθ-9 ΠΔ-93/87)
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α. Συγκρότηση.
1. Η γενική συνέλευση των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού εκλέγει μεταξύ των μελών μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και για την ίδια χρονική περίοδο, το εποπτικό συμβούλιο που αποτελείται απο τρία τουλάχιστον ή πέντε το πολύ μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης αυτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
2. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκλογή μέλους του εποπτικού συμβουλίου που συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού, με μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Οι διατάξεις των παρ.Α.3 μέχρι Α.6 του Αρθ-132 εφαρμόζονται και για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου.
3. Τα μέλη που εξέρχονται από το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του εποπτικού συμβουλίου πριν την εκκαθάριση της διαχείρισης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του συνεταιρισμού.
Β. Αρμοδιότητες.
1. Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τις υποθέσεις του οικοδομικού συνεταιρισμού, για τη διαπίστωση της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καθώς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του σκοπού που επιδιώκει.
2. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου του συνεταιρισμού, να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο, να παρακολουθεί τις εργασίες του συνεταιρισμού και να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεών του.
3. Το εποπτικό συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση, την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και τον ισολογισμό.
4. Το εποπτικό συμβούλιο υποχρεούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση. Παρέχει κάθε σχετική με το διενεργηθέντα έλεγχο πληροφορία και κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις.
5. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει απευθείας τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης εφόσον πρόκειται να ανακοινώσουν τα πορίσματα ασκηθέντος ελέγχου.
6. Το καταστατικό μπορεί να προβλέψει τη σύμπραξη του εποπτικού συμβουλίου με το διοικητικό συμβούλιο σε κοινή συνεδρίαση για την αντιμετώπιση και λήψη αποφάσεων πάνω σε γενικότερα ή ιδιαίτερης σημασίας θέματα του συνεταιρισμού που κατονομάζονται ρητά.
Γ. Λειτουργία εποπτικού συμβουλίου.
1. Οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου ασκούνται συλλογικά. Κάθε μέλος του μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή άλλη ενέργεια απ' αυτές που ορίζονται στην ενότητα Β του παρόντος άρθρου μόνο μετά από ειδική εξουσιοδότηση του συμβουλίου.
2. Σε περιπτώσεις θανάτου, ανάκλησης, έκπτωσης ή παραίτησης μελών του εποπτικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει προσωρινά μέλη μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση της γενικής συνέλευσης για αντικατάστασή τους.
3. Μέλος του εποπτικού συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή τη σύζυγό του ή τα τέκνα του.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-134
(Αρθ-10 ΠΔ-93/87)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Τα μέλη του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου δεν μπορούν να παίρνουν υπό οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση, με εξαίρεση τα οδοιπορικά και την ημερήσια αποζημίωση για υπηρεσίες εκτός της έδρας του συνεταιρισμού μετά από σχετική απόφαση κάθε φορά του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αντιπροσώπους των οικοδομικών συνεταιρισμών στις ενώσεις συνεταιρισμών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-135
(Αρθ-11 ΠΔ-93/87)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α. Σύγκληση
1. Η γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανό του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το συνεταιρισμό και δεσμεύει με τις αποφάσεις της και τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν τμήμα Ι και το καταστατικό, έκτακτη δε όταν:
α) Επιβάλλεται από το συμφέρον του καταστατικού.
β) Ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο αναγράφει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
3. Η γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού συγκαλείται επίσης εκτάκτως από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τούτο ζητηθεί από:
α) το εποπτικό συμβούλιο
β) τον αρμόδιο ειρηνοδίκη
γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων
δ) τους εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισμού.
4. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης όταν:
α) το απαιτεί το συμφέρον του συνεταιρισμού.
β) πρόκειται να ληφθεί απόφαση αντικατάστασης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου.
γ) πρόκειται να ανακοινωθούν τα πορίσματα ασκηθέντος ελέγχου.
5. Ο ειρηνοδίκης της έδρας του συνεταιρισμού ζητά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης όταν το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού αρνηθεί στον κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο αριθμό μελών την έκτακτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μελών.
6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων συγκαλεί τη γενική συνέλευση του οικοδομικού συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται να ανακοινώσει πορίσματα από διενεργηθέντα έλεγχο ή πρόκειται για γενικότερα θέματα οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής.
7. Η πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται ατομικά στα μέλη του συνεταιρισμού, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και στον οικείο ΟΤΑ 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλους πρόσθετους τρόπους γνωστοποίησης.
8. Η γενική συνέλευση δεν επιτρέπεται να αποφασίζει για θέματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη και δεν γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκτός εάν πρόκειται για εκλογή προεδρείου και τη σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης.
9. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιάς ψήφου πλην της περίπτωσης οικοδομικού συνεταιρισμού του Αρθ-126 παρ.2β και παρ.3β (ιδιοκτήτες γης) που κάθε μέλος συμμετέχει με αριθμό ψήφων ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και ο οποίος καθορίζεται στο καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος μπορούν να εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο που ορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
10. Στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού καθώς και στις συνεδριάσεις του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου μπορεί να παρίσταται συμβουλευτικά και χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και ένας εκπρόσωπος του ΟΤΑ.
Β. Απαρτία
1. Για τη νόμιμη συγκρότηση της γενικής συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των 3/4 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με υπογραφή στον κατάλογο των μελών και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 του συνολικού αριθμού μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού.
2. Αν δεν διαπιστωθεί ύπαρξη απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται την επομένη εβδομάδα, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα συζήτησης. Τη φορά αυτή η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
Γ. Ψηφοφορία
1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει, όταν ο αριθμός των ψήφων είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των ψήφων των μελών που πήραν μέρος στη ψηφοφορία.
2. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Ο τρόπος της ψηφοφορίας καθορίζεται από το καταστατικό.
Είναι μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο, όπου τούτο προβλέπεται από το καταστατικό, την έγκριση ισολογισμού, τη λογοδοσία σε προσωπικά ζητήματα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα ορισθεί από τη γενική συνέλευση. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια βοής.
Δ. Αρμοδιότητες.
Η γενική συνέλευση εκτός από τις αρμοδιότητές της που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του παρόντος:
α) Ασκεί έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να κηρύσσει έκπτωτα τα συμβούλια αυτά ή τα μέλη τους.
β) Εκλέγει επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση ειδικών εργασιών για υποβοήθηση του έργου των οργάνων του συνεταιρισμού.
γ) Αποφασίζει την παράταση της διάρκειας του συνεταιρισμού ή τη διάλυσή του, την προσχώρηση σε ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή την αποχώρησή του από αυτή.
δ) Αποφασίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες για την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή την οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, με στόχο τη διευκόλυνση εκπλήρωσης του σκοπού του συνεταιρισμού.
ε) Αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής της αξιοποίησης καθώς και τη σύναψη δανείου για την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού.
στ) Αποφασίζει για την απόδοση τακτικών εισφορών από τα μέλη καθώς και την επιβολή εισφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
ζ) Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι ή το καταστατικό και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου του συνεταιρισμού.
η) Αποφασίζει για την εφαρμογή ή διαγραφή μελών σύμφωνα με το Αρθ-130 παρ.5β.
Ε. Πρακτικά
1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του οποίου δύναται να λαμβάνουν γνώση τα μέλη του συνεταιρισμού. Στο πρακτικό αναφέρονται ο τόπος και η ημέρα της συνέλευσης, το ονοματεπώνυμο του προέδρου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση που έγινε, ο τρόπος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα ξεχωριστά. Το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο, τους συντάκτες των πρακτικών και δέκα από τα παρόντα μέλη και γίνεται μνεία των αποδεικτικών σύγκλησης της γενικής συνέλευσης τα οποία φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.
2. Αντίγραφο του πρακτικού κάθε τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού κοινοποιείται μέσα σε ένα μήνα με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων όπου καταχωρείται στον ιδιαίτερο τηρούμενο φάκελο του συνεταιρισμού. Αντίγραφο στέλνεται επίσης και στον οικείο ΟΤΑ.
ΣΤ. Προσβολή αποφάσεων
1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος τμήματος Ι ή του καταστατικού είναι ακυρώσιμη.
2. Η ακυρότητα κηρύσσεται με απόφαση του ειρηνοδικείου και μετά από αγωγή του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου ή κάθε μέλους του συνεταιρισμού που έχει άμεσο έννομο συμφέρον ή του 1/5 του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού ή της ένωσης ανήκει ο συνεταιρισμός ή του ΥπΠΕΧΩΔΕ. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της απόφασης. 'Oταν η ακύρωση ζητείται από τον ΥπΠΕΧΩΔΕ η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης της γενικής συνέλευσης.
Σε περίπτωση ειδικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικά κάποιο μέλος του συνεταιρισμού η αίτηση για ακύρωση της απόφασης πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
3. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στο συνεταιρισμό 10 ημέρες πριν από τη συζήτηση στο δικαστήριο. Ο συνεταιρισμός εκπροσωπείται κατά την συζήτηση από το διοικητικό συμβούλιο ή, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί από αυτό, από ειδικούς εκπρoσώπους που διορίζονται για το σκοπό αυτό από το δικαστήριο (ειρηνοδικείο) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μετά από σχετική αίτηση κάθε μέλους που έχει έννομο συμφέρον από τη διεξαγωγή της δίκης.
4. Η τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου ενεργεί έναντι όλων των μελών του συνεταιρισμού.
5. Με την απόφαση ακύρωσης της εκλογής ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων από τα μέλη του (τακτικών και αναπληρωματικών), εφόσον τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται προσωρινό διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν και τα υπόλοιπα εγκύρως εκλεγμένα μέλη. Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει, σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης, γενική συνέλευση για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ή μελών αυτού. Μέσα στην ίδια προθεσμία συγκαλεί τη γενική συνέλευση για εκλογή νέου εποπτικού συμβουλίου ή μελών του αν η ακύρωση αφορά εποπτικό συμβούλιο (τακτικό ή προσωρινό).
6. Το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από βεβαίωση του Ειρηνοδικείου, περί μη υποβολής ένστασης κατά του κύρους των εκλογών, διατάσσει σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από αυτό την παράδοση των βιβλίων και πρακτικών του συνεταιρισμού στο νέο συμβούλιο.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-136
(Αρθ-12, ΠΔ-93/87)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Οικονομικό έτος
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου. Το πρώτο οικονομικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους της σύστασης του οικοδομικού συνεταιρισμού.
Β. Προϋπολογισμός
1. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση κατά μήνα Δεκέμβριο μαζί με έκθεση του εποπτικού συμβουλίου.
2. Αναμόρφωση ή τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Ο συνεταιρισμός υποχρεούται να σχηματίζει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, χωρίς υποχρέωση καταβολής ποσοστού του κεφαλαίου αυτού στο Δημόσιο. Από το καταστατικό μπορεί να προβλέπεται και έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.
2. Στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται:
α. Τα ποσά που περιέρχονται στο συνεταιρισμό από δωρεές.
β. Οι τόκοι των κατά το Αρθ-132, παρ.Δ6, καταθέσεων.
γ. Οι τακτικές εισφορές των μελών.
3. Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού κατατίθεται σε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και για την αντιμετώπιση των εξόδων του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης τυχόν υπόλοιπο από το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ή διανέμεται κατά το λόγο της μερίδας μεταξύ των κατά τη διάλυση υπαρχόντων μελών ή διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς στον οικείο δήμο ή κοινότητα όπου η δραστηριότητα ή η έκταση του συνεταιρισμού.
4. Το έκτακτο αποθεματικό σχηματίζεται από έκτακτες εισφορές των μελών με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία αποφασίζει επίσης και για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
5. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού το τυχόν υπόλοιπο από το έκτακτο αποθεματικό συνυπολογίζεται με το τακτικό και διατίθεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ.Γ3 του άρθρου αυτού.
Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού ο ισολογισμός και ο απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και υποβάλλεται για έγκριση στη γενική συνέλευση μαζί με έκθεση του εποπτικού συμβουλίου.
Ο ισολογισμός και απολογισμός κατατίθεται οκτώ τουλάχιστον μέρες πρίν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης στα γραφεία του συνεταιρισμού για να λάβουν γνώση όλοι οι συνεταίροι.
2. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση αντίγραφα του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και απολογισμού υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στο αρμόδιο ειρηνοδικείο, στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στον οικείο ΟΤΑ.
Ε. ΔΑΝΕΙΑ
1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συνάπτουν δάνεια για την εκπλήρωση του σκοπού τους.
2. Το ύψος του δανείου και οι όροι αποδοχής καθορίζονται από τον οικοδομικό συνεταιρισμό στη γενική συνέλευσή του και από τους δανειοδοτικούς φορείς.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-137
(Αρθ-13, ΠΔ-93/87)
ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α. ΛΥΣΗ
1. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός διαλύεται:
α. 'Οταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που προβλέπεται από το καταστατικό του επιφυλασσομένων των διατάξεων του Αρθ-129, παρ.8.
Είναι δυνατόν ο οικοδομικός συνεταιρισμός και μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που ορίζεται από το καταστατικό του να εξακολουθεί να υφίσταται, προκειμένου να συντηρεί τα έργα υποδομής των κοινόχρηστων χώρων.
β. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων μελών και μόνο με την προϋπόθεση αυτή.
γ. 'Οταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ.6 του Αρθ-141.
δ. Με κατάργηση της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού του συνεταιρισμού από τον Υπουργό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά από δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου της έδρας του συνεταιρισμού από τη στιγμή που θα καταστεί τελεσίδικη στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα. 'Οταν ο συνεταιρισμός εκτρέπεται από τον σκοπό του που ορίζεται στο καταστατικό του ή όταν για την εκπλήρωση του σκοπού του χρησιμοποιεί μέσα που αντίκεινται στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
ββ. 'Οταν για οποιαδήποτε αιτία γίνεται αδύνατη ή κανονική συγκρότηση του διοιητικού και εποπτικού συμβουλίου μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του Αρθ-135, παρ.ΣΤ2 για την προσβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης.
γγ. 'Οταν το καταστατικό του συνεταιρισμού εγκρίθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία των μελών.
δδ. 'Οταν για δύο συνεχή χρόνια ο συνεταιρισμός δεν τηρήσει τη διαδικασία υποβολής στο ΥΠΕΧΩΔΕ των γνωστοποιήσεων και όλων γενικά των στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα I.
εε. 'Οταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στην παρ.5β του Αρθ-142 και η καθυστέρηση οφείλεται στον οικοδομικό συνεταιρισμό.
Από το καταστατικό του συνεταιρισμού είναι δυνατόν να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης του.
2. Οι αποφάσεις για τη λύση ή συνέχιση του οικοδομικού συνεταιρισμού γνωστοποιούνται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στον οικείο ΟΤΑ και στο ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού με σχετική καταχώρηση στους ειδικά τηρούμενους, για το συνεταιρισμό, φακέλους.
Β. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Από το χρονικό σημείο λύσης του συνεταιρισμού τελεί αυτός αυτοδίκαια υπό εκκαθάριση. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο συνεταιρισμός θεωρείται ότι υφίσταται για την εκκαθάριση και μόνο και διατηρεί την επωνυμία του, στην οποία προστίθενται ολογράφως οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Εκκαθαριστές δεν μπορεί να ορισθούν μέλη του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου. Αν για οποιοδήποτε λόγο η γενική συνέλευση δεν ορίζει εκκαθαριστές με αίτηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού διορίζει εκκαθαριστές.
3. Εκκαθαριστές ορίζονται τρείς και ενεργούν από κοινού. Η πράξη διορισμού των εκκαθαριστών καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπά τους, γνωστοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στον οικείο ΟΤΑ και στο ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο η γνωστοποίηση γίνεται από τους ίδιους τους εκκαθαριστές.
4. Το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, παραμένουν τα ίδια έστω και αν στο μεταξύ λήξει η θητεία τους.
5. Οι εκκαθαριστές που διορίσθηκαν με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του ειρηνοδικείου της έδρας του, μπορεί να ανακληθούν από τη γενική συνέλευση ή να αντικατασταθούν από το αρμόδιο ειρηνοδικείο μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους. Κατά τη συζήτηση στο ειρηνοδικείο καλούνται και οι εκκαθαριστές.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύσουν στον τύπο δύο φορές και να τοιχοκολλήσουν στα γραφεία του συνεταιρισμού και στον οικείο δήμο ή κοινότητα την απόφαση λύσης του συνεταιρισμού και να προσκαλέσουν τους δανειστές του οικοδομικού συνεταιρισμού με ιδιαίτερες προσκλήσεις να λάβουν γνώση του αποθεματικού κεφαλαίου ή των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού εφόσον το αποθεματικό κεφάλαιο δεν καλύπτει το ποσό της όλης δανειοδότησης.
7. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του συνεταιρισμού ισχύουν οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών που αναφέρονται στο Αρθ-131, παρ.2 εως 4 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
8. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης τα όργανα του συνεταιρισμού εξακολουθούν να υφίστανται μόνο για τις ανάγκες και το σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού του συνεταιρισμού περί διοικητικού συμβουλίου.
9. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές διορίσθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με απόφαση του αρμόδιου ειρηνοδικείου με την ίδια απόφαση ορίζεται και τακτή προθεσμία για την εκκαθάριση του συνεταιρισμού που λύθηκε. Σε κάθε άλλη περίπτωση η προθεσμία για την εκκαθάριση ορίζεται από τη γενική συνέλευση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά κανόνα τα δύο χρόνια.
10. Για τον καθορισμό ή την παράταση της προθεσμίας εκκαθάρισης λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία του λυθέντος συνεταιρισμού, οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις, οι ειδικές περιστάσεις, οι όροι και οι περιορισμοί που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι ή άλλων νόμων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει σχέση με το έργο της εκκαθάρισης.
11. Οι εκκαθαριστές αποπερατώνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του λυθέντος συνεταιρισμού και εισπράττουν τις απαιτήσεις. Για την αποπεράτωση εκκρεμών υποθέσεων οι εκκαθαριστές μπορούν να συνάπτουν και νέες δικαιοπραξίες.
12. Με την έναρξη της εκκαθάρισης και στη συνέχεια κατ'έτος οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάσσουν ισολογισμό και απολογισμό και να τους γνωστοποιούν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στον οικείο ΟΤΑ και στο ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.
13. Σχετικά με την έκταση ισχύουν τα εξής:
α. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η αγορά της έκτασης από τον οικοδομικό συνεταιρισμό γίνεται η απόδοση της αξίας των εταιρικών μερίδων στα μέλη του συνεταιρισμού όπως αυτές προκύπτουν από τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης.
β. Αν έχει αγορασθεί η έκταση τότε αυτή εκποιείται και με το ποσό που εισπράττεται γίνεται η απόδοση της αξίας των εταιρικών μερίδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ισολογισμού.
Κατά την εκποίηση της έκτασης δικαίωμα προτίμησης έχει κατά την κείμενη νομοθεσία ο οικείος δήμος ή κοινότητα και μετά τη ΔΕΠΟΣ ή οποιαδήποτε νπδδ και νπιδ που έχει ως σκοπό την εκτέλεση οργανωμένων στεγαστικών προγραμμάτων, με τη δυνατότητα μετά να διαθέτουν ή να μεταβιβάζουν την εν λόγω έκταση σε άλλον οικοδομικό συνεταιρισμό ή να εκτελούν στεγαστικά προγράμματα. Η αξία της έκτασης υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στην παρ.7β του Αρθ-130.
14. Αν οι εκκαθαριστές γνωρίζουν την ύπαρξη δανειστών του συνεταιρισμού που δεν εγείρουν απαιτήσεις τους πριν από την αποπλήρωση των εταιρικών μερίδων, το ποσό που τους αναλογεί κρατείται για έξι μήνες. Μετά την προθεσμία αυτή παραγράφεται οποιαδήποτε αξίωσή τους.
15. Τα ποσά που εισπράττονται από τους εκκαθαριστές κατατίθενται σε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα. Τα βιβλία και τα έγγραφα του συνεταιρισμού μετά το τέλος της εκκαθάρισης παραδίδονται στο ειρηνοδικείο της έδρας του όπου παραμένουν επί τριετία προσιτά στους ενδιαφερόμενους.
16. Κάθε μέλος του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου οι εκκαθαριστές ή οι οριζόμενες από την γενική συνέλευση επιτροπές είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι έναντι του συνεταιρισμού και των δανειστών του για κάθε ζημιά που προέκυψε από παράβαση των κειμένων νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και για χρονικό διάστημα πέντε χρόνων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-138
(Αρθ-14, ΠΔ-93/87)
ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Από την 16-4-87 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΠΔ-93/87) η αρμοδιότητα για την έγκριση των καταστατικών, την εποπτεία και τον έλεγχο των οικοδομικών συνεταιρισμών ασκείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αρθ-148.
2. Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται:
α. Η επεξεργασία, ο έλεγχος της νομιμότητας, η προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι καθώς και οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών τόσο αυτών που για πρώτη φορά συνιστώνται όσο και αυτών που ήδη υπάρχουν.
β. Η παροχή οδηγιών μετά από έρευνα πάνω στα προβλήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών καθώς και η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών με στόχο τη διευκόλυνση επίτευξης του σκοπού τους και την προώθηση του θεσμού της υπεύθυνης συλλογικής δράσης.
γ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών για την τήρηση των διατάξεων του τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, του καταστατικού τους και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους.
δ. Η διενέργεια ελέγχου για την διαπίστωση τυχόν διοικητικών ή διαχειριστικών ανωμαλιών από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου ή και των δύο ή για τη διαπίστωση οποιασδήποτε τυχόν παρέκκλισής τους από τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των νομίμως ληφθεισών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του οικοδομικού συνεταιρισμού. Ο έλεγχος γίνεται με πρωτοβουλία της εποπτεύουσας αρχής, είτε μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του οικοδομικού συνεταιρισμού, διενεργείται δε ανάλογα με το περιεχόμενό του και κατά την κρίση της εποπτεύουσας αρχής:
αα. Είτε από την εποπτεύουσα αρχή.
ββ. Είτε από τη δικαιοσύνη κατ'έγκληση της εποπτεύουσας αρχής ή με απευθείας παραπομπή από τη γενική συνέλευση του οικοδομικού συνεταιρισμού.
γγ. Είτε ανατίθεται σε άλλη δημόσια αρχή ή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) όταν πρόκειται για οικονομικό έλεγχο.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος ανατεθεί κατά τα παραπάνω στο ΟΕΕ, η αμοιβή ορίζεται από την εποπτεύουσα αρχή μετά γνώμη του Επιμελητηρίου καταβάλλεται δε από τον οικοδομικό συνεταιρισμό στο ΟΕΕ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται από την εποπτεύουσα αρχή στο εποπτικό συμβούλιο για ενημέρωση της γενικής συνέλευσης και φύλαξη στο αρχείο του οικοδομικού συνεταιρισμού είναι δε προσιτά σε κάθε μέλος του. Εάν ενέχεται στις ανωμαλίες και το εποπτικό συμβούλιο, η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, γίνεται στο προσωρινό εποπτικό συμβούλιο που θα διορισθεί εφόσον το προηγούμενο κηρυχθεί έκπτωτο.
ε. Το δικαίωμα του ΥΠΕΧΩΔΕ ή κάθε οργάνου που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν να κηρύσσει με απόφασή του έκπτωτο το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ή και τα δύο στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι ενέχονται στις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ανωμαλίες, ή που εμποδίζεται από αυτά να διενεργηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανα.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002