Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

  • 17 Μαΐου 2024

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας 17-5-2024

Από το Νόμο 5108/24 ΦΕΚ-65/Α/2-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων που
υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του Ν-3429/2005 (Αρθ-62)
- Ειδικότερες ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο (Αρθ-63)

- Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος - απόφαση 22888/Φ.700.19/24 ΦΕΚ-2550/Β/30-4-24

- Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Αρθ-30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού - απόφαση 13328/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-2535/Β/29-4-24

- Καθορισμός των αποστάσεων και των ορίων ασφαλείας για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών επί του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) και Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) - απόφαση 14781/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-2650/Β/2-5-24

- Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα - απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/48362/558/24 ΦΕΚ-2692/Β/9-5-24

Επιστροφή