Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

  • 26 Απριλίου 2024

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας (26-4-24)

Από το Νόμο 5103/24 ΦΕΚ-57/Α/19-4-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων των εποπτευόμενων από το υπουργείο Πολιτισμού φορέων με αυτεπιστασία και απολογιστικά (Αρθ-27)
- Προσθήκη κατηγορίας κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 που χρονολογούνται έως και το 1830, υποχρέωση δήλωσης απόκτησης κυριότητάς τους και υποχρέωση δήλωσης κατοχής τους (Αρθ-28).

- Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους. Έγκριση της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/24, απόφαση 21545/Φ.700.9/24 ΦΕΚ-2387/Β/22-4-24.

- Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες), - απόφαση 35330/646/24 ΦΕΚ-2364/Β/19-4-24.

- Εξειδίκευση α) γενικών όρων και περιορισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, καθώς και όρων με σκοπό τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, β) των τεχνικών προδιαγραφών των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό και την παραλία προς εξυπηρέτηση του κοινού και ορισμός προτύπων συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, απόφαση 57878/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-2419/Β/22-4-24.

- Διαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 του Ν-5092/24 (ΦΕΚ-33/Α/24), απόφαση 58972/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-2425/Β/23-4-24.

- Ορισμός του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του Ν-4412/16 σχετικά με την ταυτότητα των κτηρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του Ν-4412/16 και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, απόφαση 10109/24 ΦΕΚ-2449/Β/24-4-24.

- Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), απόφαση 13864/24 ΦΕΚ-2403/Β/22-4-24

 
 
Επιστροφή