Εγκ-47134/881/23 Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

  • 04 Μαΐου 2023

Εγκ-47134/881/23

 

Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022 Α’105) κάθε

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού θα πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό

Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος και θέσπιση στόχου μείωσης καθαρών

εκπομπών κατ’ ελάχιστο 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030 σε σχέση με

το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη και τις απορροφήσεις

- διερεύνηση, προσδιορισμό και ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων για

την επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών.

 

Συγκεκριμένα, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή με βάση το έτος

2019 των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα ακόλουθα:

- τα κτίρια,

- τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις (για αθλητισμό, πολιτισμό, φωτισμό δημοτικών οδών

και κοινόχρηστους χώρους),

- τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και

- τα δημοτικά οχήματα.

 

Το ΔηΣΜΕ θα πρέπει να είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού

Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και να λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Ενεργειακής

Απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 7 παρ. 12) βάσει του νόμου 4342/2015 (Α’ 143).

 

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να ακολουθήσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες που

περιλαμβάνονται στο σχετικό οδηγό, που αποστέλλεται συνημμένα και περιλαμβάνει:

- τα απαραίτητα στάδια για τον υπολογισμό των εκπομπών

τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών και απορροφήσεων και

- το σχεδιασμό των απαιτούμενων δράσεων για τη μείωση εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.

 

Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση

προτάσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών

εργαλείων στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

 

Το παρόν περιλαμβάνει 2 μέρη:

-   στο Μέρος Α περιλαμβάνεται η μεθοδολογία και τα απαιτούμενα οτάδια για τον υπολογισμό

των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου των ΟΤΑ Α' Βαθμού

-   στο Μέρος Β παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες μείωσης εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου  βάσει των οποίων οι  ΟΤΑ Α' Βαθμού θα  σχεδιάσουν τις απαιτούμενες

στρατηγικές και δράσεις τους.

 

Οδηγός και Προδιαγραφές προς ΟΤΑ Α Βαθμού για την κατάρτιση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

 

 

Επιστροφή