Προδιαγραφές - Περιεχόμενο διαγραμμάτων κάλυψης

  • 16 Ιανουαρίου 2023

- Τοπογραφικό Διάγραμμα ΕΝΤΟΣ σχεδίου πόλεως

- Τοπογραφικό Διάγραμμα ΕΚΤΟΣ σχεδίου πόλεως

- Υπόδειγμα διαγράμματος Δόμησης

 

Εγγρ-1205/13 (ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος) Εγγρ-1205/2013
Εγγρ-1205/14-3-13    Εγγρ-1205/14-3-2013
 Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση 'Εγκρισης Δόμησης
(Τοπογραφικό διάγραμμα - εντός σχεδίου,
Τοπογραφικό διάγραμμα - εκτός σχεδίου,
Περιεχόμενο τοπογραφικού διαγράμματος - εντός σχεδίου,
Περιεχόμενο τοπογραφικού διαγράμματος - εκτός σχεδίου, 
Διάγραμμα δόμησης, Ν-4030/11)

Σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-3 και τις παρ.3 και παρ.4 του Αρθ-9 Ν-4030/11 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις", για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης απαιτείται - μεταξύ άλλων - και η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος δόμησης. 


Με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και προς διευκόλυνση των πολιτών, συντάχθηκαν υποδείγματα των ανωτέρω διαγραμμάτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν-4030/11 , τα οποία αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ στις 17-1-2013. 
Σήμερα τα υποδείγματα αυτά ενημερώθηκαν εκ νέου και παρακαλούμε για την ενημέρωση σχετικά των αρμοδίων Υπηρεσιών και την ανάρτηση των ενημερωμένων υποδειγμάτων στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο εντός σχεδίου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω: 


1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ '87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων. 
Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ '87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. 


2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. 


3. Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων. Αναφορά περί αρτιότητας τους και αναγραφή στοιχείων των ομόρων ιδιοκτητών. 


4. Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του (εφόσον βρίσκεται σε περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).

 
5. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών - ρυμοτομικών, αιγιαλού - παραλίας, απαλλοτρίωσης κλπ) όπου απαιτείται. 


6. Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ. 


7. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης. 


8. Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου. 


9. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικόπεδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών - αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας (εφόσον πρόκειται για οικισμό χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο). 


10. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: 


• την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το Αρθ-25 του Ν-1337/83) 
• τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου/οικισμού) 
• το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του Ν-1337/83 
• το αν το οικόπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει) 
• το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923 
• το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα 
• το αν εντός του οικοπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα 


11. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης. 


12. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως: 
• το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων 
• το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ '87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό 
• στοιχεία και μέθοδος εφαρμογής ρυμοτομίας (ρυμοτομικές - οικοδομικές γραμμές, υψομετρική μελέτη οδού) 
• στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ) 
• τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κά. 
• τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης 
• ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου 


13. Υπόμνημα συμβολισμού 


14. Κάναβος σε ΕΓΣΑ '87 και προσανατολισμός (βορράς) 


15. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών 


16. Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές - Σφραγίδες. 


17. Προβλεπόμενη βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο εκτός σχεδίου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω: 


1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ '87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου και κτισμάτων. 
Σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ '87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. 


2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. 


3. Αποτύπωση της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και αναγραφή στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών. 


4. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (Γραμμή αιγιαλού - παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κλπ) όπου απαιτείται. 


5. Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού 


6. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και χρήσεων γης. 


7. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών - αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:5000. 


8. Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή) 


9. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: 
• την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το Αρθ-25 του Ν-1337/83) 
• τη θέση του γεωτεμαχίου (εντός - εκτός σχεδίου/οικισμού / ΓΠΣ/ΖΟΕ) 
• το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του Ν-1337/83 
• το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει) 
• το αν εντός του γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα 
• το αν εντός του γεωτεμαχίου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα 


10. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης. 


11. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως: 
• το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων 
• το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ '87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό 
• τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κά. 
• στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ) 
• ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου 


12. Υπόμνημα συμβολισμού 


13. Κάναβος σε ΕΓΣΑ '87 και προσανατολισμός (βορράς) 


14. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών 


15. Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές - Σφραγίδες. 

 

Επιστροφή