Πολεοδομικές παραβάσεις - Παραδοχές

  • 30 Ιουλίου 2019

Για τις πολεοδομικές παραβάσεις συνοψίζουμε τα εξής:

1) Οι πολεοδομικές παραβάσεις ορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 81.

2) "Στην έννοια της αυθαίρετης κατασκευής/αλλαγής χρήσης περιλαμβάνονται και οι πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος νόμου" (άρθρο 81, παρ.1γ).

3) Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (κατά την έννοια της παρ.3 του άρθρου 81) σε ένα ακίνητο προ της 28.07.2011, αυτές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση με δήλωση υπαγωγής.

4) Αν έχουν γίνει ΜΕΤΑ την 28.07.2011, τότε αν για αυτές είχαν επιβληθεί διοικητικές και ποινικές κυρώσεις μέχρι την ισχύ του ν. 4495/17, το ποινικό μέρος πάει στο αρχείο ενώ το διοικητικό εξακολουθεί να παραμένει και περιλαμβάνει είτε την κατεδάφιση-συμμόρφωση, είτε την όποια δυνατότητα νομιμοποίησης που παρέχει ο νόμος.

5) Αν έχουν γίνει είτε πριν την 28.07.2011 χωρίς να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση είτε ΜΕΤΑ την 28.07.2011 και εντοπισθούν από την πολεοδομία (παρατηρητήριο) τότε θα επιβληθούν ΜΟΝΟ οι διοικητικές κυρώσεις και όχι οι ποινικές.

Τέλος, η παρ. 5 του άρθρου 81, ορίζει την έννοια της υπαγωγής. Δεν έχει ουδεμία σχέση με τις πολεοδομικές παραβάσεις, όπως και οι επόμενες παράγραφοι οι οποίες δίνουν αντίστοιχους ορισμούς.

Καλό καλοκαίρι!

Επιστροφή