Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

  • 06 Νοεμβρίου 2018

Συνάδελφοι,

Εκδόθηκε επιτέλους, κατόπιν πολυετούς αναμονής, το Π.Δ. 99/18 που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών κατά ειδικότητα.

Η χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος παραμένει στη δικαιοδοσία του ΤΕΕ, δίδεται όμως η δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των αποφάσεών του σε αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (άρθρο 1).

Θεσμοθετούνται κοινές δραστηριότητες μηχανικής για όλες τις ειδικότητες μηχανικών (άρθρο 2). Eπαναπροσδιορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα κατά ειδικότητα (άρθρα 3 έως 15), με ισχύ από τις 5.11.2018.

Καταργούνται γενικές και ειδικές διατάξεις που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. (άρθρο 16).

Βλέπε εδώ αναλυτικά το Π.Δ. 99 της 5.11.2018 (ΦΕΚ 187Α').

Επιστροφή