Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικών αδειών

  • 10 Αυγούστου 2018

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για της ηλεκτρονικές άδειες (e-Άδειες).

Σε δοκιμαστική λειτουργία από 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία από την 15η Οκτωβρίου 2018,
το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε, ορίσθηκαν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων στο μέρος Α΄ αυτής άρθρα 2 έως 12. Καθορίσθηκαν οι προδιαγραφές λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθώς και τα δικαιώματα χρήσης πρόσβασης στο e-Άδειες στο Μέρος Β αυτής, άρθρα 13 έως 19, ενώ στο Μέρος Γ της ίδιας απόφασης άρθρα 20-23 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας και μεταβατικές μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος διατάξεις.

Στο χρονικό διάστημα αυτό οι Μηχανικοί θα πρέπει να να μεθοδεύσουν την διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής υπογραφής τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5β για να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, κατόπιν αίτησής τους προς το ΤΕΕ, το οποίο θα τους πιστοποιεί και θα τους χορηγεί κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση αυτή από το ΤΕΕ, οι Μηχανικοί ή τα νομικά πρόσωπα, να διαθέτουν ήδη αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής, εκδιδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), εγγεγραμμένο στον εμπιστευτικό κατάλογο που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Ενημερωθείτε στο ΦΕΚ 3136Β. Κάντε click εδώ

Επιστροφή