Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3327/Β/21.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.39142/20.9.2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 τουν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄174)». (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει.
- Απόφ.160525/2210 /20.9.2017 Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4488/13.9.2017 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασί-ας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3149/Β/13.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. 9868/120064 /30.8.2017 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Τεμπών.
- Απόφ.123665/30.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Στο ΦΕΚ 3168/Β/13.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4895/131059/22.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ν. Εύβοιας.
- Απόφ.118799 /22.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας.
- Απόφ.118794 /22.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας.

Στο ΦΕΚ 3171/Β/13.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9556/115431/24.8.2017 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Φαρκαδόνας.

Στο ΦΕΚ 3172/Β/13.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174649/24.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 291/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων Ν. Αργολίδας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 3188/Β/13.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50440/1080/Φ2 /4.9.2017 Τροποποίηση της αριθμ. Δ13ε/1764/29-1-2007 (Β΄189) απόφασης (διόρθωση σφάλματος Β΄ 619/2007) «α) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση και εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογητικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω διαδικασίας μέχρι 2.12.2007», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3212/Β/13.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.157586/4246 /1.9.2017 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-θρου 21 του ν. 4369/2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 135/Α/12.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.95/23.8.2017 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α'297), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3144/Β/12.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3218/24.8.2017 Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στο ΦΕΚ 3148/Β/12.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.195098/30.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 219/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Απόφ.353333(2000) /14.8.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 3164/Β/12.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.178962/18.8.2017 Έγκριση της 230/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ζακύνθου.
- Απόφ.49590/17.8.2017 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.

Στο ΦΕΚ 247/Δ/12.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.184825 /21.8.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» Τ.Κ. ΠΟΡΟΥ, Δήμου Λευκάδας ,Ν.Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/12.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ ΜΑΕ/93457/56513/2989/973/9.8.2017 Έγκριση ανακαθορισμού Ζώνης Α΄ και αναοριοθέτησης Ζώνης Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3104/Β/11.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 642/2017/10.3.2017 Λήψη απόφασης επί της υπ_ αριθ. πρωτ. οικ. 1115/23.2.2017 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ' αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έρ-γων υποδομής, ιδίως οδοποιίας, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων, κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών έργων (μετρό / ΟΣΕ / λιμάνια / αεροδρόμια), όπως ενδεικτικά στα έργα: α) Σταθμοί Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Τμήμα Κιάτου-Ροδοδάφνη,β) Τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος (Σήραγγα Παναγοπούλας), γ) Σήραγγα Καλλιδρόμου, δ) Τιθορέα - Δομοκός (Υπολειπόμενες εργασίες Υποδομής-Επιδομή-Ηλεκτροκίνηση), ε) Εγνατία Οδός : Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας, στ) Εγνα-τία Οδός: Τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγή, ζ) Εγνατία Οδός: Κάθετος Άξονας Φλώρινα - Νίκη, η) Αττικό Μετρό/Μετρό Θεσσαλονίκης, θ) Νέος Λιμένας Πατρών-3ο Τμήμα-Α΄ φάση, ι) ΕγνατίαΟδός: Εργασίες Ολοκλήρωσης Τμήματος Παναγία-Γρεβενά, ια) Εγνατία Οδός: Εργασίες Ολοκλήρωσης από Κόμβο Σελλών-Σήραγγα Μετσόβου, ιβ) Εγνατία Οδός: Εργασίες Ολοκλήρωσης από Σήραγγα Μετσόβου - Ανισόπεδος Κόμβος Παναγιάς, για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (ή / και του άρθρου 1 του ν. 703/1977), περί «Προστασίας του Ελεύ-θερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιρι-ών με τις επωνυμίες i) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ii) ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E., iii) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ A.E., iv) ΓΕΚ ΤΕΡ-ΝΑ ΑΕ- ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, v) INTRACOM HOLDINGS, vi) INTRAKAT Α.Ε., vii) J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, viii) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ, ix) SIEMENS AG -SIEMENS Α.Ε, x) VINCI CONCESSIONS S.A., xi) ΑΕ-ΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., xii) ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., xiii) ΕΚΤΕΡ Α.Ε, ivx) ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε, xv) ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε, xvi) Χ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 3114/Β/11.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1915/90550/29.8.2017 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για το έτος 2017.

Στο ΦΕΚ 3123/Β/11.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1018/1.9.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 30/8/2017.

Στο ΦΕΚ 3129/Β/11.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2613/14.7.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β') απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της στο Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Στο ΦΕΚ 3159/Β/11.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΦ. ΟΙΚ. 0001234 ΕΞ 2017/6.9.2017 Καθορισμός της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομέ-νων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», του άρθρου 71 του ν. 4484/2017.

Στο ΦΕΚ 237/Δ/11.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.181405/11.8.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ» Δήμου Παξών, Ν. Κέρκυρας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3051/Β/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66313/24553/25.8.2017 Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 3058/Β/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.688/2017/2.8.2017 Έγκριση προσωρινού ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα έτη 2014, 2015 και 2016.

Στο ΦΕΚ 3075/Β/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50905/23.8.2017 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.

Στο ΦΕΚ 3135/Β/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7000/7/3/6.9.2017 Ορισμός ως επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α΄ - 61).

Στο ΦΕΚ 230/Δ/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.156762/9.8.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΣ-ΡΕΠΑΝΙΔΙΑ» Δ.Ε. Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας.

Στο ΦΕΚ 232/Δ/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3019/3.8.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Εχίνου στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου Δήμου Μύκης της Π.Ε. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/ 317656/206332/8788/2893/8.8.2017 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στον Αγ. Γεώργιο Ροδιάς, Τ.Κ. Καλανίστρας, Δ.Ε. Φαρρών, Δ.Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/8.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.97582/1819/17.8.2017 Μη έγκριση διόρθωσης ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος σε τμήμα της οδού Ζαΐμη, μεταξύ των οδών Μαιζώνος και Κορίνθου, επί της βόρειας πλευράς του Ο.Τ. 554, του Δήμου Πατρέων.
- Απόφ.23-8-17/23.8.2017 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή «Ράχη Κερασιάς» του όρους Όρλιακα του Δήμου Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση «Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα» και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Στο ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/8.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/314500/204170/8719/2860/4.8.2017 Αναοριοθέτηση κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων νήσου Αστυπάλαιας, κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων των βραχονησίδων Φωκιονήσια και κήρυξη-οριοθέτηση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων νήσου Αστυπάλαιας, Δήμου Αστυπάλαιας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3070/Β/7.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.. 2120/132795ΔΑΔ/3/2017/22.8.2017 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (4) τέσσερις περιοχές , σε περιορισμένες εκτάσεις, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 3071/Β/7.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2680/131271/23.8.2017 'Εγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2017 - 2018.

Στο ΦΕΚ 3072/Β/7.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.176360/22.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 364/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 228/Δ/7.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2744/14.7.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εντός του έργου της ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εμβαδού 51585,12 τ.μ.» στη θέση Λεπτοκαρυές Τ.Κ. Βώλακα Δήμου Νευροκοπίου στην περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 132/Α/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.93/23.8.2017 Αλλαγή χρήσεων καταστημάτων του συγκροτήματος του Αρσακείου Μεγάρου.

Στο ΦΕΚ 3040/Β/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.68415/28223 /10.8.2017 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 3048/Β/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.173971/21.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 518/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 3049/Β/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.179888/21.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 3074/Β/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29 ΕΣ/2017/18.8.2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι-κονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Στο ΦΕΚ 3083/Β/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/οικ./4587 /31.8.2017 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών» στην Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.).

Στο ΦΕΚ 3085/Β/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ37/63139/2017 /5.9.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών και εκτέλεση του έργου «Οριστική επισκευή και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου στο λιμένα Κω - Β' φάση.

Στο ΦΕΚ 239/Δ/6.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.188855 /14.8.2017 Μερική ανάκληση λόγω νομικής αιτίας (διάταξη νόμου) της υπ' αριθ. 3647/19-10-2007 (ΦΕΚ 562/Δ/2-11-2007) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία κηρύχτηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 250.283,00 στρεμμάτων σε διάφορες θέσεις περιφερειών Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ωλένης, Ιάρδανου, Φολόης και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που εμφανίζονται στον θεωρημένο δασικό χάρτη που ήδη έχει αναρτηθεί ως ΑΝ/ΑΑ (άλλης μορφής έκτασης αεροφωτογραφιών παλαιάς η πρόσφατης λήψης) και ΑΝ/ΠΑ ( τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού - μη δασικές) και είναι επισυναπτόμενο του με αριθμό 66797/23-3-2017 έγγραφου Δ/νσης Δασών Ηλείας.

>>>   >>>>

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3038/Β/5.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46821/3.8.2017 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νισύρου.

Στο ΦΕΚ 3039/Β/5.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.080175/639/14.8.2017 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο "Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3055/Β/5.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34188/31.7.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Νέας Μάκρης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας ΑνατολικήςΑττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ραφήνας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στην Κοινότητα Ανθούσης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανθούσης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και δ) στην Κοινότητα Πικερμίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίουτης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 222/Δ/5.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ. 1099/19.7.2017 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών, μη επικίνδυνων, υγρών αποβλήτων - λυμάτων των εγκαταστάσεων ΜΕΛ των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Φιλιππιάδας του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στην περιοχή Καμπή Άρτας.

Στο ΦΕΚ 224/Δ/5.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2860/28.7.2017 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας -παλαιού αιγιαλού στην περιοχή εκβολών ποταμού Αποσελέμη Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.
- Απόφ.10/514/20-7-2017 /28.7.2017 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των νεοπολεοδομηθεισών περιοχών μεταξύ της Ν. Καλλικράτειας και Ν. Ηράκλειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

Στο ΦΕΚ 225/Δ/5.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.825/Φ24 /2.8.2017 Τροποποίηση Λατομικής Περιοχής στη θέση «Παλαμάς - Πυθάρια», Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής (πρώην Κοινότητας Πηγής), Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/5.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.122192 Σχετ.: 101760/19.6.2017 Διευκρίνιση της θέσης του σημείου 11Α του οικισμού Κάτω Δαράτσο ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δ. Χανιων.
- Απόφ.5304 /27.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

>>>   >>>>

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 130/Α/4.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.91/21.8.2017 Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013 .

Στο ΦΕΚ 3022/Β/4.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174655/21.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 265/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών Νομού Αργολίδας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3026/Β/1.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2822/Α36 /30.8.2017 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ 3562/Α321 /30.8.2017 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 217/Δ/1.9.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.826/Φ24/2.8.2017 Καθορισμός λατομικής περιοχής στη θέση «Γεράνειο» τέως κοινότητας Αφάλωνα Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 188/ΑΑΠ/1.9.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/177588/16586/2092 /26.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείων α) του κτηρίου «Τα-μπακιάν» στη συμβολή των οδών Ερμού 30-32 και Αετοράχης, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιμάμ Οσμάν Ατνάν και Λεμονιάς Κασέρη και β) του κτηρίου «Μπενουζίου» στη συμβολή των οδών Ερμού, Μπιζανίου και Σερρών, φερόμενης ιδιοκτησίας Ροδόπης Ίτσα και Γεωργίου Χατζηαντωνιάδη, εντός του ιστορικού τόπου της Κομοτηνής (Ο.Τ. 191), στο Δήμο Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Περιφερεί-ας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
- Απόφ.210453/3423 /11.8.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης περιοχής Χαρισίου στα Ο.Τ. 190 και 195 - Αναδιάταξη κοινοχρήστων χώρων με την κατάργηση προβλεπόμενου πεζοδρόμου και με τη δημιουργία νέου κοινόχρηστου χώρου (Κ/Χ) στάθμευσης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/246514/23330/2759 /25.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της γέφυρας «Του-μπιτσίου» η οποία βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ραχών της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων, του Δήμου Γορτυνίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Γορτυνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 31 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2974/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.336901(3038)/11.8.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2978/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.15210/16.8.2017 Τροποποίηση της αριθ. 31637/7-12-2015 απόφασής μας (ΦΕΚ 2725/Β'/2015) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2387/15-2-2017 όμοια (ΦΕΚ608/Β'/2017) που αφορά την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας».
- Απόφ.9653/16.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 2980/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10189/16.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού.
- Απόφ.10167/16.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Στο ΦΕΚ 2981/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.90280 /18.8.2017 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 2982/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.175029/21.8.2017 Έγκριση των αριθμ. 271/2015 και 252/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας με τις οποίες τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 2983/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.91354/24.8.2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Στο ΦΕΚ 2984/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣα/37269/ΦΝ 429.1/14.8.2017 Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση).

Στο ΦΕΚ 2988/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./23.8.2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα EOT» στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Προβολής του EOT.

Στο ΦΕΚ 2992/Β/31.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/12/23109/22.8.2017 Έναρξη λειτουργίας δεύτερου Παραρτήματος του ΚΕΠ 849 του Δήμου Δοξάτου του νομού Δράμας.
- Απόφ.34187 /31.7.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, νυν Δημοτική Κοινότητα Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 213/Δ/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46892 (Σχετ. 46073)/3.8.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Aιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Άγιος Σώζων» Καλαντού της νήσου Νάξου, Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 214/Δ/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46893/3.8.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Aιγιαλού -Παραλίας στη θέση «Καλαντός» της νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 216/Δ/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.45637/31.7.2017 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση "Καμπιά-Άδειατα Ποσειδωνίας" του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 189/ΑΑΠ/31.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ./28.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη δήμου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/233357/21999/2637/27.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γεφυριού της Κλειδωνιάς στον Βοϊδομάτη ποταμό του Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περ. Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του ν.3028/2002.
- Απόφ./27.7.2017 Θεσμοθέτηση Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς - Πρασονησίου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 190/ΑΑΠ/31.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 127386/12425/1645/2.8.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις δι-ατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002: α) του Kτηρίου (1) με τον εξοπλισμό (ελαιόμυλος και μεταλλικό πιεστήριο) in situ, χωρίς τη μεταγε-νέστερη προσθήκη του λουτρού - χαμάμ, β) του Κτηρίου (2) (αρχικό ισόγειο επίμηκες τμήμα του) χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες του, κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος και γ) Τις συμπληρω-ματικές κατασκευές του αγροτικού χαρακτήρα κτήματος, είσοδοι παλαιά και νέα με τις κλίμακές τους, λίθινη περίφραξη, προβλήτας, αλώνι, πηγάδια, των πρώην βασιλικών σταυλικών εγκαταστάσεων του Γεωργίου του Α', φερόμενης ιδιοκτησίας «Le Reve Estates Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία», που βρίσκονται στη θέση «Ελαιών Παναγιάς» της νήσου Μεγαλόνησος του Νησιωτικού συμπλέγματος Πεταλιών, Νομού Ευβοίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 233390/22004/2638/27.7.2017 Χαρακτηρισμός α) ως ιστορικού τόπου των δύο ενοποιημένων τμημάτων του οικισμού Αράδενα στην Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως του Δήμου Σφακίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και β) ως νεωτέρου μνημείου του λιθόστρωτου μονοπατιού, το οποίο οδηγεί από την ανατολική πλευρά του Φαραγγιού της Αράδενας στον πυθμένα του φαραγγιού, κατόπιν στη δυτική πλευρά και τελικά στα δύο τμήματα του οικισμού.

Στο ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ44/4.8.2017 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής αρχαίων οχυρών ΝΔΛέσβου, Δ.Κ. Ερεσού, Χυδήρων, Άντισσας, Μεσοτόπου, Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης και Δ.Κ. Άγρας, Δ.Ε. Καλλονής, Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/31.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/262848/2581/2922 /27.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων 7, 8 και 10 του Βιομηχανικού Συγκροτήματος «Ελαιουργία Ξυστρή», φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Πύργου, Π.Ε. Ηλείας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2946/Β/30.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48843/18201/4.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Στο ΦΕΚ 2952/Β/30.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16384/9.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 49/2017 απόφασης του Δη-μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας με την οποία τροποποιείται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 2953/Β/30.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.165633/8.8.2017 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2954/Β/30.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.164558/9.8.2017 Έγκριση της αριθμ. 129/2016 απόφασης του Δη-μοτικού Συμβουλίου Δήμου Επιδαύρου Ν. Αργολίδας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 2985/Β/30.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.139654 /ΓΔ4/23.8.2017 Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 210/Δ/29.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.113711 /15.6.2017 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» (Λιμνοθάλασσα Καλογριάς) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 211/Δ/29.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.104666/25.7.2017 Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΟΡΜΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».

>>>   >>>>

Δευτέρα 28 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2913/Β/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3234/3.8.2017 Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά.

Στο ΦΕΚ 2926/Β/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4641/124776/10.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας.

Στο ΦΕΚ 2928/Β/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1125 /10.8.2017 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.07.2017.

Στο ΦΕΚ 2932/Β/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/ 1999.

Στο ΦΕΚ 206/Δ/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.167788/24.7.2017 Τροποποίηση της με αρ. 23960/10-02-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Ανάκληση απόφασης με αρ.7863/09-06-2010 (ΦΕΚ 338/Δ/02-07-2010) Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση Λιμνοθάλασσα Χαλκιόπουλου, Δ. Κερκυραίων Ν. Κέρκυρας».

Στο ΦΕΚ 208/Δ/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2735/25.9.2017 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμήματος έκτασης 12.900 τ.μ. του τεμαχίου υπ' αριθ. 433 αγροκτήματος Μυλοπόταμου Δ. Δράμας για κοινωφελή σκοπό [Εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. Πράσινο Σημείο κ.α.)].

Στο ΦΕΚ 209/Δ/28.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2980/28.7.2017 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην θέση Ομπρόσγυαλος εκτός σχεδίου, ΔΕ Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων (Αίτηση Δήμου Αποκορώνου).

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2885/Β/23.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/13967/4241 /26.7.2017 Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιορισμός θαλάσσιας περιοχής στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
- Απόφ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14128/4286 /27.7.2017 Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιορισμός θαλάσσιων περιοχών νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Στο ΦΕΚ 2896/Β/23.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36130/21.6.2017 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πάτμου.

Στο ΦΕΚ 2900/Β/23.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62179/22916/31.7.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως προς το άρθρο 24 αυτού.

Στο ΦΕΚ 2904/Β/23.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6628/2.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου Ολύμπου.
- Απόφ.7025/7.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

Στο ΦΕΚ 207/Δ/23.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44860/26.7.2017 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού στην περιοχή «Οικισμός Περάματος - Λιμάνι», Δ.Ε. Γέρας, Δήμου Λέσβου.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2862/Β/22.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3726/14.7.2017 Ορισμός του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση καιεπιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Γιαννιτσών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
- Απόφ.3725/14.7.2017 Ορισμός του Δήμου Έδεσσας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Έδεσσας,«Έδεσσα, Αστική αναζωογόνηση», του Επιχει-ρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 2864/Β/22.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9652/28.7.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Στο ΦΕΚ 2881/Β/22.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4517/120524 /3.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
- Απόφ.86437 - 03/08/2017/3.8.2017 Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».

Στο ΦΕΚ 2889/Β/22.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την πα-ραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΥΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

Στο ΦΕΚ 2894/Β/22.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1128/10.8.2017
- Απόφ.4770/127519 /11.8.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2857/Β/21.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.971/11.8.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/8/2017.

Στο ΦΕΚ 2895/Β/21.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. 63911/23540/10.8.2017 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού ως προς το άρθρο 24 αυτού.
- Απόφ. 62978/23267/11.8.2017 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.
- Απόφ.63899/23534 /10.8.2017 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου ως προς το άρθρο 11 αυτού.

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2820/Β/16.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321/8.8.2017 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 2852/Β/16.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. ΓΔΤΕΦΚ 1117583 ΕΞ 2017 /4.8.2017 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160ΕΞ 2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1262) με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων με-ταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων».
- Απόφ.ΓΔΤΕΦΚ 1117581ΕΞ2017 /4.8.2017 Τροποποίηση της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2722) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών -εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».

Στο ΦΕΚ 2853/Β/16.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. 88823/10.7.2017 Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) .
- Απόφ.88830/10.7.2017 Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2824/Β/14.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.196/3.8.2017 Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

Στο ΦΕΚ 2848/Β/14.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348/25.9.2017 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης».

Στο ΦΕΚ 2849/Β/14.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347/25.9.2017 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

Στο ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/14.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.96723 /11.7.2017 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστου χώρου εντός των ορίων του οικισμού Άνω Λαψίστα Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011).

Στο ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/14.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.172436/20.7.2017 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αρ. Χ. 4694/27-04-1989 απόφασης Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 315/Δ΄/24-05-1989), συνοδευόμενη από τα σχετικά διαγράμματα αυτής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 36, του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/ Α΄/2009).

>>>   >>>>

Παρασκευή 11 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 118/Α/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.85/25.7.2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Ευρώτα σε Τοπική Κοινότητα Ζαραφώνα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Καλλιθέας σε οικισμό Ζαραφώνα.

Στο ΦΕΚ 2804/Β/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1116 /26.7.2017 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο νησί της Κω.

Στο ΦΕΚ 2817/Β/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34504/1285/25.9.2017 Έγκριση του τύπου που αφορά στον τίτλο οριστικής παραχώρησης κυριότητας (οριστικού παραχωρητήριου) κατοικιών καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που παραχωρεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Στο ΦΕΚ 2818/Β/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34186/31.7.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Διονύσου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής τηςΠεριφέρειας Αττικής γ) στην Κοινότητα Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και δ) στην Κοινότητα Σταμάτας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Σταμάτας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 2823/Β/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8.8.2017 Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες,ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών,οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ.75555/289/6-7-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασηςτου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και τουΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποίακαθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α'147).

Στο ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.103257/1548 /20.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Άργους Ορεστικού στα Ο.Τ7, 37α και 41β.

Στο ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ ΑΕ/Φ5 7/ 34535/20303/1153/431/11.7.2017 Οριοθέτηση Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου «Ξηροπόλεως» στο Λευκαντί, Δ.Κ. Βασιλικού, Δ.Ε. Ληλαντίων, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/11.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27-02-15/20.7.2015 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας Χρήστου Αθανασίου και Καλλιρόης Κανελλάκη στην περιοχή «Πετροθάλασσα» θέση «Σινδόνι» του Δήμου Ερμιονίδας (Ν. Αργολίδας).

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2788/Β/10.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1117/27.7.2017 Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.7.2017.

Στο ΦΕΚ 2794/Β/10.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/650 /Α325/4.7.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2016 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/138/Α325 /9.6.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 25ης Ιουνίου 2016 στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2809/Β/10.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34189/31.7.2017 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-πρόθεσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτη-ματογράφηση περιοχές α) των Δήμων Λυκόβρυσης, Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Παπάγου και Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και β) των Δήμων Αναβύσσου, Καλυβίων- Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και των Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 2812/Β/10.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180036/952 /10.8.2017 Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.

Στο ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/10.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.281049/1065 /19.7.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. Γ220 της Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συμμόρφωση της αρ. 150/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.197530/3664 /20.7.2017 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ. 1407, στην περιοχή«Ανθούπολη» του Δήμου Πατρέων, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

Στο ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/10.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2212/25.7.2017 Μείωση απόστασης της γραμμής δόμησης στα 3,00μ. από το όριο επαρχιακής οδού με σύμφωνα με την παρ. 2ε του αρθ. 2 του π.δ. 209/1998.
- Απόφ.25-07-17/25.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Νέα Αιολίδα» της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου Δήμου Διονύσου (Ν. Αττικής) κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 116/Α/9.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4487/8.8.2017 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτι-κού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση τουν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακούκαι τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2718/Β/9.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4870/10.7.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/9.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2764/12.7.2017 Έγκριση της Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2741/Β/8.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.940/81279/26.7.2017 Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενωνδικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογήτου άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).

Στο ΦΕΚ 2758/Β/8.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.158341/3927/26.7.2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
- Απόφ.1122/28.7.2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ.

Στο ΦΕΚ 2759/Β/8.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36498/58/2.8.2017 Υπαγωγή στην έννοια της «χωριστής επιχειρη-σιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 201/Δ/8.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9318/112175/24.7.2017 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη νήσο Αγία Τριάδα του Δήμου Ερέτριας Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4486/7.8.2017 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2736/Β/7.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Γ2β 58442/27.7.2017 Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτηρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας.

Στο ΦΕΚ 2740/Β/7.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/452/Α325 /9.6.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας και τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/282/Α325 /9.6.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 2744/Β/7.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/282/Α325/9.6.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 2745/Β/7.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/2.8.2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής.

Στο ΦΕΚ 2751/Β/7.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84963 - 31/07/2017 /31.7.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016 (B' 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 113/Α/4.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81/27.7.2017 Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4485/4.8.2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2724/Β/4.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466 /2.8.2017 Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών καιπαροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 2747/Β/4.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.55229/28.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές των αρμοδίων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Μελετών και Οργάνωσης και κατά τόπους ΚΠΑ2) να υπογράφουν τις αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης υπαγωγής στη ρύθμιση της με αριθμό 13097/66/2017 (ΦΕΚ 1403/Β΄/2017) Απόφασης του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας.

Στο ΦΕΚ 2748/Β/4.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.951/3.8.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2.8.2017.

Στο ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/4.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34315/1.8.2017 Παράταση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιώνστις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με κωδι-κό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα -Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή.

>>>   >>>>

Πέμπτη 3 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2710/Β/3.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83010/4098/26.7.2017 Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τηνανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφώνεπιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών τουΕθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

>>>   >>>>

Τρίτη 1 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 106/Α/1.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.76/20.7.2017 Μετονομασία οικισμού Αιγιάλη της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού σε οικισμό Λαγκάδα .
- Απόφ.75/20.7.2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Ζάκα της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών σε Τοπική Κοινότητα Ζιάκα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού.
- Απόφ.77/20.7.2017 Μετονομασία του οικισμού "Πλατάνια, τα" της Τοπικής Κοινότητας Άτταλης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων σε οικισμό "Πλατάνα, η", της Τοπικής Κοινότητας Παλιούρα του ίδιου Δήμου σε Πάλιουρα και του ομώνυμου οικισμού Παλιούρα σε οικισμό "Πάλιουρας, ο".

Στο ΦΕΚ 110/Α/1.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4484/1.8.2017 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2664/Β/1.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.01 α/488 /14.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2665/Β/1.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.294546/764/14.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2666/Β/1.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.294550/765 /14.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2671/Β/1.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.6.8/οικ.79107/947 /14.7.2017 Παράταση της προθεσμίας κοινοποίησης από την ΒΙ.ΠΑ. Ιεράπετρας Α.Ε. της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ιεράπετρας στην Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Στο ΦΕΚ 2707/Β/1.8.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.85035/ΔΤΒΝ 1474/Τμ. Δ/Φ.14.1 /31.7.2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

Στο ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/1.8.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13-7-17/13.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Καβάλας (ν.Καβάλας) με άρση απαλλοτρίωσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος.
- Απόφ.96729/11.7.2017 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινόχρηστου χώρου εντός των ορίων του οικισμού Ολυμπιάδας της Τ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α'/31-3-2011).

>>>   >>>>

Δευτέρα 31 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4483/28.7.2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δη-μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνερ-γασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2640/Β/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.287381(4573) /10.7.2017 Τροποποίηση της υπ' αρίθμ. οικ. 30140 (386)/27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

Στο ΦΕΚ 2646/Β/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.288560/2368/12.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2652/Β/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4292/113879/21.7.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 2684/Β/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2178/28.7.2017 Καθορισμός τιμής εκκίνησης για καθεμία από τις επτά (7) δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

Στο ΦΕΚ 197/Δ/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40128/7.7.2017 Επικύρωση έκθεσης για τον επαναπροσδιορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και τον επανακαθορισμό της οριογραμμής παραλίας στη θέση Αγ. Ιωάννης Θεολόγος Νήσου Κύθνου, Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 198/Δ/31.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1750/56918/10-7-2017 /25.9.2017 Κήρυξη έκτασης εμβαδού 14,849 στρ. ως αναδασωτέας στη θέση «άλσος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» Περιφέρειας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Νομού Αττικής.
- Απόφ.4597/18.7.2017 Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των επεξεργασμένων μη επικινδύνων υγρών αστικών λυμάτων των ΔΚ. Στομίου, Τ.Κ. Ομολίου και του Δημοτικού Camping Στομίου , του Δήμου Αγιάς.

Στο ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/31.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/213739/20022/2469/3.7.2017
- Απόφ.75998/1138 /7.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 709, 710 και 917 στις περιοχές «Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος» και «Ξενία - Αγία Παρασκευή» του Δήμου Κοζάνης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/233421/22010/2639/887/10.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου «του μικρού», ιδιοκτησίας Α. Χατζηβασίλη στηνπεριοχή Φρυ Κάσου.

Στο ΦΕΚ 173/ΑΑΠ/31.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΛΔΠ 0010180/377/ΕΞ2017/27.6.2017 Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλο-τρίωσης που κηρύχθηκε με την 1051816/3701/Δ0010/7-6-2005 (ΦΕΚ 667/τ. Δ΄/22-6-2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας -Οικονομικών και Πολιτισμού, για αρχαιολογικούς σκοπούς στη θέση Καλύβια Πυργιωτίσσης Φαιστού Ν. Ηρακλείου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 28 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2643/Β/28.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2031/48/11-7-2017/25.9.2017 Κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών των Οικισμών του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ήδη Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

Στο ΦΕΚ 2653/Β/28.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.158587/1808/26.7.2017 Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών.

Στο ΦΕΚ 2659/Β/28.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΗΔ/Φ.40/25104/28.7.2017 Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 116)με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της δια-φάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014).

Στο ΦΕΚ 195/Δ/28.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.788/28.6.2017 Καθορισμός Αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των Επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Τ.Κ. Ελάτας της ΔΕ Μαστιχοχωρίων, Δήμου Χίου.
- Απόφ.789/28.6.2017 Καθορισμός Αποδέκτη και ειδικών όρων διάθε-σης λυμάτων των Επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Τ.Κ. Μεστών της ΔΕ Μαστιχοχωρίων, Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 196/Δ/28.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42644 /18.7.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Μαγγανιές» της νήσου Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 27 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 104/Α/27.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.71/17.7.2017 Μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.
- Απόφ.70/13.7.2017

Στο ΦΕΚ 192/Δ/27.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.751/Φ24/13.7.2017 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής «Γεράνειο» τέως κοινότητας Αφάλωνα Λέσβου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 26 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2620/Β/26.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1- Τ37/54746 /2017/24.7.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κω που προκλήθηκαν από το σεισμό της 21ης Ιουλίου - Α΄Φάση».

>>>   >>>>

Τρίτη 25 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2539/Β/25.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.277726(4430) /6.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.277723(4429) /6.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2549/Β/25.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.23157/13.7.2017 Σύσταση, συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Στο ΦΕΚ 2562/Β/25.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.154551/1839/13.7.2017 Τροποποίηση της αριθ. 151344/165/18-1-2017υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 206 Β') με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών».

Στο ΦΕΚ 2584/Β/25.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2641 /Α325 /18.7.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 24 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 191/Δ/24.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9828/3.7.2017 Καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση παραλίας Κάριανης, Δ.Δ. Κάριανης του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 164/ΑΑΠ/24.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.508924/10289/15 /28.6.2017 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 1290 της περιοχής Άνωθεν Ασύλου της Δ.Κ. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.
- Απόφ.209091/737 /23.6.2017 Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στο οικοδομικό τετράγωνο (Στάβλοι Παπάφη) που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου, Μυκόνου, Άνδρου και Σιδηροκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/24.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75996/1137 /5.7.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομι-κού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 203. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1893/29-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης-Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Κοζάνης, με συνημμένο το φάκελο της τροποποίησης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 21 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2506/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Φ.820/32/988219/Σ.3232/30.6.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.910/6/129344/ 11-04-2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών -Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)» (Β' 519).

Στο ΦΕΚ 2512/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3645/7.7.2017 Ορισμός του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Νάουσας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 2516/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.280614/733/7.7.2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2534/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3643/7.7.2017 Ορισμός του Δήμου Κατερίνης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κατερίνης» του Επιχειρησια-κού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
- Απόφ.3644 /7.7.2017 Ορισμός του Δήμου Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κε-ντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 2536/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/48737/17 /3.7.2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ έτους 2016.

Στο ΦΕΚ 2537/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32969/20.7.2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικα-σία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δι-καιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2552/Β/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1111/21.7.2017

Στο ΦΕΚ 187/Δ/21.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.12787/3.7.2017 Καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Ακροποτάμου Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας.
- Απόφ.136574/28.6.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στηνθέση «ΚΟΜΗΝΑ ΒΑΘΕΩΣ» Δ. Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 188/Δ/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7807/94618/29.6.2017 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση "Βουρκάρι", Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας και επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας, στην προς βορρά όμορη περιοχή.

Στο ΦΕΚ 189/Δ/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1812/103836/5.7.2017 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Άσπρος» και τμήματος του ρέματος «Ταυρωπός» στη θέση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου ισχύος 0,99 MW, Δ.Ε. Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

Στο ΦΕΚ 190/Δ/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40460/10.7.2017 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος κλάδων υδατορέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή Κάμπος νήσου Πάτμου.

Στο ΦΕΚ 156/ΑΑΠ/21.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ./27.6.2017 α) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της παράκαμψης Άνω και Κάτω Λεχωνίων της μελέτης «Ολοκλήρωση μελετών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου, τμήμα παράκαμψη Αγριάς - Αφέτες», από τη διασταύρωση με την Εθνική Οδό 34 του Τριτεύοντος Δικτύου «Βόλος - Νεοχώρι - Τσαγκαράδα - Χορευτό» (τέλος παράκαμψης Βόλου) μέχρι την επόμενη διασταύρωση με την Ε.Ο. 34 (κοντά στον οικισμό Μαλάκι), ως τμήμα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου και β) Διόρθωση της απόφασης ΔΜΕΟ/ε/233/ 11-7-2000.
- Απόφ.38236/29.6.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού «Πούντα» της Δ.Κ.Παροικιάς στη θέση «Πούντα» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/21.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.123827/2342/17/19.6.2017 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ/Κ.Χ Γ204 στη περιοχή «Άγιος Παντελεήμονας - Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων, κατόπιν βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης.
- Απόφ. ΔΟΥ/οικ./3481/27.7.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού τμήματος της Εθνικής Οδού (5) «Ρίο - Αντίρριο -Μεσολόγγι- Αγρίνιο-Αμφιλοχία - Άρτα - Φιλιππιάδα- Ιωάννινα», στην Περιοχή Ερημίτσα του Δήμου Αγρινίου.

Στο ΦΕΚ 158/ΑΑΠ/21.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4289/16.6.2017 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων οικισμού Πρινέ Δήμου Ρεθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011/ΦΕΚ/60/Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Απόφ.1772/28.6.2017 Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης από τον άξονα πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα, της με αρ. 12 Ψυχρό-Δικταίον Άντρο πρωτεύουσας επαρχιακής οδού σε γήπεδο εντός οικισμού Ψυχρού φερόμενου ιδιοκτήτη Χρονάκη Νικόλαου.
- Απόφ.1951/30.6.2017 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρωνστη θέση Καμίνι εντός ορίων οικισμού Μαυρικιανό Δ.Κ. Ελούντας Δ. Αγ. Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11217/27.6.2017 Τροποποίηση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων Τουριστικού Λιμένα Γουβιών Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11760/5.7.2017 Τροποποίηση χωροθέτησης και τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης.

Στο ΦΕΚ 162/ΑΑΠ/21.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39992/6.7.2017 Έγκριση των υπ' αριθμ. 289/2015 και 83/2016 πράξεων της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου με θέμα «Επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καβάκι Πέτρας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 100/Α/20.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4481/20.7.2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι-κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 2457/Β/20.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3411/26.6.2017 Ορισμός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 2519/Β/20.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16.5.2017 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβώνμελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016(Α΄ 147).

Στο ΦΕΚ 2527/Β/20.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.869/17.7.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/7/2017.

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2442/Β/19.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1858/10.7.2017 Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νησιών της χώρας.

Στο ΦΕΚ 2443/Β/19.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31540 /10.7.2017 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2017.

Στο ΦΕΚ 2494/Β/19.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78954/14.7.2017 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016.

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2395/Β/18.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.οικ. 50285 /30.6.2017 Τροποποίηση της με αριθμ. 6469/27-01-2017 απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 25242/04-04-2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας".

Στο ΦΕΚ 2429/Β/18.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΛΥ/435/Φ.31/Ε.1 /7.7.2017 Τροποποίηση της υπ' αρ. ΔΛΥ/οικ.857/Φ.ΓΕΝ.15/15.07.2015 (Β' 1587) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Ορισμός της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητάς της».

Στο ΦΕΚ 2444/Β/18.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31903/12.7.2017 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττικής (Β'1901/22.12.2004) και β) στο Δήμο Νίκαιας του Νομού Αττικής (Β' 1277/12.9.2005).

Στο ΦΕΚ 184/Δ/18.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.136873/28.6.2017 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «ΠΕΤΡΟΟΑΛΑΣΣΑ», Δήμου Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας.
- Απόφ.10957/28.6.2017 Οίκοθεν διοικητικός επανακαθορισμός-τοπική διόρθωση της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού σε θέση δυτικά της Ξηρολίμνης στο αγρόκτημα Φαναριού του Δήμου Κομοτηνής στο Ν. Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 185/Δ/18.7.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.03-05-17/3.5.2017 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Ράγια», στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς (ν. Κεφαλληνίας).

Στο ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/18.7.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 211109/19743/2439/4.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του αρχοντικού Νικ.Δημητρακόπουλου εντός των ορίων του οικισμού Καρύταινας Τ.Κ. Καρύταινας Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Μεγαλόπολης.
- Απόφ.4132.15-1/1819 /6.7.2017 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διώροφου κτιρίου, φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Γιαννάρα κατά τον όροφο και αγνώστου κατά το ισόγειο, που βρίσκεται επί της οδού Ροδοκανάκη 16, στην περιοχή του Δήμου Χίου της νήσου Χίου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 216752/20315/2496/4.7.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος, φερόμενης ιδιοκτησίας Στέλλας και Μαρίας Νταϊφά στην Τ.Κ. Γερολιμένα, Δ.Ε. Οιτύλου Ανατολικής Μάνης.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016