Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/24.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57946/2450/13.11.2015 Αναγνώριση τμήματος αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του ΄23, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/23.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.79449/16.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 41187/16-6-2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) οριζόμενο πλέον με το Ν. 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, νήσου Δονούσας Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/14-8-2015, λόγω α) απαλοιφής στο κείμενο κάθε αναφοράς σε Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και β) απαλοιφής παρ. 4 άρθρου 9 στην παραπάνω απόφαση.

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 152/Α/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4346/20.11.2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2508/Β/20.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.131753/3310/6.11.2015 Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
- Απόφ.3122.01-Τ03A/35435/15/6.11.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή φθορών κρηπιδωμάτων Ευβοϊκής Ακτής (από τον παλιό Εμπορευματικό Λιμένα έως Άγιο Νικόλα) και επισκευή κρηπιδωμάτων των δύο βάθρων Παλαιάς Γέφυρας».

Στο ΦΕΚ 2518/Β/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1123/126631/18.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β΄ 942).

Στο ΦΕΚ 388/Δ/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57932/4286/24.7.2015 Περί επανακαθορισμού των ορίων αιγιαλού παραλίας στην περιοχή «Κρυονέρι» τ.δ. Μπόχαλης, Δήμου Ζακυνθίων, Ν. Ζακύνθου.

Στο ΦΕΚ 390/Δ/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2968/170037/2.11.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης στο αγροτεμάχιο με αριθμό 289 ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου εντός αναδασμού στην Τ.Κ. Νέου Ικονίου Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας, ως χώρο για την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/20.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/232506/136700/11703/3423/30.10.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγριοκάστρου Αντιπάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.46047/27.10.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε ακίνητο διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Γεωργίου Νικολάου 1 και Τατοΐου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2491/Β/19.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4197/17.11.2015 Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο ΦΕΚ 2497/Β/19.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΣ4.1/60964/3095/4.11.2015 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/88/ΕΕ της Ε. Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2473/Β/18.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112012/EΥΘΥ 1046/2.11.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ΄αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2488/Β/18.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Π/112/363/13.11.2015 Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.87644/16.11.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Στο ΦΕΚ 2489/Β/18.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.87646/16.11.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Στο ΦΕΚ 384/Δ/18.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29772/4.11.2015 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού στην θέση Καλαμίτσας της πόλεως Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 386/Δ/18.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2106/27.10.2015 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «ΑΛΩΝΙ» της Τοπικής Ενότητας Γερανίου, του Δήμου Ρεθύμνης, Νομού Ρεθύμνου.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/18.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/208070/122718/10499/306/30.10.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου χερσαίου και ενάλιου αρχαιολονικού χώρου στη ΒΔ Κύθνο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.22925/6.11.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 9627/22-05-2009 υπουργικής απόφασης παραχώρησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Αγ. Νικολάου του όρμου Αιγίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/259816/23362/3271/16.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού Γεωργίου Ζαμπέλη 2, στο Ο.Τ. 169 στο Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής, φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου - Τουσαίν Τελόγλους Τεόλογλου.

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/18.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46039/27.10.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στον οικισμό «Καλέντζι» της Δημοτικής Ενότητας Καστανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Ν. Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.3202/29.9.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 57/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Στυλιανής και Κρίνας Μαντζουράνη, στο Ο.Τ.537Α σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2467/Β/17.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ14/02/182964/1525/5.11.2015 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ 479/Β΄/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ-2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες».

Στο ΦΕΚ 2468/Β/17.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4912/120862/5.11.2015 Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Στο ΦΕΚ 2471/Β/17.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1246/6.11.2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, Φυλής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Χαϊδαρίου, Αχαρνών και Ύδρας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1248/6.11.2015 Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

Στο ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/17.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.16952/19.10.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βόλου, με χαρακτηρισμό οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου ως κοινόχρηστο χώρο, στο Ο.Τ. 254 της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.
- Απόφ.17144/26.10.2015 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 60 της συνοικίας Νέων Παγασών της Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου.
- Απόφ.13457/26.10.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλμυρού, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αργυροπούλου - Αχιλλέως - Χίου και Μυρμιδόνων.

Στο ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/17.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46035/27.10.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στα κτίρια και στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Λουκά Νίκα 9 στην περιοχή Ψυρρή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2440/Β/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ69/11.11.2015 Τροποποίηση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

Στο ΦΕΚ 2449/Β/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.68692/37918/30.10.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 48986/27011/2015 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 157/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 2453/Β/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8425/6.11.2015 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 2454/Β/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47511/5.11.2015 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο».

Στο ΦΕΚ 377/Δ/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8520/30.10.2015 Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Αγριας Ζωής «ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ», Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 379/Δ/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1002/21.10.2015 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής «Καρκαβούρα» Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/13.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3832/27.10.2015 Ανακατασκευή με νέο φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τροποποίηση των όψεων διατηρητέου κτιρίου (κατηγορίας Ι) που βρίσκεται στην οδό Βλατάδων 16, στην Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης, φερόμενο ως ιδιοκτησία Δ. Τσολακίδη και καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την κατασκευή υπογείου και την προσθήκη καθ΄ύψος τμήματος ορόφου και κατ΄επέκταση ισογείου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2424/Β/11.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α3(γ)/ΓΠ/83976/3.11.2015 Διενέργεια ελέγχων στις Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων του άρθρου 57 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄).

Στο ΦΕΚ 372/Δ/11.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4242/19.10.2015 Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών απόβλητων λυμάτων Δ.Κ. Αθικίων, από την υπό ίδρυση μονάδα επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού, στη θέση «ΓΚΑ» Δ.Κ. Αθικίων Δήμου Κορινθίων.

Στο ΦΕΚ 374/Δ/11.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2194/23.10.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, στις θέσεις Λάδης και Ελληνοχωρίου του Δήμου Διδυμοτείχου.

Στο ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/11.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/300083/26999/3793/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου με τις προσθήκες στην πίσω όψη, με το βοτσαλωτό δάπεδο της εισόδου, τον περιβάλλοντα χώρο και τον μαντρότοιχο στα όρια του οικοπέδου του, επί των οδών Π. Βοστάνη 18-20 και Ιακωβίδου στη Μυτιλήνη Δήμου Λέσβου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Τουλιάτου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/300062/26995/3792/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος φερόμενης ιδιοκτησίας Χρυσής Μεγαλοοικονόμου στον οικισμό Φριλιγκιάνικα Κυθήρων, Δήμου Κυθήρων, Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/300116/177186/8520/2578/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου μετά του κωδωνοστασίου και του βοτσαλωτού δαπέδου του στον οικισμό Βασιλεωνοίκου, Π.Ε. Χίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/300189/177242/8524/2580/30.10.2015 Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τ.Κ. Λυγαριάς Δ.Ε. Βισαλτίας Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών ως μνημείου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/300187/177241/8523/2579/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου μετά του αύλειου χώρου του, στον οικισμό Παναγιά Λήμνου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/300050/26993/3790/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του «Αρχοντικού Θεμιστοκλή Ρίγγα», επί της οδού Εθν. Μακαρίου στην Παραμυθιά του Δήμου Σουλίου, Περιφέρεια Ηπείρου (Ν. Θεσπρωτίας), φερομένης ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ρίγγα.

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2405/Β/10.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.68225/1135/9.11.2015 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη.
- Απόφ.22883/6.11.2015 Τροποποίηση της απόφασης 27715/2013 της Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων» (Β΄ 3118), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2414/Β/10.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.111975/ΔΒΠ 1470/3.11.2015 Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2416/Β/10.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1814/6.11.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/11/2015.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Ν>4342/9.11.2015 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 367/Δ/9.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11393/19.10.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 2280/6-5-2011 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης όσον αφορά την διόρθωση και συμπλήρωση των συντεταγμένων της έκτασης και απεικόνιση της έκτασης στο συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:5000.

Στο ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/9.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68178/40545/3236/930/8.10.2015 Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, Δήμου Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 363/Δ/6.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3985/16.10.2015 Κήρυξη και Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 7.920,00 στρ. στη θέση «Δυτικός Υμηττός» της περιφέρειας των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης - Ελληνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 17-7-2015.

Στο ΦΕΚ 364/Δ/6.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1003/21.10.2015 Τροποποίηση λατομικής περιοχής στη θέση «Κακό Βουνό», Σκάφες Ιππείου Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/6.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.88354/19.6.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 1914 σε συμμόρφωση στην υπ΄αριθμ. 14805/ 2011 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στην ιδιοκτησία των Θεόδωρου Λαζανά και της εταιρείας «ΓΚΑΜΑ Α.Ε.» και την επανεπιβολή της με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως πεζόδρομο και κοινόχρηστο πράσινο.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/287740/169948/14196/4044/19.10.2015 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Μπουρούνι - Μακρύς Τοίχος» Πλατάνου, Δήμου Κισάμου, στο πλαίσιο της προωθούμενης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κισάμου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.22082/27.10.2015 Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης παραχώρησης στο Δήμο Αγκιστρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Αγκίστρι.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2373/Β/5.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΓΔΟΠΥ/ΔΠΕ/φΓ166/180815/2681/19.10.2015 Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων.
- Π.Δ./19-10-2015/19.10.2015 Παραχώρηση μεταλλείου χρωμίτη του Νομού Φθιώτιδας στους Νέστορα - Ιωάννη Μανακανάτα και Απόστολο Μπαράτση.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2363/Β/4.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.42247/23.10.2015 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Αχαρνών, Θρακομακεδόνων και στην Κοινότητα Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στους Δήμους Αγίων Αναργύρων και Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και στους Δήμους Αργυρουπόλεως και Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και στον Δήμο Ηλιουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
- Απόφ.40369/23.10.2015 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τις υπ΄αριθμ. 493/3/3-12-2007 και 440/4/ 5-12-2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄ 2384) και περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ΄αριθμ. 316/3.12.2007 και β) στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ΄αριθμ. 58575/22-10-2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2771) και περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων 270/12.9.2013.

Στο ΦΕΚ 2366/Β/4.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9328/118691/30.10.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στο ΦΕΚ 2367/Β/4.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9379/119137/2.11.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

>>>   >>>>

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 134/Α/1.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4340/31.10.2015 Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2334/Β/30.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9150/19.10.2015 Κατάργηση της υπ΄αριθμ. 91187/7.9.2015 υπουργικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 2343/Β/30.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74/26.10.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 2344/Β/30.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ1(δ)/ΓΠ/83217/30.10.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Α1β/4841/12.6.1979 Υγειονομικής Διάταξης «Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών» (ΦΕΚ 696/Β΄/1979), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 1263/28.5.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1070/Β/1999) και Γ1(δ)/ΓΠ οικ.80012/19.10.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2273/ Β΄/2015).

Στο ΦΕΚ 2346/Β/30.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.76297/30.10.2015 Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Στο ΦΕΚ 359/Δ/30.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.69377(67235)/9.10.2015 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Φτέλια», Δ.Κ. Μεσαγρού, Δ.Ε. Γέρας, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 361/Δ/30.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1935/174565/15.10.2015 Έγκριση Ίδρυσης εκτροφείου Θηραμάτων στην θέση «Πέτρες» Τ.Κ. Αγιοπηγής, Δήμου Καρδίτσας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 133/Α/29.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4339/29.10.2015 Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2326/Β/29.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΥΡ_Δ/ΞΗ_16/2015/8.10.2015 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων.

Στο ΦΕΚ 2327/Β/29.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20.10.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 2330/Β/29.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1239/23.10.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
- Απόφ.Γ5(β)/Γ.Π.82829/29.10.2015 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2319/Β/27.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3371/Α325/22.10.2015 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 2323/Β/27.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5042/116548/26.10.2015 Καθορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων.

Στο ΦΕΚ 350/Δ/27.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14439/179859/12.10.2015 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ» του Δήμου Σκιάθου Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 351/Δ/27.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.69380 (67243)/9.10.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Λιανή Άμμος», Δ.Κ. Σταυρού, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 352/Δ/27.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.69382(67240)/9.10.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Πέγια», Δ.Κ. Κλειούς, Δ.Ε. Μανταμάδου, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/27.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.264204/5149/11.9.2015 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της με αριθμ. 1021/2013 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο Ο.Τ. 87, μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου, Ηλέκτρας Αποστόλου και Δημητσάνας, της Δ.Ε. Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.14849/8.10.2015 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Βόλου στο Ο.Τ. 334 της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2307/Β/26.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1710/22.10.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 14-10-2015.

Στο ΦΕΚ 347/Δ/26.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.89368/6809/1.9.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού της νήσου «ΣΚΟΡΠΙΟΣ» και της νήσου «ΤΖΟΚΑΡΙ», Δήμου Μεγανησίου, Ν. Λευκάδας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 131/Α/23.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4338/23.10.2015 Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών.

Στο ΦΕΚ 2295/Β/23.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.166/4/23-7-2015/24.7.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 158/4/5-6-2015 (Β΄ 1120) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».
- Απόφ.161/2/23-6-2015/3.7.2015 Καθορισμός της διαδικασίας της εκ των προτέρων έγκρισης για τη διάθεση ή/και διακίνηση κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, της παραγράφου 4 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2298/Β/23.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.149/15.9.2015 Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.
- Απόφ.150/15.9.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.446444/3031/13.10.2015 Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

>>>   >>>>

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2278/Β/22.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43952/15.10.2015 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Στο ΦΕΚ 2280/Β/22.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107837/21.10.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2268/Β/21.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11796/138349/13.10.2015 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας.

Στο ΦΕΚ 2273/Β/21.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ1(φ)/ΓΠ/80012/19.10.2015 Τροποποίηση της υπαριθμ. Α1β/4841/12.6.1979 Υγειονομικής Διάταξης «Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών» (ΦΕΚ 696/Β/1979), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1263/28.5.1999 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1070/Β/1999).

>>>   >>>>

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2257/Β/20.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.181761/13.10.2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Μετατόπιση του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ως συνοδού έργου του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στον Πλαταμώνα» στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/20.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.90101/2787/9.9.2015 Επανακαθορισμός ορίων οικισμού Πωγωνιακής, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Απόφ.84534/2636/9.9.2015 Αναθεώρηση των χρήσεων γης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις Π.Ε. «Λευκαδίτικα», «Υδραγωγείο», «Αγία Ειρήνη» και «Νοσοκομείο» Δήμου Πρέβεζας.
- Απόφ.216582/26.6.2015 Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των ΟΤ 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση της υπαρ. 17921/2008 δικαστικής απόφασης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2241/Β/19.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5075/22.9.2015 Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 4739/οικ/3-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2678/8-10-2014) απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2253/Β/19.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/284963/34926/31473/1328/16.10.2015 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε..

>>>   >>>>

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4337/17.10.2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2231/Β/16.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.30/003/000/3621/16.10.2015 Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ΄αριθμ. Φ.318/216/2002 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων .
- Απόφ.30/003/000/3623/16.10.2015 Τροποποίηση των αποφάσεων υπ΄αριθμ. 3002475/383/0029/2-2-2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31-8-2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών».

Στο ΦΕΚ 345/Δ/16.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4458/28.9.2015 Καθορισμός υδατίνου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικινδύνων υγρών απόβλητων - λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου του Δήμου Τεμπών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2220/Β/15.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62005/512/14.10.2015 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43737/13.10.2015 Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο ΦΕΚ 2224/Β/15.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10027/ΓΠ-790/29.9.2015 Τροποποίηση των αποφάσεων ΓΠ-191/20.03.2014 (ΦΕΚ 698/Β΄/20.03.2014) και ΓΠ-192/20.03.2014 (ΦΕΚ 699/Β΄/ 20.03.2014).

Στο ΦΕΚ 2225/Β/15.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.70888/29.9.2015 Κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του N. 4336/2015 (Α΄ 94/14-8-2015), που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010» (Α΄ 130/ 3-8-2010).

Στο ΦΕΚ 2230/Β/15.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43466/12.10.2015 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης του Νομού Πιερίας, νυν Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Εδέσσης του Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλης, νυν Δημοτική Κοινότητα Εδέσσης της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης, νυν Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλωρίνης, νυν Δημοτική Κοινότητα Φλωρίνης της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 342/Δ/15.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3343/29.9.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην «Αλμυρίδα», εκτός σχεδίου πόλεως, Δ.Ε. Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/15.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.64564/5.36.β4/24.9.2015 Αναγνώριση της οδού, που συνδέει τους οικισμούς Αγκαρυώνες - Πεδινό του Δήμου Λήμνου, ως κυριότερης δημοτικής - κοινοτικής οδού, της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/31.5.1985).
- Απόφ.69044/9.10.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Μέγα Γιαλού» στη θέση «Πασακρωτήρι» Δήμου Σύρου Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2208/Β/14.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8986/14.10.2015 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015).

Στο ΦΕΚ 2214/Β/14.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7294/184607/12.10.2015 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 128/Α/13.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- ΠΥΣ-25/13-10-2015/13.10.2015 Τροποποίηση της 5/25-2-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)».

Στο ΦΕΚ 2200/Β/13.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π./77529/9.10.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2183/Β/12.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ31/9.10.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2170/Β/9.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./8.10.2015 Τροποποίηση της υπ; αριθμ. 111376/31-12-2011 (Β΄13/2012) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων».

Στο ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/9.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.104535/39116/28.9.2015 Τροποποίηση μεταξύ των Ο.Τ. 233 και 233α του Ρ.Σ.Π. Καλαμάτας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της 148/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
- Απόφ.105836/39607/23.9.2015 Τροποποίηση στο Ο.Τ. 178 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας προκειμένου να αρθεί η ασυμφωνία μεταξύ εγκεκριμένου και εφαρμοσθέντος σχεδίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2155/Β/7.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24.9.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο -Σταύρο Κοντονή.

Στο ΦΕΚ 2156/Β/7.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.152442/5.10.2015 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της υπ΄αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/7.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14093/16.9.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας (Β΄ Ζώνη) και συγκεκριμένα στο Ο. Τ. 242Β, στη διασταύρωση των πεζοδρόμων Δαμασκηνού και Πηλέως, με μείωση της απότμησης.
- Απόφ.132002/16.9.2015 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 1222, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ΄αριθ. 5146/2011 απόφαση του 29ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ιδιοκτησία Βασιλείου και Αγγελικής Κουμνά.

>>>   >>>>

Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2143/Β/6.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1216/1.10.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.

Στο ΦΕΚ 2144/Β/6.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ6/6.10.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

Στο ΦΕΚ 334/Δ/6.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25854/14.9.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 6.264,68 τ.μ. στην θέση «Ψιτάκι» της Δ.Κ. Πρίνου του Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 333/Δ/5.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.64553/24.9.2015 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Ρέμμα» του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ O.E.».
- Απόφ.65097(63786)/25.9.2015 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Σκάλα Νέων Κυδωνιών», Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2127/Β/2.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64951/25.9.2015 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανδρου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2120/Β/1.10.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1212/24.9.2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

Στο ΦΕΚ 209/ΑΑΠ/1.10.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61974/14.9.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Αλυκή» της Δ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων.
- Απόφ.64555/24.9.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Δρυός» της Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2113/Β/30.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12244/24.9.2015 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014, καθώς και του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων κατά το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014.

Στο ΦΕΚ 2115/Β/30.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 330/Δ/30.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12776/153251/16.9.2015 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση Στάφυλος του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/30.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ7118/4498/11.9.2015 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς Δήμου Ελευσίνας.
- Απόφ.2241/124391/16.9.2015 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 120/Α/29.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.267/25.8.2015 Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.).

>>>   >>>>

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2105/Β/28.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.56654/625/21.9.2015 Καθορισμός τρόπου υπολογισμού ύψους προστίμων επί παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων - διαφημίσεων σε οδούς και περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 328/Δ/28.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3997/16.9.2015 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στη θέση "Ξυπόλητος" Βρουχά, Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/24.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.397454/8047/11.9.2015 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησηςστο Ο.Τ. Γ159Α, χώρος βρεφονηπιακού σταθμού, της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/23.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51639/1510/13.7.2015 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 70/22.9.2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 2076/Β/22.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ1/22.9.2015 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

Στο ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/22.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.751558/2030/13.7.2015 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.2243/3.9.2015 Αναγνώριση της οδού, που συνδέει τον οικισμό Πετεινού στο Δήμο Αβδήρων Νομού Ξάνθης με την Πρωτεύουσα Επαρχιακή Οδό με αριθμ. 3 (Ξάνθη - Διομήδεια - Ζηλωτή δια Μαγικού - Μελίσσης και Μαγγάνων), ως μοναδικής δημοτικής οδού της παρ.2 του άρθρου 1 του Π.δ. 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/31.05.1985).

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2069/Β/21.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/12446/3591/15.9.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2042/Β/18.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Ο.Υ./4258/Φ.911/11.9.2015 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2015 - 2016.

Στο ΦΕΚ 2046/Β/18.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53102/11136/8.9.2015 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. οικ. 37712/8731/16-6-2014 (ΦΕΚ 17899/1-7-2014, τ. Β΄) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής - Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στον Προϊστάμενο του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (ΤΑΣ Κοζάνης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

Στο ΦΕΚ 2055/Β/18.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5656/10.9.2015 Περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα που αφορούν στη χρήση των επιφανειακών, υπόγειων - πηγαίων και παράκτιων υδατικών πόρων και στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησής τους, με στόχο την προστασία και την διατήρηση του υδατικού δυναμικού του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 2057/Β/18.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39200/16.9.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων - κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2061/Β/18.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1923/18.9.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/09/2015.

Στο ΦΕΚ 2063/Β/18.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1424/10.9.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/08/2015.
- Απόφ.1835/11.9.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/09/2015.

Στο ΦΕΚ 313/Δ/18.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2796/31.8.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ποτιστικού στην θέση Κάμπος, περιοχής Πρωτοκκλησίου Δήμου Σουφλίου.

Στο ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/18.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ6858/3614/5.8.2015 Αρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ289 Δήμου Μεταμόρφωσης.
- Απόφ.12291/29.7.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας «Τμήματος οδού Ισιδώρου», σε συμμόρφωση στην αρ. 1234/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Γ΄ Τριμελές).

Στο ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/18.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3486/11.9.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτηρίων που βρίσκονται επί των οδών Ίωνος Δραγούμη 11 και 13, Ομονοίας 58 και 73, Ι. Δραγούμη 9 και Ερμού, Ι. Δραγούμη 3-5 και Μ. Αλεξάνδρου και Ι. Δραγούμη 17 και Ομονοίας στην Καβάλα και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.38033/9.9.2015 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης του Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης σε εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) (Χ.Ε.Υ. 9 Δουκίσσης Πλακεντίας).

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2019/Β/17.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Ε.Γ.:412/8.9.2015 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 2020/Β/17.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/29/29422/14.9.2015 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης μέσω των ΚΕΠ για τη διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Στο ΦΕΚ 2021/Β/17.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.90951/7.9.2015 Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών.
- Απόφ.90947/7.9.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.

Στο ΦΕΚ 306/Δ/17.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42945/1907/3.9.2015 Καθορισμός χρήσης γης για την παραχώρηση έκτασης, η οποία εμπίπτει στο με αριθμ. 56 τεμάχιο της Οριστικής Διανομής αγροκτήματος Κοίλων έτους 1940, στην Τ.Κ Κοίλων, της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Στο ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/17.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.5821/4.9.2015 Έγκριση καθορισμού όρων δόμησης στο Ο.Τ.Γ310α της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που περικλείεται από τις οδούς Γρ. Λαμπράκη (ΒΟΔ Θεσ/νίκης οδικός άξονας 32) - Παυσιλύπου - Ολυμπίας και πεζόδρομο, για την κατασκευή Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων και ΑΜΕΑ.
- Απόφ.6185/6.8.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμ. σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης στη Ν. Ελβετία σε ΚΧ πρασίνου (ΟΤ 146) που περικλείεται από τις οδούς Βούλγαρη - Αλ. Παπαναστασίου - Καρδίτσης, για λόγους συμμόρφωσης στην υπ΄αριθμ. 724/2011 απόφαση Διοικ. Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης (αιτούντες Δημ. Πομάκης κ.λπ.).

Στο ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/17.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.65610/4.9.2015 Καθορισμός ορίων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Λιμένα Νέας Μηχανιώνας Π. Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 1988/Β/15.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.37669/7.9.2015 Σύσταση μη αμειβόμενης Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 26, παρ. 7 του Ν. 4067/2012.

Στο ΦΕΚ 1990/Β/15.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3/5023/10.9.2015 Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής.

Στο ΦΕΚ 2000/Β/15.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1818/4.9.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/09/2015.

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 305/Δ/14.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64394/3.9.2015 Επακριβής καθορισμός των περιγραφικών ορίων και του εμβαδού Καταφυγίου Αγριας Ζωής Αγίου Τιμοθέου, Κιούπια, Σούμπαση, Εσκή Καπού - Κουλέ - Φουντουκλή - Αγίου Σίλα και Βασιλάκη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος, Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 1959/Β/11.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.168/6/30-7-2015/31.7.2015 Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/11.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35888/1147/15.6.2015 Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του τέως Δήμου Αργους για την διόρθωση σφάλματος.

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 108/Α/10.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- ΠΝΠ 10.09.2015/10.9.2015 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 1928/Β/9.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.91187/7.9.2015 Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα μετο άρθρο 46 του Ν. 4314/2014.

Στο ΦΕΚ 1946/Β/9.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6749/3.9.2015 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 297/Δ/9.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51507/29.7.2015 Καθορισμός χρήσεων γης γηπέδου με κ.μ. 1032 γαιών Πυλίου, στη θέση «Ψωριάρης» Πυλίου του

Στο ΦΕΚ 299/Δ/9.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31744/1436/29.7.2015 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Ασπροκκλησιάς της Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος για κοινωφελείς σκοπούς και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση μονοπατιών και διαμόρφωση θέσεων θέας στο γεωπάρκο Ασπροκκλησιάς».

Στο ΦΕΚ 300/Δ/9.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72263/5472/24.7.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Γαγιάνα» Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε Ερίσου Δήμου Κεφαλληνίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 1884/Β/8.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48986/27011/31.7.2015 Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου.

Στο ΦΕΚ 1888/Β/8.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12461/28.7.2015 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου N. Zίχνης Ν. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 1894/Β/8.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3645/Δ.Β10/28.8.2015 Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

Στο ΦΕΚ 1917/Β/8.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 59717/3818/26.8.2015 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 247/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 289/Δ/8.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2268/1.7.2015 Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 3.177,249 στρ. στις θέσεις «Βίλια, Βραγόνι, Διψέλιζα, Λάκιζα, Λουτρό, Μουζάκι, Οβριόκαστρο, Παλαιοκαμάριζα, Πλάκα» της ευρύτερης περιοχής της ΔΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 12-7-2014 και λόγω εκχέρσωσης.

Στο ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/8.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8210/30.6.2015 Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα Σκαλέτας.

Στο ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/8.9.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.12836/18.8.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην ΠΕ V8, στο Ο.Τ. 18, στη συμβολή των οδών Βασιαρδάνη και Αλλαμανή, με διατήρηση του ισοζυγίου Κ.Χ. στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα.
- Απόφ.12835/25.8.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στον Τομέα ΙΙΙ (Γ Ζώνη), με αλλαγή της χάραξης του Πεζοδρόμου και του Κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 378β και 378α.

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 1873/Β/4.9.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1196/3.9.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 27 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 1845/Β/27.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 - (ΦΕΚ 927/Β/04-07-2003).

Στο ΦΕΚ 1854/Β/27.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/1219/174877/18.8.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ 06.02.2013 (ΦΕΚ Β΄ 400/22.02.2013) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς.

Στο ΦΕΚ 1858/Β/27.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.131207/Ι3/20.8.2015 Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.

Στο ΦΕΚ 1859/Β/27.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.6.9/86828/1237/26.11.2015 Τροποποίηση της με αριθ. Φ/Α.6.9/12485/946/31-10-2013 (ΦΕΚ 2872 Β΄/13-11-2013) κοινής υπουργικής απόφασης «Περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Βαμβακιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 274/Δ/27.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3645/18.6.2015 Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. οικ.6043/11-7-2014 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που αφορά στην επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος εκτός οικισμού Δ.Κ. Παλιουρίου του Δήμου Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής (εκβολή στον όρμο «Καναβίτσα»).

Στο ΦΕΚ 275/Δ/27.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31507/1102/7.7.2015 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αριθ. 7182/475/25-2-2008 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168Δ΄/25-4-2008), λόγω πλάνης για την πραγματική κατάσταση έκτασης, εμβαδού 113.785,65 τ.μ. στη θέση «Λυκοβουνό, Πλεύρα - Κάτω Λυγεριά», Τ.Κ. Δαφνίου, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 278/Δ/27.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2878/24.7.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,145 στρ.στη θέση «Βιθυνία» της Δ.Ε Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος της Π.Ε. Αν. Αττικής λόγω κατάληψης - εκχέρσωσης και αλλαγής χρήσης.
- Απόφ.2537/24.7.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 8,8655 στρ. στη θέση «Σκοπευτήριο Βύρωνα» του Δήμου Βύρωνα της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 6 και 11-7-2014.

>>>   >>>>

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 102/Α/26.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- ΠΝΠ 26.08.2015/26.8.2015 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

>>>   >>>>

Τρίτη 25 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 1834/Β/25.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3329/Α32/29.7.2015 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3328/Α32/29.7.2015 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β/21-10-14) κοινής υπουργικής απόφασης, που αφορά στην οριοθέτηση περιοχών και στον καθορισμό των πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 270/Δ/25.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23304/766/9.7.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας του Ζώη Δημητρίου στην θέση «Προβέστα» εντός του οικισμού της Αρχαίας Νεμέας του Δήμου Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 273/Δ/25.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49905/1537/13.7.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην θέση «Πίσσα» ή «Πλατύ Χέρωμα» της Κτηματικής Περιφέρειας Άνω Επιδαύρου της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 186/ΑΑΠ/25.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.31083/949/16.7.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Άνω Λουτρού» του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
- Απόφ.51505/29.7.2015 Αναγνώριση οδού στη θέση «Ποτός» Καλυθιών σε εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Ρόδου, του Δήμου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/16-8-1923).

Στο ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/25.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2402/12.8.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Επάνω Βάθειας Δήμου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Μπεντένι».
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/194926/18210/2463/10.8.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου στη συμβολή των οδών Μιλτιάδου και Τζαβέλα 26 Α στο Δήμο Πειραιώς, φερομένης ιδιοκτησίας Αναστασίου Ζέππου και Αφεντιάς Ζαρκατζιά.
- Απόφ.51508/29.7.2015 Αναγνώριση οδού στη θέση «Μάρµαρα έως Αγ. Μηνάς - Μονοπέτρια», στην εκτός σχεδίου περιοχή Ρίστα Ερίστου της νήσου Τήλου, του
- Απόφ.51506/29.7.2015 Αναγνώριση οδού από διασταύρωση Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου προς την παραλία Βλυχά, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παττέλα» Καλάθου - Βλυχών Λίνδου της νήσου Ρόδου, του Δήμου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/16-8-1923).

>>>   >>>>

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 269/Δ/24.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.87257/13.7.2015 Καθορισμός λατομικής περιοχής.
- Απόφ.-/24.8.2015 Διόρθωση σφάλματος στην 107551/8904/03-06-2015απόφαση περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού καιπαραλίας στη θέση «Αρχάγγελος Τ.Κ Δαιμονιάς του Δ. Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας» του Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. Δ.Παναγιωτόπουλου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ193/01-07-2015 τ. Δ΄.

Στο ΦΕΚ 185/ΑΑΠ/24.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/196062/18295/2481/4.8.2015 Χαρακτηρισμός, ως μνημείων δέκα αλωνιών και τριών λιθόστρωτων μονοπατιών στον οικισμό της Κάτω Βέργας, Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.2090/30.7.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Aδελιανός Κάμπος Δημοτικής Κοινότητας Άδελε, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Αργουλίδα».

>>>   >>>>

Σάββατο 22 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 101/Α/22.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- ΠΝΠ 22.08.2015/22.8.2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 1809/Β/21.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.786/23.7.2015 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στο ΦΕΚ 1813/Β/21.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.332/17.7.2015 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων, Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για έργα, μελέτες και υπηρεσίες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων.

Στο ΦΕΚ 1815/Β/21.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28962/18.8.2015 Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015.

Στο ΦΕΚ 1816/Β/21.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1184/21.8.2015 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013.

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 1791/Β/20.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6669/79087/15.7.2015 Τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22-7-2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος" (Β΄1883/1-8-2013).

Στο ΦΕΚ 1793/Β/20.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Η.Π. 34062/957/Ε103/3.8.2015 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ΄αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450), όπως ισχύει. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1450)».

Στο ΦΕΚ 1801/Β/20.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/20.8.2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 1802/Β/20.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20.8.2015 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 266/Δ/20.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.327853(1210) /30.7.2015 Καθορισμός λατομικής περιοχής.
- Απόφ.3478/30.7.2015 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «Χυλόφτες - Σχοινιάς - Θόλος», του Δημοτικού Διαμερίσματος Καββουσίου, Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 267/Δ/20.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2599/17.7.2015 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση «Κορακόπετρα» Ροδιάς, εκτός οικισμού, Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου.
- Απόφ.2142/4.8.2015 Καθορισμός χρήσεων νερών υδατορέματος «Συκαμνιά» και όρων διάθεσης λυμάτων κοινότητας Συκαμνιάς της Δ.Ε. Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/20.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/167562/15784/2171/19.6.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Πύργου του Ρολογιού που βρίσκεται επί της οδού Ερμού στην Κομοτηνή, στο Δήμο Κομοτηνής (Ν. Ροδόπης), Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Δήμος Κομοτηνής).
- Απόφ.171331/3283/30.6.2015 Έγκριση τροποποίησης για την άρση ασυμφωνίας στο Ο.Τ. Γ1284 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991).
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/160446/15108/2063/19.6.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μυρσίνης Αλεπουδέλλη - Λεωνιδοπούλου επί της οδού Καβέτσου 18-20 στη Μυτιλήνη Δήμου Λέσβου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/126544/11645/1559/29.6.2015 Χαρακτηρισμός, ως νεώτερου μνημείου του κελύφους του κτηρίου επί της οδού Βασιλείου Ρούφου 106 στην πόλη της Πάτρας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αγγέλου Καρακούση.

Στο ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/20.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.121288/20.7.2015 Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας Δέσποινας Μιχμίζου μεταξύ των Ο.Τ. 266 και Ο.Τ. 267 (τμήμα πεζοδρόμου), στη συνοικία Χαραυγή, μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθμ. 125/2007 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας).
- Απόφ.11761/15.7.2015 Τροποποίηση τμήματος Ο.Τ. 230Γ (ιδιοκτησίας Δήμου) σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή ανώνυμου πεζοδρόμου με την οδό 25ης Μαρτίου.

Στο ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/20.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/178742/16778/2316/28.7.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διώροφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Ευστράτιου Κουτρουμπή στα Πάμφιλ(λ)α του Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Β. Αιγαίου, έως τα όρια του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται, χωρίς τις νεωτερικές επεμβάσεις και προσθήκες.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/192671/18048/2443/4.8.2015 Χαρακτηρισμός, ως νεώτερου μνημείου του κελύφους του κτηρίου του παλαιού φούρνου, καθώς και της ιδιαίτερης κατασκευής η οποία περιλαμβάνει τον φούρνο διπλής όψεως, στα Λαλαζησέικα, στη συμβολή των οδών Π. Τσαλδάρη και Κλεμανσώ, στον Δήμο Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Λαζαρίδου Αμαλίας, ομόρρυθμης εταιρείας «αφών Μπαντάκ O.E.», και κληρονόμων Ρασσά Σουλτάνας.

Στο ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/20.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.12290/15.7.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με επανεπιβολή της ρυμοτομίαςμεταξύ των Ο.Τ1222Α και Ο.Τ.1289 σε δρόμο στη συνοικία «Αγ.Γεωργίου» του Δήμου Λαρισαίων.
- Απόφ.6115/2014/15.7.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, με αλλαγή Τομέα Σ.Δ. και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων στο Ο.Τ. 930 και υπαγωγή τους στον Τομέα VIIE1, στη συνοικία Παπασταύρου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 1753/Β/19.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3221.01-Τ76/02/15/23.7.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδάφιση Τριώροφου Παλαιού κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων στην Ακτή Τομπάζη».

Στο ΦΕΚ 1785/Β/19.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.240/Β/13.8.2015 Έγκριση Υπογραφής από ΤΑΙΠΕΔ της Σύμβασης Παραχώρησης Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδος και Ιονίου (Ομάδα Α) καιΑιγαίου (Ομάδα Β).

Στο ΦΕΚ 262/Δ/19.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47719 (47181)/14.7.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Σκάλα Λιμενάρια», Δ.Ε. Ιωνίας, Δήμου Χίου, Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 173/ΑΑΠ/19.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.66998/2175/3.7.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς στα Ο.Τ. 44 και 45.
- Απόφ.5110/20.7.2015 Σημειακές τροποποιήσεις της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Μασάρων νήσου Ρόδου, μεταξύ των Ο.Τ.: Α) 17,18, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 3, 4, Β) 15,16,20,21,22, Γ) 24, 25, 21,22,23, Δ) 57, 58, 59, 60, Ε) 63, 62, 144, 65, 66, Ζ) 97, 91, 92, 93, 94 και Η) 97, 136, 137.

Στο ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/19.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2710/28.7.2015 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για το έργο «Προσθήκη Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κερκίδων και Στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου Αρχανών.
- Απόφ.3225/31.7.2015 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για τιςαθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Ξυλαγανήςτου δήμου Μαρώνειας - Σαπών.

Στο ΦΕΚ 175/ΑΑΠ/19.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/177734/105727/9022/2609/29.6.2015 Έγκριση αναοριοθέτησης χερσαίου και οριοθέτησης ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/19.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/155701/14547/1981/16.7.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος του πρώην «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ» στον οικισμό Δρυοπίδας (θέση: Γαλατάς) της νήσου Κύθνου, Περιφ. Ν. Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτησίας «FERMINA HOTEL ΕΠΕ».

Στο ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/19.8.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.5522/3.8.2015 Σημειακή τροποποίηση στο ΟΤ 350 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, στην περιοχή επέκτασης Ανάληψη - Ροδίνι, σε συμμόρφωση Δικαστικής απόφασης.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/170420/16037/2210/28.7.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του Συγκροτήματος των Φυλακών Γυθείου, που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Γυθείου - Σπάρτης, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννας Λιαράκου - Αραπάκη, Μαρίας Λιαράκου - Brill και Αλέξανδρου Αραπάκη.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/178725/16776/2315/28.7.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της περιμετρικής τοιχοποιίας του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου στον οικισμό «Βλάτος», Δήμου Κισσάμου, Περιφ. Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 1724/Β/18.8.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/205287/24596/513/59/23.7.2015 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/26-2-2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 6 του Ν. 3028/2002» (ΦΕΚ Β΄ 229) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/104770/7927/106/27-11-2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄/3361).
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002