Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 28/Δ/10.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.110806/2700/22.12.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Βασιλικής Καρελά στην θέση "Τροχάλα" της Τ.Κ. Δολών του Δήμου Δυτικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 29/Δ/10.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3050/22.12.2015 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας των οικισμών Παχειάς Αμμου και Βασιλικής του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 27/Δ/9.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3220/Φ.1/1/19.1.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση «Βελόνας» Βροντάδου, του Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/9.2.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.105319/2604/4.1.2016 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την ΝΕΜΕΑ με την Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ως μοναδικής.
- Απόφ.349290/6911/21.1.2016 Μη έγκριση της τροποποίησης στο Ο.Τ. 560 (οδός 3ης Σεπτεμβρίου) σχεδίου πόλης Αγρινίου.
- Απόφ.6642/1.2.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, στη θέση «Αγκαιριά» εντός των ορίων του οικισμού «Αγκαιριά» της Δ. Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 13/Α/5.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4364/4.2.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 201/Β/5.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4570/1.2.2016 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄), (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 22/Δ/5.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.101/6302/19.1.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Αλαργινού στην περιοχή της Αταλάντης Π.Ε. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 25/Δ/5.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2040/24.8.2015 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ οικισμών Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/5.2.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2468/66/15.1.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συνοικισμού Κάτω Λαψίστας στο τεμάχιο 38 του Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
- Απόφ.Aριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ20/346452/204152/16996/4729/18.1.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Οχυρού Αγοράς, Δ.Ε. Αχέροντα, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/360527/ 212487/17678/4888/22.1.2016 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Συβρίτου, Δήμου Αμαρίου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 10/Α/1.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4361/30.1.2016 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 19/Δ/1.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4691/7.1.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος που διέρχεται δυτικά των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» στον Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 20/Δ/1.2.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2042/221262/11.1.2016 Τροποποίηση της αριθ. 219/18-1-2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 66 Δ/3-2-2006), περί χαρακτηρισμού Δημοσίου δάσους ως απολύτως προστατευτικού, έκτασης 144 στρ. στη θέση «Μεσοκώμη» περιφέρειας Δ.Δ. Μεσοκώμης, Δήμου Δομνίστας, Νομού Ευρυτανίας.

Στο ΦΕΚ 11/ΑΑΠ/1.2.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/250009/22391/3099/8.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος στον οικισμό Εξωχωρίου, Δημοτικής ΕνότηταςΛεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφερείας Πελοποννήσου,φερόμενης ιδιοκτησίας Σταύρου Γιαννακέα.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/257033/23011/3201/17.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της «κατοικίας του καπνεμπόρου Αμέτ Γιουσούφ Ογλού», διώροφου κτηρίου με ημιυπόγειο, στον οικισμό της Παλαιάς Χρύσας του Δήμου Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ιδιοκτησίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, του Υπουργείου Οικονομικών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 129/Β/29.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.800/214028/Σ.3434/7.2.2016 Έγκριση Γενικού Κανονισμού Κοστολόγησης.

Στο ΦΕΚ 138/Β/29.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ5(β)/Γ.Π.6915/28.1.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ5(β)/ Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

Στο ΦΕΚ 15/Δ/29.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ11/6657/13.1.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών που αφορά την«Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου πεδίου» Πριφέρεια Αττικής.

Στο ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/29.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/360662/212562/17680/4889/13.1.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Αρχαία Απολλωνία» Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.123017/46155/31.12.2015 Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης στο Ο.Τ. 227 σε εφαρμογή της απόφασης 64/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
- Απόφ.241770/2014/23.12.2015 Αρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ ΚΧ 121Β επί της οδούΊριδος της ΠΕ Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, σε εκτέλεση της αριθμ. 14099/2005 δικαστικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/29.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/259830/23364/3272/17.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διώροφου κτηρίου με ημιυπόγειο επί της οδού Βαλτετσίου 58 στην περιοχή των Εξαρχείων (Ο.Τ. 71.012) του Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφερείας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης - Αλεξάνδρας Ιωαννίδου - Τερζάκη και Οδυσσέα Τερζάκη.
- Απόφ.1089/7.1.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντόςτου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βόλου(Περιφέρειας Θεσσαλίας) επί των οδών Κοραή και Σοφοκλέους, Ο.Τ. 352 και στο οποίο υπάρχει κτίριοχαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 284/Β/1987).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/257109/23023/3205/8.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού Απόλλωνος 14, στην περιοχή Βαπόρια του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σύρου,Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Κωβαίου, Δη΅ητρίου Ταμπόση και Στυλιανής Ταμπόση.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/170458/16044/2212/8.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των τοιχοποιιών των όψεων του κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 38 και Πετράκη 13 στην περιοχή του παλαιού Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας, στο Δή΅ο Αθηναίων του Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Το΅έα, Περιφερείας Αττικής, φερόμενης συνιδιοκτησίας Ανδρέα και Ιωάννη Καούση.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/257058/23017/3203/8.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος, προγενέστερου των τελευταίων εκατό ετών, στον οικισμό Βιζάρι, Δημοτικής Ενότητας Κουρητών του Δήμου Αμαρίου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Παντελάκη.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/335143/30183/4240/30.11.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στον οικισμό Ψιλιθρίας Ερίσου, στο Δήμο Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Jemma Marsh, κατοίκου Devon Αγγλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/311407/27888/3944/8.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του περιπτέρου αναμονής (στάση λεωφορείων), στη θέση Βίγλα του Δήμου Πωγωνίου, του Νο΅ού Ιωαννίνων, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, έργου του αρχιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη.

Στο ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/29.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/309274/27724/3920/6.11.2015 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου των πρώην Φυλακών Ωρωπού, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (παραχώρηση στο Δ. Δ. Σκάλας Ωρωπού) στο Δήμο Ωρωπού, Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ43/369255/217823/18181/4997/23.12.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου των σπηλαίων «Καταρράκτες» και «Νυχτερίδων», στην περιοχή «Καταρράκτες», Δ.Κ. Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 120/Β/28.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/86254/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαΐας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.2/86335/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
- Απόφ.2/81802/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις κατολισθήσεις του χειμώνα 2011 σε περιοχές της Π.Ε Καρδίτσας.

Στο ΦΕΚ 122/Β/28.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/86258/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 14ης Νοεμβρίου 2013 στη Νήσο Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.2/50829/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 στο Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.2/69228/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σεεπιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 22ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.2/70420/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2011, σε περιοχές της Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.2/45820/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τιςΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 9ης Μαρτίου2013 στη Δ.Κ. Παγώνδου της Δ.Ε Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου, της Π.Ε Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 123/Β/28.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/86333/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουνσε επιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 25ης και 26ηςΦεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας.
- Απόφ.2/86242/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουνσε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 6ης Φεβρουαρίου 2012, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
- Απόφ.2/43770/00250/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουνσε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου2012 και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας.
- Απόφ.2/71611/00250/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 25ης Φεβρουαρίουκαι 4ης Μαρτίου 2013, σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας.
- Απόφ.2/45822/00250/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες α) του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ρόδου και στη Νήσο Ψέριμο της Π.Ε. Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, β) του Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αργους - Μυκηνών της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) του Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Κισσάμου της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 124/Β/28.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/5030/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουνσε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 5ης και 6ης Φεβρουαρίου 2012, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
- Απόφ.2/86248/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013, σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/28.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4299/7.1.2016 Διόρθωση των πινακίδων Π.1, Π.2 και Π.3 που συνοδεύουν την απόφαση έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ Λάμπης (ΦΕΚ161/ΑΑΠ/08.05.2012).
- Απόφ.837/11.1.2016 Καθορισμός χρήσης ξενοδοχείου στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως 27 και Πατρώου 9-11 στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.
- Απόφ.837/11.1.2016 Καθορισμός χρήσης ξενοδοχείου στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 30-32 στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 100/Β/27.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180638/18.1.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Επέκταση Κρυογενικών Δραστηριοτήτων για την αύξηση του ρυθμού Αεριοποίησης» (έργο 2ης αναβάθμισης του Σταθμού) στη νήσο Ρεβυθούσα στο Δήμο Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 107/Β/27.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5918-2015/38/11.1.2016/10.12.2015 Έγκριση του Κανονισμού αναθέσεως και εκτελέσεως προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 5/Δ/27.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.52189/31.12.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Πύρνας που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 6/Δ/27.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.411/2637/12.1.2016 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» του Δήμου Σκιάθου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/27.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/346554/204215/9848/2909/13.1.2016 Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και των μεμονωμένων κηρυγμένων μνημείων των Φθιωτίδων Θηβών - Νέας Αγχιάλου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 68/Β/22.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2665/17/Φ113/12.1.2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983 14-8-2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου».

Στο ΦΕΚ 69/Β/22.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170766/19.1.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 51354/2641/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1909), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ «για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις».

>>>   >>>>

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 48/Β/20.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1009/18.1.2016 Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.

Στο ΦΕΚ 55/Β/20.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./18.1.2016 Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με τις υπ αριθμ. 243/7.11.2013 (Β΄ 2883/14.11.2013), 244/19.11.2013 (Β΄ 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β΄ 571/7.3.2014) και 253/21.7.2014 (Β΄ 2001/22.7.2014) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), καθώς και αναφορικά με τα ακίνητα κυριότητας της υπό εκκαθάριση δημόσιας επιχείρησης «ΔΕΠΟΣ» που περιήλθαν στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ δυνάμει του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014).

>>>   >>>>

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 32/Β/18.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.119/13.1.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/1/2016.

Στο ΦΕΚ 37/Β/18.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.59734/2362/13.1.2016 Καθορισμός ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού.

Στο ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/18.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.19554/28.12.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας με αλλαγή χρήσης στο Ο. Τ. Γ 207 από Χώρο Κ.Α.Π.Η. - Μουσείο Φ. Ιστορίας σε Κέντρο Τουριστικής Προβολής - Παιδικό Σταθμό - Κ. Ε. Π. και παράλληλα αλλαγή στα όρια του τετραγώνου.
- Απόφ.165401/15/17.12.2015 Αρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε τμήμα του Ο.Τ 2496 της ΠΕ 13 - «Αγριλέζα» του Δήμου Αχαρνών, σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθ. 16404/2009 Απόφαση του 28ου Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδιοκτησίας των Αικατερίνης και Χαραλάμπους Τουρουνίδη.

Στο ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/18.1.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ10/327224/193099/16105/4511/23.12.2015 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της θέσης «Προφήτης Ηλίας» Τ.Δ. Πετροχωρίου, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας.
- Απόφ.52188/31.12.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Αίγινας του Δήμου Αίγινας (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 1/Δ/15.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35175/15/7.1.2016 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση Κάριανης της Δ.Ε. Ορφανού, Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 15/Β/12.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17/5.1.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 5/1/2016.

>>>   >>>>

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 6/Β/8.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.201/14.2.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3/Β/7.1.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1003/5.1.2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου».

>>>   >>>>

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2905/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ 1279/29.12.2015 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015.
- Απόφ.Πολ. 1277/29.12.2015 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015.

Στο ΦΕΚ 2927/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23720/17.12.2015 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο ΦΕΚ 2932/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1270/23.12.2015 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 2933/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005.

Στο ΦΕΚ 2941/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Π/112/214196/30.12.2015 «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» Για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Στο ΦΕΚ 2961/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α2γ/Γ.Π/97267/15.12.2015 Τροποποίηση των αριθ΅. Α2γ/Γ.Π οικ. 26519/6-4-2015 (ΦΕΚ 736 Β΄) και Α2γ/Γ.Ποικ.47112/23-6-2015 (ΦΕΚ 1342 Β΄) υπουργικών αποφάσεων.

Στο ΦΕΚ 2982/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5761/Α335/24.12.2015 Χαρακτηρισμός της Ιεράς Μονής Μακελαριάς, στην περιοχή Λαπαναγοί του Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, ως δυσπρόσιτη, με δυσχέρεια στην πρόσβαση των μηχανικών μέσων και στη μεταφορά των υλικών για την επισκευή της μετά τον σεισμό του 2008 που έπληξε την περιοχή.

Στο ΦΕΚ 2984/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81540/1445/Φ.4.2./28.12.2015 Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων. 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου. 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.).

Στο ΦΕΚ 2985/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΠΠ 3905/30.12.2015 Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήριαυγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ1980/Β/2010).

Στο ΦΕΚ 2989/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/5591/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 22ης Αυγούστου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.2/45807/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
- Απόφ.2/6607/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.2/5562/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, κατόπιν τροποποίησης - συμπλήρωσης της αριθμ. οικ. 986/Α325/2014 ΦΕΚ 257/Β΄/2014 απόφασης, που αφορά το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.2/56365/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, κατόπιν συμπληρωματικής οριοθέτησης, που αφορά στο σεισμό της 18ης και 22ας Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Φωκίδος - Αιτωλοακαρνανίας.
- Απόφ.2/5558/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- Απόφ.2/6578/0025/24.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από το σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 3002/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

Στο ΦΕΚ 3004/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΠΕΑ/Γ/185497/21.12.2015 Έγκριση έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος.

Στο ΦΕΚ 3017/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81526/11940/24.12.2015 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

Στο ΦΕΚ 3023/Β/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΠΕΑ/Γ/185496/21.12.2015 Έγκριση του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσηςστην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2020, της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).

Στο ΦΕΚ 452/Δ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.88126/6704/14.12.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Παραλία Μπούκας» της Δ.Κ. Μπούκας του Δήμου Αμφιλοχίας Π. Ε. Αιτωλ/νίας.

Στο ΦΕΚ 453/Δ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.95553/51409/24.12.2015 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 455/Δ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.86966/Φ.1/7/8.12.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Τράχωνας» της ΔΕ Μαστιχοχωρίων του Δ. Χίου στο πλαίσιο της Πράξης «Επεμβάσεις σε χειμάρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012.

Στο ΦΕΚ 456/Δ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.145571/140/24.11.2015 Τροποποίηση (Επέκταση) Λατομικής Περιοχής.

Στο ΦΕΚ 463/Δ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.91881/24.12.2015 Ίδρυση Θαλάσσιου Καταφυγίου ’γριας Ζωής (ΚΑΖ) στηνθαλάσσια ζώνη πέριξ της νήσου Γυάρου, Περιφερειακής Ενότητας Σύρου.

Στο ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/31.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.472731/9555/9.12.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Διοίκησης στο Ο.Τ. Γ342, που περικλείεται από τις οδούς Ευσ. Στουγιαννάκη, Ηρώων Μεσοβονίου, Μεν. Γκράτσιου και Κηφισίας, στην περιοχή Κηφισιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση των αριθμ. 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.49293/16.12.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης) μεταξύ των Ο.Τ. Γ263 και Γ265 περιοχής Ανω Σταυρού με άρση απαλλοτρίωσης, κατάργηση και επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/311423/27889/3945/1237/8.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος, στον οικισμό Φριλιγκιάνικα του Δήμου Κυθήρων,Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, φερομένης ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Μιχαλακάκη.

Στο ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/31.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49862/16.12.2015 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό «Παραλία Μιλάτου» της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου).

Στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/31.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/343880/30984/4343/23.12.2015 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού της ’νω Κερασιάς, του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο Πήλιο, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.Φ6763/6154/17.12.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 σε τμήμα του οικισμού "Βουνό", Δήμου Κυθήρων, Ν. Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/343913/30990/4346/23.12.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου που στεγάζει το 8° Λ.Υ.Π. εντός του «Στρατοπέδου Βελισσαρίου», στο Δήμο Ιωαννιτών, στο Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Ταμείου Εθνικής Αμύνης).
- Απόφ.9020/2.12.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Σταθμού «Ευκλείδης» ΜΕΤΡΟ - στο ΟΤ μεταξύ των οδών Κατσιμίδη - πλατείας Μιλήτου - Ασκληπιού - πεζόδρ. Ομήρου - Παπαναστασίου, για τον καθορισμό χώρου Αττικού Μετρό.

Στο ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/31.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.153504/56874/29.12.2015 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 405 του Ρ.Σ. Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 43/2014 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
- Απόφ.160878/59686/29.12.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας στην περιοχή αναθεώρησης σε οικοδομικό τετράγωνο χωρίς αρίθμηση πουπροβλέπεται ως Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου (Κτίριο Μπασουράκου).
- Απόφ.19049/21.12.2015 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1321 της συνοικίας Αγίων Αναργύρων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθ. 252/ 2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής.
- Απόφ.19319/18.12.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Αλμυρού στα Ο.Τ. εκατέρωθεν της οδού Πλαταιών.

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 183/Α/30.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Υ.Σ. 51/30.12.2015 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Στο ΦΕΚ 184/Α/30.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Ν.Π./30-12-2015/30.12.2015 Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής ’μυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»

Στο ΦΕΚ 2899/Β/30.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.82524/15/29.12.2015 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στιςζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας.

Στο ΦΕΚ 441/Δ/30.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49861/22.12.2015 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Ποδαρέ», στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κεραμέ της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου (ν. Ρεθύμνης).

Στο ΦΕΚ 445/Δ/30.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.70933/2298/2.10.2015 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αριθ. 7182/475/25-2-2008 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168Δ΄/ 15-4-2008), λόγω πλάνης για την πραγματική κατάσταση έκτασης, εμβαδού 42.131,07 τ.μ. στη θέση «Γερακίτης», Τ.Κ. Δαφνίου, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/30.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.49296/16.12.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) στο Ο.Τ. 635.
- Απόφ.49292/22.12.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αίγινας (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/29.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.460934/9278/3.12.2015 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το χώρο σχολείου στο Ο.Τ.Γ358 μεταξύ των οδών Βιταλιάνο Ποζέλλι - Χρ. Τσιγκιρίδη - Ρούλας Παπαδημητρίου - Αν. Πεζοδρόμου στην περιοχή Ν. Ελβετίας / Κηφισιάς Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.188719/10.11.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης με το χαρακτηρισμό οικοπέδου σε χώρο Κ.Φ. - Νηπιαγωγείο.

>>>   >>>>

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.134453/23.12.2015 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄).

Στο ΦΕΚ 2860/Β/28.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.133391/6590/10.12.2015 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, που εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014.
- Απόφ.133389/6588/10.12.2015 Καθορισμός του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, που εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014.

>>>   >>>>

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 181/Α/24.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4356/24.12.2015 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 182/Α/24.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- ΠΝΠ.24-12-2015/24.12.2015 «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» .

Στο ΦΕΚ 2844/Β/24.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2828/Β/23.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.133384/6587/10.12.2015 Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών.

Στο ΦΕΚ 2832/Β/23.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/185028/15.12.2015 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του N. 3468/2006.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2801/Β/22.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30/003/000/4638/16.12.2015 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.

Στο ΦΕΚ 2811/Β/22.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5454/Α321/10.12.2015 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 2815/Β/22.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.465/2015/1.12.2015 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2016.

Στο ΦΕΚ 436/Δ/22.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3639/205693/26.11.2015 Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά από Εθνική οδό Βόλου - Αθηνών μέχρι τη Θάλασσα, του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
- Απόφ.2985/170954/1.12.2015 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Κερασιώτικο, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, στην θέση χωροθέτησης του ΜΥΗΣ Κερασιάς.

Στο ΦΕΚ 437/Δ/22.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4011/17.11.2015 Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2927/2057/09-12-2003 (ΦΕΚ 1432/ Δ΄/31-12-2003) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Φονέ», Δ.Ε. Κρυονερίδας Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων.

Στο ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/22.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.202542/23.11.2015 Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τσίρμπα Αρετής με κ.α. 17.43.53, στο Ο.Τ. Γ1181 της Π.Ε. Νεάπολη Δήμου Αχαρνών.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/340912/200920/9683/2829/2.12.2015 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του λόφου Επισκοπής ’νω Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/22.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/335241/197653/9537/2806/30.11.2015 Κήρυξη - Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στο «Ρέμα του Σωφρόνη», τ.κ. Χρυσάφων, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.Φ24/5961 /3.12.2015 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για άρσηαπαλλοτρίωσης στο ο.τ. 481 του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Στο ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/22.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.116640/4061/26.11.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (δημοτικής οδού) μεταξύ των Ο.Τ.-51 και 56 σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) Πλατεία και Πεζόδρομο.
- Απόφ.6590/27.11.2015 Ανταλλαγή εκτάσεων αγροκτήματος Καλής Βρύσης του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Δράμας τμήμα χειμάρρου Βαθυτόπου - 3Θέσεις στον ποταμό Αγγίτη».
- Απόφ.116661/4062/23.11.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, περιοχή Βρυσούλας - Μπονίλα, ειδικότερα εντός των Ο.Τ. - 365 και 366, επί της οδού Πλουτάρχου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2791/Β/21.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87282/8.12.2015 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

Στο ΦΕΚ 422/Δ/21.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71752/3822/23.11.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα πλαίσια του έργου: «Οριοθέτηση ρέματος στον Δήμο Πάργας» (Ρέμα Τούση) στη Δ.Κ. Πάργας, Δ.Ε. Πάργας, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 434/Δ/21.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.167990/11862/14.12.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην θέση «Σελιανίτικα» της Τ.Κ. Σελιανίτικων του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 435/Δ/21.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.167988/11861/14.12.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «’βυθος» της Τ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.
- Απόφ.167985/11859/14.12.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «ΛΑΜΠΙΡΙ» Τ.Κ. Ζήρειας του Δ. Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/21.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.74489/2079/25.11.2015 Αναγνώριση της οδού σύνδεσης του οικισμού Αναργύρων Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων με την 13η Επαρχιακή οδό ως μοναδική δημοτική.
- Απόφ.220379/16.11.2015 Αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σε τμήμα του Ο.Τ. 38 (περ. 81).

Στο ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/21.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/25.11.2015 Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού ’γιος Γερμανός, του Δήμου Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ως παραδοσιακού και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης.
- Απόφ.71886/2198/4.12.2015 Τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 206 του ρυμοτομικού σχεδίου Αρτας Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας ’ρτας.

Στο ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/21.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/335125/30181/4239/1313/30.11.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας αδελφών Ιωάννου (κληρονόμων Θρασύβουλου Αλεπουδέλλη) επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 83 στην περιοχή «Σουράδα» της Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου.
- Απόφ.217089/27.11.2015 Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία Μυλωνά Λάμπρου, στο Ο.Τ. 300 της περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση με την αρ. 4060/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/21.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/5776/4.12.2015 Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 178/Α/18.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4355/18.12.2015 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2768/Β/18.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2117/18.12.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/12/2015.

Στο ΦΕΚ 2774/Β/18.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5364/Δ/Β11 /4.12.2015 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων γιατη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, πουέχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2744/Β/17.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3124.12/43981/2015/7.12.2015 Ορισμός οργάνων, αποφαινόμενων και γνωμοδοτικών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, αρμόδιων για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών για θέματα κτιριακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο ΦΕΚ 419/Δ/17.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.164118/11535/9.12.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΥΝΤΑ» Τ.Κ. Βαθέως Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4354/16.12.2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Στο ΦΕΚ 2722/Β/16.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.0004169 ΕΞ 2015 /15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.
- Απόφ.0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Στο ΦΕΚ 2723/Β/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.130377/15.12.2015 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2725/Β/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31637/7.12.2015 Έγκριση τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 2733/Β/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΦΑ1/59683/3936/8.12.2015 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.

Στο ΦΕΚ 2737/Β/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25760/11.12.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 16597/2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β΄ 2156), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2740/Β/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54/15.12.2015/15.12.2015 Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

Στο ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21794/3.12.2015 Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «Killada Hills» στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος Περιφέρειας Πελοποννήσου.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 174/Α/15.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- ΠΥΣ-49/15.12.2015 Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25

Στο ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51373/4684/25.11.2015 Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Στο ΦΕΚ 2707/Β/15.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.52387/10.12.2015 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στον Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.159565/16251/9.12.2015 Τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.

Στο ΦΕΚ 2713/Β/15.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.177717/1.12.2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Μετρητικός Σταθμός ΔΕΗ Μεγαλόπολης (U-7320)» στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 418/Δ/15.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.155936/3878/18.11.2015 Κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/15.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.50138/19.11.2015 Καθορισμός χρήσης ξενοδοχείου στο κτίριο επί των οδών Ερμού 121 και Αστυγγος στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.
- Απόφ.50139/19.11.2015 Καθορισμός χρήσης ξενοδοχείου στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 95 στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.

Στο ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/15.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.50140/19.11.2015 Καθορισμός χρήσης ξενοδοχείου στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κηρυκείου 6 και Μητροπόλεως 65 στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.
- Απόφ.77792/1467 Χ142/15, Χ519/13/23.11.2015 Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών, δια αναδιατάξεως της ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 1781 στη περιοχή Μποζαΐτικα (Προάστειο) του Δήμου Πατρέων, λόγω οριοθέτησης του υδατορέματος Θολοπόταμου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 413/Δ/14.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3901/17.11.2015 Καθορισμός χρήσης γης, στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α τμήμα από το υπ' αριθ. 900 αγροτεμάχιο Αναδασμού έτους 1973, εμβαδού 5.820,39 τ.μ., αγροκτήματος Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 416/Δ/14.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.86876/2270/4.11.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος «Αυλός» νότια του οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/14.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2800/26.10.1988 Τροποποίηση της 3142/86 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας που αφορά τον καθορισμό ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ της Κοιν. Κυριακίου του Ν. Βοιωτίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/298300/26867/3768/30.11.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου στην περιοχή «Σουράδα» στην πόλη της Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, Π.Ε Λέσβου, Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου κτηρίου μαζί με τμήμα του περιβάλλοντος χώρου και το μανδρότοιχο, φερόμενης ιδιοκτησίας Δέσποινας Πίτσιου και Φωτεινής Νίκου.
- Απόφ.31124/1417/30.11.2015 Καθορισμός χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων σε οδούς, εκτός κατοικημένων περιοχών και σε ιδιαίτερους χώρους της Δυτικής Μακεδονίας κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/ Α/8-10-2001), όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 172/Α/11.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Υ.Σ. 48/11.12.2015 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.

Στο ΦΕΚ 2695/Β/11.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2066/11.12.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/12/2015.
- Απόφ.2070/11.12.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/12/2015.

Στο ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/11.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.52006/30.11.2015 ’ρση χαρακτηρισμού διατηρητέου κτιρίου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο και τα εντός αυτού διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται επί των οδών Καλογήρου Σαμουήλ 13, Καλογήρου Σαμουήλ 11, Ψαρομηλίγκου 12 στην περιοχή του Ψυρρή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2667/Β/10.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14997/16.11.2015 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας.

Στο ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/10.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/300048/26992/3789/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων: 1) του κελύφους του επιβατικού σταθμού, χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες (τα μεταλλικά στέγαστρα στις όψεις, τον εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα και την εφαπτόμενη ισόγεια αποθήκη, 2) της περιμετρικής τοιχοποιίας του μηχανοστασίου, 3) του κελύφους του υδατόπυργου, χωρίς το μεταγενέστερο μεταλλικό στέγαστρο, 4) του κελύφους της αποθήκης του μηχανοστασίου χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις και 5) της περιστροφικής πλάκας των μηχανών του σιδηροδρομικού σταθμού Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε.
- Απόφ.105116/3592/5.11.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 74 και 76 της Τοπικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2647/Β/9.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3122.1-Τ29/41929/15/30.11.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών στο Λιμένα Ανάφης» στη Νήσο Ανάφη.
- Απόφ.3122.1-Τ54/41941/15/30.11.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου έμπροσθεν λιμένα Σκάλας Πάτμου».

Στο ΦΕΚ 2655/Β/9.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/344762/203211/16908/4712 /4.12.2015 Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Στο ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/9.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46046/27.10.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο και στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 19 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2638/Β/8.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.144929/11938/27.11.2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη» σε θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας.

Στο ΦΕΚ 2639/Β/8.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6901/26.11.2015 Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις.

Στο ΦΕΚ 2640/Β/8.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.122711/1231/30.11.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.
- Απόφ.76575/41836/30.11.2015 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2627/Β/7.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5102/Α335/19.11.2015 Χαρακτηρισμός οικισμού «Κουτσογιαναίικα» της Τ.Κ. Γάβρου τηςΔ.Ε. Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ως δυσπρόσιτη περιοχή, που παρουσιάζει δυσχέρειες στην πρόσβαση των μηχανικών μέσων και στην μεταφορά των υλικών για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων, τα οποία επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ./3261/Α335/19.11.2015 Χαρακτηρισμός των Τ.Κ. ’ρδοσης, Ελάφου και Μπεστιά της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου και Αγίου Νικολάου, Ζωτικού και Παρδαλίτσας της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως δυσπρόσιτων περιοχών, που παρουσιάζουν δυσχέρειες στην πρόσβαση των μηχανικών μέσων και στη μεταφορά των υλικών για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων, τα οποία επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.

Στο ΦΕΚ 2628/Β/7.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4537/23.11.2015 Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού».

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4351/4.12.2015 Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2612/Β/4.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4974/2428/4.11.2015/13.10.2015 Έγκριση κανονισμού διαδικασίας και εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 2623/Β/4.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.92938/3.12.2015 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87646/ 16-11-2015, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.οικ.: 92940/3.12.2015 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87644/ 16-11-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 405/Δ/3.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1563/17.11.2015 Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2590/Β/2.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ32/38809/2015/18.11.2015 Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.

>>>   >>>>

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2585/Β/1.12.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/27255/20.11.2015 Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Σοφάδων.
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/15/29708/20.11.2015 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Κω.

Στο ΦΕΚ 2587/Β/1.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.45/27.11.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 402/Δ/1.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3608/23.10.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος βόρεια των εγκαταστάσεων της εταιρείας Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. στον Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 403/Δ/1.12.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78003/Φ.1/6/9.11.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Φανοπύργων» της ΤΚ Καλαμωτής της ΔΕ Μαστιχοχωρίων του Δ. Χίου στο πλαίσιο της πράξης «Επεμβάσεις σε χείμαρρους πληγεισών περιοχών Νοτιοδυτικής Χίου από πυρκαγιές του 2012».

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 161/Α/30.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.N.4350/30.11.2015 Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α΄ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβολών, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α΄ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α΄ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α΄ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»» (Α΄ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α΄ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 102), ι) της από 10 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α΄ 108), ια) της από 25 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013» (Α΄ 119) και ιβ) της από 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 127) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2578/Β/30.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΝΣγ/70989/Φ.Ν439.4/19.11.2015 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.
- Απόφ.ΔΝΣγ/70990/Φ.2.2.1/19.11.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 2579/Β/30.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2564/Β/27.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/14/30873/20.11.2015 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 947 Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 2570/Β/27.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23948/20.11.2015 Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων καιδιαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Στο ΦΕΚ 2571/Β/27.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.50206/19.11.2015 Αναστολή της αριθμ. 2711 / 20-1-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης - τήρησης του κεντρικού τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας» (Β΄ 149).
- Απόφ.1912/19.11.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/11/2015.

Στο ΦΕΚ 400/Δ/27.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.120546/9703/24.7.2015 Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση ΛΟΥΤΡΟΛΙΜΝΗ»Τ.Κ. ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/27.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46856/1455/24.9.2015 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/259859/23367/3274/30.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Τεμένους Ali Hilmi Pasha στην πόλη της Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου.
- Απόφ.2779/156798/2.11.2015 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 398/Δ/26.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3463/6.11.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών κεντρικού ρέματος οικισμού Χορτοκοπίου του Δήμου Παγγαίου στην Π.Ε. Καβάλας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2542/Β/25.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α3γ/86222/11.11.2015 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία.

Στο ΦΕΚ 2550/Β/25.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5101/A321 /19.11.2015 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από α) την πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, β) την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, γ) τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δ) τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες ’ρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, ε) τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, στ) τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2014, της 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2014, της 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ζ) τις πλημμύρες της 6ης Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η) τις πλημμύρες της 21ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θ) τις πλημμύρες της 24ης, 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ι) τις πλημμύρες του Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 394/Δ/25.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.295765/5315/4.11.2015 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων του νομού Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 397/Δ/25.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80494/17.11.2015 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μυρσιτζίκι», κοινότητα Αγίας Παρασκευής, Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/25.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46044/27.10.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Παύλου αρ. 121 στην περιοχή Καστέλα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/25.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46042/27.10.2015 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 45 - Θράκης - Αθηνών στο ΟΤ 272 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χανίων Ν. Χανίων).
- Απόφ.4206/23.10.2015 Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης στην επαρχιακή οδό Ηράκλειο - Τυλίσσου για το τμήμα της οδού επί της οποίας έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία των Εμμανουήλ και Ραφαήλ Τσαχάκη και Χριστίνας Σγουράκη, εντός της Τοπικής Κοινότητας Τυλίσσου, Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου, Δήμου Μαλεβιζίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2530/Β/24.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1251/12.11.2015 Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου

Στο ΦΕΚ 2532/Β/24.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΔΚ/35181/11.11.2015 Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Στο ΦΕΚ 2535/Β/24.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.114341/ΔΒΠ 1501 /9.11.2015 Ανασύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/24.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57946/2450/13.11.2015 Αναγνώριση τμήματος αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του ΄23, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2524/Β/23.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22382/30.10.2015 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Μαρίνας Αγίου Κοσμά Αττικής.

Στο ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/23.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.79449/16.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 41187/16-6-2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) οριζόμενο πλέον με το Ν. 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, νήσου Δονούσας Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/14-8-2015, λόγω α) απαλοιφής στο κείμενο κάθε αναφοράς σε Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και β) απαλοιφής παρ. 4 άρθρου 9 στην παραπάνω απόφαση.

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 152/Α/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4346/20.11.2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2508/Β/20.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.131753/3310/6.11.2015 Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
- Απόφ.3122.01-Τ03A/35435/15/6.11.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή φθορών κρηπιδωμάτων Ευβοϊκής Ακτής (από τον παλιό Εμπορευματικό Λιμένα έως ’γιο Νικόλα) και επισκευή κρηπιδωμάτων των δύο βάθρων Παλαιάς Γέφυρας».

Στο ΦΕΚ 2518/Β/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1123/126631/18.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β΄ 942).

Στο ΦΕΚ 388/Δ/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57932/4286/24.7.2015 Περί επανακαθορισμού των ορίων αιγιαλού παραλίας στην περιοχή «Κρυονέρι» τ.δ. Μπόχαλης, Δήμου Ζακυνθίων, Ν. Ζακύνθου.

Στο ΦΕΚ 390/Δ/20.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2968/170037/2.11.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης στο αγροτεμάχιο με αριθμό 289 ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου εντός αναδασμού στην Τ.Κ. Νέου Ικονίου Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας, ως χώρο για την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/20.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46047/27.10.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε ακίνητο διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Γεωργίου Νικολάου 1 και Τατοΐου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/232506/136700/11703/3423/30.10.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγριοκάστρου Αντιπάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2491/Β/19.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4197/17.11.2015 Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο ΦΕΚ 2497/Β/19.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΣ4.1/60964/3095/4.11.2015 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/88/ΕΕ της Ε. Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2473/Β/18.11.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112012/EΥΘΥ 1046/2.11.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ΄αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/18.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/208070/122718/10499/306/30.10.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου χερσαίου και ενάλιου αρχαιολονικού χώρου στη ΒΔ Κύθνο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.22925/6.11.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 9627/22-05-2009 υπουργικής απόφασης παραχώρησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Αγ. Νικολάου του όρμου Αιγίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/259816/23362/3271/16.10.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού Γεωργίου Ζαμπέλη 2, στο Ο.Τ. 169 στο Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής, φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου - Τουσαίν Τελόγλους Τεόλογλου.

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/18.11.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3202/29.9.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 57/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Στυλιανής και Κρίνας Μαντζουράνη, στο Ο.Τ.537Α σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
- Απόφ.46039/27.10.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στον οικισμό «Καλέντζι» της Δημοτικής Ενότητας Καστανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Ν. Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002