Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 2119/Β/22.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6448/122 /Φ2 /29.5.2017 Τροποποίηση της αριθμ. Δ13ε/1764/29-1-2007(Β΄189) απόφασης (διόρθωση σφάλματος Β΄ 619/2007)«α) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργουπριν την 1.1.1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής γιατην εξέταση και εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογητικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω διαδικασίας μέχρι 2.12.2007», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2123/Β/22.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48142/17922 /12.6.2017 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, του Αυτοτελούς Τμήματος Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών, του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στο ΦΕΚ 2131/Β/22.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34817/15.6.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

Στο ΦΕΚ 2140/Β/22.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.177772/924/14.6.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 31822/1542/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1108).

Στο ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/22.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75551/2.6.2017 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για το έργο «Αθλητική Εγκατάσταση - Γήπεδο Ποδοσφαίρου» από την Μάντσου Αναστασία, σε γήπεδο εμβαδού 19.404,51 τ.μ. (αριθμός αγροτεμαχίων 2377, 2378, 2379, 2380) στο αγρόκτημα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με το αρθ.9 του π.δ/τος της 6-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/78).

>>>   >>>>

Τρίτη 20 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 2089/Β/20.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.24738 Φ.701.2 /19.5.2017 Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων.

Στο ΦΕΚ 2106/Β/20.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27656 /9.6.2017 Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα.

Στο ΦΕΚ 157/Δ/20.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.34997/2364 /7.6.2017 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση "ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ" Ο.Τ. 232 του Δήμου Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.
- Απόφ.31612/2150 /7.6.2017 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» Ο.Τ. 456 του Δήμου Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 130/ΑΑΠ/20.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.251992/2015 ΤΡΟΠ. 223 /29.5.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ326 και Γ329 της Π.Ε. 1-2, της περιοχής «Πόρτο Ράφτη», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/200112/128778/5437/1735/30.5.2017 Αναοριοθέτηση και ανακαθορισμός της θεσμο-θετημένης Ζώνης Α' απολύτου προστασίας τουαρχαιολογικού χώρου Ροδινίου, Δήμου Ρόδου,Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 19 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 2082/Β/19.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.157196/3204/7.6.2017 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας τηςπαρ. 11 του άρθρου 47 και του τύπου διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β , τουν. 998/1979, ως ισχύει.

>>>   >>>>

Παρασκευή 16 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 127/ΑΑΠ/16.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.25092/28 /24.5.2017 Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης για το χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. Γ335 της επέκτασης του Δήμου Θέρμης.
- Απόφ.45375/1448 /26.5.2017 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αρταίων στα Ο.Τ. 428 και 162.

Στο ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/16.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.20900 /27.4.2017 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για ποσοστό 45,495%, από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) επί των οδών Ίωνος Δραγούμη αρ. 35, Πάικου, Καποδιστρίου και Βαλαωρίτου, Ο.Τ 144 και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο (ΦΕΚ 734/Δ΄/28.11.1983).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ57/116124/73251/3436/1095/31.5.2017 Κήρυξη-οριοθέτηση σπηλαίου Αντιπάρου ως αρχαιολογικού χώρου, Δήμου Αντιπάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 15 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 2049/Β/15.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/35374/ΔΠΔΑ/2.6.2017 Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση τωνλεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ' αυτούς,σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ236/τ.Α΄/19-12-2016).

Στο ΦΕΚ 2056/Β/15.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47601/17682/8.6.2017 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων, στον Προ-ϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και στους Προϊσταμένους Τμημάτων των ανωτέρω Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Στο ΦΕΚ 2059/Β/15.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1076 /29.5.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22.10.2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.1077/29.5.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 22.10.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 14 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 2014/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΑΕΦΚ/89/Α325/11.5.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης και 31ης Ιουλίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2018/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ. 2049/A321/30.5.2017 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 15ης Οκτωβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Στο ΦΕΚ 2033/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32906/6.6.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

Στο ΦΕΚ 2034/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32950/6.6.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

Στο ΦΕΚ 2035/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33287/7.6.2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής Συμβάσεων παραχώ-ρησης, μίσθωσης, αναμίσθωσης και τροποποίηση μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών, των δημόσιων ιχθυοτροφίων και των λοιπών ιχθυότροφων υδάτων, της περιοχής ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 2042/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/7.6.2017 Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης καιπαρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56).

Στο ΦΕΚ 2044/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27716/1612 /12.6.2017 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 2048/Β/14.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ7οικ.42218/ΦΝ466/12.6.2017 Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016» (Β'1956).

>>>   >>>>

Τρίτη 13 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 2005/Β/13.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 6937/85159 /31.5.2017 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)» στον Προϊστάμενο ή την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικήςκαι στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Υδάτων και Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2029/Β/13.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.715/12.6.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 7/6/2017.

Στο ΦΕΚ 2030/Β/13.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46904/12.6.2017 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη «Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Στο ΦΕΚ 2039/Β/13.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.144/2017 /28.6.2017 Έγκριση Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Απευθείας Αναθέσεις των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών Εκτιμώμενης Αξίας Ίσης ή Κατώτερης των 20.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στο ΦΕΚ 123/ΑΑΠ/13.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19663/19.4.2017 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδί-ου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (Ν. Θεσσαλονίκης).

Στο ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/13.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 42777/1379 /24.5.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Φιλιππιάδας μεταξύ των οδών Τζαβέλλα, προέκταση ΄Αρη Βελουχιώτη και 28ης Οκτωβρίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 12 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1992/Β/12.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3491/31.5.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β_ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης καιαπόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπε-ται στο Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Παρασκευή 9 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 82/Α/9.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51/2.6.2017 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) "για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ('κανονισμός ΙΜΙ', ΕΕ L 316, σ. 1)"και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

Στο ΦΕΚ 1980/Β/9.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ. 37835/ΦΝ 466 /6.4.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ. 37834 /ΦΝ 466 /6.4.2017 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 1983/Β/9.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000868ΕΞ2017/Χ.Π. 914/1.6.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων απότον ανεμοστρόβιλο της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας τουΔήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000869ΕΞ2017/Χ.Π. 923/1.6.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας .
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000867 ΕΞ 2017/Χ.Π. 924 /1.6.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής .

>>>   >>>>

Πέμπτη 8 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1956/Β/8.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 /5.4.2017 Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466 /22.3.2017 Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 1962/Β/8.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23455/1491/23.5.2017 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων γιαθέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2017.

Στο ΦΕΚ 155/Δ/8.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.117159/26492/18.5.2017 Τροποποίηση ορίων υφιστάμενης λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 7 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 80/Α/7.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4474/7.6.2017 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί«Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636Β΄/12-05-2017) .

Στο ΦΕΚ 1975/Β/7.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27016/6.6.2017 Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) .

Στο ΦΕΚ 1976/Β/7.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27022/6.6.2017 Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241).

Στο ΦΕΚ 1977/Β/7.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27002 /6.6.2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174)» (ΦΕΚ Β΄2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 121/ΑΑΠ/7.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Γ.Γ.Δ.Π. 0008085 ΕΞ 2017/24.5.2017 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Ξενία Σκιάθου» και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων και των συνοδών έργων υποδομής.

>>>   >>>>

Τρίτη 6 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1924/Β/6.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.56902/215/19.5.2017 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Στο ΦΕΚ 1927/Β/6.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ 2017 /24.5.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθ. 20725/Β 979/10-5-2011(Β΄ 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».
- Απόφ.ΠΟΛ. 1074 /19.5.2017 Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν.2523/1997 με το άρθρο 47 του ν.4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 1928/Β/6.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9092/25.5.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ/4333/8-8-2001 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα» (ΦΕΚ 1097 Β΄), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 153/Δ/6.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.04-05-17/4.5.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Σαντονίκη» και των χειμάρρων που βρίσκονται στη θέση «Καραβάκι», στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κουμαριτσίου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων (Ν. Φθιώτιδας).

>>>   >>>>

Παρασκευή 2 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 79/Α/2.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49/19.5.2017 «Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών».

Στο ΦΕΚ 1893/Β/2.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.99666 /18.5.2017 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 1913/Β/2.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5127/57526 /26.5.2017 Καθορισμός αποζημιώσεων των γεωτεχνικών και άλλων ειδικοτήτων υπαλλήλων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 1 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1875/Β/1.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.134698/1735 /18.5.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6302/60/9.1.2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30.01.2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Στο ΦΕΚ 1885/Β/1.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2131.13/1412/2017/5.5.2017 Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίεςσυρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 1921/Β/1.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/30.5.2017 Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6,παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147).

Στο ΦΕΚ 1922/Β/1.6.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42659/22.5.2017 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στo Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/1.6.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.23546 /12.5.2017 Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης καιαδειών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλυμπάκι ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του ΔήμουΕλευσίνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ν. Αττικής).
- Απόφ.8138/26.4.2017 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. Γ 30 του Δήμου Δραπετσώνας (φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Βεντούρη και Αθηνάς Βεντούρη), σε συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις με αρ. 1295/2008 του ΣτΕ καιαρ. 1056/2002 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

>>>   >>>>

Τετάρτη 31 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1891/Β/31.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.60259/226 /30.5.2017 Τροποποίηση άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 137954 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 4515/30-12-2016).

>>>   >>>>

Τρίτη 30 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 78/Α/30.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4473/30.5.2017 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.

Στο ΦΕΚ 1882/Β/30.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.37776/2645/24.5.2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοι-πών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο ΦΕΚ 150/Δ/30.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27770/12.5.2017 Μερική ανάκληση της αριθ. ΓΔ 2328/12-11-1973 (Β΄ 1429) απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων εν τω Νομώ Θεσσαλονίκης» και άρση της ιδιότητας της ως αναδασωτέας για έκταση εμβαδού 3.000,00 τ.μ. στην Δ.Κ. Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Στο ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/30.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29428 /19.5.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Αλυκή» της Τ.Κ. Αγκαιριάς στη θέση «Αλυκή» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 29 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1864/Β/29.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.124608/1625/9.5.2017 Τροποποίηση της 6302/60/9.1.2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Στο ΦΕΚ 1865/Β/29.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 22435/1469 /17.5.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4229/395/2013 (Β' 318) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο».

Στο ΦΕΚ 1866/Β/29.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3520/23.5.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 146/Δ/29.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27523 /10.5.2017 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος άνω κλάδων του υδατορέματος «Αγίας Στυλιανής» στην περιοχή βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Μή-λου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 26 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1798/Β/26.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.176422 /11.5.2017 Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 από-φασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος αυτού "IP 0715+72.695 έως IP 0722+219.876", στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 1810/Β/26.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/976/Α335/16.5.2017 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτης της Τ.Κ. Κουβαλάτων της Δ.Ε. Παλλικής του Δήμου Κεφαλληνίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και της θέσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Κοσμάτου του Νικολάου στην Τ.Κ. Αθέρα της Δ.Ε. Παλλικής του Δήμου Κεφαλληνίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4016/ΠΕ/Α335 /16.5.2017 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτης της θέσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Στυλιανής Γεωργακοπού-λου του Ιωάννη και Βασιλικής Γεωργακοπούλου του Ιωάννη, στην Τ.Κ. Σμέρνας της Δ.Ε. Ζαχάρως του Δήμου Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που επλήγη από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.

Στο ΦΕΚ 1839/Β/26.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ/ 23597/ΦΝ 429/19.5.2017 Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Στο ΦΕΚ 144/Δ/26.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51551 /4.4.2017 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Μέλαινας» Τ.Κ. Πλανητέρου, στην θέση πάνω από το φρεάτιο αναδασμού (θέση Κοριτά) προς τον οικισμό Γιανακλή, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+170, του Δήμου Καλαβρύ-των, Π.Ε. Αχαΐας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 25 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1793/Β/25.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174636/11.5.2017 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 από-φασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», ως προς την επέκταση της ζώνης κατασκευής στο σημείο IP 0002, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στο ΦΕΚ 1799/Β/25.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ24/35500/2017 /17.5.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Μεταλλικής Αποβάθρας Προμαχώνα Πύργου Naillac Ρόδου».

>>>   >>>>

Τετάρτη 24 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1801/Β/24.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ25/οικ.22052/25/15.5.2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με α.π. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016).

>>>   >>>>

Τρίτη 23 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1759/Β/23.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.176423/11.5.2017 Τροποποίηση της οικ. 170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδρια τικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος αυτού «IP 1117+188.263 έως IP 1129+145.694», στο Δήμο Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Στο ΦΕΚ 1780/Β/23.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.521/53656 /16.5.2017 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4282/2014.

Στο ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57654/22.5.2017 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο ΦΕΚ 1782/Β/23.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.156586/2798/19.5.2017 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.

Στο ΦΕΚ 138/Δ/23.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1101/12.4.2017 Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου.

Στο ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/23.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/162859/104519/643/112/5.5.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείων δύο Ηρώων Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περ. Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 22 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1713/Β/22.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27626/11.5.2017 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λήμνου.

Στο ΦΕΚ 1715/Β/22.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΚΓ/ΦΠ000/ΟΔ/ΠΡ1/οικ.2855/20.4.2017 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 και Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων», αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.- Κ.Σ.Σ.Υ).

Στο ΦΕΚ 1749/Β/22.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.176421/11.5.2017 Τροποποίηση της οικ.170377/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», ως προς την επέκταση της ζώνης κατασκευής στο σημείο IP 0230, στο Δήμο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 1763/Β/22.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19779 /18.5.2017 Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία μετάπτωσηςχωρικών δεδομένων της ψηφιακής βάσης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Στο ΦΕΚ 134/Δ/22.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5232/61838/8.5.2017 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Λουτράκι», του Δήμου Σκοπέλου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/22.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.365/7.2.2017 Τροποποίηση σχεδίου διανομής «Σελίμογλου»(ετ. 1930), στα Ο.Τ.6, Ο.Τ.7 και Ο.Τ.10.
- Απόφ.1563/3.5.2017 Αναστολή έκδοσης Αδειών Δόμησης και αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ή επεμβάσεων στα μεμονωμένα ακίνητα εντός του «ιστορικού τόπου» της πόλης της Ελευθερούπολης και της ευρύτερης περιοχής αυτού, για τα οποία έχει κοινοποιηθεί η από 05.05.2016 αιτιολογική έκθεση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (π. Υ.ΜΑ.Θ.).

>>>   >>>>

Παρασκευή 19 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4472/19.5.2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1710/Β/19.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Δ.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ 2016 /4.8.2017 Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και Διαδικασία Διάθεσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
- Απόφ.22993 /10.5.2017 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Απογραφής Αερίων Θερμοκηπίου.

Στο ΦΕΚ 1750/Β/19.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8592/17.5.2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

Στο ΦΕΚ 133/Δ/19.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80257/13.4.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην Θέση «ΑΥΛΑΚΙ - ΦΑΝΑΡΙΩΤΑΤΙΚΑ» του Δ. Παξών Ν. Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 105/ΑΑΠ/19.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/151137/96360/4272/1348/27.4.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49/23-4-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/6-5-2015) με θέμα «Συμπλήρωση της υπ'αρ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/ Α1/Φ18/7375/5006/19-12-2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 73/τ.Δ΄/04-02-2004)"Χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης εντός της Ζώνης Προστασίας Β' του αρχαιολογικού χώρου Νέας Περάμου νομού Καβάλας"».

Στο ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/19.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/71576/7879/1142/3.5.2017 Αναοριοθέτηση του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου του Τ.Δ. Πάργας, Δήμου Πάργας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.55948 /26.4.2017 Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 529 Δήμου Αιγάλεω, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 16045/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
- Απόφ.31007/1002 /24.4.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ978 περιοχής Νέας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1673/Β/18.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ26/21416/769/5.5.2017 Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α. Ε.

Στο ΦΕΚ 1684/Β/18.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1687/10.5.2017 Ορισμός του Δήμου Δράμας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων/Καθηκόντων για την αξιολόγησηκαι επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.
- Απόφ.1686/10.5.2017 Ορισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων/Καθηκόντων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.
- Απόφ.1688/10.5.2017 Ορισμός του Δήμου Καβάλας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων/Καθηκόντων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη - τουριστικός προορισμός αριστείας» του Επιχειρησιακού Προ-γράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 1721/Β/18.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22528/430/17.5.2017 Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Στο ΦΕΚ 1722/Β/18.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/17.5.2017 Καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, του άρθρου 52 του ν. 3982/2011.
- Απόφ.Φ/Α.15/3/οικ.55482/672/17.5.2017 Τροποποίηση της αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012(Β΄ 583) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αί-τησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολο-γητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ 17-6-2011).

Στο ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16228/17.5.2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Στο ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/18.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/98982/60577/3084/1038/24.4.2017 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Δήμου Χανίων (Δημοτικές Ενότητες Νέας Κυδωνιάς και Ακρωτηρίου), στο πλαίσιο του προωθούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/18.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1147/7.4.2017 Έγκριση Μελέτης για το έργο: «Εργασίες Ανάπλασης οικισμού Περιθωρίου» του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.
- Απόφ.1248/66228 /28.4.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, στη εκτός σχεδίου περιοχή «ΒΥΘΟΣ» ή «ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ» της Δ.Κ. Κύμης του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 16 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 69/Α/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43/9.5.2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων (τ. Ανθηδόνος) του Δήμου Χαλκιδέων σε Τοπική Κοινότητα Ανθηδόνα (τ. Λουκίσια).

Στο ΦΕΚ 1641/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23846/24.4.2017 Ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 1644/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.840/24.4.2017 Ορισμός του Δήμου Χίου ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ανάδειξη της ταυτότητας της Χίου ως σύγχρονης πόλης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
- Απόφ.839/24.4.2017 Ορισμός του Δήμου Λέσβου ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 1668/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53346/645/Φ.61/10.5.2017 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), και λοιπών συναφών θεμάτων.

Στο ΦΕΚ 1670/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.607 /11.5.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/5/2017.

Στο ΦΕΚ 1677/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1503/50776 /9.5.2017 Τροποποίηση της με αριθ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1682/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1 /9.5.2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

Στο ΦΕΚ 1687/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.οικ. 35014/9.5.2017 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας.

Στο ΦΕΚ 1688/Β/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.97087/11.5.2017 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-17 (ΦΕΚ39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντι-περιφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-17 (ΦΕΚ 97/τ.Β/2017), οικ. 53499/13-03-17 (ΦΕΚ 804/τ.Β/2017), οικ. 59417/20-03-17 (ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 69629/03-04-17 (ΦΕΚ 1192/τ.Β/2017) όμοιες.

Στο ΦΕΚ 131/Δ/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1144/11.4.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια 1210, 1212 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/16.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1121/59629/28.4.2017 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 15 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1654/Β/15.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7888/8.5.2017 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.

Στο ΦΕΚ 130/Δ/15.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83814 /5.5.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην Θέση «ΤΟΥΜΠΑ-ΦΑΝΑΡΙΩΤΑΤΙΚΑ» του Δ. Παξών Ν. Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 99/ΑΑΠ/15.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/121603/77052/3543/1175/24.4.2017 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Δήμου Χανίων (Δημοτικές Ενότητες Κεραμείων και Θερίσου), στο πλαίσιο του προωθούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/15.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21165/28.4.2017 Ανάκληση του από 30-9-1992 π.δ. «Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 1245/Δ/1-12-1992).
- Απόφ.24-07-2017/24.4.2017 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτόςεγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός ορίων οικισμού εκτός ΓΠΣ Βαρθολομιού και εντός ΖΟΕ Ν.Ηλείας έκταση στη θέση Αγά Λιβάδι Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Παρασκευή 12 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1596/Β/12.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7254/26.4.2017 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 219/08.01.2015 (14 Β') απόφασης της Υπουργού Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 1607/Β/12.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2131.26/2079/2017 /27.4.2017 Δραστηριοποίηση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων στους όρμους της ευρύτερης περιοχής της Παλαιοκαστρίτσας Δ. Ενότητας Παλαιοκαστριτών/ Δ. Κερκύρας.

Στο ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Στο ΦΕΚ 123/Δ/12.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57173/24.3.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΣΚΑΣΜΕΝΑ» Δ.Ε. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/12.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/122950/12033/1600/3.5.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις δι-ατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1β του ν.3028/2002, των κελυφών των κτηρίων 01.1, 03.1-03.6, 04.7,07.1 12α, 13.1_13.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1,18.1,18.2,18.3, 19.1, 19.3, 19.4, 25.1, 25.2, 25.3, 27.1, 27.2, 27α, 28.2, 29.1 και 32.1, των κελυφών των κτηρίων (κατοικιών) 06.8, 09.3, 25.7 του βιομηχανικού συγκροτήματος των βυρσοδεψεί-ων (Ταμπάκικα) και του κτηρίου 08.1-08.3 μαζί με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό in situ, φερόμενης ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, Δήμου Σάμου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/105531/10647/1464/3.5.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Βάσως Τζάνου - Βελετάκη στην Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Λέσβου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1603/Β/11.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5736/30.3.2017 Παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση Παντέλι της νήσου Λέρου.

Στο ΦΕΚ 1625/Β/11.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1722/Α321/8.5.2017 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτο στέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από α) τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, β) τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και γ) την πλημμύρατης 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1575/Β/10.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1412/845 /4.4.2017 Αναθέση και εκτέλεση παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας και των υπαγομένων εις αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 1591/Β/10.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Αριθ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/175577 /27.4.2017 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Δ2/16570/07.09.2005 «Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ Β΄ 1306).

Στο ΦΕΚ 1601/Β/10.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1069/28.4.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμεναπου εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.ΕΜαγνησίας και Σποράδων.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 66/Α/9.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40/28.4.2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς.

>>>   >>>>

Δευτέρα 8 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 65/Α/8.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4470/8.5.2017 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1547/Β/8.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.4.2017 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών απόαυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1549/Β/8.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.239/2017/17.3.2017 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Στο ΦΕΚ 1556/Β/8.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1595/26.4.2017 Ορισμός του «Δήμου Αγρινίου» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020». Ανάθεση Καθηκόντων/ Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου του Επιχειρησι-ακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας 2014 -2020» κατά το Στάδιο Β1 αξιολόγησης πράξεων.
- Απόφ.1593/26.4.2017 Ορισμός του «Δήμου Πατρέων» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020». Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογήτων Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» κατά το Στάδιο Β1 αξιολόγησης πράξεων.

Στο ΦΕΚ 1559/Β/8.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.571/4.5.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 3/5/2017.

Στο ΦΕΚ 120/Δ/8.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1416/30.3.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςτου ρέματος Μεγάλο Ρέμα στη θέση κατασκευής Υδροηλεκτρικού Σταθμού του Δήμου Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 64/Α/5.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39/28.4.2017 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Στο ΦΕΚ 1494/Β/5.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2198/7.4.2017 Ορισμός του Δήμου Χανίων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for Development- RECODE) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.
- Απόφ.2199/7.4.2017 Ορισμός του Δήμου Ηρακλείου ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/5.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΧΣ οικ. 1518 /10.4.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στα Ο.Τ. 497, 497Α και 498.
- Απόφ. ΔΠΧΣ οικ. 1516 /10.4.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στα Ο.Τ. 266 και 267.

>>>   >>>>

Πέμπτη 4 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 63/Α/4.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38/28.4.2017 Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Στο ΦΕΚ 1543/Β/4.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21329/1347 /27.4.2017 Αδειοδότηση Υδατοδρομίου Πάτρας.

Στο ΦΕΚ 1544/Β/4.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21779 /3.5.2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδι-κασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184) όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 3 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 62/Α/3.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4469/3.5.2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1491/Β/3.5.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.155973/999/26.4.2017 Τροποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».
- Απόφ.1195/45928/26.4.2017 Τροποποίηση της με αριθμ. 1791/74062/02-07-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Β΄1468/14-07-2015).

Στο ΦΕΚ 1492/Β/3.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.156157/2343/27.4.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεωνσε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 109/Δ/3.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72311/10.4.2017 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Δαφνίδι» εντός οικισμού Πόρου - Σκάλας - Αννινάτων Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων του Ν. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 110/Δ/3.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71807/10.4.2017 Kαθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στην Θέση «ΤΡΑΧΥΛΟΣ» Συβότων Τ.Κ Ευγύρου Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 112/Δ/3.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4174πε/15.3.2016 Προσδιορισμός χρήσης γης σε γήπεδο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνολικού εμβαδού 1004.54 τμ, στη θέση«ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ - ΚΟΠΑΝΙΣΤΡΕΣ» εκτός των ορίωντου οικισμού Αμπελούζος του Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 114/Δ/3.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23824/24.10.2017 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Βελανιδιά», Δημοτικής Ενότητας Μαραθόκαμπου, Δήμου Σάμου, Ν. Σάμου.

>>>   >>>>

Τρίτη 2 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1449/Β/2.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1972/4.4.2017 Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 1456/Β/2.5.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.60530/12.4.2017 Έγκριση της αριθμ. 168/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 28 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 61/Α/28.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4468/28.4.2017 Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1445/Β/28.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.45231 /20.4.2017 Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240).

Στο ΦΕΚ 1475/Β/28.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17459 /10.4.2017 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 107/Δ/28.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61158/5.4.2017 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Κάτω Ταξιάρχες» του Δ. Ζαχάρως Ν. Ηλείας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 27 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1412/Β/27.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18485/10.4.2017 Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των ΚέντρωνΑνακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1428/Β/27.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΑΕΦΚ/90/Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15ης Οκτωβρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 1447/Β/27.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 951/44337 /21.4.2017 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματι κών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

Στο ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/27.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ54/79367/47346/2614/839/3.4.2017 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου «Γράβα» Γαρδικίου, Δ.Κ. Αγίου Ματθαίου,Π.Ε. Κέρκυρας,Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
- Απόφ.60615/1070 /28.3.2017 Μη έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τ.Δ. Παναιτωλίου Δ. Αγρινίου, στο Ο.Τ.80.
- Απόφ.48084/29.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με χαρακτηρισμό του υπό τα στοιχεία (Γ, Β, Ζ, Ι, Θ, Η, Γ) χώρου σε Υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Αθλοπαιδιές, και των υπό τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και (Θ, Ι, Κ, Λ, Θ) χώρων σε κοινόχρηστο πράσινο στο Ο.Τ. 563α και κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ 563 και 563α».

>>>   >>>>

Τετάρτη 26 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1388/Β/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.253/3/30.3.2017/28.6.2017 Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (B΄ 3225) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγω-γής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθ-μό 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Στο ΦΕΚ 1415/Β/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 12509 /19.4.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».

Στο ΦΕΚ 1418/Β/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.525/24.4.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/4/2017.

Στο ΦΕΚ 1430/Β/26.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.28611/3536/24.4.2017 Τροποποίηση της αριθ. οικ.: 83674/10181/ 02.02.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2017».
- Απόφ.ΓΔΟΑ 189 /24.4.2017 Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων για την κυκλοφορία φορτηγών κατά παράβαση της απόφασης περί περιορισμού κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Στο ΦΕΚ 1431/Β/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66929/Δ3/24.4.2017 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης μεαριθμ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/τ.Β/21-04-2017) «Πρόσκληση υποψηφίων γιαπρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής(Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούνσε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018».

Στο ΦΕΚ 99/Δ/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3651/44263 /28.3.2007 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση «Μάρμαρα» Αετού Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 104/Δ/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.98035/1897/11.4.2014 Χαρακτηρισμός ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων του έργου αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Λυκούριας Δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/26.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50477/759 /30.4.2017 Αναγνώριση της οδού Καπ. Κρόμπα (πρώην Ι.Γραμματικού) ως οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Φλώρινας.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/26.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/71661/7892/1146/4.4.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Αγάλματος της Ελευθερίας με τη βαθμιδωτή κατασκευή και τη στήλη που το φέρει στην πόλη της Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου.
- Απόφ.1411/5.4.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στο Ο.Τ. 161.

Στο ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/26.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2793/7.4.2017 Χαρακτηρισμός του τμήματος (χ.θ.27+700- ως παράκαμψη Αγ. Άννας) της Ε.0.77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδηψός(κατά τμήματα) ως βελτιούμενο ,για την εφαρμογή του άρθρου 1 τουν. 653/1977 (Α΄214).
- Απόφ.54236/663/4.4.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χαλκίδας στο Ο.Τ. 218 (συνοικία Α).
- Απόφ. 60609/1069 /10.4.2017 Μη έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου στα Ο.Τ. 495-495Α.

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/26.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΧΣ οικ. 1517/10.4.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στα Ο.Τ. 473Α και 473Β.
- Απόφ.526680/10661/2016 /4.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομίας του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 209 και 222 της περιοχής Τραυματιούπολης της Δ.Ε. Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τρίτη 25 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 58/Α/25.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.34/10.4.2017 Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιάς του Δήμου Θέρμης σε Δημοτική Κοινότητα Καρδίας.
- Απόφ.33/10.4.2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου του Δήμου Μεγαλόπολης σε Τοπική Κοινότητα Κοτυλίου, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Κωτιλίου σε οικισμό Κοτυλίου.

Στο ΦΕΚ 1371/Β/25.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.251/3/23.3.2017/28.6.2017 Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β΄ 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινω-νίας τυχερών παιγνίων», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Στο ΦΕΚ 1383/Β/25.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.269/2017 /30.3.2017 Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης ΡΑΕ για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata - Σιδηρόκαστρο.

Στο ΦΕΚ 1403/Β/25.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13097/661/13.4.2017 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

>>>   >>>>

Δευτέρα 24 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1340/Β/24.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.558/39122 /5.4.2017 Τροποποίηση της αριθμ. 1332/93570/23-8-2016 (Β΄ 2848) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 1366/Β/24.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.153394/919/12.4.2017 Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/20.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΧΣ οικ. 1297/31.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 452 σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ. Α246/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στην ιδιοκτησία των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/106931/66551/3257/1058 /29.3.2017 Οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Πηγών Κορομηλιάς, Δ.Ε. Αγίας Τριάδας και Δ.Ε. Καστρακίου, Δήμου Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Απόφ. ΔΠΧΣ οικ. 1298/31.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 460Αβ.

Στο ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/20.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53047/5914/894/29.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου «στου φρυδιού τ'ανέφεμα» φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας και Καλλιόπης Κουτλάκη στην περιοχή Φρυ Κάσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53062/5915/895/21.3.2017 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, της γέφυρας «Γαδουρά» η οποία βρίσκεται σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Ρόδου -Λίνδου στη νήσο Ρόδο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.978/51561 /31.3.2017 Τροποποίηση της αριθμ. 1760/ΕΠΑ 293/20-3-1987 απόφασης του Νομάρχη Ευβοίας «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών: α) Μαρμάρι, β) Αγ. Κωνσταντίνος, γ) Λυκόρεμα, και δ) Φηγιάςτου Ν.Ευβοίας» (ΦΕΚ 511/Δ/5-6-1987) όσον αφορά στη διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει ταόρια του οικισμού «Φηγιά» Τ.Κ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/20.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.776/41336/28.3.2017 Διόρθωση σφάλματος της αριθ. πρωτ. 5840/262342/28-12-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 7/Α.Α.Π./2013) περί έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 4081/178275/21-10-2016 απόφαση (ΦΕΚ 265/Α.Α.Π./2016).

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1324/Β/19.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.489/7.4.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 5/4/2017.

Στο ΦΕΚ 1325/Β/19.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1056/7.4.2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 τουν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

Στο ΦΕΚ 96/Δ/19.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72248/4.4.2017 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 45.880,78 τ.μ., λόγω νομικής αιτίας, στη θέση «Ψηλή Ράχη», Τοπικής Κοινότητας Λάμπαινας, Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1296/Β/18.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΑΕΦΚ/5885/Π.Ε./Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 21ης Απριλίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 1299/Β/18.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9026/3389/3.4.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού, Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1304/Β/18.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5842Π.Ε./Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις,από την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου 2016 στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 56/Α/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4467/13.4.2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1279/Β/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3983/Π.Ε./Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως 22ας Ιανουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στο ΦΕΚ 1311/Β/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174505/607 /6.4.2017 Τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 22306/1075/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄920) και των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, VΙ και ΙΧ του άρθρου 30 της υπ' αριθμ. 14122/549/2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄488), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1480/ΕΕ «για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο ΦΕΚ 94/Δ/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1044/24.3.2017 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή "Ζουρίδα" εκτός οικισμού Ατσιπόπουλου Δ.Κ. Ατσιπόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου και Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» (Ενδιαφερόμενη εταιρεία: Ε & Μ Σταυρουλάκης ΑΕΒΚΕ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 12 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1242/Β/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174063/28.3.2017 Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Στο ΦΕΚ 1244/Β/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/ο/1654/22.3.2017 Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών.

Στο ΦΕΚ 1271/Β/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5191πε/Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 5ης Αυγούστου 2015 στη Δ.Κ. Νέου Σκοπού της Δ.Ε. Στρυμώνα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 89/Δ/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18207 /27.3.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση «Νειμποριό» της νήσου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/12.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4046ΠΕ/2017 /24.3.2017 Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Αρμένων Αποκορώνου Χανίων.
- Απόφ.4045/19.1.2017 Αναγνώριση οδού που συνδέει τον οικισμό Μαθές του Δήμου Αποκορώνου με την παλαιά εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου ως κυρίας δημοτικής οδού.

>>>   >>>>

Δευτέρα 10 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1237/Β/10.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ24Α/24494/2017 /31.3.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου - Ακαντιάς, Αγγέλων Κολώνας».

>>>   >>>>

Παρασκευή 7 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1214/Β/7.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19071/24.3.2017 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.

Στο ΦΕΚ 1218/Β/7.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ/oικ.19875 /ΦΝ 393/15.3.2017 Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 6 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1213/Β/6.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2973/29.3.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 5 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1157/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης(Βρεφικών-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών,Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

Στο ΦΕΚ 1158/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000404 ΕΞ 2017/Χ.Π. 440/13.3.2017 Τροποποίηση της υπ_αριθμ.ΓΔΟΠ0000253 ΕΞ2014/Β463/7-3-2014 (Β΄ 661) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης».
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000405 ΕΞ 2017/Χ.Π.441/13.3.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Β2889/11-12-2013 (Β΄3207) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

Στο ΦΕΚ 1201/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1050/30.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων,Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε.Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1203/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23729/489/Φ1 /30.3.2017 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών.

>>>   >>>>

Τρίτη 4 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 46/Α/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4464/4.4.2017 Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου καιάλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 47/Α/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4465/4.4.2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1152/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000469 ΕΞ 2017/Χ.Π.517/23.3.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1155/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/6044/2016/Α325/15.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους ανεμοστρόβιλους του Σεπτεμβρίου 2016 και του Οκτωβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1171/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/26/Α36 /27.3.2017 Συμπλήρωση των με αριθ. Υ.Α.Σ. οικ.987/Α36/07.02.2014 και οικ.8115/Α36/08.10.2014 αποφάσεων που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 1192/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21684/7865 /30.3.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.

Στο ΦΕΚ 85/Δ/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58/26.1.2017 Απόφαση περί μη καθορισμού λατομικών περιοχών στην Π. Ε. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/4.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/398215/36643/5240/1427/30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Κοινοτικού καφενείου της Κεντρικής Πλατείας της Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, Δήμου Βόλου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ 42009/24831/1421/493/13.2.2017 Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Εχίνου, Δ. Ε. Αχινού, Δήμου Στυλίδας, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.5538/28.3.2017 Ανάκληση απόφασης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1133/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15300/27.3.2017 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των 28 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών(ΦΔΠΠ).

Στο ΦΕΚ 1134/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ48/22618/2017/24.3.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του λιμενικού έργου: «Διαμόρφωση Λιμένος Καμάρων νήσου Σίφνου».

Στο ΦΕΚ 1138/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.129/2016/28.3.2017 Απορρυπαντικά και ειδική άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής ή /και συσκευασίας απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού.

Στο ΦΕΚ 1145/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.543/34450/24.3.2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Στο ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/5289π.ε /8.3.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού τμήματος της Επαρχιακής Οδού (24) «Άγιοι Δέκα - Στόλοι - Λούρες - Ασήμι - Σοκαράς - Πραιτώρια» έξω από τον οικισμό Ασημίου, του δήμου Γόρτυνας.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18391/28.3.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Κακάπετρα»της Δ.Κ. Παροικίας στη θέση "Καλογήρου" Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016