Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4343/Β/10.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92066/27.12.2016 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 4345/Β/10.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.249700/27.12.2016 Έγκριση της αριθμ. 502/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοπον νήσου, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 439/Δ/10.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2240/197678/23.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,257 στρ.,στη θέση «Σημαία» Τ.Κ. Αγ.Θωμά Δ.Ε.Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.
- Απόφ.174799/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε= 38.882,89τμ.στη θέση «Βοϊδόλουτσα»,Τ.Κ.Γου βών Δ.Ε. Έλους, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
- Απόφ.182503/23.11.2016 Ανάκληση της υπ' αριθμ. 7010/23-8-1993 (ΦΕΚ τ. Δ΄ 1084/8-9-1993) απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων περί κήρυξης δημόσιας δασικής έκτασης ως αναδασωτέας έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών (6.361,60 τ.μ.), στη θέση «Παλιουριές» περιφέρειας κοινότητας Δολιανών Νομού Ιωαννίνων και άρση της αναδάσωσης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4317/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.63083/5402/27.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.63085/5401 /27.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 4326/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62952/5384/23.12.2016 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),σύμφωνα με το άρθρο3 1 του ν. 4342/2015.

Στο ΦΕΚ 4327/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.179/2016/27.12.2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 4329/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.203027/28.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 432/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17138/215218/8.12.2016 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Στενή Βάλα Δήμου Αλοννήσου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 434/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173401/7.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 1.258,93 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ.Μεσολογγίου, Δ.Ε.Μεσολογγίου, του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Απόφ.87084/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στις θέσεις «Ακρωτήρι» και «Λειβάδια» Παροικίας Δήμου Πάρου Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 435/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173397/7.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 1.964,40 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ. Μεσολογγίου, Δ.Ε Μεσολογγίου,του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Απόφ.87078/16.1.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήρι Βαμβακιάς» Δήμου Πάτμου της Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 437/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2334/208554/5.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δώδεκα τμημάτων (Α,Β,Γ,Δ,Δ1,Δ2,Ε,Ε1,Ε2,Ζ,Ηκαι Θ) εμβαδών 948.965,75 τ.μ, 613.633,42 τ.μ, 4.135.874,12 τ.μ, 3.287.169,87 τ.μ, 82.696,22 τ.μ, 5.028,05 τ.μ., 873.433,35 τ.μ., 75.569,98 τ.μ, 14.482,73 τ.μ, 400.456,34 τ.μ, 98.687,34 τ.μ.,38.814,56τ.μ.) συνολικού εμβαδού 10.574.811,73 τ.μ. στις θέσεις «Μπότεζα, Πλαγιά, Κάστρο, Βέλασμα, Σταματάς και Κοκκίνι» Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 438/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.20171/22.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης μη δημοσίου δάσους ιδιοκτησίας οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών Χωροφυλακής, Μηχανικών και Υπομηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος, εμβαδού 5132,13 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κριαρίτσι» Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
- Απόφ.4521/209693 /12.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 6,539 στρ. στη θέση «Ξουράκι» της περιφέρειας Τ.Κ. Έξαρχου, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4302/Β/5.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81320 + 77909/1.12.2016 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 4309/Β/5.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.248595/21.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 433/Δ/5.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87082/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Αγ. Ανάργυροι» Νάουσας Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 2/Β/4.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/2100/172/8/3/4.1.2017 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 4283/Β/4.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321/27.12.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από ανεμοστρόβιλο.

>>>   >>>>

Τρίτη 3 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4281/Β/3.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.91846/23.12.2016 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 431/Δ/3.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2150/188933/9.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.315,169 στρ., στη θέση «Κότσικας» Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/3.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Μ1296/οικ/8180/8.12.2016 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με Α.Κ.Π. 388, για την Κατασκευή του έργου Μαλιακός - Κλειδί Ημαθίας, στο Τμήμα Ραψάνη - Πλαταμώνα στο Δήμο Αιγάνης, Δ.Ε.Κάτω Ολύμπου, Δ.Τεμπών Λαρίσης περί τη Χ.Θ.5+600 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. (Αρχική κοινή υπουργική απόφαση: 1049935/3131/0010/25-5-1998 (Δ'403).
- Απόφ.393725/7956/22.11.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την αλλαγή χρήσης σε τμήμα του Ο.Τ. Γ139 του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
- Απόφ.167827/28.11.2016 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθ. 9905/2007 απόφαση του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 301, της Π.Ε. ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ, του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ /30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, του κτηρίου στη συμβολή των οδών Μαραθώνος 27 και Γερμανικού, στο Μεταξουργείο, στον Δήμο Αθηναίων,φερομένης ιδιοκτησίας Ευγενίας και Κίμωνα Θεοφανόπουλου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 428/Δ/2.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.175678/11.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 5.805,56 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ.Μεσολογγίου, Δ.Ε.Μεσολογγίου,του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας.
- Απόφ.1339/266/21.11.2016 Ανάκληση της αριθμ.2814/13-6-2012(ΦΕΚτ.Δ΄437/13-7-2012) απόφασης αναδάσωσης Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι.για την έκταση εμβαδού 881,08τ.μ., λόγω πλάνης που βρίσκεται στη θέση «Φινίκια»Τοπικής Κοινότητας Λουρδάτων Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς Δήμου Κεφαλονιάς Π.Ε.Κεφαλληνίας.
- Απόφ.173389/7.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 1.539,95 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ. Μεσολογγίου, Δ.Ε. Μεσολογγίου,του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 429/Δ/2.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14643/25.11.2016 Κήρυξης ως αναδασωτέας καμμένης έκτασης εμβαδού163.387,1 τ.μ.στη θέση Σελούδα περιοχής Αι Γιάννη Δήμου Σφακίων.
- Απόφ.14644/25.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δασικής, εμβαδού 65.433,69 τ.μ στο δημοτικό διαμέρισμα Καλλικράτη, Δήμου Σφακίων,Περιφερειακής Ενότητας Χανίων λόγω πυρκαγιάς.
- Απόφ.24052/2.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δημοσίου δάσους, συνολικού εμβαδού 166.936,42τ.μ. που καταστράφηκε λόγω διαδοχικών πυρκαγιών πουεκδηλώθηκαν,στη δασική θέση «Αετός» Αλίκης-Αμφιθέας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στο ΦΕΚ 430/Δ/2.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.97820/5313 /29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,570 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ.2315/204682/5.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 6,048 στρ. στην θέση «Κρυφόλακα» Τ.Κ. Διονύσου του Δήμου Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας.
- Απόφ.97810/5311/29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,5284 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων-Ν.Περάμου Ν.Αττικής.
- Απόφ.97824/5314/29.11.2016

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 243/Α/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Πράξη 27 της 29-12-2016/29.12.2016 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Στο ΦΕΚ 4250/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1193/22.12.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.λπ.) που έπληξαν την 9.9.2016 τις Τοπικές Κοινότητες α) Στιμάγκας, β) Ελληνοχωρίου, γ) Ταρσινών,δ) Κρηνών, ε) Ευαγγελιστρίας, στ) Πουλίτσας,ζ) Κοκκωνίου, η) Χαλκείου και θ) Σουληναρίου,του Δήμου Βέλου - Βόχας, της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1194/22.12.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών,για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-χαλαζόπτωση) την28 και 29 Νοεμβρίου2016 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 4251/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109290/39629/23.12.2016 Έγκριση της υπ' αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττι-κής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4263/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΟΥ/οικ/1669/Φ-ΣΑ3 /16.12.2016 Έγκριση α) δέσμευσης ποσού 13.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2016ΕΠ08510043 της ΣΑΕΠ0851 για την υλοποίηση της πράξης:«Κατασκευή Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής», β) δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» και γ) ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ενάριθμο Έργο: 2016ΕΠ08510043 της ΣΑ ΕΠ0851.

Στο ΦΕΚ 4269/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.182/2016/23.12.2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016(Α'147),με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/30.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10671/5.12.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπάρα -Αλώνια Μπάρας» και στα Ο.Τ. Γ1368 - Γ1374- Γ1376 - Γ1381 - Γ1383- Γ1398.
- Απόφ.316254/6459 /9.12.2016 Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας στα Ο.Τ. 478 και ΟΤ/ΚΦ 479,σ την ιδιοκτησία φερόμενης ιδιοκτήτριας Αγγελικής Ζεύκα-Δελή μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για παιδικό Σταθμό σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4219/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/18/27368/7.12.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 207, στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων.

Στο ΦΕΚ 4224/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.103793/37804/9.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού.

Στο ΦΕΚ 4225/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5978/Α321/19.12.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι κής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες α) της 22ας και 26ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, β) στις 20 και 21 Μαΐου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και την πλημμύρα γ) στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 4241/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής τουφόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης,ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.

Στο ΦΕΚ 4246/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.715/27.12.2016 Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε υφιστάμενους Ειδικούς Λογαριασμούς για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από Συμβάσεις Παραχώρησης,άνοιγμα νέου Ειδικού Λογαριασμού προς το σκοπό αυτό και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4193/Β/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./29.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζωγράφου, Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4206/Β/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9796/8.12.2016 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ανατολικού Ολύμπου.

Στο ΦΕΚ 4214/Β/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.2016 Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)».

Στο ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/375168/224042/14572/4429/30.11.2016 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και οριο-θέτησης του αρχαιολογικού χώρου Λυριδιανών,Δήμου Κισάμου, Π.Ε.Χανίων,Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4135/Β/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ20Γ/104308/2016 /7.12.2016 Ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων για το έργο:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗ-ΤΗΣ.

Στο ΦΕΚ 4172/Β/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1187/12.12.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις) στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 στο Δήμο Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου.

Στο ΦΕΚ 4173/Β/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ Β1182030 ΕΞ14-12-2016/13.12.2016 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες,προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών.

Στο ΦΕΚ 4175/Β/27.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61491/5301/19.12.2016 Κύρωση τη ςαπόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.61490/5302/19.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4185/Β/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.99146/7001/16/6.12.2016 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης οριστικής παύσης και αποκατάστασης των ενεργών καθώς και την αποκατάσταση των ανενεργών εναπομεινάντων ΧΑΔΑ Περιφέρειας Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4191/Β/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.226/2016 /9.12.2016 Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών.

Στο ΦΕΚ 422/Δ/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.179089/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και ογδόντατριών εκατοστών (433.684,83τ.μ),στην θέση « Νεραΐδα » Τ.Κ Βασιλειάδας της Δ.Ε Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε.Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 423/Δ/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.165083/2.9.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας της Τ.Κ. Καλαμαύκας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 424/Δ/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4188/30.11.2016 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Μαργιέλι, Μαρνέλληδες και Φλαμουριανά, της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Λακωνίων,του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 425/Δ/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.231372/22.11.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ ευρύτερης περιοχής ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ του Δήμου Σητείας.

Στο ΦΕΚ 426/Δ/27.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.179105/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εννέα εκατοστών (38.475,59 τ.μ.), στην θέση «Μονή Αγίων Αναργύρων» Τ.Κ. Μελισσοτόπου της Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς.
- Απόφ.179097/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά τετραγωνικών μέτρων (9.787 τ.μ.), στην θέση «Άγιος Αθανάσιος»Τ.Κ. Βασιλειάδας της Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων Δήμου ΚαστοριάςΠ.Ε. Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 427/Δ/27.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87083/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση Λιμένας Παροικιάς Δήμου Πάρου Νήσου Πάρου,Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/27.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 33168/29691/4341/30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διωρόφου κτηρίου επί της οδού Ταξιαρχών 23 στο Δήμο Τρίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Σταματοπούλου Ηλέκτρας-Ελένης,Κυρκιντάνου-Βαλσαμάκη Χαραλαμπίας και Κυρκιντάνου -Μπούμπαλου Ουρανίας.
- Απόφ.61671/1836/15/16.1.2017 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του ν. 3937/2011, σε τμήματου οικισμού «Κάτω Άσσου», Δημοτικής Ενότητας Άσσου - Λεχαιού του Δήμου Κορινθίων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4447/23.12.2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 4155/Β/23.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.135056 /16.12.2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης,για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011,σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016.

>>>   >>>>

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4151/Β/22.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61489/5303/19.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 238/Α/21.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Πράξη 26 της 20-12-2016 /20.12.2016 Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυ-ριότητα έκτασης 637.806,28τ.μ. από το αγρόκτημα «Ρεύματα-Νεράιδα» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-ση Σερρών, για δημιουργία Χώρου ΥγειονομικήςΤαφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α΄ 124), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 28/24-8-2011 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 184).

Στο ΦΕΚ 4110/Β/21.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23132/5.12.2016 Κατάργηση της υπ_ αριθμ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ' αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Του- ρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.», (Β΄1739).

Στο ΦΕΚ 4116/Β/21.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Y222/20.12.2016 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση».

Στο ΦΕΚ 4117/Β/21.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.136941/15.12.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ B΄ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».
- Απόφ.136940/19.12.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Στο ΦΕΚ 4123/Β/21.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61076/5267 /15.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 421/Δ/21.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.179052/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (45.310,94τ.μ.),στηνθέση «Πετροβούνι» Τ.Κ. Μελισσοτόπου της Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε.Καστοριάς.
- Απόφ.179094/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και πέντε εκατοστών (136.557,05 τ.μ.),στην θέση «Κουλουρίτσα» Τ.Κ. Βασιλειάδας της Δ.Ε.Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε.Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/21.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3782/28.11.2016 Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Νεάπολης-Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/323298/28708/4226/30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτιρίων φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Μονεμβασίας, επί της κεντρικής πλατείας του οικισμού Συκέας Τ.Κ. Συκέας Δ.Ε. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας.

Στο ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/21.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3027/15 /1.11.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Κουρνά Δήμου Γεωργιούπολης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στη θέση «Αηλιάς».
- Απόφ.3981/29.11.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουΝ. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Βασιλειών Δήμου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Μαραθίτης».
- Απόφ.3004/2.10.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 στην περιοχή «Ρέκτας» εκτός σχεδίου οικισμού Κουρνά, Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης, Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων.

Στο ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/21.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.125172/14.11.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφισταμένης του έτους 1923.

>>>   >>>>

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4043/Β/20.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 96765/1006/5.12.2016 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωναμε τις υπ' αριθμ. 1088/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Στο ΦΕΚ 4071/Β/20.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.150751/2713/5.12.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) σύμφωνα με το άρθρο 27 του N. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 4081/Β/20.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 410/2016/3.11.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ υπ' αριθμ.1599/2011

Στο ΦΕΚ 419/Δ/20.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16958/213379/1.12.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Λιμνιώνας, Δ.Ε. Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

Στο ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/20.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3355/28.11.2016 Aναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 στη θέση Τσιφλίκι Ελούντας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 236/Α/19.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4445/19.12.2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού,Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 418/Δ/19.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.179075 /17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντα-κοσίων σαράντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και δεκαέξι εκατοστών (38.549,16 τ.μ.), στη θέση «Μελισσότοπος» Τ.Κ Μελισσοτόπου της Δ.Ε Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π. Ε Καστοριάς.
- Απόφ.20366/29.11.2016 Κήρυξη, ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης, εμβαδού 11.858,50 τ.μ., στη θέση «Αλάν Τεπέ», του Δημοσίου Δάσους Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/19.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/398265/237963/8291/2914/16.1.2017 Αναοριοθέτηση του ενιαίου (χερσαίου και ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Πόλης της Μήλου,του αρχαίου λατομείου οψιανού στη θέση «Νύχια», του Μεσαιωνικού Κάστρου και του οικισμού της Πλάκας Μήλου, Νήσου Μήλου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4023/Β/16.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1753 /8.12.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 7/12/2016.
- Απόφ.1756/8.12.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 7/12/2016.

Στο ΦΕΚ 4045/Β/16.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187703/12.12.2016

Στο ΦΕΚ 4046/Β/16.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187704 /12.12.2016 Τύπος και περιεχόμεν οΣυμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Kατανεμόμενων Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με τη νπαρ.3του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016.

Στο ΦΕΚ 4057/Β/16.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/414930/27692/7696/12.12.2016 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων,Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού καιΑθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 417/Δ/16.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.171245/7.11.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου «Θολόλακκα» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,της Π.Ε.Κοζάνης.

Στο ΦΕΚ 420/Δ/16.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87079/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Ακρωτήρι - Κέφαλος» Μώλου Αρχιλόχου της νήσου Πάρου, του Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 277/ΑΑΠ/16.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.185074/3482 /18.11.2016 Έγκριση τροποποίηση ςρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.315, συνοικίας Γ, Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π. Ε. Εύβοιας, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 100/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/292776/175549/11810/3560/18.11.2016 Αναοριοθέτηση χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου αρχαίας πόλης και νεκρόπολης Αλών, Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Δ.Ε. Μαλεσίνας, Δήμου Λοκρών, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4010/Β/15.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58971/5144/6.12.2016 Κύρωση τηςαπόφασηςέγκρισηςτου Περιφερεια-κού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 414/Δ/15.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.179062/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού εκατόν είκοσι μία χιλιάδων πεντα-κοσίων ενενήντα έξη τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα πέντε εκατοστών (121.596,85τ.μ.),στην θέση «Αγία Κυριακή» Τ.Κ.Βασιλειάδας της Δ.Ε.Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε.Καστοριάς.
- Απόφ. 179056 /17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εκατοστών (69.745,20 τ.μ), στην θέση «Πετροβούνι - Μελισσόρεμα» Τ.ΚΜελισσοτόπου της Δ.Ε. ΑγίωνΑναργύρωνΔήμου Καστοριάς Π.Ε.Καστοριάς.
- Απόφ.179081/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού δέκα πέντε χιλιάδων πενήντα έξη τετραγωνικών μέτρων και δέκα οκτώ εκατοστών (15.056,18τ.μ.),στην θέση «Βελανιδιά» Τ.Κ.Μελισσοτόπου της Δ.Ε.Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς.
- Απόφ.179064/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικήςέκτασης εμβαδού δέκα χιλιάδων οκτακοσίωνείκοσι τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων καιεξήντα ενός εκατοστών (10.824,61 τ.μ.), στηνθέση «Κώστα Ράχη»Τ.Κ. Μελισσοτόπου της Δ.Ε.Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς.
- Απόφ.179071/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εννέα εκατοστών (3.265,49 τ.μ.), στην θέση «Βάρος» Τ.Κ.Μελισσοτόπου της Δ.Ε.Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 416/Δ/15.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10/5859/9.11.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμά-των) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ/Υ που χωροθετείται στη θέση «Κόνιαρη 1 ή (Βαλοκέρατο 1)» της Δ.Ε.Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη (ΧΥΤΑ/Υ4ης ΔΕ Χαλκιδικής).
- Απόφ.10/1682/9.11.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση των Τ.Κ.Πετραλώνων και Τ.Κ.Κρήνης, του Δήμου Ν.Προποντίδας Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/15.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3529/149006/21.11.2016 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

>>>   >>>>

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3985/Β/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.147797/2746 /30.11.2016 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Στο ΦΕΚ 3986/Β/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3736/137702/7.12.2016 Τροποποίηση της αριθμ. 2202/75660/1-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2082 και 2204), καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους και έγκριση διάθεσης και κατανομή των σχετικών πιστώσεων για το έτος 2016.

Στο ΦΕΚ 4007/Β/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429 /5.12.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Στο ΦΕΚ 4008/Β/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23624/9.12.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Στο ΦΕΚ 415/Δ/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4185/30.11.2016 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση «Καμαράκι», εκτός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Γαλατά, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων.

Στο ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/14.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.174522/23.11.2016 Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 665α επί της οδού Λευκωσίας, στη θέση ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Νομισματοκοπείο) του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση των αριθμ. 15108/2007, 8084/2008 και 15569/2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
- Απόφ.172083/21.11.2016 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ιδιοκτησία, επί του Ο.Τ. 1795α, του Δήμου Περιστερίου,μετά από δικαστική απόφαση.

Στο ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 4231/186327/21.11.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνω σης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών, Δήμου Θηβαίων).

Στο ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/14.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/354950/32203/4669/30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ισογείου κτηρίου με τμήμα υπογείου φερόμενης ιδιοκτησίας Giorgio, Cecilia, Marco Piubello στην Τ.Κ.Τσελεντάτα Κεφαλονιάς.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 398220/36646/5242/30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της οικίας του John Craxton στον οικισμό Σούρη Δ.Ε. Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 398209/36640/5238/30.11.2016 Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β και 1γ του Ν. 3028/2002, ως μνημείων: α) της όψης του κτηρίου επί της οδού Ψαρρών 19 και β) των δύο όψεων του κτηρίου επί των οδών Ψαρρών 21 και Φαβιέρου (μη συμπεριλαμβανομένου του δώματος του κτιρίου στησυμβολή των οδών Ψαρρών και Φαβιέρου) στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Συλλόγου με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού»και Ελένης-Αλίκης Καρδάμη και Γεωργίου Καρδάμη αντιστοίχως.

Στο ΦΕΚ 275/ΑΑΠ/14.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3679/207062/30.11.2016 Έγκριση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου.

>>>   >>>>

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 408/Δ/13.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.24238 /19.10.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης με εμβαδόν «διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα τετραγωνικά μέτρα»(Ε=221961 m2) στη θέση «Μπουκλάρι» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής.
- Απόφ.28347/25.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 70.910,59 τ.μ. στην θέση «Απαλό» της Τ.Κ. Πλατανότοπου του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 412/Δ/13.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.28348 /25.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 43.912,50 τ.μ. στην θέση «Κορώνα» της Τ.Κ. Διπόταμου του Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας.
- Απόφ.27939/25.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 12.855,50 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» της Τ.Κ. Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.
- Απόφ. 28346 /25.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 49.013,00 τ.μ. στην θέση «Σταυρός» της Τ.Κ.Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/13.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1750/1.11.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στη θέση«Καβαλούρες - Γαϊτάνι» εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3949/Β/12.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.786/03Β/10.11.2016 Κανονισμός διαδικασίας τακτικής συλλογής στοιχείων για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Στο ΦΕΚ 3970/Β/12.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.86084/1.12.2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. οικ.50524/5097/2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής»(ΦΕΚ 3243 Β΄/5-12-2012) και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 410/Δ/12.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84078/23.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέων δημόσιων δασικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 3.875.891,40 τ.μ. στις θέσεις A:«Aγ.Νικόλαος - Κάτεργο -Τρία Πηγάδια- Καμπανού- Aγ.Παντελεήμονας- Aγ.Μάμας- Επισκοπή-Πόστα- Κρασσά-Aγ.Δημήτριος-Νόστιμου-Τρυπητή - Κατηφόρα Aγ. Νικόλαος», Β&Γ: «Τρία Πηγάδια» και Δ:«Παναγιά»,νήσουΣι-κίνου,Δήμου Σικίνου,Π.Ε.Θήρας που καταστράφηκαν από πυρκαγιά στις 06.09.2015.

Στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/12.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.85374/29.11.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μήθυμνας», Δήμου Λέσβου, Ν. Λέσβου.
- Απόφ.4280/188792/16.1.2017 Επαναδημοσίευση της υπ' αριθμ. 4971/ΕΠΑ877/23-6-1988(ΦΕΚ607Δ΄/1988) απόφασης Νομάρχη Ευβοίας «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΜΟΥΡΤΕΡΗ της Κοινότητας Οκτωνιάς του Νομού Ευβοίας» με το συνημμένο διάγραμμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3756/2009.

Στο ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/12.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 57419/1806 /26.9.2016 Τροποποίηση συντελεστή δόμησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Πέρδικας και Αρίλλας του Δήμου Ηγουμενίτσας στηνΑ' και Β'Ζώνη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 232/Α/9.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4443/8.12.2016

Στο ΦΕΚ 3935/Β/9.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.206620/Γ1 /5.12.2016 Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σύσταση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων και ΕιδικώνΣυμβούλων - Ειδικών Συνεργατών.

Στο ΦΕΚ 3936/Β/9.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.207880/Y1/6.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι.

Στο ΦΕΚ 3937/Β/9.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.787/2/17.11.2016 Κατάργηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 472/157:«Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ)Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 1866/1989 και στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 τουΝ. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007», (ΦΕΚ711/Β΄/2008).

Στο ΦΕΚ 3940/Β/9.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22698/7.12.2016 Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 403/Δ/8.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81095/14.11.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού,παραλίας στην περιοχή «Πεσπαριανά», Κοινότητας Κοντιά, Δ.Ε.Νέας Κούταλης, Δήμου Λήμνου, νήσου Λήμνου.

Στο ΦΕΚ 406/Δ/8.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7959/15.11.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Νόθος» στη Γουμένισσα του Δήμου Παιονίας Π.Ε. Κιλκίς.

>>>   >>>>

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 228/Α/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.128/5.12.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περίτης διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση).

Στο ΦΕΚ 229/Α/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.129/5.12.2016 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ(ΕΕL93/9.4.2015,σ.56επ.),καθώς και τροποποίηση του Π.δ. 26/2008 (Α΄ 51).

Στο ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4442/7.12.2016 Νέοθεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3923/Β/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.229/2/18.11.2016 /16.1.2017 Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων κανονισμού παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρωντης ΟΠΑΠ Α.Ε.»

Στο ΦΕΚ 3924/Β/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.127402/1487/Φ15 /1.12.2016 Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ. 15/4187/266/2012(Β΄ 1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».

Στο ΦΕΚ 401/Δ/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15994/201992/21.11.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "Ατσίτσα" τουΔήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/7.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 62343/4858/18.10.2016 Άρση απαλλοτρίωσης επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 560, ο. τ. 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου.

>>>   >>>>

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 227/Α/6.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4441/6.12.2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων,άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3870/Β/6.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4343/11.11.2016 Παράταση ισχύος της με αρ.οικ.52890/4174/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την υπ΄αριθμ. οικ. 8425/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ2453/Β΄/2015).

Στο ΦΕΚ 3897/Β/6.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.189363/4519/23.11.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων καιΤμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Στο ΦΕΚ 3901/Β/6.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10817/24.11.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 399/Δ/6.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15995/201996/21.11.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση"Αγριλίτσα Βασιλικών", της Δ.Ε. Αρτεμισίου, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/6.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4081/178275/21.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5840/262342/28-12-2012 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 7/Α.Α.Π./2013)περί έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Σκύρου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3903/Β/5.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11226/133908/30.11.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 224/Α/2.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4440/2.12.2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και τηνΤοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016,ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3883/Β/2.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/99732/2016/22.11.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποξήλωση και απομάκρυνση των αμιαντουχων υλικών από τη στέγη υφιστάμενης αποθήκης στο ΛιμενικόΤμήμαΓ΄- Γενικών και Χύδην φορτίων του Λιμένα Σούδας».

Στο ΦΕΚ 3885/Β/2.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2986/25.11.2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3841/Β/1.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7847/202468/18.11.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 3847/Β/1.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7897/203793/18.11.2016 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 3855/Β/1.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.186449/15.11.2016 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του ΕλληνικούΤμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς τμήμα αυτού "IP0040-1 έως IP 0040-04", στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4439/30.11.2016 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3812/Β/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81381/30555/15.11.2016 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων,Αττικής

Στο ΦΕΚ 3824/Β/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2514/7.9.2016 Ανάθεση και εκτέλεση παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού καί των υπαγομένων εις αυτήν Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών καί παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.250826/2015/28.10.2016 Άρση απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησία των: Γεωργακόπουλου Ειρήνης, Γεωργίου και Δημητρίου, στα Ο.Τ. 8 και 9 του ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Μεγάρων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ.4962/2010 δικαστικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/30.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1750/1.11.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στη θέση «Καβαλούρες - Γαϊτάνι» εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης.
- Απόφ.155192 /3.10.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤΓ1152 των ΠΕ 7-8-9 της Δ. Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων καιπεριορισμών δόμησης σ' αυτό.

Στο ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17545/7.11.2016 Καθορισμός Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ουρανούπολης.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3817/Β/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92/24.11.2016 Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μειονοτικών πληθυσμών της Θράκης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Στο ΦΕΚ 388/Δ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80268/9.11.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Aιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Κόρφος» της νήσου Μυκόνου, του Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.267402/5519 /25.10.2016 Άρση ρυμοτομικής δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για Γυμνάσιο, με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, σε τμήματου Ο.Τ 105, φερόμενου ιδιοκτήτη, Μπεσίνη Γεώργιου (συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση).

Στο ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.77729/1.11.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση«Μέσα Άβδος-Ανεμόμυλος-ΑγίαΜαρίνα» Τ.Κ.Κάμπου Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου ΔήμουΤήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Απέργη Ιάκωβου.

Στο ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.133639/19.10.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους1923.
- Απόφ.77720/1.11.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου στην περιοχή «Πεύκοι» Λίνδου στη νήσο Ρόδο,ως προϋφισταμένης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ.της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ.228/Α/16-8-1923).
- Απόφ.75120/2029/14/26.10.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/4580/18.11.2016 Ανάκληση της απόφασης Υπουργού με αριθ.πρωτ.ΔΜΕΟ/6805/ε/919 π.ε/29-1-2008, (ΦΕΚ ΑΑΠ 50/8.2.2008) ως προς την ενότητα Β (5) και μόνον γιατο οδικό υποτμήμα «Κύμη-Σμιγάδα» της Δευτε-ρεύουσας Επαρχιακής Οδού 4ε «Δρανιά - Κάρδαμος - Κύμη-Σμιγάδα».

>>>   >>>>

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 220/Α/28.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4438/28.11.2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κα-τοικία καιτην τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ)αριθμ. 1093/2010, καιάλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ 3783/Β/28.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.151381/1768/8.11.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 3791/Β/28.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.186383 /14.11.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης «Νέα Σάντα Κιλκίς» διαμέ- τρου 4 ιντσών,μήκους 398,3μ, εμβαδού 1383 τ.μ. στηνΤοπική Κοινότητα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς της Π.Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/28.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.432587/8828/31.10.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκύδρας με α) τοχαρακτηρισμόωςπεζοδρό-μων των δρόμων μεταξύ του ΟΤ42Α (πλατείας) και των ΟΤ 42 και ΟΤ 48 και τμήματος επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου πλάτους 3 μέτρων σε συνέχεια των παραπάνω δρόμων και παράλληλα με την πλατεία και β) την κατάργηση των τεσσάρων προεξοχών σχήματος λοβού στις κορυφές της πλατείας.
- Απόφ.201700/3667/4.11.2016 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπλίου στο Ο.Τ. 78 σε εφαρμογή της 76/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3786/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.000/22/247681/Σ.727 /11.11.2016 Ρύθμιση θεμάτων για την Υπηρεσία ΑξιοποίησηςτηςΑκίνητηςΠεριουσίαςτωνΕνόπλωνΔυνάμεων(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ).

Στο ΦΕΚ 3799/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.126635/21.11.2016 Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Στο ΦΕΚ 3800/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.122368/16.11.2016 Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών(Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού ΜητρώουΠιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.δ. 33/2011 (Α΄ 83),και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών.

Στο ΦΕΚ 387/Δ/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3011/3.11.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών χειμάρ ρου Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνης) του Δήμου Αλε ξανδρούπολης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 385/Δ/23.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4023/173824 /5.10.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Μεσόφορος, κατά μήκος της ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.», στο Κυπαρρίσιτου Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 369/Δ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4132/13.10.2016 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του τεμαχίου αριθμ. 1077 αγροκτήματος Ερατεινού της Διανομής 1992, έκτασης 39.837 τ.μ. στο Δήμο Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 249/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75117/2028/14 /1.11.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτου1923.

Στο ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.266671/5512/27.10.2016 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,στο Ο.Τ./Κ./Χ.863 και σε τμήμα προβλεπόμενης ανώνυμης οδού, μετά από βεβαιωτική πράξη άρσης απαλλοτρίωσης.

Στο ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64961/5.36.β3 Φ.1/6.ΑΝ. ΟΔΩΝ ΣΑΜΟΣ/15.9.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923,σε εκτός σχεδίου περιοχή από θέση «Ίσωμα» έως και θέση «Πούντες» περιφέρειας Μαραθοκάμπου Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.77730/1.11.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καντάνη» Τ.Κ. Κάμπου Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Olivier και Nathalie Fulconis.

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3747/Β/21.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.203794/536/2.11.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 107783/296(ΑΔΑ:7ΩΟΥ7Λ7-ΧΟΡ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ανατολικής Αττικής με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων καιΤμημάτων της Περιφερειακής ΕνότηταςΑνατολικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3698/Β/18.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.158/2016/25.10.2016 Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυ-νης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 τουΝ. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

Στο ΦΕΚ 3751/Β/18.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1627/14.11.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/11/2016.

Στο ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/18.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3367/26.9.2016 Τροποποίηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε.Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Υ198 /16.11.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.
- Απόφ.121033/7121/16.11.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτωνστονΥφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα.

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3681/Β/16.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.56210/1334/27.10.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 213/Α/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4433/14.11.2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρη-ματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλι-μακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO,μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,του Υπουργείου Άμυναςτου Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας,του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8848/6.10.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα ΠΕ ΙΙ (Κλωτσοτήρα-Τρικκαίογλου), με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών στο Ο.Τ.Γ1081,σεβάροςτου Ο.Τ.Γ1080 (χώροςπλατείας -Λαϊκή αγορά).

Στο ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14138/470/15 /21.7.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων και νυν Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

Στο ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2938/162731/26.10.2016 Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 212/Α/14.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4432/14.11.2016 Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας,τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας,τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας τηςΤουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου,τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση,χ ρηματοδότηση,διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3645/Β/14.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1319/117301/20.10.2016 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του.

Στο ΦΕΚ 3652/Β/14.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.781/34/13.10.2016 Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, μελετών ή υπηρεσιών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/10.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.127682/30.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου στο Ο.Τ. 41 με έγκριση τμήματος της οδού Ψυχάρη και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, Ο.Τ.41 καιΟ.Τ. 41α..
- Απόφ.ΠΕ.ΧΩ. 66510/5108/19.9.2016 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.54 του Δήμου Καλλιθέας.

Στο ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/10.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6672/21.10.2016 Χαρακτηρισμός ως βελτιούμενης κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 (Α' 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της επαρχιακής οδού Πατσίδες - Αρχάνες κατά τμήματα στην Π.Ε.Ηρακλείου Κρήτης.
- Απόφ.81783/5950 /18.10.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.139 του Δήμου Ζωγράφου, επί ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη συμβολή των οδών Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, για τη θεσμοθέτηση προκηπίων πλάτους 5,0μ. και τον καθορισμό χρήσης σε αυτό από «Παιδικό Σταθμό» σε «Βρεφονηπιακό Σταθμό».
- Απόφ.822/18.10.2016 Σημειακή τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, στο ΟικοδομικόΤετράγωνο 65.

Στο ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/10.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2951/163649 /14.10.2016 Έγκριση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (πρώηνΔιευρυμένου Δήμου Καρδίτσας).

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3627/Β/9.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.417/2016/3.9.2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 7 παρ. 8 του N. 4414/2016.

Στο ΦΕΚ 3628/Β/9.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5216/26.10.2016 Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Προέδρου» στο Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεωντης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 342/Δ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.122870/26.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςτου υδατορέματος «Δέλπριζα» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASSOVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 343/Δ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.65244/21.9.2016 Κύρωση δασικού χάρτη Τοπικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτητης Π.Ε.Θεσσαλονίκης (άρθρο19Ν.3889/2010).

Στο ΦΕΚ 348/Δ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.122816/26.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Πουσιγκόρο» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASSOVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Έγκριση της αριθ. 24/2016 απόφασης του Διοι-κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ΛιμένωνΝ. Ευβοίας Α.Ε. σχετικά με τον επανακαθορισμόΧερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Στύρων. /19.9.2016 Έγκριση της αριθ. 24/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. σχετικά με τον επανακαθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Στύρων.

Στο ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/240824/20534/3104 /23.9.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος του «Αρχοντικού Καντώνη - Κογεβίνα» στην θέση«Λόφος Κογεβίνα» στους Μαμάλους του Δήμου Κερκύρας, Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας,Περιφερείας Κερκύρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αλέξιου Κογεβίνα και Φίλιππου Κογεβίνα.

Στο ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/292313/25494/3865/27.9.2016 Χαρακτηρισμός ω ςμνημείων: 1) τουλιθόστρωτου μονοπατιού που συνδέει τον οικισμό της Δροσο-πηγής του Τοπικού Διαμερίσματος Σωτηριάνικων, με τον οικισμό Τούμπια της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου,2) της λιθόκτιστης γέφυρας Μαρβινίτσας από την οποία διέρχεται το λιθόστρωτο μονοπάτι,τουΔήμου Δυτικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Δυτικής Μάνης.
- Απόφ.69128 /29.9.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού «Ορνού» Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2794/28.9.2016 Αναγνώριση ως κυρίας δημοτικής της οδού που αρχίζει από τον οικισμό Καπαριανά (μετά το όριο του σχεδίου πόλεως Μοιρών) και καταλήγει στον οικισμό Ρουφάς (διά μέσου της επαρχιακής οδού 13) Δήμου Φαιστού.
- Απόφ.3681/15.9.2016 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Ξάνθης Δήμου Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3428/30.9.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων μεμονωμένων κτηρίων εντός του «ιστορικού τόπου» της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αυτού, συνόλων κτηρίων-καταστημάτων της Στοάς Σαούλ,της αγοράς Μπιτ Παζάρ, της περιοχής Αγίου Μηνά και της Παλαιάς Λαχαναγοράς και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, καθώς και ειδικών χρήσεων των κτηρίων καταστημάτων της αγοράς Μπιτ Παζάρ.

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Ο.Υ./οικ.5338 /20.9.2016 Διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη διατήρηση σε προσωρινή λειτουργία των υφιστάμενων κλάδων εισόδου- εξόδου(ραμπών)στη περιοχή Κοκκίνη Χάνι - Ανώπολης στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ136Α΄/28-7-2016) και διατήρηση της προσωρινής λειτουργίας τους μέχρι28-1-2018.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας Ν.Θεσπρωτίας, με την διάνοιξη εντός του Ο.Τ.-96 πεζόδρομου κυμαινόμενου πλάτους (4,75μ. - 4,00μ.)./7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας Ν.Θεσπρωτίας, με την διάνοιξη εντός του Ο.Τ.-96 πεζόδρομου κυμαινόμενου πλάτους (4,75μ. - 4,00μ.).
- Απόφ. 64966 /15.9.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3556/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51130/19551 /14.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39058/14701/03-06-2016 απόφασης περί Καθιέρωσης λειτουργίας του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Στο ΦΕΚ 3599/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.185706/1923/2.11.2016 Τροποποίηση της υπ_ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ54Β΄/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξητου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθείστο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3600/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1159/31.10.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 22.10.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας,της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.1160/31.10.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών πουπροέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21.10.2016 και 22.10.2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 3605/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1579/3.11.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/11/2016.

Στο ΦΕΚ 3606/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4503/3.11.2016 Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του N. 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3614/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/17/26423 /31.10.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στον Δήμο Πειραιά.

Στο ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/258002/154653/10557/3102 /26.8.2016 Αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Εφύρας - Νεκρομαντείου Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23-09-16/23.9.2016 Καθορισμός χρήσης «ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και ειδικών όρων δόμησης για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου».

Στο ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.64110/4983/1.9.2016 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, με χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμων: α) του μη χαρακτηρισμένου τμήματος της οδού Αγ.Νικολάου,μεταξύ των οδών Λ.Ιωνίας και Αχαρνών και β) τμήματος της οδού Μοσχοπόλεως , μεταξύ των οδών Αγ. Νικολάου και Τιθορέας.
- Απόφ.69127/29.9.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουΝ. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού «Κουκουμαυλές» της Δ. Κ. Παροικίας Δήμου Πάρου, νήσου ΠάρουΝ. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.50539/20.10.2016 Καθορισμός χρήσεων γης του «Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης» (Χ.Ε.Υ. 8) στο Ο.Τ. 3α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (N. Αττικής).
- Απόφ.50316/19.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 49301/18.11.2008 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων"Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο «Κολλέγιο Αθηνών», που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ψυχικού (Ν. Αττικής)" (ΑΑΠ 584) με καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων καI περιορισμών δόμησης στο κτίριο «Βασιλείας Τσολαϊνού» που βρίσκεται στο οικόπεδο του «Κολλεγίου Ψυχικού», στο Ο.Τ.7 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Π. Ψυχικού (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107855/2643/2015/24.8.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφισταμένης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2991/165302/28.9.2016 Έγκριση μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ) της Δημοτικής (ΔΕ) Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου».

Στο ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3018/167095/5.10.2016 Έγκριση Μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκτασητου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου».

>>>   >>>>

Σάββατο 5 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 208/Α/5.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.123/4.11.2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του ΥπουργείουΤουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 3610/Β/5.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Υ172 /4.11.2016 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016