Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211549/124498/13327/5153/2.9.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Παλαίρου (λόφος «Κεχροπούλα»), Δ.Κ. Παλαίρου, Δ.Ε. Παλαίρου, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2440/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.42554/11.8.2014 Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174).
- Απόφ.42575/11.8.2014 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174).

>>>   >>>>

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2429/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43856/148/8.9.2014 Παραχώρηση στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 4146/2013 όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2434/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/12.8.2014 Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

Στο ΦΕΚ 2436/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1433/8.9.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/09/2014.
- Απόφ.Φ2-2204/4.9.2014 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

Στο ΦΕΚ 2437/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/98626/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε Χαλκιδικής.
- Απόφ.2/40239/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκτάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 22αΣεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε Κορινθίας.
- Απόφ.2/17630/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Π.Ε Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας και κατάργηση της αριθ. 2/85399/0025/26
- Απόφ.2/98627/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Π.Ε Κοζάνηςκαι Γρεβενών.
- Απόφ.2/45507/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
- Απόφ.2/17631/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τιςΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε) Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.2/46436/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προςτις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προςαποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμότης 22ας Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.ΕΙωαννίνων».
- Απόφ.2/44147/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Π.Ε Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 418/Δ/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63169/2.9.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ» Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 419/Δ/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63166/2.9.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΑΓΡΙΛΙΑ» Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2424/Β/11.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143/43399/4.9.2014 Παραχώρηση στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 4146/2013 (Α΄90) όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 189/Α/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4283/10.9.2014 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικήγια την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 191/Α/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4285/10.9.2014 Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2408/Β/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΤΥ-Δ/Φ550/28688 /9.9.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΒ΄/1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περι καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρο56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξειςόπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2413/Β/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44514/3646 /28.8.2014 Τροποποίηση απόφασής μας περί απόσχισης ΚλάδουΣυντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ)και απορρόφησης από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού ΤροχαίουΥλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ) σύμφωνα με τιςδιατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4111/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2397/Β/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.41024/2.9.2014 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.») πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Απόφ.41030/2.9.2014 Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου απόδοσης στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικόςτίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») του ποσού που απομένει απότα παρακρατηθέντα υπέρ του άμισθου υποθηκοφύλακα δικαιώματα μετά την καταβολή των δαπανών για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, κατά τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 2664/1998(Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 416/Δ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35385/27.8.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.38963/12.8.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κορίνθου 322 και Κοραή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας).
- Απόφ.2124/7.8.2014 Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γεωργιούπολης, ως προς το συντελεστή δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς Πάτημα και Φυλακή Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου.

Στο ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61036/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Λειβάδι» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων,διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Ιωάννη Καλάργυρου του Αντωνίου.
- Απόφ.61049/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Γλυφά» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών των Γεωργίου Περάκη του Φραγκίσκου και Μαρουλίας Περάκη του Φραγκίσκου.
- Απόφ.61039/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καλάμι» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Χριστόφορου Δημήτρη και Χριστόφορου Ελευθερίου.

Στο ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61043/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αυλάκια» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Αναστάσιου Κοντοδήμα.

Στο ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/115257/12325/4744/9.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17630/13.8.2014 Μεμονωμένη τροποποίηση της θέσης του σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων - δεξαμενών καυσίμων στον Τουριστικό Λιμένα Ζέας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2383/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40332/26.8.2014 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014

Στο ΦΕΚ 2385/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.900/34/81947/Σ.277 /8.8.2014 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 2388/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1344/13.8.2014 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/08/2014.

Στο ΦΕΚ 402/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.94810/8128/25.8.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κοτσιλάρης »στον Όρμο Σκρόφα της Δ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 403/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61082/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στα όρια του Οικισμού «Κώστου» του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Αννέτας Χατσίου και Ρικάρδου Φαριά.

Στο ΦΕΚ 404/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61060/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Χωραφάκια Φτελιάς» του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μέρος κατά μήκος του ανατολικού ορίουτης ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαβασιλείου.
- Απόφ.61074/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή "Σκυλάμπελα" Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μήκος τμήματος του δυτικού ορίου του ΧΑΔΑ.

Στο ΦΕΚ 405/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50264/1494/2.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Νότια - Νοτιοανατολικά του οικισμού Καρκαλού της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 408/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61072/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Σκοτεινή - Φτελιάς» του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια των ιδιοκτησιών Αντώνη Κυραντώνη και Τομαζίνας Κυραντώνη.

Στο ΦΕΚ 409/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2855/18.8.2014 Μερική ανάκληση της αριθμ. 3789/92/19

Στο ΦΕΚ 410/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61067/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Νήτες» Μέγα Γυαλού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Κολύβα και Στέλλας Κολύβα.

Στο ΦΕΚ 411/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2640/18.8.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 4867/14

Στο ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/207256/121838/13003/5030/19.8.2014 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του «Γαλησσά», νήσου Σύρου. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2375/Β/5.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32807/1.9.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β΄/14-6-2013).

Στο ΦΕΚ 2377/Β/5.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 /2.9.2014 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του ΥπουργείουΥγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

>>>   >>>>

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/4.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32551/20.9.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 74 περιοχής 86 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 185/Α/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.116/14/2.9.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΦΕΚ 2363/Β/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/29.8.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002)και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).

Στο ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.48979/1445/17.7.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.39620/1211/17.7.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τ.Κ. ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ με τον οικισμό ΠΛΑΤΑΝΟΥ της Τ.Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΩΝ του Δήμου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ως μοναδικής.

Στο ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.48972/1443/24.7.2014 Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Σπάρτης για την χωροθέτηση κτιρίου των γενικών αρχείων του κράτους
- Απόφ.51651/1513/17.7.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.323941/8283/20.8.2014 Ανάκληση της με αριθμ. 207413/7248/23-12-2013 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου πρασίνου και πεζοδρόμουστα Ο.Τ. 2065 και 2065Α μεταξύ των οδών Ήρας, Καππαδοκίας, Ερ. Σταυρού και Ιωνίας του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.323924/8282/20.8.2014 Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 29/οικ.2510/ΠΣΚ/28/ 16-1-2008 απόφασης Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Ε. Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νίκαιας με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση των με αρ. 2548/2005 και 2739/2006 Δικαστικών Αποφάσεων και ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του.
- Απόφ.55079/21.8.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου στο Ο.Τ. 392 σε συμμόρφωση της 41/2013 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

>>>   >>>>

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 398/Δ/2.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58092/12.8.2014 Κατάργηση της ζώνης παραλίας στη θέση «Ποτάμι - Ηραίον» Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2811/14.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρουστην περιοχή «Αλώνια» του Τ.Κ. Τριάδας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.
- Απόφ.290843/7496/20.8.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών στα Ο.Τ. 218α και 218β του Δήμου Πέλλας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 396/Δ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.111455/1618/7.8.2014 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσόβου.

Στο ΦΕΚ 397/Δ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.110615/1427/7.7.2014 Κατάργηση του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.

Στο ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2312/8.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Κακόσκαλο».
- Απόφ.8216/126/7.8.2014 Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Στο ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1737/8.8.2014 Διόρθωση διαγράμματος που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4384/10-12-2001 απόφαση του Νομάρχη Χανίων «Αναγνώριση δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Καστέλλι - Γραμβούσα - Πλάτανος - Καλυβιανή - Νιο Χωριό-Κουτουφιανά-Ντουλιανά σαν κύριας δημοτικής οδού...» (ΦΕΚ 1138/Δ΄/31-12-2001).
- Απόφ.1977/8.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Αρχανών, Δημοτικής Ενότητας Αρχανών, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, Περι φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Πεζούλια».

Στο ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61255/12.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Ασπροχώματος στα Ο.Τ. 280, 208Α, 207, 281, 282, 282Α, 283, 293 και 294.

Στο ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.38962/12.8.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: α. του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού 55 στο Ο.Τ.75/Τ.23 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (ν. Αττικής) και β. του κελύφους του ισογείου του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Φωτίου Κορυτσάς 64-58 και Ασκληπιού στο Ο.Τ.75/Τ.23 του ίδιου ως άνω Δήμου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ΄/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ΄/ΤΑΧ/Φ43/169576/100838/10797/4190/19.8.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Κάστρο» ή «Παλιόκαστρο», Τ.Κ. Κομπωτής, Δ.Ε. Μεδεώνας, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας,Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α΄/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/182185/20623/1091/12.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κεντρικού κτηρίουτης Γαλλικής Σχολής των Αθηνών (Ecole Francaise d΄Athenes), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 71092 του Δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις οδούς Διδότου, Σίνα, Μερλιέ και Πρασσά, ιδιοκτησίας Γαλλικού Δημοσίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 176/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109/14/27.8.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 179/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112/14/29.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 182/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4282/29.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 2330/Β/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Κ1-1480/19.8.2014 Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθε σιακών χώρων.

Στο ΦΕΚ 2338/Β/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7057/Α36/12.8.2014 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας που επλήγησαν από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8216/128/7.8.2014 Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κατακόλου.
- Απόφ.8216/127/7.8.2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των: «Έργων επέκτασης - βελτίωσης λιμένα Κολυμβαρίου και των έργων προστασίας ακτής Κολυμβαρίου» και καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης χερσαίας ζώνης λιμένα Κολυμβαρίου.

Στο ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1436/7.8.2014 Καθορισμός οικοδομικής γραμμής στα 3,50 μ. από τον άξονα της δημοτικής οδού ούτως ώστε να ταυτιστεί με τη γραμμή περίφραξης σε ακίνητο φερό
- Απόφ.-/8.8.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου «Χώρας» Σαμοθράκης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ47.

Στο ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2802/5.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή «Λιθαριά» του Τ.Κ. Άτταλης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων».
- Απόφ.56668/5.36.β4/7.8.2014 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011, που αφορά οδό στον οικισμό «Απηδιά

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 167/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ΦΕΚ 170/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.103/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.104/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 175/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108/14/27.8.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 389/Δ/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40863/3698/18.8.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΥΛΟΙ - ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ» Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2529/8.8.2014 Τροποποίηση ΓΠΣ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου στην Πολεοδομική Ενότητα 28 - Χαλέπα Κεφαλογιάννη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2302/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π./οικ.72218 /21.8.2014 Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001(ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασίακαι προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείας (Π.Φ.Υ.)»

Στο ΦΕΚ 2308/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π./οικ.4963/13.8.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο ΦΕΚ 2323/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38469/21.8.2014 Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του ΗμερολογίουΕισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών,αντιγράφων και αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 165/Α/26.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/20.9.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Στο ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Στο ΦΕΚ 275/ΑΑΠ/26.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/179411/20309/1077/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Αγίου Διονυσίου, στον Δήμο Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης. ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε.
- Απόφ.8216/125/7.8.2014 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φούρνων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2276/Β/25.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/64227/12.8.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/08/2014».

Στο ΦΕΚ 379/Δ/25.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42779/31346/8.8.2014 Επανακαθορισμός οριογραμμής παραλίας, στη θέση «ΟΤ 391Α ΣΠΕΤΣΩΝ», στο Παλιό Λιμάνι, του Δήμου Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Στο ΦΕΚ 382/Δ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.55934/2314 /31.7.2014 Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθμ. 7182/475/25
- Απόφ.56194/5.8.2014 Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 28053/7.5.2014 (ΦΕΚ 217/ Δ΄/21.5.2014) απόφασης περί καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Λυώνας» νήσου Νάξου.

Στο ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.76456/3610/25.7.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού συνοικισμού Κουτσελιού στο οικοδομικό τετράγωνο 36 του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.38326/5.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Νάουσας, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, για την κατασκευή Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150KV/MT, ως και λοιπών υποστηρικτών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1930/31.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Μακρύς Τοίχος, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
- Απόφ.2108/4.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Πρινέ, Τοπικής Κοινότητας Πρινέ, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σαλιβαριανά ή Γλυκά Βελανίδια».

Στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.59046/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1472 (Γιαννιτσάνικα).
- Απόφ.56373/30.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1086, 1095, 1177, 1178, 1179 (Βόρεια Συνοικία).

Στο ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/ 205962/121051/7215/2554/6.8.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στη θέση Ακρα Γλάρος στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Παγασητικού, Δήμου Αλμυρού, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/205960/121049/7214/2553/6.8.2014 Έγκριση κήρυξης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της νήσου Κικύνθου στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Παγασητικού, Δήμου Αλμυρού, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/179387/20301/1075/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείο του λιθόστρωτου μονοπατιούτων Κιτριών της Δ.Ε. Αβίας της Τ.Κ. Δολών, του Δήμου Μάνης, ΠΕ Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/177244/105183/11238/4351/6.8.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Ερμόνων, Δ.Ε Περελίων, Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.59043/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1193 (Βόρεια Συνοικία) 1218,1301 (Ανατολικής Συνοικίας).

Στο ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/185317/20893/1105/7.8.2014 Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της Ελένης Ιγγλέση και ανάκληση της υπουργικής απόφασης, ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2087/29229/12-06-1996 (ΦΕΚ 506/Β΄/1-07-1996) με την οποία χαρακτηρίστηκε ο θερινός κινηματογράφος «ΑΕΛΛΩ» επί των οδών Αλ. Υψηλάντου και Παπαφλέσσα στην Πάτρα, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και της υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/57685/1368 /22-09-2004 (ΦΕΚ 1519/Β΄/14-10-2004) με την οποία συμπληρώθηκε ως προς τη χρήση του ως θερινού κινηματογράφου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ΤΜΝΜ/207707/23540/1224/257/8.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της όψης του ακινήτου επί της οδού Μυλλέρου 31, στην περιοχή του Μεταξουργείου του Δήμου Αθηναίων, φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Μυλωνά.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/147832/16754/894/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Πύργου του Ρολογιού Ξάνθης, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλεως, στο Δήμο Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/174482/19776/1051/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Χάρακα Δήμου Μονεμβάσιας, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.39328/1411/5.8.2014 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντόςτων ορίων του οικισμού Ολυμπιάδας της Δ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με το άρθρο 35του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-11).

Στο ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50461/1811/5.8.2014 Κύρωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού Κεραματών της Δ.Ε. Αρταίων, Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

Στο ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.59040/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1146 (Βόρεια Συνοικία).
- Απόφ.59045/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1465 (Γιαννιτσάνικα).

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 378/Δ/21.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48836/10580/30.7.2014 Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην Τ.Κ. Ψαράδων της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα του Δ. Πρεσπών, της Π.Ε. Φλώρινας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 20 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2263/Β/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28309/1871/12.8.2014 Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 18586/698/2000 (ΦΕΚ Β΄ 411/ 29-3-2000) και 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1466/5-6-2014) αποφάσεων.

Στο ΦΕΚ 371/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48835/10579/30.7.2014 Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή Κούλα της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

Στο ΦΕΚ 372/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12149/127073/31.7.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΓΙΑΛΙΑ», του Δήμου Αλοννήσου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 373/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13257/139598/31.7.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Γλώσσα, διαύλου Ωρεών», Δ.Ε. Αιδηψού, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 374/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33817/25828/8.7.2014 Επανακαθορισμός των οριογραμμών της παραλίας και του αιγιαλού, στη θέση «ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ - έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «cafe Porto» του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2254/Β/19.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47563/4181/6.8.2014 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσωτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) .

>>>   >>>>

Δευτέρα 18 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2245/Β/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39873/5.8.2014 Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για τηνΑδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στο ΦΕΚ 2248/Β/18.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6953 /A321/5.8.2014 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ 3955/Α321/18.9.2013 (Φ.Ε.Κ. 2404/Β/26.9.2013) Υπουργικής απόφασης "Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας" και επέκταση κατ΄ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.
- Απόφ.6952/A321/5.8.2014 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων α) από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής β) από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γ) από την πυρκαγιά στις 02 Αυγούστου 2013 στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και δ) από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στο ΦΕΚ 366/Δ/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54577/30.7.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΒΑΝΗ» του Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας της Μπριγκίτα Χίλντε Ψαράκη.

Στο ΦΕΚ 369/Δ/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38074/8402/4.8.2014 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης, της παλαιάς όχθης και της παρόχθιας ζώνης στη θέση Μάτσικα (Κ.Τ.Ε.Λ Νομού Ιωαννίνων) του Δήμου Ιωαννιτών στη λίμνη Παμβώτιδα στο Νομό Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 370/Δ/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12150/127078/31.7.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΣΠΛΙΘΑΡΙ», του Δήμου Αλοννήσου, Ν. Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 365/Δ/14.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4135/29.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος οικισμού Λευκόπετρας, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης.
- Απόφ.-/20.9.2014 Διορθώσεις σφάλματος στην υπ' αριθμ. 41774/ 29-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 264/19-6-2014 τεύχος Δ΄

Στο ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/14.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./23.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 240, 241 και 246 της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (Ν. Φωκίδας).

Στο ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/14.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.38008/4.8.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων του κελύφους και στοιχείων του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Κούμα και Αλ. Παναγούλη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λαρισαίων (ν. Λάρισας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.2694/29.7.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την κατασκευή κολυμβητηρίου στον χώρο των υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου Θήβας.

Στο ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/14.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./1.8.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου (αρχαίας Κορώνης), Δήμου Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 364/Δ/13.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36886/8247/30.7.2014 Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην Τ.Κ. Αγ. Αχιλλείου στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 363/Δ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54586/30.7.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» του Δήμου Μυκόνουνήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μέρος στα όρια και κατά μέρος εντός ιδιοκτησιώντης ΔΕΗ Α. Ε.και ΑΔΜΗΕ Α. Ε.

Στο ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/3021/17.7.2014 Ανακατάταξη του κοινού οδικού τμήματος των υφισταμένων Εθνικών Οδών (15) και (20) του Δευτερεύοντος Δικτύου από τη θέση Μπάρα στη Σιάτιστα μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Νεάπολης μεταξύ Εθνικής Οδού (20) και Εθνικής Οδού (15), μήκους περίπου 18 km και ένταξη αυτού στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Στο ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.31553/23.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Κραθίου της Δημοτικής Ενότητας Ακρατος του Δήμου Αιγιαλείας (ν. Αχαΐας), καθορισμός χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού και καθορισμός ειδικών όρων, περιορισμών και χρήσεων αυτού.
- Απόφ.31789/23.7.2014 Aναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας (ν. Αχαΐας) κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Στο ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/173932/103325/11032/4291/30.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του χερσαίου αρχαιολογικού χώρου και κήρυξης - οριοθέτησης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Τορώνης - Κωφού Λιμένος, Δ.Ε. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου.

Στο ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40219/21.7.2014 Καθορισμός ελάχιστης απόστασης κτιρίων από τον άξονα της επαρχιακής οδού Εμπορειός - Αργινώντας, σεδύο τμήματα αυτής στις θέσεις Σκάλια και Αργινώντα, στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Καλύμνου, νήσου Καλύμνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.η του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/1998 (Φ.Ε.Κ. 169Α΄).

Στο ΦΕΚ 258/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.54613/30.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Φοίνικα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
- Απόφ.79625/3714/31.7.2014 Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης οικισμού Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 26.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/11.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.9242/28.7.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, για εναρμόνιση χρήσεων του Ο.Τ. Γ2035 στην ΠΕ10 του Δ. Λαρισαίων σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου Γ.Π.Σ.
- Απόφ.9243/21.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, στα Ο.Τ.1172 και Ο.Τ. 1193, σε συμμόρφωση στις με αριθμ. 1064/2009 και 1203/2009 Αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β΄ Τριμελές Τμήμα), στις ιδιοκτησίες των Αρετής Μπλιούμη και Νικολάου Συρακούλη και την επανεπιβολή της, με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως Κοινόχρηστο χώρο, τμήμα της οδού Καστελίου στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου.

Στο ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/11.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./23.7.2014 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού (ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 8 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 158/Α/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4279/8.8.2014 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 159/Α/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4280/8.8.2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4281/8.8.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2179/Β/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.723/2/26.6.2014 Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2166/Β/7.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ5β/Γ.Π./68700/4.8.2014 Παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./95047/29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2152/Β/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34738/388/24.7.2014 Καθορισμός του ύψους του παραβόλου για την διενέργεια ελέγχου μετά από έγγραφη καταγγελία του πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Στο ΦΕΚ 353/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.72417/6317/24.7.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «Κάβος Τσαγκάρη» Τοπικής κοινότητας Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.
- Απόφ.138778/11622/24.7.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλία Ροδινής, Δήμου Πατρέων.

Στο ΦΕΚ 354/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63293/5668/24.7.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας για πρώτη φορά στη θέση «Αγορά Αργοστολίου» Δ.Ε. Αργοστολίου Δ. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 355/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.79664/6882/24.7.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιούαιγιαλού στην θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΜΥΛΟKOΠΗ» Δ.Κ.Λουτρακίου - Περαχώρας, Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας του Δ. Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Ν. Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 356/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12992/15.7.2014 Κύρωση Δασικού Χάρτη Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου,Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 357/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143629/11930/24.7.2014 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην Τ.Κ. Καρδαμύλης Δήμου Μάνης Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 358/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1833/80880/16.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα του Δήμου Αιγίου από το τέλος της ιδιοκτησίας Π.Ε.Σ. (Παναιγιάλειος Ένωση Σταφιδοπαραγωγών) και για τμήμα μήκους 1000 μ. προς την εκβολή που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας.
- Απόφ.72415/6316/24.7.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση«ΚΟΜΗΝΑ» Τοπικής κοινότητας Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 359/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12151/127085/31.7.2014 Καθορισμός για πρώτη φορά των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αγριλίτσα», Βασιλικών, Δ.Ε. Αρτεμισίου, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Ν. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 5 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2138/Β/5.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174072/22.7.2014 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ΄αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).

>>>   >>>>

Δευτέρα 4 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 157/Α/4.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4278/31.7.2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 352/Δ/4.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6043/11.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος εκτός οικισμού Δ.Κ. Παλιουρίου του Δήμου Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής (εκβολή στον όρμο «Καναβίτσα»).

>>>   >>>>

Παρασκευή 1 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2111/Β/1.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.464/92592/16.7.2014 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

Στο ΦΕΚ 2113/Β/1.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34611/14.7.2014 Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012.

Στο ΦΕΚ 2115/Β/1.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/21999/5787/15.7.2014 Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δήμο Μαργαριτίου νομού Ηγουμενίτσας, ιδιοκτησίας Γιαννέλου Αθανασίου με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης «Μαργαρίτι».

Στο ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/1.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.107001/17.7.2014 Μη έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για άρση ασυμφωνίας μεταξύ της υλοποιημένης κατάστασης και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με μετατόπιση της Ο.Γ. κατά 2 μ. επί της οδού Κορώνειας, στο Ο.Τ. 156 περ.94, της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δ. Αθηναίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/TAΧ/Φ43/155112/92370/9777/3831/10.7.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Μεδεώνας, Δ.Κ. Κατούνας, Δ.Ε. Μεδεώνας, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 31 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2093/Β/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Δ1/Α/12552/23.7.2014 Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιορισμός των χερσαίων περιοχών «Άρτα - Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος», για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
- Απόφ.Δ1/Α/12711/25.7.2014 Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιορισμός των είκοσι (20) θαλάσσιων περιοχών στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Στο ΦΕΚ 2106/Β/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΣ10/33645/2767/22.7.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ4/οικ.27887/2166/23.5.2006 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών κανόνων ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές».

Στο ΦΕΚ 347/Δ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.538/25911/16.7.2014 Καθορισμός χρήσης γης ακινήτου ιδιοκτησίας ΥΠ.Α.Α.Τ, εμβαδού 27.438 τ.μ., στη θέση «Σπαθάρι», Δ.Κ. Λεπενούς, Δ. Αγρινίου, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 446, του π.δ. 14/1999 (ΦΕΚ 580/Δ΄/1999).

Στο ΦΕΚ 348/Δ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44453/1585/22.7.2014 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 350/Δ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51238/18.7.2014 Επικύρωση των οριογραμμών υδατορεμάτων και τμημάτων υδατορεμάτων στις περιοχές: Α. περιοχή "ΦΑΡΟΣ-ΤΕΜΕΛΟΣ" Β. περιοχή "ΣΧΟΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΥΣΑ" στο νότιο τμήμα της νήσου Κέας - Ν. Κυκλάδων σε ιδιοκτησίες του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων "ΘΕΜΙΣ".

Στο ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30940/8.7.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Νεμέας στο Ο.Τ. 112.

Στο ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.121660/17.7.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Πειραιά, στο Ο.Τ. 300/Τ.23, που περικλείεται από τις οδούς Λέρου, Ρούμελης, Δομοκού και Ίωνος Δραγούμη στην Π. Κοκκινιά, με μετατόπιση της ΕΞΟ στη θέση ΔΓ και AB και χαρακτηρισμό του τμήματος ΔΕΞΓΔ της οδού Λέρου σε πεζόδρομο, μεταξύ των οδών Ίωνος Δραγούμη και Ρούμελης.
- Απόφ.125360/17.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 156 της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.

Στο ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.81865/17.7.2014 Αρση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία, φερόμενων ιδιοκτητών Ιωάννη Τούντα, Κωνσταντίνου Καϊλάνη και «Σ. Βλάχος & Σια Ε.Ε.», στο Ο.Τ. 148 Κ.Χ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Π.Ε. 2 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Διοίκησης στην υπ' αριθμ. 10138/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και τροποποίηση του σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/162864/96924/10366/4012/14.7.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον Άγιο Παντελεήμονα, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/141641/84634/8925/3555/11.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/133530/10207/1202/15.7.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου επί της οδού Θ. Πουλίδου 74, στη συνοικία «Παναγία», στο Δήμο Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Ταμείο Εθνικής Αμυνας, ΤΕΘΑ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 155/Α/30.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4276/30.7.2014 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2074/Β/30.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ 1184/30.7.2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
- Απόφ.ΠΟΛ 1185/30.7.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 345/Δ/30.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49497/11.7.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και κατάργηση ζώνης παραλίας στη θέση ΈΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ' Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 346/Δ/30.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50625/16.7.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή "ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" Δ.Ε. Καλλονής, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 241/ΑΑΠ/30.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/187134/21095/1117/15.7.2014 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του συγκροτήματος «Απολλώνιο» στο Πόρτο Ράφτη στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/186303/109958/11752/4495/15.7.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης της Μήλου και του λατομείου οψιανού στη θέση «Νύχια», νήσου Μήλου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2050/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.622/89705/10.7.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 262385/21.4.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 509, τ. Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου».

Στο ΦΕΚ 2052/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/2903/στ΄- 0621/Φ.911/15.7.2014 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2014 - 2015.

Στο ΦΕΚ 2055/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ13/ο/8485/21.7.2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσωνστερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριντην 1-1-1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής.

Στο ΦΕΚ 2059/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29530/25.7.2014 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.

Στο ΦΕΚ 2060/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29531/25.7.2014 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.

Στο ΦΕΚ 339/Δ/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2833/11.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Καλλίδρομον», περιοχή Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, Νομού Δράμας.

Στο ΦΕΚ 340/Δ/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1503/4.7.2014 Καθορισμός χρήσης γης, στην κτηματική περιοχή Μέσης του Δήμου Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο με στοιχεία Α1, Α2 έως και Α25 και αριθμό 557έ αγροτεμάχιο, εμβαδού 31.798,81 τ.μ., ως χώρο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Στο ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109460/3138/23.5.2014 Έγκριση ανακήρυξης Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια επαναχαρακτηρισμού προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου δρόμου σε τμήμα των οδών Καλαβρύτων και Σαμοθράκης μεταξύ των Ο.Τ. 1208, 1211α, και Ο.Τ. Κ.Φ. 1684α, στην ιδιοκτησία της Βασιλικής Γκέκα στην περιοχή Ψαροφάϊ Δ.Πατρέων, λόγω άρσης της απαλλοτρίωσης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 25 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2029/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27934/11.7.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

Στο ΦΕΚ 2032/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ41/14/14/7.7.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση των έργων: «Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένος Πλωμαρίου» και «Ενίσχυση υφιστάμενου κρηπιδώματος - διαμόρφωση χερσαίου χώρου λιμένα Περάματος Γέρας».
- Απόφ.8221.Τ72/20/14/7.7.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τις μελέτες «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης - επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας» και «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου».

Στο ΦΕΚ 2035/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115/4Β/11-7-2014/11.7.2014 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 110/2/20.06.2014 (Β 1801) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα».

Στο ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.173829/14.7.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας.

Στο ΦΕΚ 2040/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25210/1387/21.7.2014 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2928/130/29-1-2014 (266Β΄).

Στο ΦΕΚ 2041/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115/2/11.07.2014/11.7.2014 Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

>>>   >>>>

Πέμπτη 24 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2022/Β/24.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/56795/15.7.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/07/2014.

Στο ΦΕΚ 336/Δ/24.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112001/1833/3.7.2014 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου Κατερίνης Πιερίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 334/Δ/23.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14245/1704/4.7.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «ΚΟΥΤΕΛΑΔΕΣ» Τοπική κοινότητα Σπαρτοχωρίου, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.
- Απόφ.-/23.7.2014 Διόρθωση σφάλματος στην 6374/12-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 230/28-5-2014 (τεύχος Δ).

Στο ΦΕΚ 335/Δ/23.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3074/2.7.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Κουμπελή», Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων.
- Απόφ.835/14/1256/16.6.2014 Ακύρωση οριοθέτησης ρέματος τμήματος Αλμυρού ποταμού Δήμου Μαλεβυζίου, Περιφερ. Ενότητας Ηρακλείου, από την πρώην Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/23.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/179017/106147 /11326/4396/10.7.2014 Έγκριση οριοθέτησης του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Ρόδας, Δ.Ε Θιναλίων, Δήμου Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.56037/22.7.2014 Καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν δυο γήπεδα 5x5 και ισόγειο κτίριο με αποδυτήρια, ιατρείο, γραφείο - αναψυκτήριο και παιδότοπο σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης σε γεωτεμάχιο εμβαδού 4146,27 τ.μ.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2001/Β/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.253/21.7.2014 Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), διόρθωση των αριθμ. 243/07.11.2013 (Β΄ 2883) και 244/19.11.2013 (Β΄ 3025) αποφάσεων ΔΕΑΑ, κατάργηση της αριθμ. 250/28.05.2014 (Β΄ 1387) απόφασης της ίδιας Επιτροπής και αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ δύο αεροσκαφών τύπου AIRBUS A340

Στο ΦΕΚ 322/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8083/26.6.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας - παλαιού αιγιαλού στη θέση «Παραλία Μαγγάνων - έμπροσθεν τεμαχίου 709 αναδασμού αγροκτήματος Μαγγάνων ετών 2003 - 2006» του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 324/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47804/1400/16.6.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος. δυτικά της ιδιοκτησίας των Αναστασίου Χρήστου, Παπαϊωάννου Αναστασίας και Γιαννίκου Δέσποινας εντός του οικισμού Αρχαίας Κορίνθου της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 325/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22480/2251/4.7.2014 Περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΥΝΤΑ ΕΩΣ ΜΠΑΛΟ » Τοπικής κοινότητας Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 327/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46582/2.7.2014 Πρώτος καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Γλυφάδι» Φάρου Δήμου Ικαρίας Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 328/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3476/13.6.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού τμήματος της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού, από τις εκβολές του Λουδία ποταμού προς τις εκβολές του Αλιάκμονα ποταμού που καθορίσθηκε αρχικά με την αριθμ. 1041935/3684/ Β0010/20-8-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιευθείσα στο με αριθμό 965/ τ.Δ΄/16-9-2003 ΦΕΚ.

Στο ΦΕΚ 330/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2944/2.7.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Άγιος Παύλος -Λεπιδόλακος», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (αίτηση: Κομπογεννιτάκη - Σαραντουλάκη Μαρίνα).

Στο ΦΕΚ 331/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2945/2.7.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Λειβάδια», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (ενδιαφερόμενος: Δήμος Κισσάμου).

Στο ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32025/26.6.2014 Τροποποίηση των ποσοστών ανάπτυξης των επιτρεπομένων χρήσεων γης στον Τουριστικό Λιμένα Φλοίσβου.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64824/2671/13/2.4.2014 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ελαφονήσου στην Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/22.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11344/5620/10.7.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Νυδριού, με την περιοχή «Καθάρια Ράχη - Κούλουμος», ως προϋφισταμένης του 1923.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/304/187/11/22/7.7.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Ανδρίτσας, Δήμου Άργους - Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ11/100034/60067/6188/2403/7.7.2014 Αναοριοθέτηση του ενιαίου (χερσαίου και ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου Λευκαντίου Τ.Κ. Βασιλικού, Δ.Ε. Ληλαντίου, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1962/Β/21.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50167/30.6.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Στο ΦΕΚ 1966/Β/21.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/54771/8.7.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/07/2014.

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1944/Β/18.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/16/14/26.6.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων στην Αγία Ρούμελη Δήμου Σφακίων».

Στο ΦΕΚ 321/Δ/18.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58404/26.6.2014 Ίδρυση Καταφυγίου Αγριας Ζωής στην περιοχή Οινούσας, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/18.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.42416/5.36.β3/19.6.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αξάνεμος», κτηματικής περιφέρειας Καμινίων στο Δήμο Λήμνου.
- Απόφ.9146/30.6.2014 Καθορισμός χερσαίας ζώνης λιμένα Πλακιά .

Στο ΦΕΚ 232/ΑΑΠ/18.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.65002/4236/1.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 57 και 49 της πόλεως Νεάπολης του Δήμου Βοΐου.
- Απόφ.65006/4237/1.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 88 και 97 της πόλεως Κοζάνης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 320/Δ/17.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2850/30.6.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Αχλιά», του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/17.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1575/84026/3.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11, εντός των ορίων του οικισμού Ομορφοχωρίου της Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/16.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4211/24.6.2014 Συμπλήρωση - τροποποίησή της με αρ.1660/19-8-2008 εγκριτικής Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 406 ΑΑΠ/12-9-2008), όπως συμπληρώθηκε με τις υπ΄αρ. οικ.13467/7-11-2008 (ΦΕΚ/534/ΑΑΠ/25-11-2008) και υπ΄αρ. 3681/20-7-2011(ΦΕΚ 205ΑΑΠ/11-8-2011) εγκριτικές αποφάσεις.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 149/Α/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4275/14.7.2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1906/Β/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35531/ΔΙΟΕ 596/10.7.2014 Έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών, Ανάθεσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»

Στο ΦΕΚ 1908/Β/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7709/30.5.2014 Τροποποίηση της αριθ. 826/22-01-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2014».

Στο ΦΕΚ 314/Δ/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.73721/26.6.2014 Ίδρυση Καταφυγίου Αγριας Ζωής "Χειμάρρου - Λιθοτόπου".

Στο ΦΕΚ 318/Δ/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43317/1309/2.6.2014 Επκύρωση καθορισμού οριογραμμών κοίτης τμήματοςπαραχειμάρου «Γουδένη» (παραπόταμος του Αλφείου) που διαρρέει την πεδιάδα της Τ.Κ. Κάτω Ασέας της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/15.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3350/24.6.2014 Τροποποίηση τοπικής σημασίας (εντοπισμένη) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα στο ΟΤ.350 αυτού και μεταξύ των οδών Ρ. Κεβορκιάν, Προξ. Ασκητού, Λ. Σοφού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/172148/19525/1036/4.7.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, της όψης του διώροφου κτιρίου με υπόγειο επί της Πλατείας Αγίας Ειρήνης 9 (Ο.Τ. 55/66), στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Σκούρτη.

Στο ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.151428/4222/18.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Έδεσσας στο Ο.Τ. 142 με τον αποχαρακτηρισμό χώρου από Κέντρο Υγείας σε οικοδομήσιμο χώρο σε συμμόρφωση προς την 32/2007 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 147/Α/14.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4274/11.7.2014 Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 312/Δ/14.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48443/1527/18.6.2014 Μερική ανάκληση αναδάσωσης από τμήμα κηρυχθείσης εκτάσεως ως αναδασωτέας στη θέση «Μαύρενα» Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου, Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 11 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 145/Α/11.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4272/11.7.2014 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 146/Α/11.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4273/11.7.2014 Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002