Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4399/22.6.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1824/Β/22.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.889/16.6.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/6/2016.

Στο ΦΕΚ 1832/Β/22.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107783/296/6.6.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1812/Β/21.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28351/10.6.2016 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ανοίξεως του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στοΔήμο Εκάλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και δ) στο Δήμο Ν.Ερυθραίας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 168/Δ/21.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18045/20.4.2016 Επακριβής καθορισμός των περιγραφικών ορίων και του εμβαδού του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Ζευγολατιού Σερρών».

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1777/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.209/3/9.6.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 1778/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.212318 (4160)/19.5.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1782/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-τ68/43544//24.5.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή του έργου: «Ύφαλες επισκευές στον προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιμένα Μέριχα».

Στο ΦΕΚ 1790/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/46319/31.5.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ έτους 2015 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΣΑΕ/189.

Στο ΦΕΚ 1796/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.41496/7.6.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87646/16-11-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 167/Δ/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62700/4321/24.5.2016 Επανακαθορισμός και μερική κατάργηση της οριογραμμής της παραλίας που έχει καθοριστεί με την αρ. 753/13-08-1990 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 476/Δ/4-9-1990) (μεταξύ τωνκορυφών 6 και 13 του αιγιαλού) στην περιοχήΤ.Κ Παράλιου ’στρους (Εντός οικισμού) Δ. Βόρειας Κυνουρίας «Από Λιμάνι προς Πόρτες»Ν. Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 109/ΑΑΠ/17.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.39295/1.6.2016 Έγκριση τροποποίησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αδάμαντα Μήλου.
- Απόφ.ΔΠΧΣ2398/31.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης στοΟ.Τ. 23 προς άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Σπύρου σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής(Μεταβατική Έδρα Ξάνθης).

Στο ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27713/31.5.2016 Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου «Εμμανουήλ Παπά» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών (Ν. Σερρών) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής.

Στο ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39718/9.6.2016 Καθορισμός ορίων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Λιμένα Νέων Επιβατών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1766/Β/16.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2766/Α321/8.6.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων, πληγέντων από τις κατολισθήσεις α) του χειμώνα 2011 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας β) του Νοεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας γ) του Ιανουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας δ) του Ιανουαρίου 2014 στην Τοπική Κοινότητα Καυκωνίας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο ΦΕΚ 165/Δ/16.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6379/23.3.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από την φερόμενη ως ιδιοκτησία της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.».

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1710/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/2/5626/15.4.2016 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Στο ΦΕΚ 1714/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.869/13.6.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/6/2016.
- Απόφ.866/13.6.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/6/2016.

Στο ΦΕΚ 1731/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ ΙΦΛΙ 6/10405/16.5.2016 Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ναυπλιέων.

Στο ΦΕΚ 1739/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11240/14.6.2016 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Απόφ.174371/10.6.2016 Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG-III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου για την τροφοδοσία του εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας Αγ. Νικολάου του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντικύρων της Π. Ενότητας Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 1744/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ13/46356/31.5.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την συμπλήρωση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα Νήσου Αγκιστρίου.

Στο ΦΕΚ 162/Δ/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4156/23.3.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Νέου Μαρμαράτου Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από την φερόμενη ως ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.».

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 159/Δ/13.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36875/24.5.2016 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Τσαμάκια», Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/13.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4066/11.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ Ιεράπετρας».

Στο ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/13.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ47/147597/89336/6093/1677/1.6.2016 Αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1635/Β/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.178960/3.6.2016 Τροποποίηση του Παραρτήματος III του άρθρου 19 του Προεδρικού διατάγματος 51/2007 (Α΄54), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α΄29), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/101/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 1652/Β/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2843/65570/7.6.2016 Τροποποίηση του άρθρου 7 της αριθμ. 3398/91703/24-08-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1838 Β΄/2015) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1653/Β/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.:1073/1.6.2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 155/Δ/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58855/4078/18.5.2016 Επανακαθορισμός ορίων παλαιού αιγιαλού βορείως λιμενίσκου οικισμού Αγ. Κυριακής ΔήμουΤριφυλλίας Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 158/Δ/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42720/2745/4.4.2016 Ανάκληση της απόφασης με αρ. 7886/11-06-2007 (ΦΕΚ 331/τ. Δ΄/18-07-2007), περί καθορισμού των ορίων Αιγιαλού -Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη περιοχή ή «Αλικανάς» της Τ.Κ. Αλικανά, Δήμου Αλυκών Ν. Ζακύνθου.

Στο ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/9.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.35947/5.36.β4/19.5.2016 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Κοντιά - Λήμνου», στη θέση «Αχειλά», Δήμου Λήμνου, που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.
- Απόφ.ΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/112886/68886/4782/1239/19.5.2016 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων α) Γριβίλων, β) σπηλαίου και μινωικού οικισμού Μελιδονίου και γ) του θαλαμωτού τάφου στη θέση «Κόφυνας», Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 105/ΑΑΠ/9.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21694/25.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 100 περιοχής 57 «Θησείο» του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).
- Απόφ.21693/25.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 29 περιοχής Μεταξουργείου.

Στο ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/9.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/191199/113616/9610/2776/19.4.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Στριβός» Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/1288/97/78576/5375/1429/19.5.2016 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Σελλί», Δήμου Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων,Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 111/Α/8.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4396/7.6.2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1601/Β/7.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87241/30.5.2016 Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ΄αριθμ. Π/112/363 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2488/τ. Β' 18.11.2015 και αφορά αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2615/τ. Β'/04.12.2015.

Στο ΦΕΚ 1602/Β/7.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.37764/873/Φ342/2.6.2016 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 106/Α/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4393/6.6.2016 Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Αμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Αμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Αμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Αμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Αμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Αμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου ’μυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού - Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1589/Β/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66941/1892/23.5.2016 Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Στο ΦΕΚ 1591/Β/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2445/Α36/23.5.2016 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1592/Β/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28198/2.6.2016 Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου,των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, όπωςισχύει, στη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1574/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.95/27.5.2016 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)».

Στο ΦΕΚ 1575/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1067/1.6.2016 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω του σεισμού της 17ης. 11.2015 στους Δήμους Λευκάδας,Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης.

Στο ΦΕΚ 1577/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.105269/2.6.2016 Ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων.

Στο ΦΕΚ 1578/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/38550/6.5.2016 Ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επίστρωση τμήματος προβλήτα Σερίφου», Δ. Σερίφου, νήσου Σερίφου, Π.Ε. Μήλου.

Στο ΦΕΚ 150/Δ/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2654/13.5.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Πέλεκα» στην περιοχή των Δ. Κατερίνης και Δ. Δίου - Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας.

Στο ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/3.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.44406/1308/20.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Βοΐου στο Ο.Τ. 56.
- Απόφ.62968/1774 /20.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καστοριάς στο Ο.Τ.237.

Στο ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/3.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.73196/1461/16.5.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. Γ206 της περιοχής επέκτασης Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σε εκτέλεση των με αρ.2099/2013 και 2095/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.21045/17.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Πλαταριάς - της Δημοτικής Ενότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ν. Θεσπρωτίας) στα Ο.Τ. 72Ακαι 72Β.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Τ.Υ./3328/12.5.2016 Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέ-ματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Στο ΦΕΚ 1565/Β/2.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.233/27/27.5.2016 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Αποκατάσταση στη Στοματική και ΓναθοΠροσωπικήΧειρουργική».

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1550/Β/1.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.176524/11.5.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης και Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 149/Δ/1.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.806/43256/12.5.2016 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος - Φούρνοι» Δ.Δ. Ελασσόνας - Δήμου Ελασσόνας, Νομού Λάρισας.

>>>   >>>>

Τρίτη 31 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1538/Β/31.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5903/25.5.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2865/4.3.2016 απόφασης ΕΟΤ περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτωντου Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Προβολής του ΕΟΤ».

Στο ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/31.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21395/19.4.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 67 Β (πρώην Θέρμης) - Β΄ πάροδος, οικόπεδο αρ. 19, οικισμός Ουζιέλ, περιοχή Ντεπώ και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο (ΦΕΚ 81/Β/13-2-1985).
- Απόφ.22130/22.4.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λεχαινών (Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) στην πλατεία Σαραντοπούλου και Ανωνύμου και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης (Φ.Ε.Κ. 406/Β΄ 10-8-1987).
- Απόφ.21360/7.4.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από ακίνητο της παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν.3044/2002, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Έδεσσας (Π.Ε. Πέλλας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) στην οδό Αρχιερέως Μελετίου αρ. 47 (Συνοικία Βαρόσι) Ο.Τ 3.

Στο ΦΕΚ 99/ΑΑΠ/31.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7586/199/1.4.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχέδιου ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.32849/2179/12.5.2016 Έγκριση απόφασης εξομοίωσης χώρου με ζώνηλιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο «Αυλοσπήλου» Δ. Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας.
- Απόφ.32840/2178/12.5.2016 Έγκριση απόφασης ξομοίωσης χώρου με ζώνη λιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων «Πούντας» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 96/Α/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4390/30.5.2016 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 97/Α/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4391/26.5.2016 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη Συνεργασία στον τομέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 145/Δ/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44881/2926/27.4.2016 Επανακαθορισμός των ορίων παραλίας στην περιοχή βορείως εκβολής χειμάρρου «Βυρού», εκτός οικισμού Καρδαμύλης Τ.Κ Καρδαμύλης Δήμου Δυτικής ΜάνηςΝ. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 146/Δ/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38719/857/9.5.2016 Κύρωση Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4389/27.5.2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 95/Α/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 59/24.5.2016 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

Στο ΦΕΚ 1507/Β/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρ-θρο 16 Ν. 4305/2014)».

Στο ΦΕΚ 1513/Β/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.735/16.5.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/5/2016.

Στο ΦΕΚ 144/Δ/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35237/1091/25.4.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ράσινα» στην θέση «Ξηροκάμπι» της Τ.Κ. Λευκοχώματος, της Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 143/Δ/26.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1739/13.5.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος "Κυριακή» ανάντη της σύγκλισης με το ρέμα Σιδηρόπορτας στην περιοχή Κυριακή - Πρωτοκκλήσι του Δ. Σουφλίου.

Στο ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3624/26.4.2016 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή στον οικισμό Νεάπολη της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς (Ν. Λακωνίας) για τον καθορισμό σχολικού χώρου και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.7898/27.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 37 περιοχής 75 «Ακαδημία Πλάτωνος» του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.23071/5.5.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των λιθόστρωτων των οδών (καλντεριμιών) Φιλοκλέους Γεωργιάδη, Γεωργίου Μωραΐτη, Αγίας Τριάδας και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη που βρίσκονται στον οικισμό Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου (Ν. Μαγνησίας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών αποκατάστασης αυτών.
- Απόφ.21495/22.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέο κτίριο, επί της οδού Αιγίνης αρ.32 (Κυψέλη) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 32833/2177/12.5.2016 Έγκριση απόφασης εξομοίωσης χώρου με ζώνη λιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων «Παλαιοκάστρου» Τ.Κ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας.

Στο ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21943/25.4.2016 Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρα
- Απόφ.60683/9.5.2016 Έγκριση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων «ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 5 και 6» της Δημοτικής Ενότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, με μείωση πρασιάς στο Ο.Τ. 936 κατά μήκος των ιδιοκτησιών 02/04-04, 02/04-05, 02/04-06 και αύξηση της πρασιάς για ισοζύγιο στην ιδιοκτησία 02/04-04 στο ΟΤ 936 και στην ιδιοκτησία 02/05-12 του ΟΤ 951, λόγω ασυμφωνίας στο έδαφος των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1472/Β/25.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33/20.5.2016 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 1478/Β/25.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21559/732/12.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου απότον πρώην ΟΕΚ.

Στο ΦΕΚ 91/ΑΑΠ/25.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 101059/8178/1344/27.4.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Σταμάτη Φουντούλη στον οικισμό Θέρμα της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας, Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/142722/86496/3204/952/27.4.2016 Οριοθέτηση ενιαίου αρχαιολογικού χώρου Αγγελοκάστρου - Παλαιοκαστρίτσας, Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1459/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40465/12.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1465/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.89683/13.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1469/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.24558/16.5.2016 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στηντοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων που θα λειτουργούν κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικά Γραφεία.

Στο ΦΕΚ 141/Δ/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25794/20.5.2016 Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1442/Β/23.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./25.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση προβλήτα Φοίνικα Σύρου».

Στο ΦΕΚ 1445/Β/23.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ5(β)/Γ.Π.36277/20.5.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1428/Β/20.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173971(2721)/21.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ. Β΄/21-11-2014).
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/3/11886/15.4.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1432/Β/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31652/2847/28.4.2016 Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 15 του άρθρου 42 του υπ΄αριθμ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

Στο ΦΕΚ 134/Δ/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29403/20.4.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λακκί - Κουλούκι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 135/Δ/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28355/22.3.2016 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μετόχι Ξηροποτάμου - Καμπουραγγελάδικα» της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1391/Β/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1./5/9758/26.4.2016 Συγχώνευση των ΚΕΠ 200 (Πετρίνας) και 559 (Γυθείου) του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Στο ΦΕΚ 1412/Β/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.7.12/16110/171/26.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 21030/1205/07-11-2003 (ΦΕΚ 1691/Β/18-11-2006) απόφασης με θέμα «έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ρεθύμνου».

Στο ΦΕΚ 126/Δ/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29409/20.4.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λάκκος - Διακόφτης»,Δ.Δ. Αφιάρτης Μενετών, της Νήσου Καρπάθου, τουΝομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 130/Δ/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21262/23.3.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κριός» νήσου Πάρου.

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/19.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21892/25.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος επί της παράκτιας δημοτικής οδού του οικισμού «Καμάρες» Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό.
- Απόφ.10535/26.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 51 και 59 του Δήμου Σπετσών (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.8830/27.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1386/Β/18.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5308/Π.Ε./Α325/15.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές α) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και β) του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 119/Δ/18.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5606/64148/18.4.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Χατζηγεράκη» του Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1372/Β/17.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.85564/9.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμη΅άτων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Το΅έα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 118/Δ/17.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2442/51879/28.4.2016 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία.

>>>   >>>>

Δευτέρα 16 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1365/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.722/12.5.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/5/2016.

Στο ΦΕΚ 1366/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.30685/26.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 8848/05-02-2016 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας.

Στο ΦΕΚ 1368/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/28.4.2016 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του N. 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 13 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1344/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.171817/21.4.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «2η Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου U-2010» στην Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης της Π. Ενότητας Σερρών.

Στο ΦΕΚ 1346/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4638/2015/Α325/5.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/77/Α325/5.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1351/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83993/4.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1352/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2254/53201/5.5.2016 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης με εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, χυμού από σταφύλια ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες.

Στο ΦΕΚ 1357/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1Β/Γ.Π.30684/26.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 77529/09-10-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 12 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 85/Α/12.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4387/11.5.2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1336/Β/12.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ23/19061-1457/22.4.2016 Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4386/9.5.2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1316/Β/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/35937/22.4.2016 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την κατασκευή του έργου «Επισκευές - βελτιώσεις Χερσαίας Ζώνης Κινίου Ν. Σύρου».

Στο ΦΕΚ 1329/Β/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1053/26.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20893/20.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους 24 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ10/121107/73936/5069/1325/12.4.2016 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πετρωτού - Κρήνης - Σαραβαλίου, Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1107/58628/25.4.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου».
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/94761/56449/4216/1033/19.4.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Αρχαία Αρέθουσα», Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης,Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8833/11.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ999 και Γ1131 του Δήμου Καβάλας (Ν. Καβάλας).
- Απόφ.375/21.4.2016 Έγκριση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ.89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τον χαρακτηρισμό της νότιας πλευράς της οδού Αφροδίτης (η Βόρεια πλευρά του Ο.Τ.89) ως οικοδομική γραμμή.

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1308/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12707/22.4.2016 Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

Στο ΦΕΚ 1310/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/37611/28.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας Ν. Κέας».

Στο ΦΕΚ 1313/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.30905/26.4.2016 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/ 04-04-2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10995/13.4.2016 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ιτέας που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Ιτέας Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου).

Στο ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/10.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1507/18.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Αιγύπτου 10Α στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.1506/18.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 299, των βοηθητικών κτισμάτων και του περιβόλου της αυλής του, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Δημ. Αντωνίτση και του κτιρίου επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 301, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στον οικισμό Σουφλί του Δήμου Σουφλίου του Νομού Έβρου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 82/Α/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 51/27.4.2016 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών.

Στο ΦΕΚ 1300/Β/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71651/1368/13.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη.

Στο ΦΕΚ 115/Δ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5607/64152/18.4.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στις θέσεις «Μπασάλε» και «Παπά Χούμα» του Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.879/37519/29.3.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 «Παραλία», της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων.

Στο ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/105265/63672/4551/1166/25.4.2016 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Μύρινας - Κάσπακα - Ατσικής - Σαρδών - Λιβαδοχωρίου - Διαπορίου - Θάνους, Δήμου Λήμνου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100472/8129/1331/19.4.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/2002, του διώροφου κτηρίου επί της Πλατείας 1866, αρ. 9-11, στηνεκτός των ενετικών τειχών πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Σταματάκη, ΑσπασίαςΠαπαχρήστου, ’ννας Καραγκούνη, Ελένης Σταματάκη, κληρονόμων Σπυρίδωνος Σταματάκη και Τράπεζας Eurobank.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 80/Α/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 49/22.4.2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Στο ΦΕΚ 1281/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.198/3/07.04.2016/14.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β΄ 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων».

Στο ΦΕΚ 1284/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4211/48456/20.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 11324/113170/01-11-2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων νια την εφαρμογή του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄3225).

Στο ΦΕΚ 1287/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2016.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1452/13.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 11 (Τύμβος - Μαρμαράδικα) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 13 (Κάτω Σωρός) του ίδιου ως άνω Δήμου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/4.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4436/15/22.2.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) εντός των ορίων του οικισμού Βιολί Χαράκι Δήμου Ρεθύμνου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Πλάκες - Αμπέλι».
- Απόφ.51540/986/8.4.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της αριθμ. 566/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο Ο.Τ. 1293, περιοχής «’νωθεν Ασύλου» της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/4.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1518/20.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των όψεων του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας 36 (όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα), στην Ελευθερούπολη Καβάλας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Χαβιάρα Κωνσταντίνου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100711/8152/1339/19.4.2016 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Κάτω Κρανιώνα, του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92853/7614/1246/19.4.2016 Αναοριοθέτηση του ιστορικού τόπου της νήσου Πόρου, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και Νήσων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1258/Β/28.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42064/ΕΥΘΥ 445/18.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 53635/ΕΥΘΥ 456, (ΦΕΚ Β΄ 1263/2015) κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για λιμενικά και θαλάσσια έργα.

Στο ΦΕΚ 1262/Β/28.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1223/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.197/2/24.03.2016/8.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 1225/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75594/231/19.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικήςκαθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1233/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28159/3183/26.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 81526/11940/24.12.2015 (Β΄ 3017/31.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016».

Στο ΦΕΚ 1237/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000561 ΕΞ 2016/Χ.Π. 841/11.4.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 9ης Μαρτίου 2013 στην Δ.Κ. Παγώνδου της Δ.Ε. Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000560 ΕΞ 2016/Χ.Π. 840/11.4.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 24ης Ιανουαρίου 2013 και 4ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Διδυμότειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 1238/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1049/20.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 76/Α/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 48/14.4.2016 Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης.

Στο ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4384/26.4.2016 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1212/Β/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.175700/14.4.2016 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Στο ΦΕΚ 1218/Β/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.664/22.4.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/4/2016.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20527/18.4.2016 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Βιλίων - Ειδυλλίας Δυτικής Αττικής.

>>>   >>>>

Δευτέρα 25 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1196/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.102835/54/19.4.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1197/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.241/19.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1198/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74687/18.4.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Παρασκευή 22 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1136/Β/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32450/ΕΥΘΥ/343/23.3.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 53640/ΕΥΘΥ 457/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1263/2015) κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για έργα οδοποιίας.

Στο ΦΕΚ 1150/Β/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/33947/16 /18.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή του έργου «Επέκταση Βελτίωση λιμένα Κολυμβαρίου Π.Ε. Χανίων».

Στο ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42830/11.4.2016 Σημειακή τροποποίηση σε τμήμα του Ο.Τ. 14 της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, στη συμβολή των οδών Βασ. Φρειδερίκης και Κεχαγιά.

Στο ΦΕΚ 72/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11388/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης) στην Π.Ε. «Μασταμπάς - Καλλιθέα» και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.24690/22.3.2016 Αρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Ιωάννη Κάϊτσα,σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ΄αριθμ.16767/2010 απόφαση του 18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 32β, του ΔήμουΓλυκών Νερών Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16613/30.3.2016 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

Στο ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΓΔΠ 0006631 ΕΞ2016/20.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/21.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68153/38450/3273/788/10.3.2016 Έγκριση αναοριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου - Τραουνού - Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 20 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 70/Α/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4381/20.4.2016 Kύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 71/Α/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4382/20.4.2016 Κύρωση της Ευρομεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 72/Α/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4383/20.4.2016 Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1135/Β/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.631/18.4.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 6-4-2016.

Στο ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6380/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 21 περιοχής 64 «Μεταξουργείο» του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/20.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6381/29.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων (Ν. Εύβοιας) επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.3625/22.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας) με άρση απαλλοτρίωσης.

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1103/Β/19.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10683/15.4.2016 Εξαίρεση συμβάσεων τον Υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, από το διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

Στο ΦΕΚ 1112/Β/19.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1388/12.4.2016 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή καιλειτουργία του έργου: «Οριοθέτηση - Διευθέτησητμήματος χειμάρρου Πατέλη από γέφυρα Πισκοκέφαλου έως Μαρωνία», Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 107/Δ/19.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22249/661/16.3.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Στραβοβασίλη" σε μήκος 2.000 μέτρων από την εκβολή του στον όρμο Σαλαντίου της Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 66/ΑΑΠ/19.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.15898/28.3.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 95888/7091/ 25-11-1992 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δέκα (10) κτιρίων, που βρίσκονται στην περιοχή Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (Δ΄ 79)».
- Απόφ.1347/4.4.2016 Αναστολή έκδοσης Αδειών Δόμησης και αναστολή έναρξης οικοδομικών εργασιών σε μεμονωμένα ακίνητα εντός του «ιστορικού τόπου» της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αυτού, συνόλων κτηρίων - καταστημάτων της Στοάς Σαούλ, της αγοράς Μπιτ Παζάρ, της περιοχής Αγίου Μηνά και της Παλαιάς Λαχαναγοράς, στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τα οποία έχει κοινοποιηθεί η από 7-4-2015 αιτιολογική έκθεση του ΥΠΕΣΔΑ (π ΥΜΑΘ).

>>>   >>>>

Παρασκευή 15 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 66/Α/15.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4380/15.4.2016 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 103/Δ/15.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4584/52144/31.3.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή του όρμου Καλογριάς Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/15.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7183/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αργους του Δήμου Αργους - Μυκηνών (Ν. Αργολίδας) στα Ο.Τ. Γ295 και Γ296.
- Απόφ.15895/28.3.2016 Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Πεύκα Γιουρντά» της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1049/Β/14.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3817/43198/8.4.2016 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Στο ΦΕΚ 1053/Β/14.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/1920/5.4.2016 Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων).

Στο ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/14.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68609/38618/3291/805/4.4.2016 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Συκεών», Τ.Κ. Συκεώνα, Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.153496/56869/2015/24.3.2016 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 στην Τ.Κ. Λυγιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1020/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170382/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 1021/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΠΠ 1059/22.3.2016 Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/ 2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Στο ΦΕΚ 1026/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Δ.1327/30.3.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 1038/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17493/6635/31.3.2016 Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ορθή επανάληψη της 1/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

Στο ΦΕΚ 1047/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Στο ΦΕΚ 93/Δ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19344/1658/18.3.2016 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και καθορισμός των οριογραμμών του παλαιού αιγιαλού στη θέση "ΝΗΣΟΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ" του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 95/Δ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.130906/1017/22.12.2015 Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων αποβλήτων ιχθυοτροφείου και καθορισμός των όρων διάθεσής τους.

Στο ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/102318/61744/4442/1118/29.3.2016 Έγκριση οριοθέτησης του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνα, Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/13.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4304/7.4.2016 Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Πλακιά.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/74321/6396/1043/29.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Γεωργαντέλλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 63 στην περιοχή «Σουράδα» στην πόλη της Μυτιλήνης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/59869/5195/851/30.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους της τριώροφης μετά σοφίτας οικοδομής που βρίσκεται στις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη και Φρουρίου, στο Δήμο Πάργας (Ν. Πρεβέζης), Περιφέρεια Ηπείρου, φερομένης ιδιοκτησίας Γκούλιουρα Περσεφόνης, Γκούλιουρα Θεόδωρου και Ζέρη Ευτυχίας.

Στο ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.242190/13.4.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 596, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με χαρακτηρισμό όλου του οικοπέδου στο οποίο στεγάζονταιτο 3ο Νηπιαγωγείο και το παλαιό 3ο Δη΅οτικό Σχολείο, σε χώρο 3ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 63/Α/12.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4379/11.4.2016 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1007/Β/12.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ54/28720/16 /4.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου».

Στο ΦΕΚ 90/Δ/12.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1888/23.3.2016 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην παραθαλάσσια περιοχή του Πλαταμώνα του Δήμου Δίου - Ολύμπου στη θέση από «Τούνελ Κάστρου Πλαταμώνα Πιερίας έως Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλαταμώνα».

Στο ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/12.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6853/23.3.2016 Καθορισμός χώρων εξομοιούμενων με Ζώνη Λιμένα της περιοχής - ΒΑΘΥ - Δ.Δ. Παναγίας νήσου Θάσου Ν. Καβάλας.
- Απόφ.26406/477/24.2.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 27β,οικόπεδο 135 της Τ.Κ. Ράχης του Δήμου Βέροιας με την αλλαγή χρήσης του από γενική κατοικία σε χώρο στάθμευσης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 986/Β/11.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1690/Α321/5.4.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1691/Α321/5.4.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 8 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 959/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1590/A321/31.3.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και β) της Περιφ. Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 963/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/27531/2016 /31.3.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου λιμενίσκου στην θέση "ΤΕΡΣΑΝΑΣ" της Δημ. Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων.

Στο ΦΕΚ 969/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3420/38611/31.3.2016 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας.

Στο ΦΕΚ 982/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170378/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 87/Δ/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19678/21.3.2016 Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8640/23.2.2016 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής)».

Στο ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/8.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4011/258/28.3.2016 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Δραγωνέρα του οικισμού Βαθύ της Αίγινας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.
- Απόφ.515/25.2.2016 Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης στην με αριθμό 26 Επαρχιακή οδό Πέραμα - Χουμέρι - ’γιος Ιωάννης δια Κρασούντος, Κεραμωτών - ’γιος Μάμας για το τμήμα της οδού επί της οποίας έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία του Στυλιανού Σερλή, εντός του οικισμού «’γιος Μάμας», Δήμου Μυλοποτάμου, ΠΕ Ρεθύμνης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 938/Β/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/5634/2128/17.3.2016 Χορήγηση ’δειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά νομού Σερρών, με φορέα διαχείρισης την Αερολέσχη Σερρών με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης Σερρών «Εμμανουήλ Παππάς».

Στο ΦΕΚ 945/Β/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170373/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 952/Β/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Δ.1323/30.3.2016 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 83/Δ/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18008/15.3.2016 Κύρωση δασικών χαρτών των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης και Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

>>>   >>>>

Τρίτη 5 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 53/Α/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4376/5.4.2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου ’μυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς Υποδομής και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 55/Α/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4378/5.4.2016 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 926/Β/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1041/4.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Στο ΦΕΚ 82/Δ/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17935/1208/10.3.2016 Kαθορισμός ορίων Αιγιαλού στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΣΠΑΡΤΗ» του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 4 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 901/Β/4.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5745/23.3.2016 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Στο ΦΕΚ 80/Δ/4.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.629/3.3.2016 Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου στον οικισμό Σελέρου του Δήμου Αβδηρών.

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/4.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20586/22.3.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Αγίας ’ννας» της Δ. Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Κυριακή 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 51/Α/3.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4375/2.4.2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Παρασκευή 1 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 49/Α/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4373/1.4.2016 Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 50/Α/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4374/1.4.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 879/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170374/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 880/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170376/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 881/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΤΥ Γ 0001340 ΕΞ 2016/27.1.2016 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε κτίρια που έχουν συναφθεί μισθώσεις από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 τουάρθρου 1 του Ν. 3581/2007.

Στο ΦΕΚ 885/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170381/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματοςτου Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΥψηλήςΠίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 890/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.:21676/18.3.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87644/16-11-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 891/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170384/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 895/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.5.3/109010/1530/15/24.3.2016 Υπαγωγή της Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α).

>>>   >>>>

Πέμπτη 31 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 46/Α/31.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 32/16.3.2016 Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 τουΝ. 998/1979.

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/31.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4800/4.3.2016 Επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 18 (περιοχή Εργοχωρίου) της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας Δήμου Βέροιας (Ν. Ημαθίας)».

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 838/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.οικ.: 21665/18.3.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 78726/14-10-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/30.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3623/10.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 29/Τ.23 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.5566/10.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί των οδών Σαπφούς και Κόνταρη του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.1450/10.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στην περιοχή «Ψυρρή».
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002