Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3387/Β/20.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19102/10.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αρ. 216/08.01.2015 απόφα-σης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β'10).

Στο ΦΕΚ 3389/Β/20.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1152/12.10.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στις 30.07.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως και Ελυμνίων του ΔήμουΜαντουδίου-Λίμνης-ΑγίαςΆννας της Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3344/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ/Β0016000 /1186 ΕΞ 2016/5.10.2016 Καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν.4413/2016 (148Α΄) (προσθήκη παρ.3Α στο άρθρο 16 του Ν. 4146/2013).

Στο ΦΕΚ 3362/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1471/13.10.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/10/2016.

Στο ΦΕΚ 3377/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108644/17.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3378/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108645/17.10.2016 Προκήρυξκαθεστώτος ενισχύσεων«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3379/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108647/17.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3380/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108646/17.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 319/Δ/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.127994/25.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Κατρολάγκαδο" στην θέση "Μπούσκλη" παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Κότση Χρυσοβαλάντη σε περιοχή εκτός σχεδίου της Δ.ΚΒέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 313/Δ/18.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3081/5.10.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος οικισμού Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων.

Στο ΦΕΚ 314/Δ/18.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3426/7.9.2016 Μερική ανάκληση της υπ' αριθ. οικ. 27766/2155/4-12-2009 (ΦΕΚ 561/Δ'/17-12-2009) απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά στην επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων κοίτης ποταμού Μαΐστρου στις θέσεις του τεχνικού ΤΕ06 και του τεχνικού ΤΕ014 στο Ν. Έβρου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3314/Β/14.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.353/2016 /11.10.2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρόγραμμα διεξαγωγής των δημο-πρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 τουΝ. 4389/2016, ως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3315/Β/14.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.106688/13.10.2016 Καθορισμός του ποσού, κατά είδοςενισχύσεων,γιαταεπενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»,«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ»,«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» κα ι«Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016.

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3289/Β/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.390161/2924 /23.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 3296/Β/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100008/ΕΥΘΥ936/28.9.2016 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 19883/10.09.2008(ΦΕΚ 1957/Β΄/2008) και 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ 1170/Β΄/2009) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

Στο ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/13.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.229808/4216/7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ.1296 και 1315 (Ανατολική Συνοικία).
- Απόφ.176415/3606/19.8.2016 Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών,στο Ο.Τ. 1174 στην περιοχή Ζαρουχλέϊκα του Δήμου Πατρέων, δια αναγνωρίσεως υφιστάμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος ως πεζοδρόμου.
- Απόφ. 229816/4217/7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1315, 1322, 1323,1324 (Ανατολική Συνοικία).
- Απόφ.190385/4108/6.9.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Εθνικού Παιδικού Σταθμού και τμήματος Χώρου Πρασίνου σε εκτέλεση της αριθμ.2496/2014 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στα Ο.Τ. 10 και Ο.Τ. 11, μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φερραίου και Κύπρου, της Δ.Ε. Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3276/Β/12.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21867/26.9.2016 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

Στο ΦΕΚ 3278/Β/12.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 184182 /5.10.2016 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμόςδιαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με τηντήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμωνκαι βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων.

>>>   >>>>

Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3257/Β/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2437/4.10.2016 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο ΦΕΚ 307/Δ/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3963/Φ.Λ /6.9.2016 Αποχαρακτηρισμός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση «ΤΣΟΡΜΠΑΣΗ» τηςΤ.Κ. Λαμπινής, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε.Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 308/Δ/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.01α/404 /16.6.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Κασσάνδρας.

Στο ΦΕΚ 310/Δ/11.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10/5858/6-9-2016 /27.10.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των τριτοβαθμίων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Χαλκιδικής (Πολυγύρου).
- Απόφ.10/5859/6-9-2016 /27.10.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ που χωροθετείται στη θέση«Ανατολικά από Συκιές»τηςΔ.Ε.Ανθεμούντα.
- Απόφ.10/2172/6-9-2016/7.9.2016 Kαθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) του οικισμού Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου.
- Απόφ.10/2171/6-9-2016 /27.10.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου.

Στο ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/11.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/284520/170754/11555/3486/2.9.2016 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του συμπλέγματος σπηλαίων χαράδρας Στρύμης, Δήμου Μαρώνειας -Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
- Απόφ.29-08-16/29.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης -Συκεών (Ν. Θεσσαλονίκης) κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Στο ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/247749/148488/10108/2943/25.7.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρωνα) αρχαίας πόλης Αλυζίας Τ.Κ. Κανδήλας, β) τα-φικού μνημείου - ηρώου στον όρμο τουΜύτικα, συμπεριλαμβανομένης της Ι.Μ. Αγ. Τριάδας και του όρμου του Μύτικα,γ) ακρόπολης στον λόφο "Καστρί", δ) βυζαντινού φρουρίου του Βάρνακα και αρχαίου φράγματος στη θέση "Γλώσσες" ,Δ.Ε.Αλυζίας, Δήμου Ξηρομέρου ,Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23-08-2016/23.8.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 8 Νότια Συνοικία (περιοχή«Κηπούπολη») Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου ως άνω Δήμου στα όρια σύνδεσης».

Στο ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.05-09-16/5.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (N. Βοιωτίας) με άρση ρυμοτομικού βάρους στο Ο.Τ.168, επιβολή προκηπίου καικαθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3250/Β/10.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1438/6.10.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 5/10/2016.

>>>   >>>>

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 188/Α/8.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4427/7.8.2016 Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3232/Β/7.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 47926/5.10.2016 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄/174) καιτροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγήστο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ174/Α΄)» (ΦΕΚΒ΄/2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3233/Β/7.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/7.10.2016 Τροποποίηση της υπ_αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β'/1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 300/Δ/7.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 50925/1438 /22.7.2016 Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθμ. 7182/475/25-2-2008 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168 Δ΄/15-4-2008), λόγω πλάνης για την πραγματική κατάσταση, για έκταση συνολικού εμβαδού 1.403,78 τ.μ. στη θέση «Βαγένια - Ψηφιά»,Τ.Κ. Κροκεών, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα,Π.Ε. Λακωνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 296/Δ/6.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.125900/26.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος «Βαένι» στην Τ.Κ. Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενώντης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/6.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10369/18.8.2016 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα του Λιμενίσκου «Αμυγδαλοκεφαλίου» Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων.
- Απόφ.9946/5.8.2016 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα του Λιμενίσκου «Λίμνης» Κισσάμου,Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/6.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.132232/2419/2.9.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς ,σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθ.58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης-Λιάκου Νικολάου-Παφύλα Γεωργίου-Παφύλα Καλλιόπης, στα Ο.Τ.228-287-287Α, στηνπιν.22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

>>>   >>>>

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3196/Β/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.44015/4029/15.9.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.44014/4028 /15.9.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης

Στο ΦΕΚ 3208/Β/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Ο.Υ/οικ-5592/Φ.911 /30.9.2016 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2016-2017.

Στο ΦΕΚ 3209/Β/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63807/1898/29.9.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Προϊστάμενο καστους Προϊσταμένους των Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ).

Στο ΦΕΚ 286/Δ/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3687 /1.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος πλησίον αγροτεμαχίου με αρ. 1126 στην περιοχή Πανοράματος του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη.

Στο ΦΕΚ 294/Δ/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61177/27.10.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κυπαρίσσι», Δ.Ε.Ευδήλου, Δήμου Ικαρίας Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6942/5.8.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (αποφάσεις αριθ. 1041/2011 και 781/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάϊας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, με αποχαρακτηρισμό τμήματος τηςΟδού Καστελίου, μεταξύ των Ο.Τ. 1185 και 1181 και ενοποίησή τους με την δημιουργία ενιαίου Ο.Τ.1181, θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου,με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (Ν.2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.
- Απόφ.56921/9.8.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγιος Πέτρος» Τ.Κ. Καρδιανής Δήμου Τήνου, ΝήσουΤήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Ιωάννη Φιλιππούση και Γεωργίου Φιλιππούση.

Στο ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.639/17.8.2016 Σημειακή Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Ζηπαρίου Δήμου Κω,στο Οικοδομικό Τετράγωνο 63.
- Απόφ.6836 /10.8.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αλμυρού, με μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί της οδού Σαλαμίνος στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Σαλαμίνος - Αγίου Σεραφείμ -Βόλου - Μεσογείων.

Στο ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 239312/20362/3080 /24.8.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου ή Δημάρχου Σταύρου Τσούση και Καπετάν Κράμπα, Ο.Τ. 157στο Δήμο Μεσσήνης Περιφεριακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δώρας Τσερπέ.
- Απόφ.10370/18.8.2016 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα του Λιμενίσκου «Κάμπου» Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/261010/22603/3443 /24.8.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002 της διώροφης κατοικίας, των υπολοίπων κτισμάτων του περιβάλλοντος χώρου στα όρια της ιδιοκτησίας του και του μαντρότοιχου, φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Κάρμεν-Αντέλε Γεωργίτση, στηνΤ.Κ. Πούλιθρα Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/259642/22465/3422 /24.8.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1γ του Ν.3028/2002 του κτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 54 και Κωλέττη (Ο.Τ.71008), στον Δήμο Αθηναίων,φερόμενης ιδιοκτησίας Αμαλιείου Ιδρύματος.

Στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.28-08-16/28.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικούσχεδίου (Ο.Τ.16) της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης».
- Απόφ.28-08-16/28.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.323575/6687/9.8.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο Ο.Τ. Γ7Α του οικισμού Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε.Πέλλας.

Στο ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ272983/163697/5961/2006/22.8.2016 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου των Βατίκων κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.Μεσοχωρίου, Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε.Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ 268344/160885/109547/2.9.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Διασέργιανης, ΔΕ Σπερχειάδας, Δήμου Μακρακώμης,Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Τρίτη 4 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3179/Β/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.337/2016/29.9.2016 Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης ΡΑΕ για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata - Σιδηρόκαστρο.

Στο ΦΕΚ 3180/Β/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α3γ/οικ. 72667/30.9.2016 Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης τμημάτων νοσοκομείων και κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip -κριτήρια επιλογής ασθενών.

Στο ΦΕΚ 283/Δ/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.124060/27.10.2016 Καθορισμός όχθης ,παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στην παραλίμνια οδό από τη πλατεία Μαβίλη έως τα πρώην Δημοτικά Σφαγεία Δήμου Ιωαννιτών στη λίμνη Παμβώτιδα στο Νομό Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30-09-16/30.9.2016 «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης» και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης».

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 185/Α/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4425/30.9.2016 Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών,Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικώνστόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3139/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ29/79727/2016/19.9.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τοιχίου παραλίας Χρυσής Ακτής Ν. Ίου».

Στο ΦΕΚ 3141/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 2933/113774 /29.7.2016 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.

Στο ΦΕΚ 3156/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 775/5 /1.9.2016 Τροποποίηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002 «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».

Στο ΦΕΚ 3160/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3865/Α335 /14.9.2016 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτης, της θέσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργίου Ευαγγελάτου του Άγγελου, στην Τ.Κ. Μονοπολάτων της Δ.Ε.Παλλικής του Δήμου Κεφαλληνίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 3162/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 46111 /27.9.2016 Διορισμός εκπλειστηριαστή για τη δημοπράτησητων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου του ελληνικού κράτους.

>>>   >>>>

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3111/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1144 /23.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Στο ΦΕΚ 3112/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.217/2/15.09.2016/27.9.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014(Β3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.σχετικά με τονΚανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 3128/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44943/20.9.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορί στηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής (Β΄ 1631/2004), β) στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής (Β΄1434/2004), γ) στο Δήμο Γλυκών Νε ρών του Νομού Αττικής (Β΄ 2/2005) και δ) στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής(Β΄608/2005).

Στο ΦΕΚ 3132/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/29.9.2016 Τροποποίηση αποφάσεων αναμόρφωσης κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004, λόγω άρσης όρου που έχει τεθεί σε πρακτικά γνωμοδοτήσεωνΚ.Γ.Ε,σύμφωνα με νεότερη γνωμοδότησηΚ.Γ.Ε.

>>>   >>>>

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3106/Β/28.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.169794/16.9.2016 Τροποποίησητης υπ'αριθμ.οικ.83993/4-5-2016(ΦΕΚ1351/Β΄/2016) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικήςκαθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 182/Α/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4423/27.9.2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 183/Α/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4424/27.9.2016

Στο ΦΕΚ 3070/Β/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ. 4157 /A321/14.9.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 246/Δ/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.867/12.4.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ οικισμών Σισίου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 249/Δ/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.797/22.7.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στον οικισμό του Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο ΦΕΚ 185/ΑΑΠ/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20-07-16/20.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας (Ν.Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης».

Στο ΦΕΚ 186/ΑΑΠ/27.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.96591/2625 /5.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικούσχεδίου στα Ο.Τ. 18 και Ο.Τ. 24 της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.
- Απόφ.57209 /10.8.2016 Αναγνώριση της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Μουτσούνα - Λιγαρίδια - Κανάκι - Κλειδώ της Τ.Κ. Απεράθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως μοναδικής της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 24.05.1985(ΦΕΚ270/Δ/31.5.1985) ως ισχύει.

>>>   >>>>

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 177/Α/22.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100/8.9.2016 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων το Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης καιΤουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 3027/Β/22.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5356/Α32/24.8.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 22ας και 26ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 3029/Β/22.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ4094/Α321/9.9.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια πουεπλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 240/Δ/22.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107966/25.7.2016 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού της Τ.Κ.Αγίου Γερμανού, της Δ.Ε. Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για τη συντήρηση και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και λοιπών μνημείων καθώς και αξιόλογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

Στο ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/22.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ 57/192776/115799/7851/2218/20.7.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Αγίας Βαρβάρας-Ασωμάτων-Άμμου-Ράχης-Τζαμάλας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας ,Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3021/Β/21.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1134/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1133 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1131 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών στις 10.09.2016 στον Δήμο Θάσου, της Π.Ε. Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1136 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06.09.2016 στον Δήμο Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ. ΠΟΛ. 1137 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, στην Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε.Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της ΠΕ.Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ. ΠΟΛ. 1138/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 10.09.2016 στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου, της Τοπικής Κοινότητας Ουρανούπολης και της Τοπικής Κοινότητας Νέων Ρόδων του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1132 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 06, 07 και 08/09/2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1139 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στις 08.09.2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ. ΠΟΛ. 1135 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.08.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης και Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.

Στο ΦΕΚ 3022/Β/21.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/14/23203/16.9.2016 Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος του ΚΕΠ720, στην περιοχή Νικόπολης Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.12407/9.9.2016 Ορισμός του οικισμού Τρικερίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου ως ιστορικής έδρας αυτού.
- Απόφ.28106/9.9.2016 Ορισμός του οικισμού Μπόχαλης, του Δήμου Ζακύνθου ως ιστορικής έδρας αυτού.

Στο ΦΕΚ 3023/Β/21.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ54/79902/2016/19.9.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο λιμέναΛειψών».

>>>   >>>>

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 175/Α/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4420/16.9.2016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησηςτης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3004/Β/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/13/22649 /14.9.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 849 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου Δράμας.

Στο ΦΕΚ 3012/Β/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143649/2415 /12.9.2016 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16-08-16/16.8.2016 Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικου σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (N. Αχαΐας).

Στο ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/20.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙ ΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/272997/163710/11124/3337/22.8.2016 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Ελάτειας, Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.3113.15-4/74487/2016/31.8.2016 Ανάκληση της υπ' αριθ. 8116.1 φ.6/01/05/19-05-2005 απόφασης YEN περί επαναπροσδιορισμού της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.

>>>   >>>>

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2991/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ22 /οικ.40324/1605/8.9.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ. 14951/2001 (ΦΕΚ 1397/22.10.2001τ. Β.) απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής ΑπασχόλησηςΠαιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις,Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε καισυμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Στο ΦΕΚ 2992/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43942/4026 /14.9.2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α'24),όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2943/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40742/27.10.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. 21163/21-04-2016 (Β' 1322) απόφασης βάσει των διατάξεων του αρ.72 του Ν.4369/2016 (Α'33) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2956/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.163021/6.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 40465/12-5-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε ΔυτικούΤομέα Αθηνών με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 2958/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78602/4019 /1.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΠεριφέρειαςΗπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2970/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1126/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 06 και 07/09/2016 στο Δήμο Καλαμάτας,στο Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο ΔήμοΤριφυλίας, στιςΤοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου ΔυτικήςΜάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος ,Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε.Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1128/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1127/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στο ΔήμοΕυρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1129/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στη ΔημοτικήΕνότητα Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 2982/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12496/154355/7.9.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στον προϊστάμενο του Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 2983/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/16.9.2016 Διόρθωση σφάλματος Στην υπ'αριθμ.οικ.145070/2767/28-07-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.

Στο ΦΕΚ 2984/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1305/13.9.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 14/9/2016.

Στο ΦΕΚ 234/Δ/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5063/24.8.2016 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε τμήμα του υπ' αριθ. 176β αγροτεμαχίου, έκτασης23.882 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 2.243,92τ.μ.,της Σ.Δ. έτους 1955, του αγροκτήματος Ασωμάτων, της Δ.Ε.Βέροιας ,του Δ.Βέροιας, της Π.Ε.Ημαθίας, προκειμένου να παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο Βέροιας,για την μετεγκατάσταση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και τη συνέχιση λειτουργίας του Μουσείου Εκπαίδευσης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2939/Β/15.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/27.10.2016 Διόρθωση σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 692/τ.Β΄/9.3.2012.

>>>   >>>>

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2933/Β/14.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.124499/25.8.2016 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τουΔήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 230/Δ/14.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.649/21.7.2016 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής Π.Ε. Γρεβενών.
- Απόφ.200074/45285/29.7.2016 Τροποποίηση ορίων υφιστάμενης λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/14.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9-8-16/9.8.2016 Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Αφάντου Ρόδου» στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου.

>>>   >>>>

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2908/Β/13.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.27577/6.9.2016 Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.24001/11-6-2013 κοινήςυπουργικήςαπόφασης(1449Β΄/ 14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.
- Απόφ.303/12.7.2016 Ενέργειες και διαδικασίες γιατη διασφάλιση τηςποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπηρεσιών,κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
- Απόφ.16547/6.9.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Αναπληρώτριας Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού),στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
- Απόφ.305/12.7.2016 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.

Στο ΦΕΚ 2910/Β/13.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3941/7.9.2016 Συστάση και λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Καθεδρικού Ίερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων της Ίερας Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμίνος.

Στο ΦΕΚ 2915/Β/13.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32919/24.8.2016

Στο ΦΕΚ 2921/Β/13.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.227222/4743 /5.9.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.45473/1059 /6.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπήςτης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

>>>   >>>>

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2880/Β/12.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.119749/2011 /29.7.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π. Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2888/Β/12.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.182314/1241/24.8.2016 Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου8 της υπ' αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'2075), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας2006/118/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υπο-βάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ηςΙουνίου 2014.

Στο ΦΕΚ 2895/Β/12.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1270/7.9.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 7-9-2016.

Στο ΦΕΚ 226/Δ/12.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108010/25.7.2016 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενηέκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου τηςΤ.Κ. Με-σοβούνου, της Δ.Ε. Βερμίου του Δήμου Εορδαίαςγια κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για τηνκατασκευή γεφυροπλάστιγγας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2875/Β/9.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.304/12.7.2016 Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
- Απόφ.306/12.7.2016 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχουτης ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.
- Απόφ.307/12.7.2016 Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών.

Στο ΦΕΚ 2877/Β/9.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15200/5.8.2016 Κατάργηση της υπ_αριθ.2647ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986(Β΄/797) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας«Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης».

>>>   >>>>

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2850/Β/8.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6030/2.8.2016 Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Βέροιας Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2818/Β/7.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1234/2.9.2016 Καθορισμός επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 31/8/2016.

Στο ΦΕΚ 2848/Β/7.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1332/93570/23.8.2016 Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Στο ΦΕΚ 221/Δ/7.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.76540/5373/30.6.2016 Καθορισμός ορίων αιγιαλού -παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «Καταγέϊκα μεταξύ Αυλόσπηλου και Μάγγανου» του τέως Δ. Βοιών νυνΔήμου Μονεμβάσιας Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 223/Δ/7.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53729/27.7.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Βοκαριά - Χελιδόνια», Δ.Ε. Ιωνίας Δήμου Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/7.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.49963/12.7.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενουτου 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση«Άβδος» Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου ΔήμουΤήνου, νήσουΤήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών των κληρονόμων Μαρίας Καυκαλά, Ματθαίου Δελατόλα, Olivier και Nathalie Fulconis και Χρήστου Φιοράντη.
- Απόφ.49959/12.7.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενουτου 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση«Τσακώνι» Δήμου Ιητών, νήσου Ίου Ν. ΚυκλάδωνΠεριφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Γερογιάννη Πέτρου του Μιχαήλ και Γερογιάννη Αικατερίνης του Μιχαήλ.

>>>   >>>>

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 158/Α/6.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 91/28.8.2016 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης "περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974" (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο1045/80(Α΄95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 3η Δεκεμβρίου 2010 με την απόφαση MSC 308 (88) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Στο ΦΕΚ 159/Α/6.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4415/6.9.2016 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 160/Α/6.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4416/6.9.2016 Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2799/Β/6.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.116466/9.8.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2780/Β/5.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38527/27.6.2016 Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Στο ΦΕΚ 2781/Β/5.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.210814/1278/11.8.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.
- Απόφ.3291/12.8.2016 Παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. οικ. 6749/ 03-09-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Στο ΦΕΚ 2783/Β/5.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1430/Α325/2.8.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 25ης Νοεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/5.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2063/90091/30.6.2016 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας διέλευσης καλωδίων για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 400kV «ΚΥΤ Πάτρας - ΚΥΤ Μεγαλόπολης» στο Νομό Αχαΐας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2769/Β/2.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.116359/9.8.2016 Τροποποίηση - Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2750/Β/1.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143792/1794/3.8.2016 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 31 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2722/Β/31.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.215/2016/30.6.2016 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2015 έως 01.01.2016.

Στο ΦΕΚ 2732/Β/31.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/257695/25505/23036/1472/11.8.2016 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 2742/Β/31.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.25728/10.8.2016 Ορισμός του οικισμού Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού ως ιστορικής έδρας αυτού.
- Απόφ.25727/10.8.2016 Ορισμός του οικισμού Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου ως ιστορικής έδρας αυτού.

>>>   >>>>

Τρίτη 30 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2712/Β/30.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ22/37641/1450/22.8.2016 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.

>>>   >>>>

Δευτέρα 29 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2684/Β/29.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/182269/22.8.2016 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ'αριθ. Δ2/16570/07/09.2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ1306/Β/16.09.2005).

Στο ΦΕΚ 220/Δ/29.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47972/3557/6.7.2016 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» Ο.Τ.450 του Δήμου Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/204126/122458/8331/2347/11.7.2016 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Χίου και οριοθέτηση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Λιμανιού της Χίου, Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 26 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2654/Β/26.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.770/2/14.7.2016 Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Διαχείριση Αιτήσεων Μεταβίβασης Αδειών Κατασκευών Κεραιών και των Ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) της παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

Στο ΦΕΚ 2667/Β/26.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84662/10.8.2016 Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004.

Στο ΦΕΚ 175/ΑΑΠ/26.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.91168/2469/29.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 42 της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
- Απόφ.41246/1212 /5.8.2016 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Καλλονής, επί της οδού Μητροπόλεως, μετά τηνέκδοση της αρίθμ. 1538/2014 απόφασης του ΣτΕ. (αίτημα Α. Μαριόλα και Ε. Γουδή).

>>>   >>>>

Πέμπτη 25 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2633/Β/25.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143857/2.8.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

>>>   >>>>

Τετάρτη 24 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2614/Β/24.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.145070/2767/28.7.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ 71651/1368/13-04-2016 (ΑΔΑ:7Ζ147Λ7-0ΣΑ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 2620/Β/24.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1487/26.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 23ης Μαΐου 2010 στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 2621/Β/24.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.387/29.7.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ 241/19-4-2016 ΦΕΚ1197/Β/2016) (ΑΔΑ:ΨΚΛΑ7Λ7-ΖΧΕ) Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνώνμε θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 2629/Β/24.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1123/23.8.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.

Στο ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/24.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/253935/21972/3330/896/29.7.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου μαζί με τις δύο αυλόθυρες και τον μαντρότοιχο στα όριατου οικοπέδου, φερόμενης ιδιοκτησίας Γρηγόριου Σουκιούρογλου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπάφη 68 και Ομήρου 29, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.51916/1620/22.6.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας XXIII Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ.- Γ514περιοχή «Ζευγάρια», επί της οδού Εφύρας.
- Απόφ.57421/1807/5.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς στο Ο.Τ. 1.

>>>   >>>>

Τρίτη 23 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2603/Β/23.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.179400/5.8.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός Φαρσάλων U6280» στο Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 22 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2582/Β/22.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1174/11.8.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδωνμε ημερομηνία δημοπρασίας 10-8-2016.

Στο ΦΕΚ 2584/Β/22.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35967/2345/27.10.2016 Αδειοδότηση Υδατοδρομίου Παξών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 19 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2568/Β/19.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001097 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1485/26.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου2010 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001100 ΕΞ2016/Χ.Π.1486/26.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2011 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 2572/Β/19.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001102 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1489/27.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2009 σε περιοχές του Νομού Μαγνησίας.
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π.0001103 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1488/27.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 17ης Νοεμβρίου 2010 σε περιοχές του Ν. Κέρκυρας.
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001097ΕΞ2016/Χ.Π. 1484/27.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 28ης Ιανουαρίου 2011 στη νήσο Ρόδο.

>>>   >>>>

Πέμπτη 18 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 170/ΑΑΠ/18.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/46178/4001/645/15.6.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Πατρόκλου και Επίτιμου Δημάρχου Τάση Καζάζη (πρώην Αχιλλέως) 8 (Ο.Τ. 305), στονΔήμο Πύργου, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/175838/14324/2275/27.7.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διώροφου κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ζαλάχα 19 και Φιλιπουπόλεως στη συνοικία Σαμακώβ, εντός ορίων του ιστορικού τόπου της παλαιάς πόλης της Ξάνθης, στο Δήμο Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ι. Μονής Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας Ξάνθης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/156912/12591/2054/13.5.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού Ρεθύμνου 10, στην περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφερείας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Mauricio Capuano.

>>>   >>>>

Παρασκευή 12 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2494/Β/12.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.181627/1185/2.8.2016 Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (Α'24), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς διατάξεις».

Στο ΦΕΚ 2496/Β/12.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1150/5.8.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 3/8/2016.

Στο ΦΕΚ 216/Δ/12.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78226/5459/30.6.2016 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας, του Δ. Λουτρακίου -Αγ. Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 217/Δ/12.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3094/176792/28.6.2016 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 167/ΑΑΠ/12.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19840/22.7.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης(ν.Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

Στο ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/12.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4132.12-1/2123/19.7.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της κύριας(νοτιοδυτικής) και πλευρικής(νοτιοανατολικής) όψης διωρόφου και ισόγειου σε επαφή κτηρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., που βρίσκονται επί της οδού Εμμ. Εμπειρίκου 3, στον οικισμό Γαύριο του Δήμου Ανδρου, της νήσου Ανδρου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.53445/26.7.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Δρυός» της Δ.Κ. Μάρπησσας στη θέση «Φίδα Δρυός» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 11 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2473/Β/11.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12.7.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2479/Β/11.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39291/5.8.2016 Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Στο ΦΕΚ 2481/Β/11.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84123/305/Φ113/8.8.2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)΄(Β΄ 5196-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ.113/2012(Α΄/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ.22/1976(Α΄/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2466/Β/10.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3715 /A321/3.8.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 25ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΠΑ/37674/27.7.2016 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 214/Δ/10.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62763/1693/20.7.2016 Κύρωση δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας, Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 149/Α/9.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4414/8.8.2016 Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2450/Β/9.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.214/2016/30.6.2016 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2454/Β/9.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.181504/29.7.2016 Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α179),όπως ισχύουν.

>>>   >>>>

Δευτέρα 8 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4412/5.8.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Στο ΦΕΚ 148/Α/8.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4413/5.8.2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2437/Β/8.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180523/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ.170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης(TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων.

Στο ΦΕΚ 2441/Β/8.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180521/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων και ως προς τα τμήματα του αγωγού «IP 1046-01 έως IP 1046-03» και «IP 1110 έως IP 1110-02» στους ΔήμουςΠέλλας και Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2417/Β/5.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180519/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ.170380/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων.

Στο ΦΕΚ 2421/Β/5.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180516/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ. 170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων και ως προς το τμήμα του αγωγού «IP 0450-05 έως IP 0450-07» στον Δήμο Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 2424/Β/5.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001104 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1491/27.7.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 28ης και 29ης Οκτωβρίου2012 σε περιοχές του Δήμου Καλαμπάκας και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής ΕνότηταςΤρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2435/Β/5.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.05.08.2016/28.7.2016 Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν.3044/2002.

Στο ΦΕΚ 164/ΑΑΠ/5.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/4233/21.7.2016 Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος (ΑΓΒ) της Προσωρινής Παραλλαγής της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, μήκους 4.590 m, από Χ.Θ. 14+377 (Χ.Θ. αρχής 0+000) μέχρι Χ.Θ. 18+328 (Χ.Θ. τέλους 4+590) της αυτής Εθνικής Οδού με αφετηρία χιλιομέτρησης την Κοζάνη, ως τμήματος του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 3 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4411/2.8.2016 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2389/Β/3.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5/760/14.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β΄/19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010(ΦΕΚ Β΄/1812/18.11.2010).

Στο ΦΕΚ 2396/Β/3.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.03.08.2016/4.4.2016 Παράταση διάρκειας και διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1800 MHz.

Στο ΦΕΚ 2398/Β/3.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180513/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων.

Στο ΦΕΚ 2399/Β/3.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180514/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ.170377/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP)στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων και ως προς τα τμήματα του αγωγού "IP0251-10-02 έως IP 0251-10-07" και "IP 0251-15 έως IP 0290-01" στους Δήμους Κομοτηνής και Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 2402/Β/3.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1117/29.7.2016 Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ179Α'), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

>>>   >>>>

Τρίτη 2 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2374/Β/2.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ24/65292/2016/21.7.2016 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση τωνέργων: 1.«Αποκατάσταση ζημιών στο νέο Καρνάγιο Ρόδου». 2.«Έργα απορρόφησης ομβρίων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου». 3. «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιμένα Ακαντιάς». 4. «Πυρασφάλεια τουριστικού λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου».

Στο ΦΕΚ 2380/Β/2.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.93206/1739/20.7.2016 Σύστασητης Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4399/2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/2.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28976/12.7.2016 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Λευκόβρυσης και Αργίλου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης(N. Κοζάνης) λόγω αναπτυξιακών έργων ΔΕΗ και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Στο ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32639/14.7.2016 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους»και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή.

>>>   >>>>

Δευτέρα 1 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2360/Β/1.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.179565/19.7.2016 Τροποποίηση της 176524/11-05-2016 απόφασης χορήγησης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG άδειας εγκατάστασης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς.
- Απόφ.76835/ΕΥΘΥ739/19.7.2016 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

Στο ΦΕΚ 2367/Β/1.8.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180524/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ.170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων και ως προς τα τμήματα του αγωγού «IP 1224 έως IP 1224-02» και «IP1273-02-01 έως IP1273-02-02» στο Δήμο Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/1.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.27215/15.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Παληού (Παληό Τσιφλίκι) της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας (Ν. Καβάλας) στο Ο.Τ. 98 λόγω άρσης ασυμφωνίας και τροποποίηση προκηπίου.
- Απόφ.25822/15.7.2016 Τροποποίηση των ορίων του οικισμού Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Ν. Αιτωλοακαρνανίας).

Στο ΦΕΚ 158/ΑΑΠ/1.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.27216/15.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας (Ν. Αττικής)στη θέση «Βρεττό - Υπαπαντή» με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.27214/15.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πόρου (Ν. Αττικής) με άρση καιεπανεπιβολή απαλλοτρίωσης.

Στο ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/1.8.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.35669/14.7.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Δημ.Γούναρη 22 και Καραολή - Δημητρίου 2-4 (Ο.Τ.106) του Δήμου Πειραιά (Ν.Αττικής) φερόμενο ως ιδιοκτησία Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.ΔΟΥ/4181/19.7.2016 Χαρακτηρισμός των οδικών τμημάτων της μελέτης «Κόμβος Γερακαρούς - Αγ. Πρόδρομος» και της υφιστάμενης οδού «Ζαγκλιβέρι -Αδάμ - Δουμπιά»,ως τμημάτων του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/222967/18808/2879/15.7.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείων δύο κτηρίων σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννας Καραμπίκα, στον οικισμό Περλεγκιάνικα Κυθήρων, Δήμου Κυθήρων, Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠ Κ/Δ ΒΜΑ/ΤΒΑΧΜΑΕ/200364/120230/4380/1392/16.7.2016 Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αετοχωρίου, Δήμου Αλμωπίας, Π.Ε. Πέλλας, ως νεοτέρου μνημείου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 29 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/29.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/211087/17658/2741/15.7.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 6 του Ν.3028/2002 της μεταλλικής γέφυρας στη θέση Βαλτσόρεμα στα όρια των Δήμων Ναυπακτίας και Θέρμου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ιδιοκτησίας Ελλ. Δημοσίου(Υπουργείο Εθνικής Αμύνης).
- Απόφ.73229/27.6.2016 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε τμήμα του Ο.Τ. Γ497, σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την αριθμ. 8462/2010 απόφαση του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε ιδιοκτησία Χασομέρη Αναστάσιου, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως παιδική χαρά.

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4409/28.7.2016 Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωσητης Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ.148/2009 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2335/Β/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.77685/21.7.2016 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2338/Β/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.79700/27.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

Στο ΦΕΚ 2339/Β/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α/7.10/62181/690/10.6.2016 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 18431/1327/Φ 9.5/1-11-2002 (ΦΕΚ 1431/Β/14-11-2002) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμού του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ Λιτόχωρου) στην περιοχή Ξηροκάμπι της κτηματικής περιοχής του Δήμου Λιτόχωρου και έγκρισης του φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟ.ΠΑ»

Στο ΦΕΚ 2347/Β/28.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ.1/12 /18392/13.7.2016 Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καρδίτσας.
- Απόφ.Δ.Ο.Υ./οικ/2810 /19.5.2016 Καθορισμός αρμοδιοτήτων συντήρησης του τμήματος «Φλώρινα - Νίκη» του αυτοκινητόδρομου Α27.

Στο ΦΕΚ 2350/Β/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180515/6.7.2016 Τροποποίηση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης(TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς τη χωροθέτηση βανοστασίων.

Στο ΦΕΚ 2351/Β/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.136837/15.7.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. οικ. 74687/18-4 2016 (ΦΕΚ 1198Β/25-4-2016, ΑΔΑ:Ω6ΔΙ7Λ7-ΜΝΚ) Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Δυτικής Αττικής με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 212/Δ/28.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39357/1202/12.5.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Κοπελού" σε μήκος 110 μέτρων παραπλεύρως των ιδιοκτησιών Σταυρούλας και Παναγιώτη Θεοδωρακέα στην θέση "Πλαγιάδα" της Τ.Κ. Ριγκλίων της Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 134/Α/27.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4407/27.7.2016 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

- Απόφ.63234/19.12.2012 Με την οποία εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν-4067/12 (ΝΟΚ) - Δε θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016