Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3129/Β/21.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.461114(9980)/18.11.2014 Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 3142/Β/21.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/21.11.2014 Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. 146896/17.10.2014 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2878, τ.Β΄/27-10-2014.
- Απόφ.216336/5.11.2014 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του N. 3299/2004, την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του N. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του N. 4072/2012 καθώς και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.
- Απόφ.85118/7.11.2014 Σύσταση - συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 26 του N. 1892/1990 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 18 του N. 4071/2012, για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών στη νήσο Θήρα και στις παραμεθόριες περιοχές των Νομών Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3120/Β/20.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.52890/4174/13.11.2014 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- Απόφ.ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3107/Β/19.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6878/10.11.2014 Τροποποίηση της με αρ. 6724/27.10.2014 απόφασης με θέμα «Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 2984/B/5.11.2014).
- Απόφ.Υ5β/Γ.Π./97761/10.11.2014 Παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/ 29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3109/Β/19.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.673/141426/10.11.2014 Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α΄ 32) στον τομέα των τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 529/Δ/19.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4859/31.10.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καραβότοπος - Κουταλάς», Τοπικής Κοινότητας Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στο ΦΕΚ 359/ΑΑΠ/19.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.112275/4653/7.11.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Ο.Τ.42 σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 85/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
- Απόφ.3245/10.11.2014 Διόρθωση απλής ασυμφωνίας μικρής κλίμακας ρυμοτομικού σχεδίου, στα Ο.Τ. 0426 και 0428, της συνοικίας Α (Καράμπαμπας), Χαλκίδας.

Στο ΦΕΚ 360/ΑΑΠ/19.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.12470/30.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με μετατόπιση της κορυφής Τ3 του Ο.Τ. 912Α και της κορυφής Τ4 του Ο.Τ. 913Γ στα όρια των ιδιοκτησιών, επί της οδού Χριστομάνους στη συνοικία Ιπποκράτης.
- Απόφ.135126/31.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου για άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης Κοινόχρηστου Χώρου (πράσινο) σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 33/2009 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στην ιδιοκτησία Ανδρέα Ε. Ξυλούρη, Ευαγ. Συζ. Κωνστ. Κουτεντάκη, Γεωργίας Ι. Φουκαράκη, Καλλιόπης Ι. Φουκαράκη κ.τ.λ.,

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3092/Β/18.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/192/Α312/12.11.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 3102/Β/18.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64008/5839/3.11.2014 Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).

Στο ΦΕΚ 3104/Β/18.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1826/5.11.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 05/11/2014.

Στο ΦΕΚ 3105/Β/18.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.99386/6.11.2014 Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 528/Δ/18.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4858/31.10.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μαράθι», εκτός οικισμού Στέρνες του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3087/Β/17.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1240/14.11.2014 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.

Στο ΦΕΚ 3089/Β/17.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ68/30/27.10.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μώλου λιμένα Ερμούπολης».

Στο ΦΕΚ 3090/Β/17.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54247/31.10.2014 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 20283/03-05-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1518/04-05-2012) «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ. α΄ του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)».

>>>   >>>>

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 246/Α/15.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4307/14.11.2014 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄), β) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄), γ) της Απόφασης - Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3067/Β/14.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0001413 ΕΞ 2014/Β.1964/12.11.2014 Ρύθμιση επιτοκίων δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν ενταχθεί στις υπουργικές αποφάσεις υπ΄αριθ. 15075/Β657/5-4-2006 (447 Β΄/12-4-2006), 15077/Β658/5-4-2006 (447 Β΄/12-4-2006) και 36579/ Β1666/27-8-2007 (1740 Β΄/30.8.2007) του Υπουργού Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ 3068/Β/14.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/20173/13.10.2014 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Σύρου - Ερμούπολης
- Απόφ.ΔΙΠΑΔ/667/30.10.2014 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE).

Στο ΦΕΚ 3071/Β/14.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.14/02/19398/2927/12.11.2014 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στο ΦΕΚ 357/ΑΑΠ/14.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ 133521/19203/1201/1.10.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, διώροφου κτηρίου στην συμβολή των οδών Γ. Ψιλογαλάνη και Θανόπουλου (Ο.Τ. 394), στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, στο Δήμο Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίας, Παναγιώτη, Κωνσταντίνου Θανόπουλου και κληρονόμων Ιω. Θανόπουλου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ 241017/27155/1423/23.10.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Βεργίνας 100 (πρώην Ρούσβελτ) και Μακρυγιάννη, φερόμενης ιδιοκτησίας Μικροπούλου Αθηνάς, στο κέντρο της πόλης της Δράμας, στο Δήμο Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/241011/27152/1422/23.10.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου πρώην «Ξενοδοχείο Ακρόπολις» επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Τσιμισκή και Δαγκλή, στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, φερόμενης ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και των Γεωργιάδη Θεόδωρου, Γεωργιάδου Ζαφειρώς, Γεωργιάδου Βασιλικής, Γεωργιάδη Αγγέλου, Ζάρρα Χρήστου και Κομνηνακίδη Αγγέλου.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/245638/144141/15714/6060/16.10.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του λόφου «Σκούμπος» Μεγαράχης, Δ.Ε. Φαλώρειας, Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.72265/5.36.β4/2.10.2014 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, στη θέση «Σκλιά», εντός του οικισμού Καρπασίου Δ.Ε. Ατσικής, Δήμου Λήμνου, οδού που προήλθε από παραχώρηση εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση.

Στο ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/14.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6702/6.11.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανακατασκευή και επισκευή - αποκατάσταση των διατηρητέων από το Υ.ΜΑ.Θ. αποθηκών 3 και 4 του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και την κατασκευή νέων κτιρίων στο οικόπεδο των διατηρητέων και του όμορου σε αυτό οικοπέδου, φερομένων ως ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ.

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 520/Δ/13.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.82302/31.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στη θέση «Ξελάστρα» του οικισμού Γίδες της Δ.Ε. «Υδρούσας» του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου Νομού Κυκλάδων στα όρια της ιδιοκτησίας Νικόλαου Καλαντζόπουλου.

Στο ΦΕΚ 521/Δ/13.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.65349/44906/30.10.2014 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ» του Δ.Δ. Αιαντείου του Δ. Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 523/Δ/13.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84012/7203/29.10.2014 Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας για πρώτη φορά στη θέση «ΑθέραςΙΙ» Δ.Ε. Παλικής Δ. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 524/Δ/13.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74274/15095/3.11.2014 Καθορισμός των ορίων της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλιάς όχθης στην περιοχή της λίμνης Πετρών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Στο ΦΕΚ 525/Δ/13.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10267/1259/29.10.2014 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Καμάρες»του Δ.Δ. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 527/Δ/13.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4194/175324/30.10.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών των ρεμάτων Ανάβρας και Μεταμόρφωση Σωτήρος στη θέση «Δερμάρια» Τ.Κ. Γλύφας Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 356/ΑΑΠ/13.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2602/17.9.2014 Διόρθωση ονόματος στο υπόμνημα του χάρτη που συνοδεύει τη υπ΄αριθμ. 8096/5-1-1988 απόφαση Νομάρχη Χανίων για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Πλατανιά Ν. Χανίων (ΦΕΚ 32/Δ΄/18-1-1988).
- Απόφ.15229/30.10.2014 Καθορισμός εξομοιούμενου χώρου αιγιαλού με ζώνη λιμένα στη θέση «ΠΛΑΚΑ» Αγίας Ρουμέλης Δήμου Σφακίων.

>>>   >>>>

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3042/Β/11.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.52398/10.11.2014 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ΦΕΚ 3048/Β/11.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11/47/3.11.2014 Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ. 10/40/15-9-2014 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3039/Β/10.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.56139/7.11.2014 2η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 41766/26-09-2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15-10-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β΄ 2589)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

>>>   >>>>

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2997/Β/6.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22527/30.10.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 16655/22-12-2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄1932), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3005/Β/6.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64108/5026/31.10.2014 Τροποποίηση απόφασής μας περί απόσχισης Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) και απορρόφησής από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4111/2013.

Στο ΦΕΚ 514/Δ/6.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.77185/15.10.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «ΓΑΒΒΑΘΑΣ», Κοινότητας Αντισσας, Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 516/Δ/6.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78768/20.10.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και κατάργηση ζώνης παραλίας στη θέση «Παλαιό Λιμάνι Μύρινας», Δήμου Λήμνου, νήσου Λήμνου».

Στο ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4101/170420/22.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/A΄/31-3-2011), στη θέση «Ντακαρώνια» Καλυβίων εντός των ορίων του οικισμού Καλυβίων, της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων, της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 241/Α/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.159/30.10.2014 Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

Στο ΦΕΚ 2984/Β/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6724/27.10.2014 Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού».

Στο ΦΕΚ 2992/Β/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2360/132394/22.10.2014 Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και της διακοπής λειτουργίας κτηνοτρο

Στο ΦΕΚ 2994/Β/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2534/4.11.2014 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔ).

Στο ΦΕΚ 507/Δ/5.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.81237/29.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Ζιμπανού» ή «Ζιμπανίου» της νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων εντός της ιδιοκτησίας SVEIN SKOTHEIM.
- Απόφ.81235/29.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Κήπος - Ανω Μάννα» νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων στα όρια της ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου και Κυράτσω Βιτάλη και Τζώρτζη Δαλέζιου.

Στο ΦΕΚ 509/Δ/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4634/14.10.2014 Καθορισμός και επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση «Καθαράδες - Κακή Σκάλα», του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 510/Δ/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.79903/22.10.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Βαθέ Ποταμιά» Δημοτικής Ενότητας Ραχών, Δήμου Ικαρίας, νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 512/Δ/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81239/29.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Πεδίο Βολής» Βάρης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων».

Στο ΦΕΚ 513/Δ/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81223/29.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του κεντρικού υδατορέματος Ποισσών Δήμου Κέας.

Στο ΦΕΚ 351/ΑΑΠ/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/238999/140452/15254/5881/16.10.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 352/ΑΑΠ/5.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/240839/141480/15369/5918/16.10.2014 Αναοριοθέτηση του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολόγου χώρου του Πυθαγορείου Σάμου, νήσου Σάμου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2969/Β/4.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22526/30.10.2014 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 2970/Β/4.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41179/23.10.2014 Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α΄βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Στο ΦΕΚ 2971/Β/4.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.51049/31.10.2014 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.
- Απόφ.Υ521/30.10.2014 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά.

Στο ΦΕΚ 2977/Β/4.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/35/10.10.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Λιμενικού Σταθμού Κισσάμου».

Στο ΦΕΚ 2980/Β/4.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115963/6070/22.10.2014 ΄Εγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 349/ΑΑΠ/4.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/232354/136778/14851/5733/16.10.2014 Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Καραγκούνη», Τ.Κ. Ορφανών, Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.41557/22.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αίγινας (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/4.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.43373/22.10.2014 Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων κάτω από το τμήμα του Ο.Τ. 150 (Κ.Φ.) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (Ν. Αττικής).
- Απόφ.42257/22.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κορινθίων (Ν. Κορινθίας) στο Ο.Τ. 399 περιοχής Κεραμιδάκι.

>>>   >>>>

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2944/Β/3.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54169/31.10.2014 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΦΕΚ 2945/Β/3.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2618/23.10.2014 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Στο ΦΕΚ 2949/Β/3.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115960/5886/16.10.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

Στο ΦΕΚ 2961/Β/3.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115973/6088/27.10.2014 Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα.

Στο ΦΕΚ 503/Δ/3.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4642/14.10.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Άγιος Αντώνιος» -εκτός σχεδίου-, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλοκεφαλίου, Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου, Δήμου Κισσάμου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στο ΦΕΚ 347/ΑΑΠ/3.11.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78099/17.10.2014 Εγκριση της υπ΄αριθμ. 46/03/21.3.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Ρόδου, για καθορισμό εξομοιούμενης χερσαίας λιμενικής ζώνης στη θέση «Πλημμύρι» της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου».

Στο ΦΕΚ 348/ΑΑΠ/3.11.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3192/19.9.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 στη θέση Κασάπη της Τ.Κ. Πρινέ, Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης.
- Απόφ.11759/14.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με αποχαρακτηρισμό Κοινόχρηστου χώρου νοτιοανατολικά του Ο.Τ. 883 και μετατροπή του σε οικοδομήσιμο, διατήρηση των όρων δόμησης της περιοχής, σε συμμόρφωση στην αριθμ. 10/2013 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Β΄ Τριμελές), στην ιδιοκτησία του Νικολάου Δασκαλόπουλου, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (Ν. 3212/2003 και Ν. 4067/2012).

>>>   >>>>

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4305/30.10.2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2928/Β/30.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53969/22.10.2014 Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης.

Στο ΦΕΚ 2931/Β/30.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62941/1831/Φ111Α/29.10.2014 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών και οριστικής παύσης αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών.

Στο ΦΕΚ 500/Δ/30.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4430/17.10.2014 Τροποποίηση της με αριθμό 2945/02.07.2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Λειβάδια», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων (ενδιαφερόμενος Δήμος Κισσάμου)» (ΦΕΚ 331/Δ/22.07.2014 - ΑΔΑ: 742ΤΟΡ1Θ-Ε8Ψ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2890/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275876/40938/377/24.10.2014 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 2891/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 2893/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2821/23.10.2014 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.

Στο ΦΕΚ 2899/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.553/2.10.2014 Υπολογισμός μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής συμβατικών μονάδων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για την εφαρμογή της διάταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.

Στο ΦΕΚ 2904/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.6.10/11554/750/20.10.2014 Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων.

Στο ΦΕΚ 2905/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21527/16.10.2014 Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ.

Στο ΦΕΚ 2917/Β/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14963/21.10.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο ΦΕΚ 498/Δ/29.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66724/2718/2.10.2014 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αριθ. 7182/475/25-02-2008 Απόφασης κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168Δ/ 15-04-2008), λόγω πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 21.515,01 τ.μ. αποτελούμενη από τμήμα 1 εμβαδού 21.285,21 τ.μ. με στοιχεία (Α, Β...., Θ<17, 16, .... 8, 7, Ι, Κ, Λ, Μ, 4, Α), τμήμα 2 εμβαδού 16,26 τ.μ. με στοιχεία (Ν, Ξ, Ο, Ν), τμήμα 3 εμβαδού 15,86 τ.μ με στοιχεία (Π, Ρ, 20, Π), τμήμα 4 εμβαδού 168,33 τ.μ. με στοιχεία (Σ, Τα, Υ, Φ, 24.23, 22, Σ), τμήμα 5 εμβαδού 3,65 τ.μ. με στοιχεία (Χ, 26, Ψ, Χ) και τμήμα 6 εμβαδού 25,70 τ.μ. με στοιχεία (Ω, 28.Α1, Ω) στη θέση «Κόλαση» Τ.Κ. Βρονταμά Δ.Ε. Σκάλας Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 343/ΑΑΠ/29.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/208057/122371/13063/5050/19.9.2014 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της βραχονησίδας «Περανήσι» Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής και καθορισμός εναλίας ζώνης προστασίας γύρω από αυτόν.
- Απόφ.72264/2.10.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Μεγαλοχωρίου του Δήμου Θήρας, νήσου Θήρας Ν. Κυκλάδων.
- Απόφ.1735/18.9.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 στις Κορακιές - Πυθάρι Δ.Δ. Ακρωτηρίου πρώην κοινότητας Κουνουπιδιανών Δήμου Χανίων στη θέση Τρεις Ελιές ονομαζόμενη σήμερα οδός Κλαδούρι και 2η πάροδος Κλαδούρι, εκτός οικισμού και εκτός σχεδίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/217712/128209/13809/5312/19.9.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Μαρουλάς» Κύθνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καθορισμός εναλίας ζώνης προστασίας του.

Στο ΦΕΚ 344/ΑΑΠ/29.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.102267/4403/16.10.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης στον χώρο ειδικού προορισμού για την ανέγερση νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 136 του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/238258/140088/15215/5868/7.10.2014 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καθορισμός εναλίας ζώνης προστασίας γύρω από αυτόν.

Στο ΦΕΚ 345/ΑΑΠ/29.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/256242/28933/1524/7.10.2014 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου τμήματος της περιοχής Αγίας Τριάδας, εντός των ενετικών τειχών της πόλης του Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.101401/4384/21.10.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1089, περιοχή Καλλιθέας Δήμου Ιωαννιτών.
- Απόφ.4209/176106/29.9.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει το πέρας του σχεδίου της Νέας Μαγνησίας πόλης Λαμίας και την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Λαμιέων, ως κυριότερης Δημοτικής οδού.

>>>   >>>>

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2878/Β/27.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.146896/17.10.2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2886/Β/27.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/27.10.2014 Διόρθωση σφάλματος στη με αρ. πρωτ. 601/Α325/13.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2825/21.10.2014 (τεύχος Β).
- Απόφ.-/27.10.2014 Διόρθωση σφάλματος στη με αρ. πρωτ. 4218/Α325/13.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2827/21.10.2014 (τ.Β΄).

Στο ΦΕΚ 2887/Β/27.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22145/24.10.2014 Παράταση προθεσμίας και τροποποίηση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄), όπως ισχύει, για την αδειοδότηση υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων.

Στο ΦΕΚ 338/ΑΑΠ/27.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6059/9.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το κεντρικό διατηρητέο κτήριο του πρώην ιδρύματος «Αριστοτέλης», που βρίσκεται επί της οδού Κολοτούρου 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας.
- Απόφ.6057/9.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την προσθήκη κατ΄επέκταση διαμερίσματος του δώματος στον 5o όροφο του διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 3, στο Ο.Τ. 129, στον ιστορικό τόπο της Θεσσαλονίκης, φερομένου ως ιδιοκτησίας κληρονόμων Λεβή και Μπουρλά.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/241273/27186/1430/7.10.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού που συνδέει τους οικισμούς Πλάτσα και Κοτρώνι, στο Δήμο Δυτικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιοκτησίας Δήμου Δυτικής Μάνης.
- Απόφ.16843/8398/7.10.2014 Αναγνώριση της οδού στη θέση «ΡΟΓΓΙΑ» Κατούνας Δήμου Λευκάδας ως προϋφισταμένης του 1923.

Στο ΦΕΚ 339/ΑΑΠ/27.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6060/15.10.2014 Ανακατασκευή και καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Μάκρης 9 (ΟΤ.28) στη χαρακτηρισμένη από το Υ.ΜΑ.Θ, «ζώνη προστασίας, διατηρητέων κτηρίων, αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων» του Δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης, φερόμενο ως ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Καψάλη.
- Απόφ.6246/15.10.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου και στοιχείων του περιβάλλοντα χώρου του, που βρίσκονται στον οικισμό Πορειά της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Τριάδος του Δήμου Καστοριάς, φερομένου ως ιδιοκτησίας Πλουμπή Αθηνάς, Παντέκα Χρυσάνθης, Κεΐκογλου Ευδοξίας, Δημηροπούλου Μερόπης, Λεμονοπούλου - Δημηροπούλου Πολύμνιας.
- Απόφ.78041/5039/7.10.2014 Έγκριση της αριθμ. 65/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου περί εξομοίωσης τμήματος λιμένα Βιβαρίου με χερσαία ζώνη λιμένα.

Στο ΦΕΚ 341/ΑΑΠ/27.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40003/14.10.2014 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Β΄ κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα (ν. Αττικής), και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος.

>>>   >>>>

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2871/Β/24.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/20173/13.10.2014 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Σύρου

>>>   >>>>

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 234/Α/23.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4304/23.10.2014 Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2855/Β/23.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.49598/3924/21.10.2014 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Πύργου Π.Ε. Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.49599/3925/21.10.2014 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων των Π.Ε. Δράμας και Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 489/Δ/23.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4137/4.10.2014 Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην νησίδα «Ψείρα» του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 333/ΑΑΠ/23.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΠΕ/6300/8.10.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων του συγκροτήματος κτηρίων παλαιού ελαιοτριβείου και του παρακείμενου διώροφου κτηρίου (αρχοντικού), φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου, που βρίσκονται εντός του οικισμού Σκάλα Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, της νήσου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών».

Στο ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/23.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41549/10.10.2014 Επέκταση, τροποποίηση και κατάργηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Λάσση» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιάς (ν. Κεφαλληνίας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

Στο ΦΕΚ 335/ΑΑΠ/23.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36610/14.10.2014 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς (ν. Καστοριάς).

Στο ΦΕΚ 336/ΑΑΠ/23.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΕ/6231/9.10.2014 Επισκευή διατηρητέας οικίας και ανέγερση διώροφης προσθήκης με υπόγειο κατ΄επέκταση αυτής, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου Καλλίτσα, που βρίσκεται επί των οδών Απ. Σημαντήρη 18 και Λόγγου στη Μυτιλήνη, του δήμου Λέσβου.
- Απόφ.20042/23.9.2014 Μετατροπή του Τουριστικού Λιμένα στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας σε Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών.

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2832/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.
- Απόφ.ΠΟΛ.1232/21.10.2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

Στο ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21185/13.10.2014 Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

Στο ΦΕΚ 2841/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8115/Α36/8.10.2014 Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/Α36/07.02.2014 απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 2851/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8285/Α322/16.10.2014 Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Ευβοίας.
- Απόφ.953/Α32/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 14ης Νοεμβρίου 2013 στη Νήσο Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 2852/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 2853/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1224/13.10.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Στο ΦΕΚ 2854/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1682/15.10.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15-10-2014.

Στο ΦΕΚ 480/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15895/172948/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και οριοθέτηση του παλιού αιγιαλού στην Παραλία Δηλεσίου, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 481/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108737/8985/29.9.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «από Κατελειό ως Ρατζακλί» Δήμου Κεφαλλονιάς, Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων του Ν. Κεφαλλονιάς.

Στο ΦΕΚ 482/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.101015/8512/29.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΡΑΠΑΤΑ» Αγ. Μαρίνας Δουνεϊκων Δ. Ήλιδας Ν. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 483/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4384/26.9.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Σκαλωτής», Δήμου Σφακίων, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 488/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.86308/2605/9.10.2014 Μερική ανάκληση αναδάσωσης από τμήμα κηρυχθείσης εκτάσεως ως αναδασωτέας στην θέση «Βυθός Ριζανών» Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων, Δημοτικής Ενότητας Αβίας, Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας.
- Απόφ.86304/2604/9.10.2014 Μερική ανάκληση αναδάσωσης από τμήμα εκτάσεως κηρυχθείσας ως αναδασωτέας στη θέση «Βρωμό - βρυση» Τοπικής Κοινότητας Βασιλιτσίου, Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, Νομού Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 329/ΑΑΠ/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.36844/10.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.
- Απόφ.36843/10.10.2014 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας (Ν. Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου των Νέων Κοιμητηρίων Πτολεμαΐδας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11636/8.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων στα Ο.Τ. Γ1451 και Ο.Τ. Γ1452Γ, σε συμμόρφωση στην με αριθμ. 154/2008 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (Β΄ Τριμελές Τμήμα) και του 1/2013 Πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Δ.Π. Τρικάλων, στις ιδιοκτησίες των Ευροσύνης χας Β. Κλειδώνα κ.λπ. (συν. 4) και την επανεπιβολή της, με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως Κ.Φ. - Χώρος για την ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σ.Μ.Υ., και το αποχαρακτηρισμό έκτασης του Δήμου Τρικκαίων από Κ.Φ. - Χώρος για την ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σ.Μ.Υ. σε οικοδομήσιμο χώρο (Ο.Τ. Γ1452Γ).

Στο ΦΕΚ 331/ΑΑΠ/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.41556/8.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.
- Απόφ.36841/8.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 223 συνοικίας Ε΄ του Δήμου Χαλκιδέων, με άρση απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 233/Α/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.142/14.10.2014 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (A΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2822/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ54/33/13.10.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακού κρηπιδώματος Λακκίου Λέρου».
- Απόφ.ΠΟΛ:1221/13.10.2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 - Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).
- Απόφ.8221.Τ76/33/8.10.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή - ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο Λιμάνι Σούδας».

Στο ΦΕΚ 2825/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.601/Α325/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
- Απόφ.798/Α322/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στη Δ.Κ. Αιαντείου της Δ.Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 2826/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2827/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4218/Α325/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 2828/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΠΑΔ/628/7.10.2014 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2815/Β/20.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6540/8.10.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Δ/ντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 477/Δ/20.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15476/167102/19.9.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μεγάλη Πάου», Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 478/Δ/20.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72261/2.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΟΣ (ή ΣΑΡΑΝΤΟΥ)» του Δήμου Κύθνου νήσου Κύθνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας της "DIABEZA HOLDING LIMITED Α.Ε".

Στο ΦΕΚ 479/Δ/20.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.72259/2.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Βουρκάρι» του Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων που τμήμα του διέρχεται από την ιδιοκτησία Χαραλαμπίδη Ιωάννη και Παύλου Κλεονίκης.
- Απόφ.72262/26.11.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Οτζιάς» του Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Μαρίας Τσαγγάρη και Κωνσταντίνου Βάλβη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 231/Α/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4303/17.10.2014 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2788/Β/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8321.3/06/18.9.2014 Καθορισμός ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στο ΦΕΚ 2792/Β/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ27/34481/1526 /8.10.2014 Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Στο ΦΕΚ 476/Δ/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83630/7171/29.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση «Αγ. Χαράλαμπος, Δ.Κ. Κυψέλης, ΔΕ Αρκαδίων Δήμου Ζα κύνθου, Ν. Ζακύνθου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 474/Δ/16.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18704/23.9.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καρύδι - Βουρβουρού» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Διδακτικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 475/Δ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.112516/5847/2.9.2014 Τροποποίηση ορίων και συνολικής έκτασης μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Πρώην Φολόης και Λαμπείας).
- Απόφ.118066/10191/19.9.2014 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Έμπλυση» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 325/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2196/11.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Ατσιπόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Πέτρος».
- Απόφ.1734/10.9.2014 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5814/14-11-1986 απόφασης του Νομάρχη Χανίων «Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησηςστους οικισμούς Βαρύπετρο, Λυγιδές, Μαρμαράς, Μυλωνιανά, Όαση, Ποτιστήρια του Ν. Χανίων» (ΦΕΚ1284/Δ/1986) όσον αφορά στη διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει τα όρια του οικισμού Λυνιδές.

Στο ΦΕΚ 327/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/233253/137298/14898/5757/2.10.2014 Έγκριση οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου «Παλαιόκαστρο» ή «Κάστρο Αδριανού» στον Αγ.Αδριανό Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.59991/30.9.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 1296 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.

Στο ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6056/9.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Κατούνη 9β-9γ στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 469/Δ/15.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3314/198003/3.10.2014 Μερική ανάκληση της με αριθμ. 5812/23-11-2007 (Φ.E.K. 664/τ.Δ/14-12-2007) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας» για έκταση εμβαδού 3.754,00 τ.μ. στη θέση «Πλάκα ή Καμίνια ή Μπιλίρη» οικισμού Γάια Τ.Κ. Βρύσης Δ.Ε. Κονιστρών Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 471/Δ/15.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2764/17.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γής σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄π αριθμ. 423α έκτασης 2.469 τ.μ. και σε τμήμα του υπ΄αριθμ. 645θ τεμαχίου έκτασης 4.200 τ.μ. Αναδασμού έτους 1992 στο αγρόκτημα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο Εγκατάστασης 2 Αντλιοστασίων Λυμάτων.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2739/Β/14.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Λ19/43/29.9.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου Τρίγλιας (Β΄ Φάση).

Στο ΦΕΚ 2747/Β/14.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/29/25.9.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Ανατολικής παραλιακής οδού Παλαιοχώρας.

Στο ΦΕΚ 468/Δ/14.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.64841/1868/19.8.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ράχιανη» στην θέση «Πιστρατού» στην περιοχή πλησίον του προτεινόμενου γηπέδου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Τενέας του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορίνθιας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
- Απόφ.4431/30.9.2014 Τροποποίηση σφάλματος της υπ΄αριθμ. 2944/02.07.2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Άγιος Παύλος - Λεπιδόλακος», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (αίτηση: Κομπογεννιτάκη - Σαραντουλάκη Μαρίνα) (ΦΕΚ 330/ Δ΄/22.07.2014 - ΑΔΑ: ΒΑΛΧΟΡ1Θ-Ο2Φ).

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2723/Β/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/68426/0025/26.9.2014 Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλοδαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. - ATHENS CENTRAL BRANCH».

Στο ΦΕΚ 2735/Β/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1638/8.10.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/10/2014.

Στο ΦΕΚ 467/Δ/13.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2770/3.10.2014 Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης αναδάσωσης από έκταση συνολικού εμβαδού 14,537 στρ. στην θέση Ριμινίτικα περιφέρειας Δήμου Αγ. Βαρβάρας Ν. Αττικής.
- Απόφ.1319/1846/23.9.2014 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2290/23-9-2003 απόφασης περί «επικύρωσης των οριογραμμών ρεμάτων στην περιοχή Παλιό και Σπηλιανό του Δ. Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου), Νομού Χανίων» (ΦΕΚ Δ΄ 1074/ 10-10-2003).

Στο ΦΕΚ 322/ΑΑΠ/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7092/25.9.2014 Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του 12θέσιου νεοαναγειρόμενου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2714/Β/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34324/29.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 465/Δ/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2230/7.8.2014 Προσδιορισμός χρήσης γης σε γήπεδο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνολικού εμβαδού 1872,96 τ.μ., στη θέση «Χαλαστή» του Δήμου Γόρτυνας.

Στο ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46339/3.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Τοσίτσα 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών (ν. Ιωαννίνων).

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2686/Β/9.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7874/6608/18.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ως προς τα άρθρα 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 7 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», 8 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», 9 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», 10 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 11 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 12 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 20 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

Στο ΦΕΚ 2704/Β/9.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Π1/1866/2.10.2014 Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης, αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών μέσω του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.).

Στο ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/9.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1707/18.9.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 , στην περιοχή «Ασπροχώματα ή Σαραλί» εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων του οικισμού Βουτών του Δήμου Ηρακλείου ως κοινόχρηστης.
- Απόφ.1455/18.9.2014 Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Επισκοπής, ΔΔ. Κάτω Χωριού Δήμου Ιεράπετρας, στη θέση «Μυζηθράς».

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 225/Α/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4302/7.10.2014 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2657/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.47229/25.9.2014 Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011.
- Απόφ.-/8.10.2014 Διόρθωση σφάλματος στην ΠΟΛ 1193/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2388/8-9-2014 (Τεύχος Β΄).

Στο ΦΕΚ 2658/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7791/Α314/24.9.2014 Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές.

Στο ΦΕΚ 2677/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.824/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς στους Προϊστάμενους και σε υπαλλήλους των Τμημάτων αυτών.
- Απόφ.12131/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν.

Στο ΦΕΚ 2678/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4739/3.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.2331/29.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Γενικό Διευθυντή ,στο Διευθυντή και στους προϊσταμένους τμημάτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.6727/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Τμημάτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνήσιας - Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2681/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21659/17303/24.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Στο ΦΕΚ 318/ΑΑΠ/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2141/19.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Πρασσάς, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
- Απόφ.2722/12.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/A/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλο, Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σιδερίτης».

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 223/Α/7.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4301/7.10.2014 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2640/Β/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115198/5538/6.10.2014 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159).

Στο ΦΕΚ 2642/Β/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35829/22.9.2014 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού για την περίοδο 2014-2019.

Στο ΦΕΚ 462/Δ/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15477/167105/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΜΙΚΡΟ», Λαύκου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 463/Δ/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34917/1121/3.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Λ.Κ. Βέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/6.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.67479/17.9.2014 Αναγνώριση οδού στην περιοχή «Μεγάλη Γη» Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923) εκτός σχεδίου, βάσει του άρθρου 20 του Ν.Δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).
- Απόφ.4771/19.9.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 4 οικισμού Άνω Καρυόφυτο του Δήμου Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/6.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2256/19.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Ρουσσοσπίτι, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Χαλέπα».
- Απόφ.1845/18.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Όαση, Δημοτικής Ενότητας Θερίσσου, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
- Απόφ.1583/18.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 393/2011 (ΦΕΚ 60/A΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Σφακάκι Τοπικής Κοινότητας Παγκαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Ρουσσά».

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 218/Α/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.135/26.9.2014 Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ΦΕΚ 2636/Β/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5926/4966 /16.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης.

Στο ΦΕΚ 2637/Β/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21204/16937/16.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Στο ΦΕΚ 450/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15546/168004/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μπαταριά», Συνοικία Β΄ σχεδίου πόλης Χαλκίδας, Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 451/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3262/17.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήματα του τεμαχίου αριθμ. 9046δ της Σ.Δ. 2007 έκτασης 18.660 τ.μ. στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για την Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κομποστοποίησης».

Στο ΦΕΚ 454/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80136/6923/19.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Αυλόσπηλος» Τ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 457/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17052/184177/19.9.2014 Kαθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αμποριά», Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 458/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15545/168001/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μπούρος», Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 459/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.800/16.6.2014 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος (Φοδελιανού ποταμού) Δήμου Μαλεβυζίου, Περιφερ. Ενότητα Ηρακλείου.
- Απόφ.15478/167106/19.9.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αγιος Σώστης», Καλογριά Καλάμου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 460/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18791/21.8.2014 Τροποποίηση της αρ. 4631/26-03-2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/ 24-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: "Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Γλυκό νερό» της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ποτίδαιας του Δήμου Νέας Προποντίδας".

Στο ΦΕΚ 461/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10885/20.8.2014 Τροποποίηση της αρ. 6978/27-03-2014 (ΦΕΚ 170/Α΄/ 24-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: "Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Παλάτι» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας".

Στο ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/220204/129688/14024/5413/19.9.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Παλαιομάνινας, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ25/239623/140794/15295/5898/19.9.2014 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ Α1/Φ25/89172/4655/30-09-2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 512/ΑΑΠ/2-10-2009) «Καθορισμός Ζώνης Α΄ (Α1 και Α2) Προστασίας και χρήσεων γης εντός αυτής και οριοθέτηση Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Αργυρούπολης, Δήμου Λαππαίων, Νομού Ρεθύμνης» και συμπλήρωση χρήσεων γης εντός της Ζώνης Α1 Προστασίας του ως άνω αρχαιολογικού χώρου.

Στο ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.29990/17.6.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσης στο Ο.Τ. 1268 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ11/228688/134717/14662/5633/18.9.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Νέων Στύρων, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 214/Α/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4296/2.10.2014 Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296).

Στο ΦΕΚ 2620/Β/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115136/26.11.2014 Τροποποίηση της αρ. 66982/28280/04.07.2012 (ΦΕΚ 2123 Β΄/12.07.2012) απόφασης περί ανασύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 2623/Β/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.T29/11/11.9.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Ανάφης» στη Νήσο Ανάφη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 445/Δ/1.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92346/7887/26.11.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Δυρός» Τ.Κ. Πύργου Διρού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 446/Δ/1.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/1.10.2014 Διόρθωση σφάλματος αριθμ. 43317/1309/2-6-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2596/Β/30.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔ.5319/22.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10432/1115/Φ.15/17.9.2014 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

>>>   >>>>

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2573/Β/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46274/22.9.2014 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο ΦΕΚ 440/Δ/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47987/34617/26.11.2014 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Μαρίνα Ζέας», του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Στο ΦΕΚ 441/Δ/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7476/10.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης στο τεμάχιο υπ΄αριθ. 2162β, έκτασης 4.004,83 τ.μ., της Α.Δ. 1931, που εμπίπτει στο αγρόκτημα «Μανδηλίου-Λευκοθέας», της Τ.Κ. Λευκοθέας, της Δ.Ε. Αλιστράτης, του Δ. Νέας Ζίχνης, της Π.Ε. Σερρών, προκειμένου να εκμισθωθεί με δημοπρασία για τη δημιουργία «πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2555/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.55304/1630/24.9.2014 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών και απόφασης οριστικής παύσης εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο.

Στο ΦΕΚ 2557/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6434/4.9.2014 Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης σε οδικά τμήματα, στην θέση Χ.Θ 15+600 της Ε.Ο. 6 Βόλου - Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 2561/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Ε.Γ.:909/18.9.2014 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2562/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.908/18.9.2014 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 439/Δ/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4254/18.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στις θέσεις «Όρμος Ατζικιάρι - Μαγατζές - Τέντα - Ερμούπολη - Γκράντες - Χονδρή Άμμος», Τοπικού Διαμερίσματος Παλαικάστρου, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/25.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ6074/3477/8.9.2014 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 131 και 131α περ.95 Δήμου Αθηναίων, φερόμενων ιδιοκτητών Μιχαήλ Ζορμπά και κληρονόμων Ιωάννη Ζορμπά σε εκτέλεση της με αρ. 6118/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.
- Απόφ.2930/21.8.2014 Αναγνώριση οδού που ξεκινά από τον οικισμό Καρωτή και καταλήγει στην ΝΕΟ Χανίων-Ρεθύμνου ως κύρια και μοναδική δημοτική οδός.

Στο ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/25.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1718/8.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Σταυρωμένου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Κονίδι».
- Απόφ.1705/1.9.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923, στην περιοχή «Μετόχι Δρακουλιάρη» εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων του οικισμού Δρακουλιάρη του Δήμου Ηρακλείου, ως κοινόχρηστης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2547/Β/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.05.1/10341/487/11.9.2014 Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας - (ΕΣΥΠ) ν.π.ι.δ.

Στο ΦΕΚ 2551/Β/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112784/496/12.9.2014 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Στο ΦΕΚ 436/Δ/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ4443/2689/8.9.2014 Μελέτη οριοθέτησης τμήματος κλάδου ρέματος Σαπφούς στο Ο.Τ. 737 του Δήμου Κηφισιάς με συνολικό μήκος 228.00 μ.

Στο ΦΕΚ 438/Δ/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ4443/3472/8.9.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Σαπφούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 196/Α/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.122/19.9.2014 Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.

Στο ΦΕΚ 2535/Β/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51308/8044/10.9.2014 Συμπλήρωση μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 2537/Β/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4058/1842/2.9.2014/27.8.2014 Τροποποίησις και αντικατάστασις του Κανονισμού λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002