Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 364/Δ/13.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36886/8247/30.7.2014 Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην Τ.Κ. Αγ. Αχιλλείου στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 363/Δ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54586/30.7.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» του Δήμου Μυκόνουνήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μέρος στα όρια και κατά μέρος εντός ιδιοκτησιώντης ΔΕΗ Α. Ε.και ΑΔΜΗΕ Α. Ε.

Στο ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/3021/17.7.2014 Ανακατάταξη του κοινού οδικού τμήματος των υφισταμένων Εθνικών Οδών (15) και (20) του Δευτερεύοντος Δικτύου από τη θέση Μπάρα στη Σιάτιστα μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Νεάπολης μεταξύ Εθνικής Οδού (20) και Εθνικής Οδού (15), μήκους περίπου 18 km και ένταξη αυτού στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Στο ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.31553/23.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Κραθίου της Δημοτικής Ενότητας Ακρατος του Δήμου Αιγιαλείας (ν. Αχαΐας), καθορισμός χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού και καθορισμός ειδικών όρων, περιορισμών και χρήσεων αυτού.
- Απόφ.31789/23.7.2014 Aναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας (ν. Αχαΐας) κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Στο ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/173932/103325/11032/4291/30.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του χερσαίου αρχαιολογικού χώρου και κήρυξης - οριοθέτησης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Τορώνης - Κωφού Λιμένος, Δ.Ε. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου.

Στο ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40219/21.7.2014 Καθορισμός ελάχιστης απόστασης κτιρίων από τον άξονα της επαρχιακής οδού Εμπορειός - Αργινώντας, σεδύο τμήματα αυτής στις θέσεις Σκάλια και Αργινώντα, στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Καλύμνου, νήσου Καλύμνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.η του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/1998 (Φ.Ε.Κ. 169Α΄).

Στο ΦΕΚ 258/ΑΑΠ/12.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.79625/3714/31.7.2014 Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης οικισμού Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 26.
- Απόφ.54613/30.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Φοίνικα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/11.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.9242/28.7.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, για εναρμόνιση χρήσεων του Ο.Τ. Γ2035 στην ΠΕ10 του Δ. Λαρισαίων σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου Γ.Π.Σ.
- Απόφ.9243/21.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, στα Ο.Τ.1172 και Ο.Τ. 1193, σε συμμόρφωση στις με αριθμ. 1064/2009 και 1203/2009 Αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β΄ Τριμελές Τμήμα), στις ιδιοκτησίες των Αρετής Μπλιούμη και Νικολάου Συρακούλη και την επανεπιβολή της, με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως Κοινόχρηστο χώρο, τμήμα της οδού Καστελίου στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου.

Στο ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/11.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./23.7.2014 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού (ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 8 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 158/Α/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4279/8.8.2014 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι ’γιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 159/Α/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4280/8.8.2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4281/8.8.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2179/Β/8.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.723/2/26.6.2014 Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2166/Β/7.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ5β/Γ.Π./68700/4.8.2014 Παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./95047/29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2152/Β/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34738/388/24.7.2014 Καθορισμός του ύψους του παραβόλου για την διενέργεια ελέγχου μετά από έγγραφη καταγγελία του πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Στο ΦΕΚ 353/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.138778/11622/24.7.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλία Ροδινής, Δήμου Πατρέων.
- Απόφ.72417/6317/24.7.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «Κάβος Τσαγκάρη» Τοπικής κοινότητας Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 354/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63293/5668/24.7.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας για πρώτη φορά στη θέση «Αγορά Αργοστολίου» Δ.Ε. Αργοστολίου Δ. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 355/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.79664/6882/24.7.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιούαιγιαλού στην θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΜΥΛΟKOΠΗ» Δ.Κ.Λουτρακίου - Περαχώρας, Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας του Δ. Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Ν. Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 356/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12992/15.7.2014 Κύρωση Δασικού Χάρτη Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου,Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 357/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143629/11930/24.7.2014 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην Τ.Κ. Καρδαμύλης Δήμου Μάνης Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 358/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1833/80880/16.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα του Δήμου Αιγίου από το τέλος της ιδιοκτησίας Π.Ε.Σ. (Παναιγιάλειος Ένωση Σταφιδοπαραγωγών) και για τμήμα μήκους 1000 μ. προς την εκβολή που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας.
- Απόφ.72415/6316/24.7.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση«ΚΟΜΗΝΑ» Τοπικής κοινότητας Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 359/Δ/6.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12151/127085/31.7.2014 Καθορισμός για πρώτη φορά των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αγριλίτσα», Βασιλικών, Δ.Ε. Αρτεμισίου, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Ν. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 5 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2138/Β/5.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174072/22.7.2014 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ΄αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).

>>>   >>>>

Δευτέρα 4 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 157/Α/4.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4278/31.7.2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 352/Δ/4.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6043/11.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος εκτός οικισμού Δ.Κ. Παλιουρίου του Δήμου Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής (εκβολή στον όρμο «Καναβίτσα»).

>>>   >>>>

Παρασκευή 1 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2111/Β/1.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.464/92592/16.7.2014 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

Στο ΦΕΚ 2113/Β/1.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34611/14.7.2014 Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012.

Στο ΦΕΚ 2115/Β/1.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/21999/5787/15.7.2014 Χορήγηση ’δειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δήμο Μαργαριτίου νομού Ηγουμενίτσας, ιδιοκτησίας Γιαννέλου Αθανασίου με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης «Μαργαρίτι».

Στο ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/1.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.107001/17.7.2014 Μη έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για άρση ασυμφωνίας μεταξύ της υλοποιημένης κατάστασης και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με μετατόπιση της Ο.Γ. κατά 2 μ. επί της οδού Κορώνειας, στο Ο.Τ. 156 περ.94, της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δ. Αθηναίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/TAΧ/Φ43/155112/92370/9777/3831/10.7.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Μεδεώνας, Δ.Κ. Κατούνας, Δ.Ε. Μεδεώνας, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 31 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2093/Β/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Δ1/Α/12711/25.7.2014 Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιορισμός των είκοσι (20) θαλάσσιων περιοχών στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
- Απόφ.Δ1/Α/12552/23.7.2014 Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιορισμός των χερσαίων περιοχών «’ρτα - Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος», για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Στο ΦΕΚ 2106/Β/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΣ10/33645/2767/22.7.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ4/οικ.27887/2166/23.5.2006 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών κανόνων ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές».

Στο ΦΕΚ 347/Δ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.538/25911/16.7.2014 Καθορισμός χρήσης γης ακινήτου ιδιοκτησίας ΥΠ.Α.Α.Τ, εμβαδού 27.438 τ.μ., στη θέση «Σπαθάρι», Δ.Κ. Λεπενούς, Δ. Αγρινίου, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 446, του π.δ. 14/1999 (ΦΕΚ 580/Δ΄/1999).

Στο ΦΕΚ 348/Δ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44453/1585/22.7.2014 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 350/Δ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51238/18.7.2014 Επικύρωση των οριογραμμών υδατορεμάτων και τμημάτων υδατορεμάτων στις περιοχές: Α. περιοχή "ΦΑΡΟΣ-ΤΕΜΕΛΟΣ" Β. περιοχή "ΣΧΟΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΥΣΑ" στο νότιο τμήμα της νήσου Κέας - Ν. Κυκλάδων σε ιδιοκτησίες του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων "ΘΕΜΙΣ".

Στο ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30940/8.7.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Νεμέας στο Ο.Τ. 112.

Στο ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.121660/17.7.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Πειραιά, στο Ο.Τ. 300/Τ.23, που περικλείεται από τις οδούς Λέρου, Ρούμελης, Δομοκού και Ίωνος Δραγούμη στην Π. Κοκκινιά, με μετατόπιση της ΕΞΟ στη θέση ΔΓ και AB και χαρακτηρισμό του τμήματος ΔΕΞΓΔ της οδού Λέρου σε πεζόδρομο, μεταξύ των οδών Ίωνος Δραγούμη και Ρούμελης.
- Απόφ.125360/17.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 156 της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.

Στο ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.81865/17.7.2014 Αρση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία, φερόμενων ιδιοκτητών Ιωάννη Τούντα, Κωνσταντίνου Καϊλάνη και «Σ. Βλάχος & Σια Ε.Ε.», στο Ο.Τ. 148 Κ.Χ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Π.Ε. 2 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Διοίκησης στην υπ' αριθμ. 10138/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και τροποποίηση του σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/162864/96924/10366/4012/14.7.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον ’γιο Παντελεήμονα, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/141641/84634/8925/3555/11.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/31.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/133530/10207/1202/15.7.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου επί της οδού Θ. Πουλίδου 74, στη συνοικία «Παναγία», στο Δήμο Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Ταμείο Εθνικής Αμυνας, ΤΕΘΑ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 155/Α/30.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4276/30.7.2014 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2074/Β/30.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ 1184/30.7.2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
- Απόφ.ΠΟΛ 1185/30.7.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 345/Δ/30.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49497/11.7.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και κατάργηση ζώνης παραλίας στη θέση ΈΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ' Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 346/Δ/30.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50625/16.7.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή "ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" Δ.Ε. Καλλονής, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 241/ΑΑΠ/30.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/186303/109958/11752/4495/15.7.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης της Μήλου και του λατομείου οψιανού στη θέση «Νύχια», νήσου Μήλου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/187134/21095/1117/15.7.2014 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του συγκροτήματος «Απολλώνιο» στο Πόρτο Ράφτη στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2050/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.622/89705/10.7.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 262385/21.4.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 509, τ. Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου».

Στο ΦΕΚ 2052/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/2903/στ΄- 0621/Φ.911/15.7.2014 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2014 - 2015.

Στο ΦΕΚ 2055/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ13/ο/8485/21.7.2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσωνστερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριντην 1-1-1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής.

Στο ΦΕΚ 2059/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29530/25.7.2014 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.

Στο ΦΕΚ 2060/Β/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29531/25.7.2014 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.

Στο ΦΕΚ 339/Δ/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2833/11.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Καλλίδρομον», περιοχή Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, Νομού Δράμας.

Στο ΦΕΚ 340/Δ/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1503/4.7.2014 Καθορισμός χρήσης γης, στην κτηματική περιοχή Μέσης του Δήμου Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο με στοιχεία Α1, Α2 έως και Α25 και αριθμό 557έ αγροτεμάχιο, εμβαδού 31.798,81 τ.μ., ως χώρο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Στο ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/29.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109460/3138/23.5.2014 Έγκριση ανακήρυξης Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια επαναχαρακτηρισμού προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου δρόμου σε τμήμα των οδών Καλαβρύτων και Σαμοθράκης μεταξύ των Ο.Τ. 1208, 1211α, και Ο.Τ. Κ.Φ. 1684α, στην ιδιοκτησία της Βασιλικής Γκέκα στην περιοχή Ψαροφάϊ Δ.Πατρέων, λόγω άρσης της απαλλοτρίωσης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 25 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2029/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27934/11.7.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

Στο ΦΕΚ 2032/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ72/20/14/7.7.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τις μελέτες «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης - επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας» και «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου».
- Απόφ.8221.Τ41/14/14/7.7.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση των έργων: «Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένος Πλωμαρίου» και «Ενίσχυση υφιστάμενου κρηπιδώματος - διαμόρφωση χερσαίου χώρου λιμένα Περάματος Γέρας».

Στο ΦΕΚ 2035/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115/4Β/11-7-2014/11.7.2014 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 110/2/20.06.2014 (Β 1801) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα».

Στο ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.173829/14.7.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας.

Στο ΦΕΚ 2040/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25210/1387/21.7.2014 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2928/130/29-1-2014 (266Β΄).

Στο ΦΕΚ 2041/Β/25.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115/2/11.07.2014/11.7.2014 Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

>>>   >>>>

Πέμπτη 24 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2022/Β/24.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/56795/15.7.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/07/2014.

Στο ΦΕΚ 336/Δ/24.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112001/1833/3.7.2014 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου Κατερίνης Πιερίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 334/Δ/23.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/23.7.2014 Διόρθωση σφάλματος στην 6374/12-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 230/28-5-2014 (τεύχος Δ).
- Απόφ.14245/1704/4.7.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «ΚΟΥΤΕΛΑΔΕΣ» Τοπική κοινότητα Σπαρτοχωρίου, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 335/Δ/23.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.835/14/1256/16.6.2014 Ακύρωση οριοθέτησης ρέματος τμήματος Αλμυρού ποταμού Δήμου Μαλεβυζίου, Περιφερ. Ενότητας Ηρακλείου, από την πρώην Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.3074/2.7.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Κουμπελή», Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/23.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/179017/106147 /11326/4396/10.7.2014 Έγκριση οριοθέτησης του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Ρόδας, Δ.Ε Θιναλίων, Δήμου Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.56037/22.7.2014 Καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν δυο γήπεδα 5x5 και ισόγειο κτίριο με αποδυτήρια, ιατρείο, γραφείο - αναψυκτήριο και παιδότοπο σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης σε γεωτεμάχιο εμβαδού 4146,27 τ.μ.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2001/Β/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.253/21.7.2014 Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), διόρθωση των αριθμ. 243/07.11.2013 (Β΄ 2883) και 244/19.11.2013 (Β΄ 3025) αποφάσεων ΔΕΑΑ, κατάργηση της αριθμ. 250/28.05.2014 (Β΄ 1387) απόφασης της ίδιας Επιτροπής και αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ δύο αεροσκαφών τύπου AIRBUS A340

Στο ΦΕΚ 322/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8083/26.6.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας - παλαιού αιγιαλού στη θέση «Παραλία Μαγγάνων - έμπροσθεν τεμαχίου 709 αναδασμού αγροκτήματος Μαγγάνων ετών 2003 - 2006» του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 324/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47804/1400/16.6.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος. δυτικά της ιδιοκτησίας των Αναστασίου Χρήστου, Παπαϊωάννου Αναστασίας και Γιαννίκου Δέσποινας εντός του οικισμού Αρχαίας Κορίνθου της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 325/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22480/2251/4.7.2014 Περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΥΝΤΑ ΕΩΣ ΜΠΑΛΟ » Τοπικής κοινότητας Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 327/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46582/2.7.2014 Πρώτος καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Γλυφάδι» Φάρου Δήμου Ικαρίας Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 328/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3476/13.6.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού τμήματος της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού, από τις εκβολές του Λουδία ποταμού προς τις εκβολές του Αλιάκμονα ποταμού που καθορίσθηκε αρχικά με την αριθμ. 1041935/3684/ Β0010/20-8-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιευθείσα στο με αριθμό 965/ τ.Δ΄/16-9-2003 ΦΕΚ.

Στο ΦΕΚ 330/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2944/2.7.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «’γιος Παύλος -Λεπιδόλακος», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (αίτηση: Κομπογεννιτάκη - Σαραντουλάκη Μαρίνα).

Στο ΦΕΚ 331/Δ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2945/2.7.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Λειβάδια», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (ενδιαφερόμενος: Δήμος Κισσάμου).

Στο ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32025/26.6.2014 Τροποποίηση των ποσοστών ανάπτυξης των επιτρεπομένων χρήσεων γης στον Τουριστικό Λιμένα Φλοίσβου.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/22.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64824/2671/13/2.4.2014 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ελαφονήσου στην Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/22.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11344/5620/10.7.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Νυδριού, με την περιοχή «Καθάρια Ράχη - Κούλουμος», ως προϋφισταμένης του 1923.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/304/187/11/22/7.7.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Ανδρίτσας, Δήμου ’ργους - Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ11/100034/60067/6188/2403/7.7.2014 Αναοριοθέτηση του ενιαίου (χερσαίου και ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου Λευκαντίου Τ.Κ. Βασιλικού, Δ.Ε. Ληλαντίου, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1962/Β/21.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50167/30.6.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Στο ΦΕΚ 1966/Β/21.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/54771/8.7.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/07/2014.

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1944/Β/18.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/16/14/26.6.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων στην Αγία Ρούμελη Δήμου Σφακίων».

Στο ΦΕΚ 321/Δ/18.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58404/26.6.2014 Ίδρυση Καταφυγίου Αγριας Ζωής στην περιοχή Οινούσας, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/18.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.42416/5.36.β3/19.6.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αξάνεμος», κτηματικής περιφέρειας Καμινίων στο Δήμο Λήμνου.
- Απόφ.9146/30.6.2014 Καθορισμός χερσαίας ζώνης λιμένα Πλακιά .

Στο ΦΕΚ 232/ΑΑΠ/18.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.65006/4237/1.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 88 και 97 της πόλεως Κοζάνης.
- Απόφ.65002/4236/1.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 57 και 49 της πόλεως Νεάπολης του Δήμου Βοΐου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 320/Δ/17.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2850/30.6.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Αχλιά», του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/17.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1575/84026/3.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11, εντός των ορίων του οικισμού Ομορφοχωρίου της Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/16.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4211/24.6.2014 Συμπλήρωση - τροποποίησή της με αρ.1660/19-8-2008 εγκριτικής Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 406 ΑΑΠ/12-9-2008), όπως συμπληρώθηκε με τις υπ΄αρ. οικ.13467/7-11-2008 (ΦΕΚ/534/ΑΑΠ/25-11-2008) και υπ΄αρ. 3681/20-7-2011(ΦΕΚ 205ΑΑΠ/11-8-2011) εγκριτικές αποφάσεις.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 149/Α/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4275/14.7.2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1906/Β/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35531/ΔΙΟΕ 596/10.7.2014 Έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών, Ανάθεσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»

Στο ΦΕΚ 1908/Β/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7709/30.5.2014 Τροποποίηση της αριθ. 826/22-01-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2014».

Στο ΦΕΚ 314/Δ/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.73721/26.6.2014 Ίδρυση Καταφυγίου Αγριας Ζωής "Χειμάρρου - Λιθοτόπου".

Στο ΦΕΚ 318/Δ/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43317/1309/2.6.2014 Επκύρωση καθορισμού οριογραμμών κοίτης τμήματοςπαραχειμάρου «Γουδένη» (παραπόταμος του Αλφείου) που διαρρέει την πεδιάδα της Τ.Κ. Κάτω Ασέας της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/15.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3350/24.6.2014 Τροποποίηση τοπικής σημασίας (εντοπισμένη) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα στο ΟΤ.350 αυτού και μεταξύ των οδών Ρ. Κεβορκιάν, Προξ. Ασκητού, Λ. Σοφού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/172148/19525/1036/4.7.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, της όψης του διώροφου κτιρίου με υπόγειο επί της Πλατείας Αγίας Ειρήνης 9 (Ο.Τ. 55/66), στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Σκούρτη.

Στο ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.151428/4222/18.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Έδεσσας στο Ο.Τ. 142 με τον αποχαρακτηρισμό χώρου από Κέντρο Υγείας σε οικοδομήσιμο χώρο σε συμμόρφωση προς την 32/2007 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 147/Α/14.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4274/11.7.2014 Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 312/Δ/14.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48443/1527/18.6.2014 Μερική ανάκληση αναδάσωσης από τμήμα κηρυχθείσης εκτάσεως ως αναδασωτέας στη θέση «Μαύρενα» Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου, Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 11 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 145/Α/11.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4272/11.7.2014 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 146/Α/11.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4273/11.7.2014 Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1875/Β/10.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40061/3520/1.7.2014 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.

Στο ΦΕΚ 1879/Β/10.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40518/1168/Φ.111Α/4.7.2014 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία.

Στο ΦΕΚ 310/Δ/10.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72249/6292/27.6.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση «Κλημάτης Ακρωτήρι» Λουρδάτων Δ.Ε. Λειβαθούς του Ν. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 311/Δ/10.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.2189/2453/14/27.6.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Βρυσάκι στη Δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονυσίου, συνολικού μήκους 2300 μ.

Στο ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/10.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2768/107693/24.6.2014 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 307/Δ/8.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3158/20.6.2014 Τροποποίηση της απόφασης καθορισμού αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας.

Στο ΦΕΚ 308/Δ/8.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3159/20.6.2014 Καθορισμός αποδέκτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Σπερχειάδας, Μακρακώμης, Πλατυστόμου και Λουτρών Πλαστυστόμου και σε καταφατική περίπτωση καθορισμός των ειδικών όρων διαθέσεως.
- Απόφ.3160/20.6.2014 Καθορισμός αποδέκτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και σε καταφατική περίπτωση καθορισμός των ειδικών όρων διαθέσεως.
- Απόφ.2477/17.6.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων του ποταμού ’ρδα στις θέσεις «Ρίζια» και «Αμμόβουνο» στο Δήμο Ορεστιάδας του Ν. Έβρου.

Στο ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/8.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7241/20.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με επανεπιβολή της ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ 231 και Ο.Τ. 232 στη συνοικία «Χαραυγή» του Δήμου Λαρισαίων».
- Απόφ.28490/27.6.2014 Επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και τροποποίηση αυτού στα όρια σύνδεσης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1833/Β/7.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/10010/2.7.2014 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Μάνδρα - ΕΛΠΕ Ελευσίνας» στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1834/Β/7.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/5496/2.7.2014 Τροποποίηση της Δ3-Γ/9960/04-05-2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης "’γ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης" σε τρία (3) Τμήματα αυτού, ... στο Νομό Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 1509), ως προς το Τμήμα «Κ89-01 (Κ37+81,18μ. Αρχικό) - Κ90-01 (Κ39N+10,53μ. Αρχικό)», στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1836/Β/7.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.313/2014/4.6.2014 Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στη Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, απολογιστικά για το έτος 2013.

Στο ΦΕΚ 1850/Β/7.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/30/14069/25.6.2014 Τροποποίηση της Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/ 29-4-2014 (ΦΕΚ 1172/Β΄/2014) με θέμα Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και κατάργηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2-3-2006 (ΦΕΚ 280/Β΄/2006) και αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2-11-2005 (ΦΕΚ 1602/Β΄/2005).

Στο ΦΕΚ 306/Δ/7.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.59580/16929/17.6.2014 Καθορισμός ανωτέρας τάξης χρήσης των υδάτων της λιμνοθάλλασας Κουτάβου Κεφαλληνίας και ειδικών όρων διαθέσης της άλμης συστήματος αφαλάτωσης.

Στο ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/7.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./26.6.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3906/27-1-2011 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός χρήσης γης και όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση δύο κτιρίων Τηλεελέγχου-Τηλεπικοινωνιών του «Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Στεφανή - Βαρνάβας - Αλιβέρι» στις εκτός σχεδίου περιοχές των κοινοτήτων Μαρκόπουλου Ωροπού και Βαρνάβα (Ν. Αττικής)» (ΑΑΠ 35), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 52723/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΑΠ 2/2013) και ισχύει.

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1825/Β/4.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34658/4.7.2014/4.7.2014 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΦΕΚ 1826/Β/4.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/172048/24872/216/3.7.2014 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/4.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2003/107017/11.6.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «ΣχέδιοΧωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Αργιθέας (πρώην Δήμος Αργιθέας) του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας».
- Απόφ.2004/107026/11.6.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Αχελώου (πρώην Δήμος Αχελώου) του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας».
- Απόφ.1668/90924/11.6.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας (πρώην Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας) του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 3 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1820/Β/3.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ59/06/14/17.6.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στο λιμένα Κατακόλου: Α΄ Υποέργο: Επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος έμπροσθεν καταστημάτων, Β΄ Υποέργο: Επέκταση προσήνεμου μώλου και κεντρικού προβλήτα με κατασκευή νησίδας παραβολής».

Στο ΦΕΚ 296/Δ/3.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32844/25256/17.6.2014 Καθορισμός των ορίων της Παραλίας και του ΠαλαιούΑιγιαλού και επανακαθορισμός των ορίων του Αιγιαλού, στη θέση «ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Τετάρτη 2 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1804/Β/2.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΥ8/Γ.Π./57483/1.7.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.

Στο ΦΕΚ 1816/Β/2.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36288/2358/19.5.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ. 46884/3402 (ΦΕΚ Β 2927/1.11.2012) απόφασης «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που διαθέτουν αντλίες καυσίμων καθώς και νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης από κτίρια και χώρους, όπως ορίζονται στο α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012.».

Στο ΦΕΚ 1817/Β/2.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30651/23.6.2014 Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

Στο ΦΕΚ 293/Δ/2.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42423/19.6.2014 Πρώτος καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην Λεωφόρο Ενώσεως στην περιοχή «Φάρκαινα», Δήμου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/2.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.57076/3822/10.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 773 των πολεοδομικών ενοτήτων «’γιος Αθανάσιος» και «Πλατάνια» της πόλεως Κοζάνης.

Στο ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/2.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28111/4.6.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και ειδικών χρήσεων γης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου 7 στην περιοχή "Πλάκα" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

>>>   >>>>

Τρίτη 1 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1799/Β/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.37712/8731/16.6.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στον Προϊστάμενο του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (ΤΑΣ Κοζάνης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 1800/Β/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ8/Δ/Φ1/10697/2714/23.6.2014 Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.

Στο ΦΕΚ 1801/Β/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.110/2/20.6.2014 Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

Στο ΦΕΚ 290/Δ/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1217/53579/2.6.2014 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Θολοπόταμου» στην Τ.Κ. Αιγείρας στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Πάτρα (χ.θ. 59+713.58RB και 60+016.26LB, GU23).

Στο ΦΕΚ 291/Δ/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11675/10.6.2014 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στην θέση Πυθόλακας της Δημοτικής Ενότητας Λιμένα του Δήμου Θάσου Ν. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.220879/5952/6.6.2014 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ.Γ205 του Συν/σμού Αγ. Νεκταρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Στο ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΠΕ/2873/13.6.2014 Αναστήλωση - ανακατασκευή ορόφου καπετανόσπιτου στην Οία νήσου Θήρας (Ν. Κυκλάδων).

Στο ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/1.7.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28787/10.6.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Εφέσου 17 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νέος Σμύρνης (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/1.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.30937/13.6.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 στην Τ.Κ. Λυγιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.43266/17.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης (Ο.Τ. 346, Ο.Τ. 355, Ο.Τ. 379, Ο.Τ. 380.

Στο ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/1.7.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/109660/65869/6924/2747/18.6.2014 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Να» Ραχών Ικαρίας, Δήμου Ικαρίας, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.27919/3.6.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κελυφών κτιρίων που βρίσκονται στον οικισμό Καστάνιανη της Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας (Ν. Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.57080/3823/10.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 1012 & 1014 της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Ζ.Ε.Χ» της πόλεως Κοζάνης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1776/Β/30.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.355/2014/26.6.2014 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές τον συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το β΄ εξάμηνο του 2014.

Στο ΦΕΚ 285/Δ/30.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30457/23740/12.6.2014 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «Ο.Τ. 375Α περιοχή ΚΑΒΟΣ» του Δήμου Σπετσών, της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Σάββατο 28 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 142/Α/28.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4269/28.6.2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4270/28.6.2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 141/Α/27.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4268/27.6.2014 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1724/Β/27.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1168/24.6.2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/ 25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1710/Β/26.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΤΥ-Δ/Φ550/18749/23.6.2014 Τροποποίηση της αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 12/Α΄) "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις".

Στο ΦΕΚ 283/Δ/26.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2432/3.6.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Τράχηλας Μοχλού», Τοπικού Διαμερίσματος Λάστρου, Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/26.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13244/12.6.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 9899/10.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 948/Δ΄/ 05.09.2005) υπουργικής απόφασης χωροθέτησης - παραχώρησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον Όρμο Φανερωμένης Νομού Λασιθίου Ν. Κρήτης.
- Απόφ.2257/5.6.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πολυδρόσου, Δήμου Δελφών Φωκίδας, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 160/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Μεταβατική Έδρα ’μφισσας) για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Βουτσίνου Γεωργίου, στο Ο.Τ.61.

Στο ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/26.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.185978/5128/30.5.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Αθλοπαιδιών στο Ο.Τ. 236 του Δήμου Καλαμαριάς σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 2659/2005 απόφασης του Α΄ Τρ. Τμ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και της υπ΄αριθμ. 358/2014 απόφασης του Η΄ Τρ. Τμ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ύστερα από την μη εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 29/ 9198/ΠΣΚ/140/3-7-2008 απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης (σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 32, Ν. 4067/12).
- Απόφ.160214/4411/5.6.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Ειδικού Προορισμού (Γυμνάσιο - Λύκειο) σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 1410/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο Ο.Τ. Γ289 του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/26.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ39/2171/14/4.6.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ39/οικ.476/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως προς το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1/200.

Στο ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/26.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1812/5.6.2014 Τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 51/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς γιαάρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Πελέκη Πανδώρας κ.λπ., στη θέση «Λιβαδάκι», στο Ο.Τ.433.
- Απόφ.Φ5852/2183/6.6.2014 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία Μαρίας Πλαπούτα στο Ο.Τ. 43/95 του ΕΡΣ Δήμου Αθηναίων σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 7926/2006 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

Στο ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/26.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1015 /ΜΣ 830/11.6.2014 α) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Παράκαμψης του οικισμού του Αγίου Νικολάου (από χ.θ. 6+400 έως χ.θ. 9+900), του υπό βελτίωση οδικού τμήματος Βόνιτσα - Λευκάδα που είναι ενταγμένο στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο ως «Ε.Ο. Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα» στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα ’κτιο - Δυτικός ’ξονας», ως Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, β) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος από χ.θ. 0+375 έως χ.θ. 5+300 που παραλλάσσει την υφιστάμενη Εθνική Οδό από ’κτιο προς ’γιο Νικόλα που είναι ενταγμένη στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο ως διακλάδωση της«Ε.Ο. Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα», στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα ’κτιο - Δυτικός ’ξονας», ως Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, γ) Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στη ζώνη διέλευσης του έργου για την εγκεκριμένη μελέτη: «Οριστική μελέτη Οδοποιίας (οδών και ισόπεδων κόμβων)» των δύο οδικών τμημάτων: Βόνιτσα - Λευκάδα (από χ.θ. 0+475 έως 16+400) και ’κτιο - ’γιος Νικόλαος (χ.θ. 0+375 έως 5+300), όπως αυτή έχει μελετηθεί στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα ’κτιο - Δυτικός ’ξονας». Αρ. Έργου: 2006ΣΜ07130015 της ΣΑΜ 071/3.

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 280/Δ/25.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1130/49429/15.5.2014 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «Τσάφα» στον οικισμό Λυκούρια, Τ.Κ. Λυκούριας του Δήμου Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας στη θέση ιδιοκτησίας Μπίκου Κωνσταντίνας.
- Απόφ.34999/28.5.2014 Επικύρωση έκθεσης για τη διαπίστωση διάβρωσης και το μερικό επανακαθορισμό των ορίων του Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «’γιος Ιωάννης», Αντιμάχειας, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 282/Δ/25.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36203/1146/13.5.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως ιδιοκτησίας Μαγκλή Κουλεντιανού Δήμητρας στην θέση «Μαγκλαίϊκα» εντός των ορίων του οικισμού του Δ.Δ. ’στρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1663/Β/24.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.32865/25266/11.6.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ.50452/44471/05-11-2012 απόφασής μας περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των ανωτέρω Διευθύνσεων».
- Απόφ.32640/25142/10.6.2014 Εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλωνπράξεων στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Απόφ.32866/25267/11.6.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ.2944/2764/16-01-2013 απόφασής μας περί εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1666/Β/24.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8124/5.6.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 1679/Β/24.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/47733/17.6.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 17/06/2014.

Στο ΦΕΚ 1681/Β/24.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5757/Α312/18.6.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, στον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στο ΦΕΚ 1684/Β/24.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ1/Β/10233/13.6.2014 Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών Κατ΄ Εφαρμογή του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄/179 19.08.2011) όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1651/Β/23.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8220/131/14/19.6.2014 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση.

Στο ΦΕΚ 1653/Β/23.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31703/23.6.2014 Τροποποίηση της 28530/06-06-2014 (ΦΕΚ 1622/Β΄/2014)«Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014» απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΦΕΚ 277/Δ/23.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.26477/929/2.6.2014 Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενης δημόσιας βασικής έκτασης 6.563.36 τ.μ. για την εγκατάσταση «Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», στη θέση «Φράγκικο» Τ.Κ. Χροσοβίτσας Δ.Ε. Εγνατίας Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Απόφ.26475/928/2.6.2014 Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενης δημόσιας δασικής έκτασης 3.279,94 τ.μ. για την εγκατάσταση «Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», στη θέση «Παλιουριές» Τ.Κ. Δολιανών Δ.Ε. Καλπακίου Δήμου Πωγωvίου Π.Ε. Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/23.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1405/ΜΣ 660/29.5.2014 α) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος (από χ.θ. 0+380 έως τη χ.θ. 4+200) του άξονα που συνδέει την Ιόνια Οδό (στον Α/Κ Καμπής) με την πόλη της Πρέβεζας μέσω της υφιστάμενης Ε.Ο.21 (γέφυρα Καλογήρου) του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου, στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό», ως Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. β) Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στη ζώνη διέλευσης του έργου για την εγκεκριμένη μελέτη: «Προμελέτη Οδοποιίας αρτηρίας και παράπλευρου δικτύου» του νέου οδικού τμήματος (από χ.θ. 0+380 έως τη χ.θ. 5+372) του άξονα που συνδέει την Ιόνια Οδό (στον Α/Κ Καμπής) με την πόλη της Πρέβεζας μέσω της υφιστάμενης Ε.Ο.21 (γέφυρα Καλογήρου) του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου, όπως αυτή έχει μελετηθεί στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό». (Αρ. Έργου: 2006ΣΜ07130007 της ΣΑΜ 071/13).
- Απόφ.4844/205436/27.5.2014 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Κίνησης της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ανθηδώνος» που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/23.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.97/4626/27.5.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Τολοφώνος Δήμου Δωρίδος» που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας.
- Απόφ.4495/187658/27.5.2014 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Κίνησης της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Δυστίων» που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
- Απόφ.Φ 5570/335/31.3.2014 Αντικατάσταση του δημοσιευμένου στο ΦΕΚ 461/ ΑΑΠΘ/18.12.13 τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά σε τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου λόγω άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία Κ. Κεράτσα, στο Ο.Τ. 812 του Δήμου Ιλίου.

Στο ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/23.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1371/ΜΣ 810/29.5.2014 α) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος σύνδεσης περιοχής Ακτίου (χ.θ. 0+000) με τον Δυτικό ’ξονα Βορρά - Νότου (Ιόνια Οδός) στην περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας (χ.θ. 48+500), του έργου: «Οδική σύνδεση της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό ’ξονα Βορρά - Νότου», ως Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. β) Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στη ζώνη διέλευσης του έργου για τις εγκεκριμένες μελέτες:« α) Οριστική μελέτη Αρτηρίας και Οδών αποκατάστασης υφιστάμενου Οδικού Δικτύου και β) Οριστική μελέτη κόμβων» του νέου οδικού τμήματος (από χ.θ. 0+000 έως τη χ.θ. 48+500) του άξονα που συνδέει την περιοχή του Ακτίου με τον Δυτικό ’ξονα Βορρά - Νότου (Ιόνια Οδός) στην περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας, όπως έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο του έργου: «Οδική σύνδεση της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό ’ξονα Βορρά - Νότου».

Στο ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/23.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1725/65205/5.5.2014 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1628/Β/20.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/6273/28.5.2014 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB).

Στο ΦΕΚ 1633/Β/20.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31314/20.6.2014 Τροποποίηση της 21035/5-5-2014 (ΦΕΚ 1283 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014».

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1622/Β/19.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/19.6.2014 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αριθ. 5333πε/Α32/ 27.3.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 858/07.4.2014 (τεύχος Β).
- Απόφ.28530/6.6.2014 Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014.

Στο ΦΕΚ 264/Δ/19.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71174/29.5.2014 Κήρυξη ως προστατευμένου τοπίου έκτασης στην περιοχή "ΒΩΛΑΚΑ" ΔΡΑΜΑΣ».

Στο ΦΕΚ 265/Δ/19.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36463/2.6.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «’γιοι Ανάργυροι - Μοναστήρι» νήσου Ανάφης.

Στο ΦΕΚ 266/Δ/19.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36464/2.6.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Καμένη Λαγκάδα - Πυργί» νήσου Ανάφης.

Στο ΦΕΚ 267/Δ/19.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36466/2.6.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Κλεισίδι - Μέγα Ποταμό» νήσου Ανάφης.

Στο ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/19.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.23711/9.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας ’ργους του Δήμου ’ργους - Μυκηνών (ν. Αργολίδας) στο Ο.Τ. Γ22α.
- Απόφ.8216/87/14/26.5.2014 Τροποποίηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Καρλοβασίου Σάμου ως προς τις χρήσεις γης των ζωνών Ζ4 και Ζ7.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 190/ΑΑΠ/18.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27317/29.5.2014 Μερική ανάκληση της αριθμ. 28796/7.5.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΑΠ 181).

Στο ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/18.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΧΣ 1265/30.5.2014 Αναγνώριση οδού Πύργου αδιέξοδος Α΄ εντός του ΟΤ421 στην πόλη της Κομοτηνής, ως προϋφιστάμενηςτου ΄23.
- Απόφ.24187/4.6.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στο οικοδομικό τετράγωνο 162 περιοχής 81 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/18.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2071/30.5.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Δροσιάς, Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δήμου Χαλκιδέων, με τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πεζόδρομου) στο Ο.Τ.106.
- Απόφ.1810/29.5.2014 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδέων Π. Ε. Εύβοιας, θέση «Πύργος» στο ενοποιημένο Ο.Τ. 63-64.

Στο ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/18.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8216/86/14/26.5.2014 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερέτριας.

Στο ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/18.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1372/30.5.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την αλλαγή ως προς τη θέση του άξονα του εγκεκριμένου πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ.639(257) και 640(256), συνοικίας Α, σχεδίου πόλεως Χαλκίδας.
- Απόφ.8216/88/14/27.5.2014 Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Masterplan) Λιμένα Κορίνθου.

Στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/18.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.36220/27958/14/2.6.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Σερίφου».
- Απόφ.1118/12/6.3.2014 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού Μελισσίου, στη θέση "Παπαδέϊκα - Γκοζιά" του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Ν. Κορινθίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1594/Β/17.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27626/21890/26.5.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Στο ΦΕΚ 1597/Β/17.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/2520/12.6.2014 Τροποποίηση της Δ3-Γ/9960/04-05-2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης "’γ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης" σε τρία (3) Τμήματα αυτού, ... στο Νομό Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 1509), ως προς το Τμήμα αυτού «Κ173-01 (Κ172+50,53μ. Αρχικό) - Κ198», στις Δημοτικές Κοινότητες Ισθμίας και Λουτρακίου-Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 16 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1580/Β/16.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/14290/4.6.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 1583/Β/16.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/45940/10.6.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/06/2014.

Στο ΦΕΚ 186/ΑΑΠ/16.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.24522/28.5.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 462 και 645 στη θέση «Πυρί» του Δήμου Θηβαίων (Ν. Βοιωτίας) και κατάργηση προκηπίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 13 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 138/Α/13.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.90/4.6.2014 Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116).

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1544/Β/11.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.288/2014/29.5.2014 Επικαιροποίηση ενδιαφέροντος και οικονομικών στοιχείων εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω της άρσης της αναστολής αδειοδότησης που είχε επιβληθεί με την υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/οικ. 16932/9.8.2012 (Β΄ 2317).

>>>   >>>>

Παρασκευή 6 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1477/Β/6.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ10Β 0005802 ΕΞ2014 3642/6.6.2014 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) υπουργικής απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

Στο ΦΕΚ 1502/Β/6.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/10/14/29.5.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου - Καθαρισμός Λιμενολεκάνης».

Στο ΦΕΚ 1506/Β/6.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.26339/ΔΙΟΕ 452/29.5.2014 Έγκριση του κανονισμού αγορών, εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.).

Στο ΦΕΚ 250/Δ/6.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23172/26.5.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων τριών ρεμάτων «Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα» στη θέση «Σκουριές» του Δήμου Αριστοτέλη (ν. Χαλκιδικής).

Στο ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/6.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ6070/1772/23.5.2014 Δημοσίευση του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος που συνόδευε την υπ΄αρ. 442769/ 480/25.5.1990 απόφαση Νομάρχη Πειραιά, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 380Δ/90 χωρίς αυτό.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1443/Β/5.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5423/A314/3.6.2014 Έλεγχος κτιρίων μετά την εκδήλωση σεισμού.

Στο ΦΕΚ 1450/Β/5.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ14/108445/16.5.2014 Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 1454/Β/5.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.24778/22.5.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50231/22-11-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της».

Στο ΦΕΚ 1456/Β/5.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/42602/0025/28.5.2014 Τροποποίηση - Κωδικοποίηση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».

Στο ΦΕΚ 1457/Β/5.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΠΑΔ/372/30.5.2014 Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.

Στο ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/5.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.88856/2013/15.5.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα - Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 606.
- Απόφ.1474/5.5.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Δράμας Π.Ε. Δράμας.
- Απόφ.142065/4002/25.4.2014 Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 29/41375/ΠΣΚ/698/10-9-2008 απόφασης Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Ελευθερών - Βιζυηνού και Λεβαντή, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 1865/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1434/Β/4.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2606/27.5.2014 Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»

Στο ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/4.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.67104/3012/27.5.2014 Χαρακτηρισμός του αιωνόβιου πλατάνου στην πλατεία της T.K. ’ρνας, Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.

Στο ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/4.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/93137/56325/5775/2257/9.5.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Μενηίδας, Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/4.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3091/19.5.2014 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του τέως Δήμου Κασσάνδρας, νυν Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Τρίτη 3 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1419/Β/3.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109380/3281/28.5.2014 Τροποποίηση της αριθμ. 165384/405/30-1-2012 (ΦΕΚ 365 Β΄) περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης».

Στο ΦΕΚ 246/Δ/3.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2235/19.5.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του Πύργου Ψηλονέρου, Τοπικής Κοινότητας Κοντομαρίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, Νομού Χανίων και επανακαθορισμός τμήματος της οριογραμμής αιγιαλού, η οποία έχει καθοριστεί με την αριθ. 50390/15.01.1972 απόφαση Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ 48/τ. Δ΄/28.02.1972).

>>>   >>>>

Δευτέρα 2 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 240/Δ/2.6.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1598/2.5.2014 Μερική ανάκληση των αριθμ. 244/25-01-2010 (Φ.Ε.Κ 35/ Δ΄/3-02-2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ.», και 4177/18-11-1993 (ΦΕΚ 1416/Δ/30-11-1993) απόφασης του Νομάρχη Αν. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 10.485 στρ.» σε θέσεις εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Δήμων Ν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 6,471 στρ. στη θέση «ΦΥΡΙΖΑ» της ΔΕ Σταματάς του Δήμου Διονύσου της ΠΕ Α. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 244/Δ/2.6.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.17827/3506/26.3.2014 Επανακαθορισμός παλαιού αιγιαλού στη θέση «Ελιά», νήσου Μυκόνου.
- Απόφ.2031/21.2.2014 Καθορισμός Αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των Επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Τ.Κ. Αυγωνύμων, Δήμου Χίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1387/Β/30.5.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.250/28.5.2014 Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 55 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α΄/152) και διόρθωση της υπ΄αριθμ. 244/19.11.2013 (Β΄/3025).

>>>   >>>>

Πέμπτη 29 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1369/Β/29.5.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1146/19.5.2014 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.

Στο ΦΕΚ 1376/Β/29.5.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ10Β 0004110 ΕΞ 2014 2749/28.4.2014 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β΄ 328/13.02.2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

Στο ΦΕΚ 1379/Β/29.5.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11728/9780/9.5.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 28 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/28.5.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.27085/13.5.2014 Αναγνώριση οδού προϋφισταμένης του 1923 στο Ο.Τ. 16 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Αργους.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/103536/62157/6470/2557/12.5.2014 Κήρυξη-οριοθέτηση χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της νησίδος «Σάλιαγκος» Αντιπάρου, Δήμου Αντιπάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/28.5.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.329495/11074/14.5.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 26 της πολεοδομικής ενότητας 13 Γανόχωρας του Δήμου Κατερίνης.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002