Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 224/Α/2.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4440/2.12.2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και τηνΤοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016,ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3883/Β/2.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/99732/2016/22.11.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποξήλωση και απομάκρυνση των αμιαντουχων υλικών από τη στέγη υφιστάμενης αποθήκης στο ΛιμενικόΤμήμαΓ΄- Γενικών και Χύδην φορτίων του Λιμένα Σούδας».

Στο ΦΕΚ 3885/Β/2.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2986/25.11.2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3841/Β/1.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7847/202468/18.11.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 3847/Β/1.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7897/203793/18.11.2016 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 3855/Β/1.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.186449/15.11.2016 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του ΕλληνικούΤμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς τμήμα αυτού "IP0040-1 έως IP 0040-04", στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4439/30.11.2016 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3812/Β/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81381/30555/15.11.2016 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων,Αττικής

Στο ΦΕΚ 3824/Β/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2514/7.9.2016 Ανάθεση και εκτέλεση παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού καί των υπαγομένων εις αυτήν Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών καί παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.250826/2015/28.10.2016 Άρση απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησία των: Γεωργακόπουλου Ειρήνης, Γεωργίου και Δημητρίου, στα Ο.Τ. 8 και 9 του ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Μεγάρων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ.4962/2010 δικαστικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/30.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1750/1.11.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στη θέση «Καβαλούρες - Γαϊτάνι» εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης.
- Απόφ.155192 /3.10.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤΓ1152 των ΠΕ 7-8-9 της Δ. Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων καιπεριορισμών δόμησης σ' αυτό.

Στο ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/30.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17545/7.11.2016 Καθορισμός Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ουρανούπολης.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3817/Β/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92/24.11.2016 Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μειονοτικών πληθυσμών της Θράκης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Στο ΦΕΚ 388/Δ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80268/9.11.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Aιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Κόρφος» της νήσου Μυκόνου, του Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.267402/5519 /25.10.2016 Άρση ρυμοτομικής δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για Γυμνάσιο, με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, σε τμήματου Ο.Τ 105, φερόμενου ιδιοκτήτη, Μπεσίνη Γεώργιου (συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση).

Στο ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.77729/1.11.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση«Μέσα Άβδος-Ανεμόμυλος-ΑγίαΜαρίνα» Τ.Κ.Κάμπου Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου ΔήμουΤήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Απέργη Ιάκωβου.

Στο ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.133639/19.10.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους1923.
- Απόφ.75120/2029/14/26.10.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923.
- Απόφ.77720/1.11.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου στην περιοχή «Πεύκοι» Λίνδου στη νήσο Ρόδο,ως προϋφισταμένης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ.της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ.228/Α/16-8-1923).

Στο ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/29.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/4580/18.11.2016 Ανάκληση της απόφασης Υπουργού με αριθ.πρωτ.ΔΜΕΟ/6805/ε/919 π.ε/29-1-2008, (ΦΕΚ ΑΑΠ 50/8.2.2008) ως προς την ενότητα Β (5) και μόνον γιατο οδικό υποτμήμα «Κύμη-Σμιγάδα» της Δευτε-ρεύουσας Επαρχιακής Οδού 4ε «Δρανιά - Κάρδαμος - Κύμη-Σμιγάδα».

>>>   >>>>

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 220/Α/28.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4438/28.11.2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κα-τοικία καιτην τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ)αριθμ. 1093/2010, καιάλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ 3783/Β/28.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.151381/1768/8.11.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 3791/Β/28.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.186383 /14.11.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης «Νέα Σάντα Κιλκίς» διαμέ- τρου 4 ιντσών,μήκους 398,3μ, εμβαδού 1383 τ.μ. στηνΤοπική Κοινότητα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς της Π.Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/28.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.201700/3667/4.11.2016 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπλίου στο Ο.Τ. 78 σε εφαρμογή της 76/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
- Απόφ.432587/8828/31.10.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκύδρας με α) τοχαρακτηρισμόωςπεζοδρό-μων των δρόμων μεταξύ του ΟΤ42Α (πλατείας) και των ΟΤ 42 και ΟΤ 48 και τμήματος επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου πλάτους 3 μέτρων σε συνέχεια των παραπάνω δρόμων και παράλληλα με την πλατεία και β) την κατάργηση των τεσσάρων προεξοχών σχήματος λοβού στις κορυφές της πλατείας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3786/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.000/22/247681/Σ.727 /11.11.2016 Ρύθμιση θεμάτων για την Υπηρεσία ΑξιοποίησηςτηςΑκίνητηςΠεριουσίαςτωνΕνόπλωνΔυνάμεων(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ).

Στο ΦΕΚ 3799/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.126635/21.11.2016 Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Στο ΦΕΚ 3800/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.122368/16.11.2016 Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών(Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού ΜητρώουΠιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.δ. 33/2011 (Α΄ 83),και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών.

Στο ΦΕΚ 387/Δ/25.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3011/3.11.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών χειμάρ ρου Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνης) του Δήμου Αλε ξανδρούπολης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 385/Δ/23.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4023/173824 /5.10.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Μεσόφορος, κατά μήκος της ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.», στο Κυπαρρίσιτου Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 369/Δ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4132/13.10.2016 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του τεμαχίου αριθμ. 1077 αγροκτήματος Ερατεινού της Διανομής 1992, έκτασης 39.837 τ.μ. στο Δήμο Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 249/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75117/2028/14 /1.11.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτου1923.

Στο ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.266671/5512/27.10.2016 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,στο Ο.Τ./Κ./Χ.863 και σε τμήμα προβλεπόμενης ανώνυμης οδού, μετά από βεβαιωτική πράξη άρσης απαλλοτρίωσης.

Στο ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64961/5.36.β3 Φ.1/6.ΑΝ. ΟΔΩΝ ΣΑΜΟΣ/15.9.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923,σε εκτός σχεδίου περιοχή από θέση «Ίσωμα» έως και θέση «Πούντες» περιφέρειας Μαραθοκάμπου Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/22.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.77730/1.11.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καντάνη» Τ.Κ. Κάμπου Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Olivier και Nathalie Fulconis.

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3747/Β/21.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.203794/536/2.11.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 107783/296(ΑΔΑ:7ΩΟΥ7Λ7-ΧΟΡ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ανατολικής Αττικής με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων καιΤμημάτων της Περιφερειακής ΕνότηταςΑνατολικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3698/Β/18.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.158/2016/25.10.2016 Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυ-νης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 τουΝ. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

Στο ΦΕΚ 3751/Β/18.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1627/14.11.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/11/2016.

Στο ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/18.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3367/26.9.2016 Τροποποίηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε.Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.121033/7121/16.11.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτωνστονΥφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα.
- Απόφ.Υ198 /16.11.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3681/Β/16.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.56210/1334/27.10.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 213/Α/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4433/14.11.2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρη-ματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλι-μακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO,μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,του Υπουργείου Άμυναςτου Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας,του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8848/6.10.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα ΠΕ ΙΙ (Κλωτσοτήρα-Τρικκαίογλου), με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών στο Ο.Τ.Γ1081,σεβάροςτου Ο.Τ.Γ1080 (χώροςπλατείας -Λαϊκή αγορά).

Στο ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14138/470/15 /21.7.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων και νυν Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

Στο ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/15.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2938/162731/26.10.2016 Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 212/Α/14.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4432/14.11.2016 Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας,τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας,τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας τηςΤουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου,τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση,χ ρηματοδότηση,διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3645/Β/14.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1319/117301/20.10.2016 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του.

Στο ΦΕΚ 3652/Β/14.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.781/34/13.10.2016 Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, μελετών ή υπηρεσιών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/10.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΕ.ΧΩ. 66510/5108/19.9.2016 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.54 του Δήμου Καλλιθέας.
- Απόφ.127682/30.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου στο Ο.Τ. 41 με έγκριση τμήματος της οδού Ψυχάρη και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, Ο.Τ.41 καιΟ.Τ. 41α..

Στο ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/10.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.822/18.10.2016 Σημειακή τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, στο ΟικοδομικόΤετράγωνο 65.
- Απόφ.6672/21.10.2016 Χαρακτηρισμός ως βελτιούμενης κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 (Α' 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της επαρχιακής οδού Πατσίδες - Αρχάνες κατά τμήματα στην Π.Ε.Ηρακλείου Κρήτης.
- Απόφ.81783/5950 /18.10.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.139 του Δήμου Ζωγράφου, επί ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη συμβολή των οδών Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, για τη θεσμοθέτηση προκηπίων πλάτους 5,0μ. και τον καθορισμό χρήσης σε αυτό από «Παιδικό Σταθμό» σε «Βρεφονηπιακό Σταθμό».

Στο ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/10.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2951/163649 /14.10.2016 Έγκριση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (πρώηνΔιευρυμένου Δήμου Καρδίτσας).

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3627/Β/9.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.417/2016/3.9.2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 7 παρ. 8 του N. 4414/2016.

Στο ΦΕΚ 3628/Β/9.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5216/26.10.2016 Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Προέδρου» στο Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεωντης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 342/Δ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.122870/26.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςτου υδατορέματος «Δέλπριζα» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASSOVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 343/Δ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.65244/21.9.2016 Κύρωση δασικού χάρτη Τοπικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτητης Π.Ε.Θεσσαλονίκης (άρθρο19Ν.3889/2010).

Στο ΦΕΚ 348/Δ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.122816/26.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Πουσιγκόρο» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASSOVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Έγκριση της αριθ. 24/2016 απόφασης του Διοι-κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ΛιμένωνΝ. Ευβοίας Α.Ε. σχετικά με τον επανακαθορισμόΧερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Στύρων. /19.9.2016 Έγκριση της αριθ. 24/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. σχετικά με τον επανακαθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Στύρων.

Στο ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/240824/20534/3104 /23.9.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος του «Αρχοντικού Καντώνη - Κογεβίνα» στην θέση«Λόφος Κογεβίνα» στους Μαμάλους του Δήμου Κερκύρας, Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας,Περιφερείας Κερκύρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αλέξιου Κογεβίνα και Φίλιππου Κογεβίνα.

Στο ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.69128 /29.9.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού «Ορνού» Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/292313/25494/3865/27.9.2016 Χαρακτηρισμός ω ςμνημείων: 1) τουλιθόστρωτου μονοπατιού που συνδέει τον οικισμό της Δροσο-πηγής του Τοπικού Διαμερίσματος Σωτηριάνικων, με τον οικισμό Τούμπια της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου,2) της λιθόκτιστης γέφυρας Μαρβινίτσας από την οποία διέρχεται το λιθόστρωτο μονοπάτι,τουΔήμου Δυτικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Δυτικής Μάνης.

Στο ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2794/28.9.2016 Αναγνώριση ως κυρίας δημοτικής της οδού που αρχίζει από τον οικισμό Καπαριανά (μετά το όριο του σχεδίου πόλεως Μοιρών) και καταλήγει στον οικισμό Ρουφάς (διά μέσου της επαρχιακής οδού 13) Δήμου Φαιστού.
- Απόφ.3681/15.9.2016 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Ξάνθης Δήμου Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3428/30.9.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων μεμονωμένων κτηρίων εντός του «ιστορικού τόπου» της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αυτού, συνόλων κτηρίων-καταστημάτων της Στοάς Σαούλ,της αγοράς Μπιτ Παζάρ, της περιοχής Αγίου Μηνά και της Παλαιάς Λαχαναγοράς και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, καθώς και ειδικών χρήσεων των κτηρίων καταστημάτων της αγοράς Μπιτ Παζάρ.

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Ο.Υ./οικ.5338 /20.9.2016 Διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη διατήρηση σε προσωρινή λειτουργία των υφιστάμενων κλάδων εισόδου- εξόδου(ραμπών)στη περιοχή Κοκκίνη Χάνι - Ανώπολης στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ136Α΄/28-7-2016) και διατήρηση της προσωρινής λειτουργίας τους μέχρι28-1-2018.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/8.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. 64966 /15.9.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
- Απόφ.Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας Ν.Θεσπρωτίας, με την διάνοιξη εντός του Ο.Τ.-96 πεζόδρομου κυμαινόμενου πλάτους (4,75μ. - 4,00μ.)./7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας Ν.Θεσπρωτίας, με την διάνοιξη εντός του Ο.Τ.-96 πεζόδρομου κυμαινόμενου πλάτους (4,75μ. - 4,00μ.).

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3556/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51130/19551 /14.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39058/14701/03-06-2016 απόφασης περί Καθιέρωσης λειτουργίας του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Στο ΦΕΚ 3599/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.185706/1923/2.11.2016 Τροποποίηση της υπ_ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ54Β΄/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξητου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθείστο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3600/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1159/31.10.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 22.10.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας,της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.1160/31.10.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών πουπροέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21.10.2016 και 22.10.2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 3605/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1579/3.11.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/11/2016.

Στο ΦΕΚ 3606/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4503/3.11.2016 Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του N. 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3614/Β/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/17/26423 /31.10.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στον Δήμο Πειραιά.

Στο ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/258002/154653/10557/3102 /26.8.2016 Αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Εφύρας - Νεκρομαντείου Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23-09-16/23.9.2016 Καθορισμός χρήσης «ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και ειδικών όρων δόμησης για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου».

Στο ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.69127/29.9.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουΝ. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού «Κουκουμαυλές» της Δ. Κ. Παροικίας Δήμου Πάρου, νήσου ΠάρουΝ. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.64110/4983/1.9.2016 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, με χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμων: α) του μη χαρακτηρισμένου τμήματος της οδού Αγ.Νικολάου,μεταξύ των οδών Λ.Ιωνίας και Αχαρνών και β) τμήματος της οδού Μοσχοπόλεως , μεταξύ των οδών Αγ. Νικολάου και Τιθορέας.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.50316/19.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 49301/18.11.2008 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων"Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο «Κολλέγιο Αθηνών», που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ψυχικού (Ν. Αττικής)" (ΑΑΠ 584) με καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων καI περιορισμών δόμησης στο κτίριο «Βασιλείας Τσολαϊνού» που βρίσκεται στο οικόπεδο του «Κολλεγίου Ψυχικού», στο Ο.Τ.7 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Π. Ψυχικού (Ν. Αττικής).
- Απόφ.50539/20.10.2016 Καθορισμός χρήσεων γης του «Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης» (Χ.Ε.Υ. 8) στο Ο.Τ. 3α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (N. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107855/2643/2015/24.8.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφισταμένης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2991/165302/28.9.2016 Έγκριση μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ) της Δημοτικής (ΔΕ) Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου».

Στο ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/7.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3018/167095/5.10.2016 Έγκριση Μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκτασητου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου».

>>>   >>>>

Σάββατο 5 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 208/Α/5.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.123/4.11.2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του ΥπουργείουΤουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 3610/Β/5.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Υ172 /4.11.2016 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 207/Α/4.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4431/4.11.2016 Κύρωσητης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3585/Β/4.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.51060/31.10.2016 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας γιατην έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στοΔήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας ΒορείουΤομέα ΑθηνώντηςΠεριφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Πεντέλης του ΔήμουΠεντέληςτηςΠεριφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Δροσιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Παλλήνης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Παλλήνηςτου Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.51057/31.10.2016 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής, και στις κοινό τητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/4.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3132/23.9.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων που βρίσκονται επίτης οδού 13ης Σεπτεμβρίου 7, 13ης Σεπτεμβρίου 3 και 13ης Σεπτεμβρίου 22 στην πόλη της Καβάλας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών».
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/262544/157315/10739/3178 /23.9.2016 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Φουρνάδος», Δήμου Κισάμου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/4.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2194/121784/6.9.2016 Έγκριση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3532/Β/3.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.146776/2459/21.10.2016 Καθορισμόςθεμάτωνσχετικώνμετηνπαράγρα-φο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3533/Β/3.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.323/27.10.2016 Καθορισμός ποσοστού εισπραττόμενων προστίμων για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης,Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ.

Στο ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/3.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.255026/5347/22.9.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. Γ224 της περιοχής επέκτασης Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε συμμόρφωση προς την με αρ. 2840/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τρίτη 1 Νοεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3503/Β/1.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.145198/2293 /6.10.2016 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών.

Στο ΦΕΚ 3528/Β/1.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.225/2/25.10.2016/26.10.2016 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τρο-ποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (B328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3529/Β/1.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1156/25.10.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.

Στο ΦΕΚ 338/Δ/1.11.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Καθορισμός χρήσης γης, στο με στοιχεία Ε-ε-β-Δ-Ε τμήμα από το υπ' αριθμ. 514 αγροτεμάχιο Αναδασμού ετών 1983-1987, εμβαδού 7.645,00τ.μ., αγροκτήματος Φωτολίβους Δήμου Προσοτσάνης Π.Ε. Δράμας./8.7.2016 Καθορισμός χρήσης γης, στο με στοιχεία Ε-ε-β-Δ-Ε τμήμα από το υπ' αριθμ. 514 αγροτεμάχιο Αναδασμού ετών 1983-1987, εμβαδού 7.645,00τ.μ., αγροκτήματος Φωτολίβους Δήμου Προσοτσάνης Π.Ε. Δράμας.

Στο ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/1.11.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3131/13.9.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του κτηρίου επί της α' παρόδου Ερμιόνης11 στον ιστορικό τόπο «Παναγία» Καβάλας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Γεώργιου και Παρθένας Σαββοπούλου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών».
- Απόφ.3134/23.9.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτηρίων που βρίσκονται επί των οδών Μπιζανίου και Καπετάν Ναούμ εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας καικαθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

>>>   >>>>

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4430/31.10.2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3499/Β/31.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1011/38/34-μβ΄/17.10.2016 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/31.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.201809/3677 /6.9.2016 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λειβιδίου του Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διέρχεται από τα Ο.Τ. 88 και 97.
- Απόφ.229976/4220 /7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1190 (Βόρεια Συνοικία).
- Απόφ.110078/2952/12.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Άργους Ορεστικού στα Ο.Τ.41α και Ο.Τ. 41β.

>>>   >>>>

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 203/Α/26.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.120/21.10.2016 Εναρμόνιση μ ε την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περίτωνελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ»(ΕΕL179/1 της29.06.2013).

Στο ΦΕΚ 3425/Β/26.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5640/1178A1/7.10.2016 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας,Τε-χνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕΕΤΑΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» -Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ:«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

>>>   >>>>

Τρίτη 25 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3410/Β/25.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.108612 /17.10.2016 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του το μέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (Α΄117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.
- Απόφ.108621/17.10.2016 Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016(Α΄117),επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν.(ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Στο ΦΕΚ 3415/Β/25.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.105265/10.10.2016 Κατάργηση της υπ' αριθμ. Α3-5262/2004 (ΦΕΚ1572/Β/2004) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 3054/2002).

Στο ΦΕΚ 323/Δ/25.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3325/9.10.2016 Μερική ανάκληση της υπ' αριθ. 5174/29-12-1998(Φ.Ε.Κ. 7/Δ/18-01-1999) απόφασης κήρυξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, για έκταση εμβαδού 0,8156 στρ. στη θέση «Κάτω Χαρβάτι - Νέα Παλλήνη » της περιφέρειας του Δήμου Γέρακα - Παλλήνης της ΠΕ Αν. Αττικής.
- Απόφ.5749/15.9.2016 Καθορισμός υδατίνου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικινδύνων υγρών απόβλητων-λυμάτων της Δ.Κ.Νίκαιας και των Τ.Κ.Πλατυκάμπου,Γαλήνης, Μελισσοχωρίου και Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ.

Στο ΦΕΚ 324/Δ/25.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2426/7.9.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3397/Β/24.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/83734 /2016 /30.9.2016 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου», Δ. Σερίφου,νήσου Σερίφου, Π.Ε. Μήλου.

Στο ΦΕΚ 3407/Β/24.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.145189/2264 /4.10.2016 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους.

>>>   >>>>

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3404/Β/21.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.218/2/22-9-2016 /5.12.2016 Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδωντης Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 313/Δ/21.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3081/5.10.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος οικισμού Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων.

Στο ΦΕΚ 314/Δ/21.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3426/7.9.2016 Μερική ανάκληση της υπ' αριθ. οικ. 27766/2155/4-12-2009 (ΦΕΚ 561/Δ'/17-12-2009) απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά στην επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων κοίτης ποταμού Μαΐστρου στις θέσεις του τεχνικού ΤΕ06 και του τεχνικού ΤΕ014 στο Ν. Έβρου.

Στο ΦΕΚ 319/Δ/21.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.127994/25.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Κατρολάγκαδο" στην θέση "Μπούσκλη" παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Κότση Χρυσοβαλάντη σε περιοχή εκτός σχεδίου της Δ.ΚΒέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3344/Β/20.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ/Β0016000 /1186 ΕΞ 2016/5.10.2016 Καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν.4413/2016 (148Α΄) (προσθήκη παρ.3Α στο άρθρο 16 του Ν. 4146/2013).

Στο ΦΕΚ 3362/Β/20.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1471/13.10.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/10/2016.

Στο ΦΕΚ 3387/Β/20.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19102/10.10.2016 Τροποποίηση της υπ' αρ. 216/08.01.2015 απόφα-σης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β'10).

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3377/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108644/17.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3378/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108645/17.10.2016 Προκήρυξκαθεστώτος ενισχύσεων«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3379/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108647/17.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Στο ΦΕΚ 3380/Β/19.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108646/17.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

>>>   >>>>

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/17.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.176415/3606/19.8.2016 Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών,στο Ο.Τ. 1174 στην περιοχή Ζαρουχλέϊκα του Δήμου Πατρέων, δια αναγνωρίσεως υφιστάμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος ως πεζοδρόμου.
- Απόφ. 229816/4217/7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1315, 1322, 1323,1324 (Ανατολική Συνοικία).
- Απόφ.229808/4216/7.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ.1296 και 1315 (Ανατολική Συνοικία).
- Απόφ.190385/4108/6.9.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Εθνικού Παιδικού Σταθμού και τμήματος Χώρου Πρασίνου σε εκτέλεση της αριθμ.2496/2014 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στα Ο.Τ. 10 και Ο.Τ. 11, μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φερραίου και Κύπρου, της Δ.Ε. Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3314/Β/15.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.353/2016 /11.10.2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρόγραμμα διεξαγωγής των δημο-πρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 τουΝ. 4389/2016, ως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3315/Β/15.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.106688/13.10.2016 Καθορισμός του ποσού, κατά είδοςενισχύσεων,γιαταεπενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»,«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ»,«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» κα ι«Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016.

>>>   >>>>

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3289/Β/14.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.390161/2924 /23.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 3296/Β/14.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100008/ΕΥΘΥ936/28.9.2016 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 19883/10.09.2008(ΦΕΚ 1957/Β΄/2008) και 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ 1170/Β΄/2009) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3276/Β/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21867/26.9.2016 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

Στο ΦΕΚ 3278/Β/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 184182 /5.10.2016 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμόςδιαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με τηντήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμωνκαι βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων.

Στο ΦΕΚ 307/Δ/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3963/Φ.Λ /6.9.2016 Αποχαρακτηρισμός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση «ΤΣΟΡΜΠΑΣΗ» τηςΤ.Κ. Λαμπινής, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε.Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 308/Δ/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.01α/404 /16.6.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Κασσάνδρας.

Στο ΦΕΚ 310/Δ/13.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10/5858/6-9-2016 /5.12.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των τριτοβαθμίων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Χαλκιδικής (Πολυγύρου).
- Απόφ.10/2171/6-9-2016 /5.12.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου.
- Απόφ.10/2172/6-9-2016/7.9.2016 Kαθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) του οικισμού Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου.
- Απόφ.10/5859/6-9-2016 /5.12.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ που χωροθετείται στη θέση«Ανατολικά από Συκιές»τηςΔ.Ε.Ανθεμούντα.

Στο ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/13.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/284520/170754/11555/3486/2.9.2016 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του συμπλέγματος σπηλαίων χαράδρας Στρύμης, Δήμου Μαρώνειας -Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
- Απόφ.29-08-16/29.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης -Συκεών (Ν. Θεσσαλονίκης) κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Στο ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/247749/148488/10108/2943/25.7.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρωνα) αρχαίας πόλης Αλυζίας Τ.Κ. Κανδήλας, β) τα-φικού μνημείου - ηρώου στον όρμο τουΜύτικα, συμπεριλαμβανομένης της Ι.Μ. Αγ. Τριάδας και του όρμου του Μύτικα,γ) ακρόπολης στον λόφο "Καστρί", δ) βυζαντινού φρουρίου του Βάρνακα και αρχαίου φράγματος στη θέση "Γλώσσες" ,Δ.Ε.Αλυζίας, Δήμου Ξηρομέρου ,Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23-08-2016/23.8.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 8 Νότια Συνοικία (περιοχή«Κηπούπολη») Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου ως άνω Δήμου στα όρια σύνδεσης».

Στο ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/13.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.05-09-16/5.9.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (N. Βοιωτίας) με άρση ρυμοτομικού βάρους στο Ο.Τ.168, επιβολή προκηπίου καικαθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3250/Β/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1438/6.10.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 5/10/2016.

Στο ΦΕΚ 3257/Β/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2437/4.10.2016 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο ΦΕΚ 300/Δ/11.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 50925/1438 /22.7.2016 Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθμ. 7182/475/25-2-2008 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168 Δ΄/15-4-2008), λόγω πλάνης για την πραγματική κατάσταση, για έκταση συνολικού εμβαδού 1.403,78 τ.μ. στη θέση «Βαγένια - Ψηφιά»,Τ.Κ. Κροκεών, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα,Π.Ε. Λακωνίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 296/Δ/10.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.125900/26.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος «Βαένι» στην Τ.Κ. Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενώντης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 354/Δ/10.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.180546/14.10.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Δέλπριζα - Κάπελα" παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/10.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.9946/5.8.2016 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα του Λιμενίσκου «Λίμνης» Κισσάμου,Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων.
- Απόφ.10369/18.8.2016 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα του Λιμενίσκου «Αμυγδαλοκεφαλίου» Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/10.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.132232/2419/2.9.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς ,σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθ.58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης-Λιάκου Νικολάου-Παφύλα Γεωργίου-Παφύλα Καλλιόπης, στα Ο.Τ.228-287-287Α, στηνπιν.22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

>>>   >>>>

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 188/Α/8.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4427/7.8.2016 Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3232/Β/7.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 47926/5.10.2016 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄/174) καιτροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγήστο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ174/Α΄)» (ΦΕΚΒ΄/2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3233/Β/7.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/7.10.2016 Τροποποίηση της υπ_αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β'/1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 294/Δ/7.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61177/5.12.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κυπαρίσσι», Δ.Ε.Ευδήλου, Δήμου Ικαρίας Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/7.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6942/5.8.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (αποφάσεις αριθ. 1041/2011 και 781/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάϊας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, με αποχαρακτηρισμό τμήματος τηςΟδού Καστελίου, μεταξύ των Ο.Τ. 1185 και 1181 και ενοποίησή τους με την δημιουργία ενιαίου Ο.Τ.1181, θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου,με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (Ν.2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.
- Απόφ.56921/9.8.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγιος Πέτρος» Τ.Κ. Καρδιανής Δήμου Τήνου, ΝήσουΤήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Ιωάννη Φιλιππούση και Γεωργίου Φιλιππούση.

Στο ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/7.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.639/17.8.2016 Σημειακή Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Ζηπαρίου Δήμου Κω,στο Οικοδομικό Τετράγωνο 63.
- Απόφ.6836 /10.8.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αλμυρού, με μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί της οδού Σαλαμίνος στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Σαλαμίνος - Αγίου Σεραφείμ -Βόλου - Μεσογείων.

Στο ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/7.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10370/18.8.2016 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα του Λιμενίσκου «Κάμπου» Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 239312/20362/3080 /24.8.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου ή Δημάρχου Σταύρου Τσούση και Καπετάν Κράμπα, Ο.Τ. 157στο Δήμο Μεσσήνης Περιφεριακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δώρας Τσερπέ.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/259642/22465/3422 /24.8.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1γ του Ν.3028/2002 του κτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 54 και Κωλέττη (Ο.Τ.71008), στον Δήμο Αθηναίων,φερόμενης ιδιοκτησίας Αμαλιείου Ιδρύματος.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/261010/22603/3443 /24.8.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002 της διώροφης κατοικίας, των υπολοίπων κτισμάτων του περιβάλλοντος χώρου στα όρια της ιδιοκτησίας του και του μαντρότοιχου, φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Κάρμεν-Αντέλε Γεωργίτση, στηνΤ.Κ. Πούλιθρα Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/7.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.323575/6687/9.8.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο Ο.Τ. Γ7Α του οικισμού Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε.Πέλλας.
- Απόφ.28-08-16/28.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.28-08-16/28.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικούσχεδίου (Ο.Τ.16) της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης».

Στο ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/7.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ272983/163697/5961/2006/22.8.2016 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου των Βατίκων κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.Μεσοχωρίου, Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε.Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ 268344/160885/109547/2.9.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Διασέργιανης, ΔΕ Σπερχειάδας, Δήμου Μακρακώμης,Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3196/Β/5.10.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.44015/4029/15.9.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.44014/4028 /15.9.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης

Στο ΦΕΚ 3208/Β/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Ο.Υ/οικ-5592/Φ.911 /30.9.2016 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2016-2017.

Στο ΦΕΚ 3209/Β/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63807/1898/29.9.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Προϊστάμενο καστους Προϊσταμένους των Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ).

Στο ΦΕΚ 283/Δ/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.124060/5.12.2016 Καθορισμός όχθης ,παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στην παραλίμνια οδό από τη πλατεία Μαβίλη έως τα πρώην Δημοτικά Σφαγεία Δήμου Ιωαννιτών στη λίμνη Παμβώτιδα στο Νομό Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 286/Δ/5.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3687 /1.8.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος πλησίον αγροτεμαχίου με αρ. 1126 στην περιοχή Πανοράματος του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη.

>>>   >>>>

Τρίτη 4 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3141/Β/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 2933/113774 /29.7.2016 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.

Στο ΦΕΚ 3180/Β/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α3γ/οικ. 72667/30.9.2016 Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης τμημάτων νοσοκομείων και κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip -κριτήρια επιλογής ασθενών.

Στο ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/4.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30-09-16/30.9.2016 «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης» και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης».

>>>   >>>>

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 3139/Β/3.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ29/79727/2016/19.9.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τοιχίου παραλίας Χρυσής Ακτής Ν. Ίου».

Στο ΦΕΚ 3160/Β/3.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3865/Α335 /14.9.2016 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτης, της θέσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργίου Ευαγγελάτου του Άγγελου, στην Τ.Κ. Μονοπολάτων της Δ.Ε.Παλλικής του Δήμου Κεφαλληνίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 3162/Β/3.10.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 46111 /27.9.2016 Διορισμός εκπλειστηριαστή για τη δημοπράτησητων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου του ελληνικού κράτους.

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 185/Α/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4425/30.9.2016 Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών,Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικώνστόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3128/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44943/20.9.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορί στηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής (Β΄ 1631/2004), β) στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής (Β΄1434/2004), γ) στο Δήμο Γλυκών Νε ρών του Νομού Αττικής (Β΄ 2/2005) και δ) στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής(Β΄608/2005).

Στο ΦΕΚ 3132/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/29.9.2016 Τροποποίηση αποφάσεων αναμόρφωσης κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004, λόγω άρσης όρου που έχει τεθεί σε πρακτικά γνωμοδοτήσεωνΚ.Γ.Ε,σύμφωνα με νεότερη γνωμοδότησηΚ.Γ.Ε.

Στο ΦΕΚ 3156/Β/30.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 775/5 /1.9.2016 Τροποποίηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002 «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».

>>>   >>>>

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2667/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84662/10.8.2016 Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004.

Στο ΦΕΚ 3106/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.169794/16.9.2016 Τροποποίησητης υπ'αριθμ.οικ.83993/4-5-2016(ΦΕΚ1351/Β΄/2016) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικήςκαθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 3111/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1144 /23.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Στο ΦΕΚ 3112/Β/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.217/2/15.09.2016/27.9.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014(Β3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.σχετικά με τονΚανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 246/Δ/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.867/12.4.2016 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ οικισμών Σισίου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 249/Δ/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.797/22.7.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στον οικισμό του Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο ΦΕΚ 185/ΑΑΠ/29.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20-07-16/20.7.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας (Ν.Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης».

Στο ΦΕΚ 186/ΑΑΠ/29.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.96591/2625 /5.8.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικούσχεδίου στα Ο.Τ. 18 και Ο.Τ. 24 της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.
- Απόφ.57209 /10.8.2016 Αναγνώριση της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Μουτσούνα - Λιγαρίδια - Κανάκι - Κλειδώ της Τ.Κ. Απεράθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως μοναδικής της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 24.05.1985(ΦΕΚ270/Δ/31.5.1985) ως ισχύει.

>>>   >>>>

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 182/Α/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4423/27.9.2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 183/Α/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4424/27.9.2016

Στο ΦΕΚ 3070/Β/27.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ. 4157 /A321/14.9.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 240/Δ/26.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107966/25.7.2016 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού της Τ.Κ.Αγίου Γερμανού, της Δ.Ε. Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για τη συντήρηση και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και λοιπών μνημείων καθώς και αξιόλογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

Στο ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/26.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ 57/192776/115799/7851/2218/20.7.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Αγίας Βαρβάρας-Ασωμάτων-Άμμου-Ράχης-Τζαμάλας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας ,Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 177/Α/23.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100/8.9.2016 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων το Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης καιΤουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 3027/Β/23.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5356/Α32/24.8.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 22ας και 26ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 3029/Β/23.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ4094/Α321/9.9.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια πουεπλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/22.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16-08-16/16.8.2016 Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικου σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (N. Αχαΐας).

>>>   >>>>

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 3021/Β/21.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1136 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06.09.2016 στον Δήμο Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1131 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών στις 10.09.2016 στον Δήμο Θάσου, της Π.Ε. Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1134/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1132 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 06, 07 και 08/09/2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1139 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στις 08.09.2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1133 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ. ΠΟΛ. 1138/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 10.09.2016 στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου, της Τοπικής Κοινότητας Ουρανούπολης και της Τοπικής Κοινότητας Νέων Ρόδων του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής.
- Απόφ. ΠΟΛ. 1137 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, στην Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε.Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της ΠΕ.Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ. ΠΟΛ. 1135 /16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.08.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης και Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.

Στο ΦΕΚ 3022/Β/21.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.28106/9.9.2016 Ορισμός του οικισμού Μπόχαλης, του Δήμου Ζακύνθου ως ιστορικής έδρας αυτού.
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/14/23203/16.9.2016 Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος του ΚΕΠ720, στην περιοχή Νικόπολης Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.12407/9.9.2016 Ορισμός του οικισμού Τρικερίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου ως ιστορικής έδρας αυτού.

Στο ΦΕΚ 3023/Β/21.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ54/79902/2016/19.9.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο λιμέναΛειψών».

Στο ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/21.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙ ΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/272997/163710/11124/3337/22.8.2016 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Ελάτειας, Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.3113.15-4/74487/2016/31.8.2016 Ανάκληση της υπ' αριθ. 8116.1 φ.6/01/05/19-05-2005 απόφασης YEN περί επαναπροσδιορισμού της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.

>>>   >>>>

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 175/Α/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4420/16.9.2016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησηςτης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2982/Β/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12496/154355/7.9.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στον προϊστάμενο του Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 3004/Β/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/13/22649 /14.9.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 849 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου Δράμας.

Στο ΦΕΚ 3012/Β/20.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143649/2415 /12.9.2016 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός τρόπου λειτουργίας της.

>>>   >>>>

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2956/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.163021/6.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 40465/12-5-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε ΔυτικούΤομέα Αθηνών με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 2958/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.78602/4019 /1.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΠεριφέρειαςΗπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2983/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/16.9.2016 Διόρθωση σφάλματος Στην υπ'αριθμ.οικ.145070/2767/28-07-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.

Στο ΦΕΚ 2984/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1305/13.9.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 14/9/2016.

Στο ΦΕΚ 2991/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ22 /οικ.40324/1605/8.9.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ. 14951/2001 (ΦΕΚ 1397/22.10.2001τ. Β.) απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής ΑπασχόλησηςΠαιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις,Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε καισυμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Στο ΦΕΚ 2992/Β/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43942/4026 /14.9.2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α'24),όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 234/Δ/19.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5063/24.8.2016 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε τμήμα του υπ' αριθ. 176β αγροτεμαχίου, έκτασης23.882 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 2.243,92τ.μ.,της Σ.Δ. έτους 1955, του αγροκτήματος Ασωμάτων, της Δ.Ε.Βέροιας ,του Δ.Βέροιας, της Π.Ε.Ημαθίας, προκειμένου να παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο Βέροιας,για την μετεγκατάσταση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και τη συνέχιση λειτουργίας του Μουσείου Εκπαίδευσης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2939/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/5.12.2016 Διόρθωση σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 692/τ.Β΄/9.3.2012.

Στο ΦΕΚ 2943/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40742/5.12.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. 21163/21-04-2016 (Β' 1322) απόφασης βάσει των διατάξεων του αρ.72 του Ν.4369/2016 (Α'33) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2970/Β/16.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1129/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στη ΔημοτικήΕνότητα Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1127/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στο ΔήμοΕυρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1126/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 06 και 07/09/2016 στο Δήμο Καλαμάτας,στο Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο ΔήμοΤριφυλίας, στιςΤοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου ΔυτικήςΜάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος ,Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε.Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.1128/14.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2933/Β/15.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.124499/25.8.2016 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τουΔήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 230/Δ/15.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.649/21.7.2016 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής Π.Ε. Γρεβενών.
- Απόφ.200074/45285/29.7.2016 Τροποποίηση ορίων υφιστάμενης λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/15.9.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9-8-16/9.8.2016 Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Αφάντου Ρόδου» στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2908/Β/14.9.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.305/12.7.2016 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.
- Απόφ.303/12.7.2016 Ενέργειες και διαδικασίες γιατη διασφάλιση τηςποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπηρεσιών,κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
- Απόφ.16547/6.9.2016 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Αναπληρώτριας Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού),στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
- Απόφ.27577/6.9.2016 Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.24001/11-6-2013 κοινήςυπουργικήςαπόφασης(1449Β΄/ 14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016