Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 23 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 87/Α/23.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4335/23.7.2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80).

Στο ΦΕΚ 246/Δ/23.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23528/1829/29.6.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση «Γοργοτά» Δ.Ε Ερίσου Δ. Κεφαλλονιάς Ν. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 250/Δ/23.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.45299/3.7.2015 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Καβάκι» Δ.Ε. Πέτρας, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 242/Δ/22.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2117/30.6.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήμα έκτασης 35.599,48 τ.μ. του υπ΄αριθμ. 172 κοινοχρήστου τεμαχίου του αγροκτήματος Παλαιάς Καβάλας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ώς χώρος επεξεργασίας και διάθεσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1516/Β/20.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47215/25999/9.7.2015 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1520/Β/20.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1254/15.7.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/07/2015.

>>>   >>>>

Σάββατο 18 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Ν.Π.18-07-2015/18.7.2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.52/13.7.2015 Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ "Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων" - Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 80/Α/16.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4334/16.7.2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

Στο ΦΕΚ 1493/Β/16.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΕ /752/23.6.2015 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Στο ΦΕΚ 1497/Β/16.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6255/78521/14.7.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Απόφ.6254/78520/14.7.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Προ"ισταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 229/Δ/16.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1007/56359/17.6.2015 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος Ανάβρας και του ρέματος οικισμού Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1462/Β/14.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.751/1/5.3.2015 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄αριθμ. 529/138/30-6-2009 απόφασης της ΕΕΤΤ «Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000.

Στο ΦΕΚ 1468/Β/14.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1791/74062/2.7.2015 Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής.

Στο ΦΕΚ 1473/Β/14.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15485/4451/3.7.2015 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αρθρ. 14 του ανωτέρω νόμου.

Στο ΦΕΚ 1476/Β/14.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14129/2.7.2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.

Στο ΦΕΚ 227/Δ/14.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3581/15.6.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε τμήμα του υπ' αριθ. 1063 τεμαχίου, έκτασης 10.000,19 τ.μ., της Ο.Δ. έτους 1933, του αγροκτήματος «Κάτω Κοπανός» (Χαρίεσα), τηςΔ.Ε. Ανθεμίων, του Δ. Νάουσας, της Π.Ε. Ημαθίας, στο πλαίσιο εκποίησης με δημοπρασία του τμήματος του δημοτικού ακινήτου ως χώρου εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1435/Β/10.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.101123/17.6.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142)».
- Απόφ.173090/3141/22.6.2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εμπορίου και Ανάπτυξης Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1448/Β/10.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ68/16/15/17.6.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοίχου και μικροεπισκευές στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης».
- Απόφ.8221.Τ68/15/15/17.6.2015 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λιμένα Ερμούπολης».

Στο ΦΕΚ 1457/Β/10.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1206/8.7.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/07/2015.

Στο ΦΕΚ 225/Δ/10.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.50175/3717/12.6.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Αγ.Παρασκευή» Δ.Ε. Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
- Απόφ.107545/8903/12.6.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «από Αρχάγγελο προς Πύργο Φονιά»Τ.Κ. Δαιμονιάς του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 76/Α/9.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4332/9.7.2015 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1422/Β/9.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71993/301/Φ113/3.7.2015 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθ. Οικ.1032/166/ Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ (Β΄ 519/6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ΄εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος».

Στο ΦΕΚ 221/Δ/9.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44638 (44117)/30.6.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Μάρμαρο» Δήμου Οινουσσών, νήσου Οινουσσών, Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1407/Β/8.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1132/25.6.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17-4-2015 (Β΄ 763).

Στο ΦΕΚ 219/Δ/8.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1814/5.6.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄αριθμ. 138γ έκτασης 750 τ.μ. αγροκτήματος Καλαμώνα και σε τμήμα του υπ΄αριθμ. 3698α τεμαχίου έκτασης 3.783 τ.μ. αγροκτήματος Κυργίων τουΔήμου Δοξάτου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο Εγκατάστασης Αντλιοστασίων Λυμάτων.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 1398/Β/7.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2693/111849/23.6.2015 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 5ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Καρύστου).

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 218/Δ/6.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8173/94473/4.6.2015 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 72/Α/3.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.43/29.6.2015 Νέος καθορισμός ορίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 1348/Β/3.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2792/A321/22.6.2015 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 1352/Β/3.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./1.7.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄/ 1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1370/Β/3.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.160/5/18-6-2015 /24.6.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
- Απόφ.160/3Β/18-6-2015/24.6.2015 Καθορισμός της διαδικασίας καταστροφής και του τύπου και του περιεχομένου του συντασσόμενου ειδικού πρακτικού της παραγράφου 2 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει».

Στο ΦΕΚ 1373/Β/3.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.26539/17.6.2015 Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Στο ΦΕΚ 145/ΑΑΠ/3.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ-ΜΑΕ/85223/50632/4106/1184/29.5.2015 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Aγ. Σιλίβεστρος - Λειψάνα», οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των μεταλλείων στον Άγιο Σώστη, οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου πύργου στον «Αγ. Γεώργιο τα Λιβαδάκια», Δήμου Σίφνου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.1944/4.6.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του διώροφου κτίσματος του αλευρόμυλου που βρίσκεται στον οικισμό Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας του Νομού Έβρου, επί της οδού που οδηγεί στο Τελωνείο Καστανεών - Τουρκίας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Παπάζογλου Κωνσταντίνου.

Στο ΦΕΚ 146/ΑΑΠ/3.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3172/9.6.2015 Επίσπευση από το Δημόσιο της Πολεοδομικής Εφαρμογής των Πολεοδομικών Ενοτήτων «Νέα Οριακή (ΠΕ 13)», «Πασακάκι (ΠΕ 15)», «Κόκκινο Μετόχι (ΠΕ 16)» του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ειδικότερα στα Ο.Τ Γ682, Γ693, Γ715, Γ718, Γ736, Γ751, Γ752, Γ738, 1167, 1168, Γ1387, Γ1386, Γ1311, Γ1306, Γ1305, Γ1296, Γ1294, Γ1292, Γ1291, Γ1290, 682, 693, 715, 718, 736, 738, 751, 752, 1167, 1168, 1193, 1194 και αφορά μόνο τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται από την διάνοιξη της οδού σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών του οδικού άξονα ΒΟΑΚ με την πόλη Χανίων και την επέκταση της οδού Ζυμβρακάκηδων.
- Απόφ.38987/9.6.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Βήσσα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/3.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 122540/11309/1507/10.6.2015 Χαρακτηρισμός, ως νεότερου μνημείου του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας, ΠεριφερειακήςΕνότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Σιθωνίας, χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις.
- Απόφ.9709/4704/20.5.2015 Συμπλήρωση της 5171/2667/14-4-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/6-5-2015.

Στο ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/3.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10059/11.6.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα VIII, VII, XI συνοικίας «Κεραμαργιά - Αλώνια Μπάρας», με μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών στο Ο.Τ. 416, στη διασταύρωση των οδών Αχιλλέως και Τσακάλωφ.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4331/2.7.2015 Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1332/Β/2.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.158444/1423/5.6.2015 Τροποποίηση απόφασης «Σύσταση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Συντονιστικής Επιτροπής, με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

Στο ΦΕΚ 1342/Β/2.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72617/2918/16.6.2015 Καθορισμός του τρόπου συνεργασίας άσκησης της συναρμοδιότητας των Διευθύνσεων Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την λεκάνη απορροής ποταμού Αχελώου (GR 15) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 3199/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 146896/2014.

Στο ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/2.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.76578/18.6.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για επανεπιβολή εδαφικής έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τη διαπλάτυνση της οδού Κουρμούλη εντός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνης Κρήτης σε συνέχεια αυτοδίκαιης άρσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.
- Απόφ.53975/1739/10.6.2015 Απόρριψη πρότασης τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στο Ο.Τ. 980 στην περιοχή «Κόμβος - πανόραμα - Ζ.Ε.Χ».

Στο ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/2.7.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.27648/26.5.2015 Αρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενου ιδιοκτήτη Θ. Χαντζή, που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου επί της οδού Πηνείας στην Π.Ε. «Νεάπολη» του Δήμου Αχαρνών, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της διοίκησης στην υπ' αριθμ. 11920/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση.
- Απόφ.ΔΟΥ/2725/3.6.2015 Αποχαρακτηρισμός κοινού παλαιού οδικού τμήματος των Εθνικών Οδών (15) «Γρεβενά - Μπάρα - Νεάπολη» και (20) «Κοζάνη - Μπάρα - Νεάπολη» του Τριτεύοντος Δικτύου που διέρχεται μέσα από τους οικισμούς «Μικρόκαστρο» και «Καλονέρι» του Δήμου Βοΐου Νομού Κοζάνης από τη Χ.Θ. 30+850 μέχρι τη Χ.Θ. 37+750 της Παλαιάς Εθνικής Οδού (20) με αφετηρία χιλιομέτρησης την Κοζάνη.
- Απόφ.ΔΟΥ/2726/3.6.2015 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού (3) «Θήβα - Λειβαδιά - Κάτω Τιθορέα - Λαμία» της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, μήκους 3.060 μ., διερχόμενου μέσα από τον οικισμό της Κάτω Τιθορέας, από την χ.θ. 60+240,00 μέχρι την χ.θ. 63+300,00, με αφετηρία χιλιομέτρησης την πόλη της Λαμίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 193/Δ/1.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107551/8904/3.6.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση « Αρχάγγελος» Τ.Κ. Δαιμoνιάς του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας, (εντός και εκτός οικισμού).

Στο ΦΕΚ 207/Δ/1.7.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19298/1587/12.6.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «ΟΡΜΟΣ ΑΦΤΕΛΗ - ΛΕΙΨΟΠΥΡΓΟΣ» του Δ.Δ. Ευγήρου, Δ. Απολλωνίων Ν. Λευκάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1278/Β/29.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.124377/1686/20.5.2015 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα τουΈβρου.
- Απόφ.124376/1685/20.5.2015 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής.
- Απόφ.124378/1687/20.5.2015 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου - Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα.

Στο ΦΕΚ 1279/Β/29.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1108/Α325/21.5.2015 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2014, της 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2014, της 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από τις πλημμύρες της 6ης Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από τις πλημμύρες της 21ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από τις πλημμύρες της 24ης, 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, καθώς και από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 127/ΑΑΠ/29.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.36295/28.5.2015 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αγιος Ιωάννης» Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών των Γεωργίου Κασσαβέτη και Αθανασίου Κουσαθανά.
- Απόφ.ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015 /31.3.2015 Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιά.

Στο ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/29.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13581/454/19.5.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Βραχάτι» του Δήμου Βέλου - Βόχας.
- Απόφ.40664/1281/19.5.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Μπολάτι» του Δήμου Βέλου - Βόχας.

Στο ΦΕΚ 129/ΑΑΠ/29.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1671/4.6.2015 Αναγνώριση οδού που αρχίζει από τον οικισμό Αρκαλοχωρίου και καταλήγει στον οικισμό Αυλής, στο σημείο συνάντησης του με την Επαρχιακή οδό Αυλής - Κασσάνων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ως κύριας και μοναδικής δημοτικής οδού.
- Απόφ.10058/10.6.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα Ι «Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές» (Δεξιά - Αριστερά Καλαμπάκας), με μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών νότια των Ο. Τ. Γ1273 και Ο. Τ. Γ1274 και μείωση της οδού από 8,00 μ. σε 7,00 μ.

Στο ΦΕΚ 130/ΑΑΠ/29.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19422/25.6.2015 Παράταση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών,εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εκτέλεσης άλλων εργασιών σε τμήμα της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας GR 2550005» του Δήμου Τριφυλίας (Ν. Μεσσηνίας).

Στο ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/29.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.24329/797/4.5.2015 Αναγνώριση της οδού που συνδέει τον συνοικισμό ΚΟΡΔΙΑ Καλαμάτας με την Εθνική Οδό Καλαμάτας - Πύλου, ως κυριότερης.
- Απόφ.54339/1556/29.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πέτα στα Ο.Τ. 66,67,68 και 85.

Στο ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/29.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1947/5.6.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέο κτήριο επί της οδού Πύρζα 15, στην πλατεία Γ. Μόδη, στον «ιστορικό τόπο» της Φλώρινας, φερόμενο ως ιδιοκτησία Κοσμά Τατσίδη.
- Απόφ.1945/5.6.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τεσσάρων (4) κτηρίων που βρίσκονται επί των οδών Λ. Ελευθερίας και Μπιζανίου και επί της Λ. Ελευθερίας εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.2124/4.6.2015 Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 1025/5-5-2015 απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κτηρίου που βρίσκεται στο Φλάμπουρο του Δήμου Φλώρινας, φερομένου ως ιδιοκτησίας οικογένειας Πινόπουλου και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1259/Β/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173128/18.6.2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Τρικάλων (80/19 bar) στο Δήμο Τρικκαίων της Π. Ενότητας Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Απόφ.177979/18.6.2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Αγ. Θεοδώρων (80/19 bar) στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων της Π. Ενότητας Κορινθίας.
- Απόφ.173127/18.6.2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Καρδίτσας (80/19 bar) στο Δήμο Καρδίτσας της Π. Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 1260/Β/26.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α3(γ)/ΓΠ/46566/22.6.2015 Καθορισμός χρόνου ισχύος και λεπτομερειών σχετικά με την αποδέσμευση, επιστροφή και κατάπτωση της εγγύησης και κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στην εγγυητική επιστολή του άρθρου 54 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄).

Στο ΦΕΚ 1263/Β/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.53635/ΕΥΘΥ 456/18.5.2015 Σύσταση επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για λιμενικά και θαλάσσια έργα.
- Απόφ.53640/ΕΥΘΥ 457/18.5.2015 Σύσταση επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για έργα οδοποιίας.

Στο ΦΕΚ 1274/Β/26.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174715/18.6.2015 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αγ. Θεόδωροι - Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης» καθώς και των εγκαταστάσεων αυτού στις Π.Ε. Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 187/Δ/26.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8189/687/2.6.2015 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Κάβος ή Φάρος» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλλονιάς.

Στο ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.57036/1662/26.5.2015 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.54347/1557/27.5.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στα οικοδομικά τετράγωνα 97, 98, 99 και 100.
- Απόφ.10055/26.5.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα VII-VIII "Κεραμαριά - Αλώνια Μπάρας" με επιβολή πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους στο Ο.Τ. 368Α, στη διασταύρωση των οδών Θεοδοσοπούλου και Θερμοπυλών στα Τρίκαλα.

Στο ΦΕΚ 115/ΑΑΠ/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.153/21.5.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Γ. Παπανδρέου 3-5, στην Προσοτσάνη Δράμας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Γιανκουνίδη Ηρακλή και κληρονόμων Βέρας Αγωγιάτου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.6913/25.5.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων α) της κύριας όψης του κτιρίου, φερομένου ως ιδιοκτησίας Ορέστη Ρώμα και Διονυσίας Αθανασιάδου και β) του κτιρίου των επιβατών και της αποθήκης εμπορευμάτων του σιδηροδρομικού σταθμού φερόμενων ως ιδιοκτησιών ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκονται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο Αμύνταιο της Φλώρινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.30005/5.36.β4/6.5.2015 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Πλάκας - Λήμνου», στη θέση «Μαντρούδη», Δήμου Λήμνου, που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.
- Απόφ.35894/1149/12.5.2015 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 123/ΑΑΠ/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.53970/1738/27.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 35, 36, 37, 38 της Τοπικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
- Απόφ.38990/9.6.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/26.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/15682/14683/2019/10.6.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πέτρινου γεφυριού, στο μύλο του Λιάσκου στην Άνω Βλασία Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧ/ΜΑΕ/156860/92969/4683/1417/10.6.2015 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Φωτικής, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/128867/11841/1602/10.6.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του Δημοτικού Σχολείου Αφετών (Νιάου) του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 25 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1256/Β/25.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1105/17.6.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 17/06/2015.

>>>   >>>>

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1247/Β/24.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12935/23.6.2015 Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α.

>>>   >>>>

Τρίτη 23 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 61/Α/23.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7/2015/8.6.2015 Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 1224/Β/23.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.15/11/18221/8.6.2015 Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργική απόφαση Αριθ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25-6-2007 (ΦΕΚ 1048/τ.Β΄/26-6-2007).

>>>   >>>>

Παρασκευή 19 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1181/Β/19.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α27733/2213/29.5.2015 Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς(Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ).

Στο ΦΕΚ 1184/Β/19.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1046/10.6.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10-6-2015.
- Απόφ.1049/10.6.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10-6-2015.

Στο ΦΕΚ 184/Δ/19.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.65251/1779/29.5.2015 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δημοσίου δάσους, εμβαδού 12.429 τ.μ. στη Θέση «Κουτσουνίδα ή Καπετάνιου ή Πριοβολέικα» Τ.Κ. Δούκα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Π.Ε. Ηλείας λόγω παρανόμου εκχέρσωσης - κατάληψης.
- Απόφ.65272/1781/29.5.2015 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δημοσίου δάσους, συνολικού εμβαδού 2.246 τ.μ. (Ε1=1.033τ.μ. και Ε2=1.213 τ.μ.) στη Θέση «Κουτσουνίδα ή Καπετάνιου ή Πριοβολέικα» Τ.Κ. Δούκα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Π.Ε. Ηλείας λόγω παρανόμου εκχέρσωσης - κατάληψης.
- Απόφ.36656/29.5.2015 Ανάκληση της αριθ. 51120/18-7-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Δ΄ 494/27-10-2014).
- Απόφ.1349/28.5.2015 Καθορισμός χρήσης γης στο αγρόκτημα Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Αρχικής Διανομής έτους 1932, στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-.... -Κ-Λ-Μ-Α τεμάχιο, εμβαδού 10.468,57τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 368ε κοινόχρηστου τεμαχίου».
- Απόφ.31803/2268/4.6.2015 Ανάκληση της υπ΄αριθ. 2870/10-9-2002 ΦΕΚ τ.Δ΄ 827/26-9-2002) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού (2,547.125 στρ.) δύο στρεμμάτων πεντακοσίων σαράντα επτά τετραγωνικών μέτρων και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστών στην θέση «Μπολοβάνι» του Τ.Α. Μπιζανίου του Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων, και άρση της αναδάσωσης.

Στο ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/19.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1363/14.5.2015 Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 255/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Κεράστα Αγγελικής, στο Ο.Τ.333.
- Απόφ.1378/14.5.2015 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 119/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με άρση και εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Πανουργιά Παναγιώτας - Πανουργιά Ευσταθίας - Πανουργιά Ζαφείρας, στην οδό Έρκυνας και το Ο.Τ.485.
- Απόφ.ΔΟΥ/2373/13.5.2015 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού (15) του Δευτερεύοντος Δικτύου «Γέφυρα Μουργκάνι - Γρεβενά -"..Αγιος Γερμανός» στη θέση «Σκάμνες» Τοπικής Κοινότητας Μερσίνης Δήμου Γρεβενών από Χ.Θ. 42+412 μέχρι Χ.Θ. 42+784 με αφετηρία χιλιομέτρησης τη γέφυρα Μουργκάνι, κατάργησή του και ένταξή του στα δημόσια κτήματα.

>>>   >>>>

Πέμπτη 18 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/18.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.118056/2290/8.6.2015 Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ./ΚΧ 1195Α στην περιοχή Ψαροφάϊ του Δήμου Πατρέων κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης.

>>>   >>>>

Τρίτη 16 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 59/Α/16.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4330/16.6.2015 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1143/Β/16.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2263/Α325/21.5.2015 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 1144/Β/16.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/925/Α325/21.5.2015 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 12 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1120/Β/12.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.158/4/5-6-2015/11.6.2015 Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/6.2.2015 (Β 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».

Στο ΦΕΚ 1130/Β/12.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2260/Α325/21.5.2015 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 109/ΑΑΠ/12.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.165911/3242/13.5.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό χώρου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. ΓΠ12 της Δ.Ε. Εύοσμου του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου.
- Απόφ.160483/3150/13.5.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση χαρακτηρισμού τμήματος χώρου Σχολείου στο Ο.Τ. 101 (κείμενο στον Τομέα με αρίθμηση 2 και φερόμενο ως Ο.Τ. 2101), στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Δορυλαίου του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή της υπ; αριθμ. 517/2006 απόφασης Ζ΄ Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/12.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4628/13.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων στο Ο. Τ. 18 που περικλείεται από τις οδούς Φλεγίου - Πλάτωνος - Τερτίπη - Πλουτάρχου, με αποχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας Χατζόπουλου, Κλειδωνά κ.λπ. ως χώρου για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και χαρακτηρισμό τμήματος της εν λόγω ιδιοκτησίας ως χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου. Θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής σε συμμόρφωση στην αρ. 463/2012 απόφαση του Δήμου Τρικκαίων (ΦΕΚ 435/2012) περί εκδόσεως βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης έκτασης εμβαδού 2.000 τ.μ. μετά του επ΄αυτού κτίσματος στο Ο.Τ. 18 της Πολεοδομικής Ενότητας V «Αναθεώρηση Σαραγίων» με ταυτόχρονη επιβολή εισφράς σε γη (Ν. 3213/2003 και Ν. 4067/2012).

>>>   >>>>

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1118/Β/11.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/155194/7738/2212/10.6.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/10.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10054/21.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων στα Ο.Τ. 124-125-134-135 και 137, στην περιοχή «Κέντρο», με την πεζοδρόμηση της οδού Ιουλιέτας Αδάμ, από την οδό Καποδιστρίου μέχρι την οδό Καρανάσιου και από την οδό Χατζηγάκη μέχρι την οδό Κανούτα.
- Απόφ.10053/21.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, με επιβολή πεζοδρόμου: 1. Επί της οδού Ιπποκράτους από την πλατεία Μακαρίου έως την οδό Μαυροκορδάτου, 2. Στις οδούς που περιβάλλουν την πλατεία Μακαρίου, εκτός από την οδό Καποδιστρίου και την οδό Πελέκη, έμπροσθεν Πελεκείου Ιδρύματος.
- Απόφ.1062/20.5.2015 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1083/Β/9.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58648/29.5.2015 Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης.

Στο ΦΕΚ 178/Δ/9.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3320/27.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Άγιου Χριστόφορου του Δήμου Ν. Ζίχνης Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/9.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.89912/1797/20.3.2015 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου "Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων" στο Ο.Τ.1418 της Δ.Κ. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, σε εκτέλεση της με αριθμ. 1049/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 8 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1075/Β/8.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.56901/26.5.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 15729/2014 (ΦΕΚ Β΄ 944) υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».

Στο ΦΕΚ 173/Δ/8.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3448/30.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Καστρόλακκα του Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 174/Δ/8.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3321/27.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ανατολικού Γάζωρου του Δήμου Ν. Ζίχνης Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 175/Δ/8.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3319/27.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Σησαμιάς του Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 176/Δ/8.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3323/27.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Σώματος του Δήμου Ν. Ζίχνης Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 177/Δ/8.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3322/27.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Δυτικού Γάζωρου του Δήμου Ν. Ζίχνης Π.Ε. Σερρών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 168/Δ/5.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36703/14.5.2015 Κύρωση δασικού χάρτη Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 4 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1044/Β/4.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.29190/4.5.2015 Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή Αρχαία Κάμειρος Σαλάκου Νήσου Ρόδου.
- Απόφ.ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/8.5.2015 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/07 Απριλίου 2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β΄).

Στο ΦΕΚ 164/Δ/4.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33908/20.5.2015 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Μεγάλη Γη», Ασκληπειού, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 165/Δ/4.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3313/12.5.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης στο υπ΄αριθ. 589 τεμάχιο, έκτασης 25.000 τ.μ., του Αναδασμού ΣΑΑΚ 1998 - 1999, του αγροκτήματος Βαφειοχωρίου, της Τ.Κ. Βαφειοχωρίου, της Δ.Ε. Πολυκάστρου, του Δ. Παιονίας, της Π.E. Κιλκίς, προκειμένου να παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο Παιονίας, για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων.
- Απόφ.14675/15.5.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοτικής έκτασης δάσους, εμβαδού 55.737 τ.μ. στην δασική θέση «Ασπρα Χώματα» της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1035/Β/3.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α/7.6/52326/703/14.5.2015 Υπαγωγή του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ζερβοχωρίων στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).

Στο ΦΕΚ 161/Δ/3.6.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.937/64347/15.5.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού τριάντα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (30.000 τ.μ.) στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΟ - ΦΡΟΚΑΛΑ» περιφερείας του Δήμου Σκύρου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
- Απόφ.933/64312/15.5.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (4.297 τ.μ.) στη θέση «ΑΓΑΛΙΠΑ» περιφερείας του Δήμου Σκύρου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
- Απόφ.1253/83576/15.5.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (67850 τ.μ.) στη θέση «ΠΛΑΚΩΤΑ» περιφερείας Τοπικής Κοινότητας Γραμπιάς Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/3.6.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33131/18.5.2015 Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα Λειψών.

>>>   >>>>

Παρασκευή 29 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1008/Β/29.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33497/456/29.5.2015 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενική Γραμματέα επίθεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β τουΠ.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, ΓενικόΓραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Π.δ. 109/2014, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 158/Δ/29.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2151/14.5.2015 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Φραγκοκάστελλο»,Τοπικής Κοινότητας Πατσιανού και Σκαλωτής, Δημοτικής Ενότητας Σφακιών, Δήμου Σφακιών, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ενδιαφερόμενος: Παπαδάκης Κων/νος).

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 962/Β/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51013/ΔΒΠ 738/12.5.2015 Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 963/Β/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.131567/16705/11.5.2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 981/Β/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53683/ΕΥΘΥ459/18.5.2015 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 4314/2014.

Στο ΦΕΚ 986/Β/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3842/20.5.2015 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

Στο ΦΕΚ 992/Β/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.55565/22.5.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

Στο ΦΕΚ 132/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.859/42150/7.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Κάτω Μαυρίκι), που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 133/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.133888/10607/28.5.2015 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Τ.Κ Κιτριών Δ.Ε Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 135/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1479/60009/27.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορεμάτος εντός του οικισμού Χελιδόνας στην Δ.Ε. Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας.

Στο ΦΕΚ 136/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28667/29.4.2015 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Βλυχά», Δ.Κ. Λίνδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 137/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2630/27.4.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4.039,24τ.μ. στη θέση «ΛΑΤΣΙΔΕΣ», Τ.Κ. Αποστόλων, Δ.Ε. Καστελλίου στην περιφέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω πυρκαγιάς.
- Απόφ.7109/7.4.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίου δάσους εμβαδού «Επτακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων και πενήντα δύο εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» (720,52 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Αμπάρες» Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσανδρείας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
- Απόφ.17709/586/27.4.2015 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 0,337 στρ. στη δασική θέση «Ράχες - Κουτσούκου» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 138/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28656/29.4.2015 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Κρητηνίας» έμπροσθεν των KM. 2768 - 2770 - 2771 Γαιών Κρητηνίας, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 139/Δ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28661/29.4.2015 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αρδάνι - Βαθυπόταμος», Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 96/ΑΑΠ/28.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.36891/1215/15.4.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πτολεμαΐδας στα Ο.Τ. 297θ και 297λ.
- Απόφ.13307/5063/27.4.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρίπολης στα Ο.Τ. 281 και 282.

Στο ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/28.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/73164/43766/3553/1048/28.4.2015 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου «Νυμφών» Λέχοβας, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.9269/284/30.4.2015 Αναγνώριση της οδού σύνδεσης των οικισμών Πολυλόφου - Λυκοστάνης Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων ως μοναδική δημοτική.

Στο ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22754/5.36.β4/2.4.2015 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Δαφίων Δ.Ε. Καλλονής, Δήμου Λέσβου, οδού που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011.

Στο ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3274/30.4.2015 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της αθλητικής εγκατάστασης «ΤΡΙΤΩΝ Ι.Κ.Ε.» στο με στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Θ. Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ. Ε. Ζ. Η. Α. αγρόκτημα συνολικού εμβαδού 11.295,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Παπάζογλου, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, για την 1ην Αλλαγή χρήσης από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αθλητική εγκατάσταση - Προπονητήριο Κολύμβησης με κολυμβητική δεξαμενή, αποδυτήρια, γραφεία, καφετερία και καταστήματα αθλητικών ειδών και 2ον Νομιμοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013.

Στο ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3745/12.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.92 σε συμμόρφωση προς την με αρ. 2493/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην ιδιοκτησία Ι. Ζαχαρόπουλου κ.λπ. (5) μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Αγαμέμνονος του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/28.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3744/12.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ.3083 μεταξύ των οδών Β. Όλγας (Β.Ο.Δ.) - Ιφιγένειας - Κύπρου - Κέρκυρας και Μακρυράχης, σε συμμόρφωση στην αρ. 1437/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στην ιδιοκτησία του Ευγένιου Παπανώτα και την επανεπιβολή της με χαρακτηρισμό του υπόψη τμήματος οικοπέδου σε κοινόχρηστο χώρο πεζοδρομίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 942/Β/26.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.873/55993/20.5.2015 Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας.

Στο ΦΕΚ 944/Β/26.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/138643/16767/357/37/22.5.2015 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για θέματα πολιτισμού, και στις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του πρώην ΥΠΠΟΑ.

Στο ΦΕΚ 947/Β/26.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2.1/228/6.2.2015 Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 6 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.
- Απόφ.4.1/229/3.4.2015 Χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας με λυχνία που φέρει άνοδο από Βολφράμιο (W) ή/και Ρόδιο (Rh).
- Απόφ.2.2/228/6.2.2015 Καθορισμός πρόσθετων απαιτήσεων για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας κινητών συστημάτων ακτινογράφησης για την πραγματοποίηση κατ΄οίκον ακτινογραφήσεων.
- Απόφ.4.2/229/3.4.2015 Ειδικές απαιτήσεις για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινοβολητών παραγώγων αίματος.

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 916/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8220/193/11.5.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8133.1/02/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1902) «Καθορισμός των διαδικασιών και των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών όσον αφορά θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες».

Στο ΦΕΚ 920/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/175811/1455/6.5.2015 Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.

Στο ΦΕΚ 921/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9299/8.5.2015 Κατάργηση της υπ΄αριθ. 27283/29-12-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3684) «Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4276/2014 (Α΄ 155)».

Στο ΦΕΚ 929/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.217324(3671)/12.5.2015 Συμπλήρωση της αριθμ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ. Β΄/21-11-2014).
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/6/9365/12.5.2015 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αγρινίου.

Στο ΦΕΚ 937/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.16457/12.5.2015 Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών.
- Απόφ.16456/12.5.2015 Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών.

Στο ΦΕΚ 131/Δ/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29809/5.5.2015 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Παραδείσι», Δ.Κ. Πεταλούδων, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/21.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.18464/28.4.2015 Έγκριση επισκευής κτίσματος κατοικίας που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «Άγιος Χαράλαμπος» του οικισμού Φάρου του Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου (ν. Κυκλάδων).
- Απόφ.870/2.4.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Έρφοι, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Κοπανίστρες».

Στο ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/21.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4264 ΠΕ/20.4.2015 Δημοσίευση διαγραμμάτων που συνοδεύουν την με αρ. 3976/89 απόφαση του Νομάρχη Χανίων περί οριοθέτησης οικισμού «Κορακιές» Δ. Χανίων.
- Απόφ.1662/6.5.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Γ. Παπανδρέου και Τηλεμάχου, στην Προσοτσάνη Δράμας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Αθανασίου Αγωγιάτη και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτού.

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 878/Β/19.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19068/819/4.5.2015 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα».

Στο ΦΕΚ 909/Β/19.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170807/20.4.2015 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου ΕΛΠΕ Ελευσίνας (Μάνδρας)/U7420, εντός του διυλιστηρίου ΕΛΠΕ Ελευσίνας στο τμήμα που υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας του Ν. Αττικής.

>>>   >>>>

Δευτέρα 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 865/Β/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115950/3127/28.4.2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας καθώς και των Προϊσταμένων Τμημάτων αυτής.

Στο ΦΕΚ 122/Δ/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2477/20.4.2015 Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΕΡΗΣ», Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 123/Δ/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1367/28.4.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήμα έκτασης 29.052,22 τ.μ. εντός του δημόσιου κτήματος ΒΚ5038 αγροκτήματος Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού.

Στο ΦΕΚ 124/Δ/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.150/27.2.2015 Αποχαρακτηρισμός Λατομικών Περιοχών Π.Ε. Γρεβενών.

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4015/21.4.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας της Παπαγεωργίου Παναγιώτας στο Κ.Χ. 140Ζ και μεταξύ των Κ.Χ. 140Ζ και Ο.Τ. 140Α (τμήμα πεζοδρόμου) μετά από άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την 113/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
- Απόφ.86373/1652/20.4.2015 Μη έγκριση της άρσης ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης στο Ο.Τ. 356 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106497/9865/1308/23.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του λιθόκτιστου γεφυριού «Λίβα» στο Δ.Δ. Πολυθέας Δ.Ε. Αετού, Δ. Τριφυλλίας, Ν. Μεσσηνίας.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106494 79863/1306/23.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του δίτοξου πέτρινου γεφυριού, στην περιοχή του οικισμού Ακραίου του Δ.Δ. Σατρών, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 91/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11140/242/22.4.2015 Χαρακτηρισμός ως επείγουσας ανάγκης, της πραγματοποίησης απαλλοτρίωσης ακινήτων, με την σύνταξη πράξης αναλογισμού, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας, των οδών μεταξύ των Ο.Τ.02, 05, 09, 56, 74, 93, 113, 112, 111, 97, 86, 78, 79, 84, 81, 68, 66, 47, 48 και 41.
- Απόφ.86386/1653/21.4.2015 Μη έγκριση της τροποποίησης στο Ο.Τ. 47 σχεδίου πόλης Ματαράγκας, Δημ. Ενότητας Αρακύνθου, Δήμου Αγρινίου.
- Απόφ.86394/1654/22.4.2015 Μη έγκριση της άρσης ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της βορειοδυτικής οικοδομικής γραμμής του Ο.Τ. 527 του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106496/9864/1307/23.4.2015 Διόρθωση του ονόματος του φερόμενου ως ιδιοκτήτη Αναστασίου Παπαλά και αναδημοσίευση του χαρακτηρισμού ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται επί της οδού Τέλλου Άγρα 7, στο Βαρούσι Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφερείας Θεσσαλίας.
- Απόφ.640/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων που βρίσκονται επί της Λ. Ελευθερίας εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.33627/1092/30.3.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Πάτημα» της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
- Απόφ.13184/406/30.3.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Πάτημα» της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.

Στο ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1025/5.5.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηρίου που βρίσκεται στο Φλάμπουρο του Δήμου Φλώρινας, φερομένου ως ιδιοκτησίας οικογένειας Πινόπουλου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.ΔΠΧΣ 852/6.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 239.

>>>   >>>>

Παρασκευή 15 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 855/Β/15.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.105/26.3.2015 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) κατά θέση κατανάλωσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2γ΄ του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 861/Β/15.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.870/13.5.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/05/2015.

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 50/Α/14.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4327/14.5.2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 51/Α/14.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4328/14.5.2015 Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις .

Στο ΦΕΚ 845/Β/14.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Y178/13.5.2015 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στονΑναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής ανασυγκρότσης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου.
- Απόφ.Υ179/13.5.2015 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 49/Α/13.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4326/13.5.2015 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 829/Β/13.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43848/22.4.2015 Τροποποίηση απόφασης εφαρμογής, Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 823/Β/12.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.17430/28.4.2015 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
- Απόφ.17431/28.4.2015 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Ασπροπύργου και Μάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στους Δήμους Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και στους Δήμους Δάφνης και Υμηττού Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 825/Β/12.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.819/6.5.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 6/05/2015.

Στο ΦΕΚ 828/Β/12.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/8.5.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/ 7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β΄).

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/12.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/110280/65199/5422/1554/28.4.2015 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στους λόφους «Πόρτα» και «Άκολη», Τ.Κ. Μπαμπίνης, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 47/Α/11.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4325/11.5.2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 815/Β/7.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64243/Γ1/24.4.2015 Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β΄/3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 100/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3475/97/4.3.2015 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄ αρίθ. 7182/475/25-2-2008 Απόφασης κήρυξης αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168/τ.Δ΄/25-4-2008), για εκτάσεις εμβαδού Ε1=755,37 τ.μ και Ε2=3.811,34 τ.μ, στη θέση «Λούτσα», Τ.Κ. Δαφνίου, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 101/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1589/1.4.2015 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καλάμι, Τοπικής Κοινότητας Απτέρων, Δημοτικής Ενότητας Σούδας, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων (ενδιαφερόμενος: Γωνιωτάκης Δημήτριος).
- Απόφ.1590/1.4.2015 Επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Αγία Φωτιά του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 102/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1617/2.4.2015 Καθορισμός και επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Κορακόπετρα, Δημοτικής Ενότητας Ροδιάς, Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου.
- Απόφ.111723/2716/8.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού ΄Αστρους της Δημοτικής Ενότητας ΄Αστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 110/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5096/3.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμων τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στο Δήμο Δράμας.

Στο ΦΕΚ 113/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5167/57162/17.4.2015 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Φακίστρα δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49/23.4.2015 Συμπλήρωση της υπ΄αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/7375/5006/19-12-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 73/Δ΄/04-02-2004) «Χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης εντός της Ζώνης Προστασίας Β΄ του αρχαιολογικού χώρου Νέας Περάμου νομού Καβάλας.
- Απόφ.326/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: 1) του κελύφους του κτηρίου επί της οδού Μεχμέτ Αλή 11 στη συνοικία «Παναγία» της Καβάλας φερομένου ως ιδιοκτησίας Χρήστου Ζαμπουνίδη και 2) του κελύφους του όμορου κτηρίου επί της οδού Μεχμέτ Αλή 11Α μαζί με τον περίβολο της αυλής του, φερομένου ως ιδιοκτησίας Νικολάου Μακρή και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.642/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων εννέα (9) κτιρίων που βρίσκονται στην οδό Επταπυργίου 123, 89, 87, 85, Επταπυργίου 69, 65 (σε απόσταση 8 - 10μ. από το βυζαντινό τείχος), Επταπυργίου 63, στην οδό Παλαμίδου 20 και Επταπυργίου και Παλαμίδου 22, σε άμεση γειτνίαση με τα βυζαντινά τείχη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και των πολεοδομικών στοιχείων (σκαλάκια, μανδρότοιχοι κτλ) που βρίσκονται στα τμήματα επί των οδών Παλαμίδου 20 έως 22, Παλαμίδου 20 και Επταπυργίου έως Επταπυργίου 69, Επταπυργίου 85 έως 89 και Επταπυργίου 121.

Στο ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.891/2.4.2015 Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ» στη θέση «Κονάκι», Τοπικής Κοινότητας Γλύφας, Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, Δήμου Στυλίδας.
- Απόφ.778/34366/30.3.2015 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ - ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΝΤΡΙΑ» του Δήμου Ερέτριας Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2727/31.3.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Aγιάς με αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από πεζόδρομο σε δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μεταξύ των Ο.Τ. 115Α και Ο.Τ. 115Β.
- Απόφ.6612/2.4.2015 Τροποποίηση Χωροθέτησης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92946/8623/1126/3.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στα Δεματορά Παλικής, στο Δήμο Κεφαλληνίας του Νομού Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημοσθένη Ρουχωτά.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/93974/8725/1141/6.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφου κτηρίου επί της οδού Αιόλου 25 στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική».
- Απόφ.Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/80897/7540/989/24.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στον οικισμό Χαβδάτα, στο Δήμο Κεφαλληνίας του Νομού Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Σάββα Κατερέλου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92863/8619/1124/3.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, α) των τοιχοποιιών των όψεων του διώροφου κτηρίου στη συμβολή των οδών Ευαγγελιστρίας 33Α και Καλαμιώτου 16, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Γεωργίου, Χρήστου Γεωργίου, Μιράντας Μιχαλάτου και της εταιρείας ΕΥΡΟΚΕΑ Α.Ε., β) της τοιχοποιίας της όψης του ισογείου κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 31 χωρίς τις νεωτερικές προσθήκες, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΥΡΟΚΕΑ Α.Ε. και β) της τοιχοποιίας της όψης του ισογείου κτηρίου επί της οδού Καλαμιώτου 18 χωρίς τις νεωτερικές προσθήκες, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Γεωργίου και Χρήστου Γεωργίου, καθώς και δ) τμήματος του εσωτερικού του Α΄ ορόφου του διώροφου κτηρίου με όψη επί της οδού Ευαγγελιστρίας και του κεντρικού κλιμακοστασίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Μιράντας Μιχαλάτου. Στο Ο.Τ. 66063 του Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφερείας Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/80897/7540/989/24.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στον οικισμό Χαβδάτα, στο Δήμο Κεφαλληνίας του Νομού Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Σάββα Κατερέλου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 80896/7539/988/24.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων διώροφου κτηρίου και συνοδών κτισμάτων επί της οδού Λόρδου Βύρωνος 1 (Ο.Τ. 69), στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μακρή Ζωής, Μακρή Βασιλικής, Μακρή Κωνσταντούλας και Δημοπούλου Κόκλα Ελένης.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1481/2.4.2015 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο Ο.Τ. 12, επί των οδών Ούλωφ Πάλμε, Αλ. Μπινιώρη, Β. Ηπείρου, Ελ. Βενιζέλου (Β.Ο.Δ.), της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.8320/19.3.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ237 - πολεοδομική ενότητα 8 του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (Π.Σ. Θεσσαλονίκης) με το χαρακτηρισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίου «Δημοτικών Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων».

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.20742/5.36.β4/27.3.2015 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Παρακοίλων» Δήμου Λέσβου, οδών που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.
- Απόφ.22548/2.4.2015 Αναγνώριση οδού στη θέση «Κάστελλος - Αγ. Νικόλαος» σε εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Κω, του Δήμου Κω Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/16-8-1923).

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2295/27.3.2015 Έγκριση της εντοπισμένης διόρθωσης σφάλματος του Διαγράμματος (χάρτη Π2α) με τίτλο «Χρήσεις γης - Προστασία Περιβάλλοντος» (κλ 1:25000) - της με αρ. 3091/7-5-2014 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που αφορά την έγκριση του ΓΠΣ ΔΕ Κασσάνδρας (ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/4-6-2014) ΠΕ Χαλκιδικής.
- Απόφ.10303/26.3.2015 Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 2073/24-4-2003 (ΦΕΚ 552 Δ΄/2003) απόφασης Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Δημοτικού Διαμερίσματος Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης, για τον καθορισμό χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού», όπως προβλέπεται και από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Θέρμης με την αριθ. πρωτ. 66266/29-11-2013 (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/13-12-2013) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ.

Στο ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22758/5.36.β3/2.4.2015 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Περίκος», Δ.Κ. Μυτιληνιών, Δ.Ε. Πυθαγορείου Δήμου Σάμου.

Στο ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3456/7.4.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα «Στρατώνες», με την επιβολή οδού πλάτους 7,00 μ. στο Ο. Τ. Γ500, με προκήπιο πλάτους 3,00 μ. εκατέρωθεν αυτής.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/73995/44302/3517/1057/15.4.2015 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Λυριδιανών Δήμου Κισάμου, στο πλαίσιο της προωθούμενης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κισάμου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.636/21.4.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης για τα διατηρητέα κτήρια επί της οδού Κατούνη 16-18 στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.5171/2667/14.4.2015 Δημοσίευση του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος που συνόδευε τη με αριθμ. πρωτ. 11201/1-11-1988 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας περί καθορισμού ορίων οικισμού Γουβιών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806Δ΄/14-11-1988 χωρίς αυτό.
- Απόφ.41308/1411/1.4.2015 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός της ζώνης διέλευσης της δημοτικής οδού «Περιφερειακός δρόμος Κουφονησίου».

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7423/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου και ενός στοιχείου (σιντριβάνι) του περιβάλλοντος χώρου αυτού, που βρίσκεται επί της οδού Γηροκομείου 12, στην πόλη της Βέροιας, φερομένου ως ιδιοκτησίας της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.1022/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κελυφών έξι (6) κτιρίων στην Νάουσα Ν. Ημαθίας, επί της οδού Αγίας Τριάδος 4 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Ειρήνης Γιούργα), επί της οδού Αγίας Τριάδος 6 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Καλλιόπης Τραΐου ), επί της οδού Καρατάσου 14 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Καλλιόπης Τραΐου), επί της οδού Καρατάσου 12 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καλαιτζίδη), επί της οδού Καρατάσου 16 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Ιωαννίδου) και επί των οδών Φιλώτα Κοκκίνου και Γρηγορίου Κολωνιάρη 1 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Δημητρίου και Χρήστου Μακρή) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5764/22.4.2015 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των κτηματογραφημένων γεωτεμαχίων σε κτηματολογικές ενότητες στις νήσους Λέσβο, Χίο και Λευκάδα κατά το άρθρο 19 Α του N. 2664/1998.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002