ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
domiki.gr  >  Τρέχουσες ανακοινώσεις  >  Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
 
 
Τρέχουσες Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την Εγκ-15240/35/7-4-04 (Εγκ-35/04) με θέμα Υποχρεώσεις εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής αναφέρονται τα εξής:

Στο ΦΕΚ-76/Α/5-3-04 δημοσιεύτηκε το ΠΔ-111/04 "Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του πδ-230/93 ΦΕΚ-94/Α)", που σας κοινοποιήθηκε με την Εγκ-33/04.

Με το διάταγμα αυτό αφενός ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον υποχρεωτικό αριθμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής (άρθ-1 έως και 9) και αφετέρου (άρθ-10) τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ΠΔ/3-8-87 "Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ." (ΦΕΚ-749/Δ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από ΠΔ/25-4-89 (ΦΕΚ-253/Δ), οι οποίες έχουν γενική εφαρμογή όλη την χώρα

Από την έναρξη ισχύος (5-3-04) του ΠΔ-111/04:

καταργείται το ΠΔ-230/93 "Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών" (ΦΕΚ-94/Α/93) και

παύουν να ισχύουν, για το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, οι διατάξεις του ΠΔ-350/96 "Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών" (ΦΕΚ-230/Α/96).

Σημειώνουμε ότι παρέχεται δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω προϊσχυουσών διατάξεων (υπό τους όρους του άρθ-26 του ν-2831/00, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ-12 του Ν-3212/03) στις περιπτώσεις που μέχρι 5-3-04:

α. είχε εκδοθεί και εξακολουθεί να ισχύει νόμιμη άδεια οικοδομής.

β. είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας οικοδομής με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις.

Με το σχετικό άρθ-8 του ΠΔ-111/04, που προβλέπει την παραπάνω δυνατότητα, ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με την αναθεώρηση όσων οικοδομικών αδειών, εκδόθηκαν ή εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις

Στη συνέχεια επισημαίνουμε ορισμένα σημεία σχετικά κυρίως με τις σημαντικότερες αλλαγές πέραν της γενικότερης αύξησης των απαιτήσεων, ως προς τον υποχρεωτικό αριθμό θέσεων στάθμευσης που το νέο διάταγμα επιφέρει σε σχέση με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο στην Αττική:

1. Οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν ολόκληρο το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής (με εξαίρεση την περιοχή του Ελαιώνα), το οποίο μέχρι την ισχύ του ΠΔ-111/04 καλυπτόταν από τα ΠΔ-230/93 και ΠΔ-350/96.

2. Η παραπάνω περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος της Αττικής αντιμετωπίζεται ενιαία, χωρίς δηλαδή να ισχύει, (όπως προβλεπόταν στο ΠΔ-230/93), διάκριση σε ζώνες ? ομάδες Δήμων.

3. Καθιερώνονται διαφορετικές απαιτήσεις στάθμευσης μεταξύ:

αφενός νέων κτιρίων ή προσθηκών σε επέκταση υφισταμένων, στα οποία ο υποχρεωτικός αριθμός θέσεων στάθμευσης καθορίζεται με το άρθ-2 και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυστηρότερος από τον προβλεπόμενο σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις

και αφετέρου προσθηκών καθ ύψος υφισταμένων κτιρίων ή αλλαγών της χρήσης τους, στα οποία ο παραπάνω αριθμός θέσεων καθορίζεται με το άρθ-3. Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθ-3 εφαρμόζονται μόνο εφόσον τα κτίρια υφίστανται στις 5-3-04.

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσεων νέων κτιρίων ή προσθηκών σε επέκταση υφισταμένων, που ανεγείρονται σε ακίνητα μικρού σχετικά μεγέθους, προβλέπονται από το άρθ-2 απαιτήσεις ως προς τον υποχρεωτικό αριθμό θέσεων στάθμευσης μειωμένες σε σχέση με τα λοιπά μεγαλύτερου μεγέθους ακίνητα. Συγκεκριμένα, οι μειωμένες απαιτήσεις ισχύουν για τις χρήσεις των παρ.2, 8 και 15 του εν λόγω άρθ-2, εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

5. Ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού θέσεων στάθμευσης (άρθ-4) διατηρείται καταρχήν όπως προβλεπόταν στα ΠΔ-230/93 και ΠΔ-350/96, με τις εξής όμως διαφοροποιήσεις :

Δεν ισχύει πλέον υποχρέωση προσμέτρησης των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων (παρ. 2 του άρθ-4) και

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη (παρ.3 του άρθ-4) για τις αλλαγές χρήσης κτιρίων που υφίστανται νόμιμα στις 5-3-04 Στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ-2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθ-3.

6. Η υποχρέωση υλοποίησης συγκεκριμένου ποσοστού των θέσεων στάθμευσης στο ίδιο ακίνητο ή σε κοντινά, που προέβλεπαν τα ΠΔ-230/93 και ΠΔ-350/96, για ορισμένου μεγέθους χώρους στάθμευσης, δεν ισχύει πλέον. Διατηρείται μόνον (παρ.1 του άρθ-5) η σχετική ρύθμιση που αφορά υπεραγορές, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα, που υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τις μισές θέσεις στάθμευσης στο ίδιο ακίνητο ή σε όμορό του. (Οι λοιπές επιτρέπεται να εξασφαλιστούν σε άλλα ακίνητα. κατά την περίπτωση β της παρ.2 του άρθ-1 του Ν-960/79).

7. Με τις λοιπές παρ.2 έως και 5 του άρθ-5 επεκτείνονται σε ολόκληρο το ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής ορισμένοι γενικής φύσεως περιορισμοί και απαγορεύσεις, σχετικά με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στα κτίρια, οι οποίοι ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας σύμφωνα με το ΠΔ-165/80 "Περί όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις περιοχάς εντός της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης." (ΦΕΚ-46/Α).

8. Ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς (άρθ-6), διατηρείται όπως προβλεπόταν στα ΠΔ-230/93 και ΠΔ-350/96. Υπενθυμίζουμε ωστόσο, ότι η δυνατότητα εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης με καταβολή εισφοράς (εξαγορά) έχει περιοριστεί δραστικά με το Ν-3044/02 (παρ.4 του άρθ-14), έχουν δε δοθεί και σχετικές οδηγίες με την Εγκ-35/02. Επομένως το παραπάνω άρθ-6 του ΠΔ-111/04 έχει εφαρμογή μόνον εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στις περιπτώσεις, στις οποίες η εξαγορά εξακολουθεί να επιτρέπεται.

9. Τέλος, με το άρθ-7 (που αναφέρεται στις υποχρεώσεις εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων σε περιπτώσεις συγκεκριμένων χρήσεων κτιρίων) γίνεται πρόβλεψη, αναλυτικότερη σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, για τον υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων, τόσο στις περιπτώσεις νέων κτιρίων, όσο και προσθηκών ή αλλαγών χρήσης.

 
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002