Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 553/Δ/24.08.2021

  • 25/8/2021

Απόφ. 36599 Καθορισμός ορίων εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης με ζώνη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3903/Β/23.08.2021

  • 25/8/2021

Απόφ. 329248 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3852/Β/18.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. A.1186 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3866/Β/19.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. 58005 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3887/Β/20.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. Πρωτ. 1998 Διεκπ. 1429 Κανονισμός περί αναθέσεως και εκτελέσεως συμβάσεων έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3905/Β/23.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3890/Β/20.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. 213503 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3876/Β/19.08.2021

  • 20/8/2021

Απόφ. Β6/221571 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β6/36080/1318/ 24-10-2017 (Β’ 3749) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3849/Β/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3851/Β/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. 47697/268 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.