Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3811/Β/19.10.2017

  • 30/10/2017

Απόφ. 1238 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3763/Β/26.09.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 181478/965 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ_ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3766/Β/26.09.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 142716 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3766/Β/11.10.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 16894 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3804/Β/16.10.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 13284/171100 Τροποποίηση - διόρθωση της με αριθμ. πρωτ. 10961/133110/7-9-2017 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3759/Β/19.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 82703/29562 + 75154/27218 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3759/Β/28.09.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 40238 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3765/Β/23.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. Δ.Ο.Υ-Δ13/οικ-121/Φ.911 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3767/Β/09.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 68262/1368/Φ1 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3768/Β/23.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 217528 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.