Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 927/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/16079/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 938/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 939/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 950/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 951/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1050 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 952/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 172574/222 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4526 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4527 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4528 Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 916/Β/15.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035 Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.