Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 65/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 17268 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 439/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 2307 Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 441/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/7980/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 441/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ47/7982/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 466/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429 Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 470/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 574 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών- Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 578 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 579 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε./Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 576 Ορισμός της ΟΤΔ «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.