Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 252/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 154 Παράταση προθεσμιών των υπ’ αρ. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268) και 13215/30-11-2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 8303 ΕΞ 2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. Δ30/Δ5α/18495 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. Α.1014 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.5684 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 9660 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 9893 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019 (Β’ 2192) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/3893/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 349/03-11-2020 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των περιβαλλοντικών πάρκων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.