Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2720/Β/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47888/1394 Τροποποίηση της οικ.170379/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2721/Β/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 67189 ΕΞ 2019 Ορισμός οργάνων που αποφαίνονται ή γνωμοδοτούν σε θέματα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2722/Β/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47937/1402 Τροποποίηση της οικ. 170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2750/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/57196/1639 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2751/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60411/1577 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2752/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60398/1569 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2753/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60409/1576 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2759/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 3215 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 68781 Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2763/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018) κοινής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.