Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4560/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ27/87282/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4586/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87407/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4586/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87417/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4589/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 81905/1018 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 20794/2222/2012 (Β’ 1466) και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 739/Δ/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 134031 ΕΞ 2019 Σύσταση υπόγειας δουλείας διέλευσης καλωδίων με αναγκαστική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4964/Β/31.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/709353/23658/3308/425 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21 (ΦΕΚ719/Β’/01-03-2019) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4550/Β/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Υ 150 Καθορισμός διαδικαστικών υποχρεώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646 Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Πράξη 42 της 11-12-2019 Τροποποίηση της αριθμ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Πράξη 43 της 11-12-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.