Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 21/Β/14.01.2020

  • 15/1/2020

Απόφ. 103 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 134069 Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5003/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 17877/218673 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5037/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 2823 3η Τροποποίηση της 2596/3-12-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5565/11-12-2018 και ΑΔΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5047/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 919/24 Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 830/Δ/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 280281 Ανάκληση της αριθμ. 2993/18-12-2007 (ΦΕΚ Δ΄/ 704/2007) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4963/Β/31.12.2019

  • 14/1/2020

Απόφ. Δ.ΟΡΓ. Α 1178911 ΕΞ2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4963/Β/31.12.2019

  • 14/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/525287/54805/4017/1242 Χαρακτηρισμός ως μνημείων κατά χώραν (in situ) του συνόλου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/Δ/14.01.2020

  • 14/1/2020

Απόφ. 3454 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με βάση τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Β/13.01.2020

  • 13/1/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/122441/5446 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.