Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 745/Δ/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/63152/2945 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της χρήσης «Κινηματογράφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 745/Δ/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 792512 Καθορισμός όρων δόμησης στο ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ στο Ο.Τ. 1237 στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4557/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 519 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4560/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ27/87282/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4586/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87407/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4586/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87417/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4589/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 81905/1018 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 20794/2222/2012 (Β’ 1466) και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 739/Δ/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 134031 ΕΞ 2019 Σύσταση υπόγειας δουλείας διέλευσης καλωδίων με αναγκαστική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4964/Β/31.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/709353/23658/3308/425 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21 (ΦΕΚ719/Β’/01-03-2019) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4550/Β/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Υ 150 Καθορισμός διαδικαστικών υποχρεώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.