Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 850/Β/13.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. 429 Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Δ/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. Π.Δ. 10-3-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Δ/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. Π.Δ.6-3-2020 Τροποποίηση του από 03-06-1999 π.δ. «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 806/Β/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. 1332/26829 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 814/Β/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. 17265 Έγκριση της αριθμ. 186/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 822/Β/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 14015 Συμπλήρωση και τροποποίηση της Υ7α/Γ.Π. οικ. 46217/4-5-2012 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 829/Β/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ07/16297/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 831/Β/12.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. 59679 Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 847/Β/13.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 849/Β/13.03.2020

  • 13/3/2020

Απόφ. 170 Έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.