ΦΕΚ 247/Β/01.02.2018

  • 02 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. Φ/Α.6.10/3840/59

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Ε.Π. Χανίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/ Α΄/17.06.2011)καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ/Α.6.10/ οικ.11554/750/20.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β/29.10.2014) περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κόπρανα/ Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων.(1)

Επιστροφή