ΦΕΚ 22/Α/08.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 4517

Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών -Πολυκλινική» και άλλες διατάξεις. (1)

Επιστροφή