ΦΕΚ 4767/Β/29.12.2017

  • 19 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 139788/434/Φ.350

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της απο-ζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011.» (Β΄ 1750).(1)

Επιστροφή