ΦΕΚ 119/Β/23.01.2018

  • 23 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.(2)

Επιστροφή