ΦΕΚ 4846/Β/29.12.2017

  • 24 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 4999

Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», όπως παρατάθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3291/2016 (ΑΔΑ: 784ΝΟΡ1Υ-ΡΗΜ) όμοιά της.(2)

Επιστροφή