ΦΕΚ 4841/Β/29.12.2017

  • 22 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466

Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.(1)

Επιστροφή