ΦΕΚ 199/Α/20.12.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. Πράξη 26

Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(2)

Επιστροφή