ΦΕΚ 24/Β/28.12.2017

  • 12 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 52409

Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση τωνκεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.(2)

Επιστροφή