ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. Φ. 28/56845/2017

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών της Ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».(6)

Επιστροφή