ΦΕΚ 4778/Β/20.12.2017

  • 17 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 4895

Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 52890/4174/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις αριθμ. πρωτ. οικ. 8425/2015 (ΦΕΚ 2453/τ. Β΄/2015) και με αριθμ. πρωτ. 4343/2016 (ΦΕΚ 3870/τ.Β΄/2.12.2016) αποφάσεις του Γ.Γ. της ΑΔΜΘ.(3)

Επιστροφή