ΦΕΚ 4728/Β/19.12.2017

  • 11 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 142569

Έγκριση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).(1)

Επιστροφή