ΦΕΚ 4704/Β/29.12.2017

  • 05 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 2/89947/ΔΕΦ

Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υπο-δομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυτούς σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) (Β’ δράση).(1)

Επιστροφή