ΦΕΚ 4642/Β/29.12.2017

  • 29 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 2056/140051

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατάτην μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση τωνδιαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(4)

Επιστροφή