ΦΕΚ 4472/Β/06.12.2017

  • 19 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 1947/4-12-2017

Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης αυτού από τους Αντιπρυτάνεις.(6)

Επιστροφή