ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/28.11.2017

  • 20 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΔΠ Β 0019695 ΕΞ 2017 1024Β'

Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 108597/28-5-1947 απόφαση του Υπουργού Ανοικοδομήσεως (ΦΕΚ 81/20-6-1947 τ. Β΄).(1)

Επιστροφή